5
Ungo haja baja embomeni be kivujo
Eto ungo haja baja embomeni ungo ta degi ke erena ingivujo. Ungota degi osaga nei te nei te puvuresuja avoeto matu itiketo hori gaga eto sisi sasi evujo. Ungota kiari bo o soan na papasekari te koro ain tivari te donda tapa sasari ari eto ungota ‘gold’ te ‘silver’ te ta ain tivari avo embomeni na kogue ungo ari sasapura embo hotembasora eto ungota donda ta ain tivari amina i bevere ainge ungota hamo bisi eveketo ohoho eto beasuja. Eto iji tutumota irae ere ua rate ungo donda hamo ta hamo ta eto ere uhova. Kivu, ungota pure ari embomeni na ungota donda urari ta be uhue pure ngahia ere ora te ungo na ke sokova ijie mine ikae umbae ue si ijiore utu te enda te ta Bada na onde jevito ere ingihia. Ungo enda ta mitie donda nei te nei te pere avo ere hotembitie no hamo ta beuje ta pere pahue seha isapamane o ohu na arako ere ova rate ungota hevari iji auvetija. Eto ungo na embo jajavotoho ganoka eto teove ambuora rate enana ungota degi mine ae.
Pari ta ke
Eto nau namei kamei simba ururovo Bada puvuresuja amo embo na donda be ureto ga kiti beasuja eto simba ururo ga ambota beau enda ta donda be javotoho be au umbasuja. Eto ungo ainge nombo ungota jo ta sovera umbuto Bada puvuto ere hua avo simba evujo. Eto namei kamei ke sapura mine ara tovujo, eto God na ungo mane ganoka aisuja kivujo, te embo ta ari sirikari Embo na bokiri pe ta heteto torasi ere ua. 10 Eto ungo naingeto osaga kogue simba ue iresova avo be kesi uje eto kito peroveta Bada ta ke hande ari embomeni ta ari avo kogue hotembevujo. 11 Enana hamo sovera te osaga te Bada ta pure ere uatera avo eto enana na tunga javotoho ere ora. Eto embo Job ungo kiarira amina osaga kito hamo sovera umbuto iji koso Bada tumota ere uatija eto tutumota God na jo enu hande isapamane Job ta degi ikena.
12 Eto amo nombo be eto ungo Utu ta javo nei nei umbuto ke ngahia mane aisova nei enda ta javo mane umbuto ke ngahia aisova rate umo ‘aravora’ ke asi uje aisova kito teho ‘aravora’ ke ejo. Eto umo ari uje ae eto kito ‘mane’ ke ejo eto ainge aisoa amo God ta javo mane sapura ta jigama eto ari sapura aisoa. 13 Eto ungota degi embo amuna tunga osaga kesuja amina God ta degi hondate penunu aisuja. 14 Eto amuna tunga javotoho kesuja amina haveni aisuja. Eto embo amuna ambure umbasuja amina ekalesia ta okokose jage au puvuto “Oil” na hamo ta kuteto Bada ta javo ta ambure avoembo pari aisora. 15 Eto embo na Iesu be tumota ururoro kondau Iesu na jigou erau amita ari sasapura do matu ari avo God na hotembeto toaisuja. 16 Eto ungo na ari sasapura do ueva avo donda mamo ta harikasova amo hotembeto toaisuja eto ari ainge avo mine ara evujo. Eto ungota ambure avoeto pari mine ara ururovo God na au kondasova. Eto embo javotoho ta pari amo sovera pajire bera, God na ai ta pure ere ua avo eto. 17 Peroveta Elijah hotembevujo, embo amo ungotena ainge rate ga mane beaja pari enu ga amo jua vahai eto hariga six amita jo ta enda ta beae, 18 eto ehako pari enu ga na utu ta eto benu enda na ehako itiketo be ikena. 19 Eto nau namei kamei ungo vahai na God ta ke be toto sio pambasuja eto embo nei na embo avo peiketo au jo hapereketo God ta degi egerembasuja 20 amo hondate ari embo amina ari sapura etija embo amita ahihi amburesuja avo orekasuja eto au God na embo ta ari sapura isapamane hotembeto toaisuja.