13
Jo ahereketo ari sasapura tovu
Eto iji amite embo nei uhoho na Iesu ta degi puvuto amita degi ke erevi harikea, “Galilee embopo na God ta degi hande ikasi ue o torore governor Pilate na puvuto embo avo tetei ambere enana ta sasaga o ta sasaga ga vahaita beto jijinga etija” ke ainge ijie hihi tirio ingito enana ta degi ke einge ena, “Enana Galilee embo nei uhoho ainge mane ari sasapura embopo avoeto hajire ikari ke erevete? ainge manera avoeto nane erena, Eto ungo tunga haperekae aisova amo ungo te tapa sasari aisova. Eto nei ainge amo Siloam ta bande koso vahai na burereketo beto Jerusalem embo tapa 18 tetei ambera amo Jerusalem embo nei nei ainge mane embo sasapura avoeto tetei ambera avo ere hotembiteve? Ainge manera. Ungota degi erena, eto ungo tunga haperekae aisova amo ungo te tapa sasari aisova.” ainge eto
I junga ta be ekae amita timu hatirari ke
Timu hatirari ke einge ena, “Embo na amita pure ta pambuto i junga urari avo be kesi pambuna rate amita be irae avoeto amita pure simba ari embo ta degi ke einge ena, ‘kijo na ei ta puvuto jua tapa 3 etena amita jo ta i junga amita be jombure ere ovona rate tambae avoeto enda erevi mane aijaja aisona avoeto jejo irae ai’ ke ainge enu pure embo na ke mine einge ena, ‘Jua vahai emita jo ta tojo iroi, na amita susu ta enda koveto jere ikasona. Eto jua nei amita jo ta be ekau kito amo toasoa te be ekae kito jasoa.’ ” ke ainge Iesu na ena.
Popora ari pamone avo Iesu na jangu indari iji te enu kondena
10 Eto jangu indari iji vahai Iesu na ke kasari bande ta ke ate poekitie mitinu 11 pamone vahai avo ahihi sapura na torenu ku okokombari jua tapa 18 amita jo ta ambure umbuto mitiaetija 12 avo Iesu na kito jage enu ereto inu ke einge ena, “No ambure na pundurari avo ere sijekitona” ainge ijie 13 ingeni hamo ta tembitinu tambu eto heteto God jakeka ena. 14 Rate ke kasari bande ta titi jigari embo na Iesu na jangu indari iji te embo enu kondena avo kito tumo ue embomeni ta degi ke einge ena, “Pure ari iji amo tapa 6 mitia amita jo ta ungo kondaja puvuvujo rate jangu indari iji te mane kondaja puvuresova,” ainge ijinu 15 Bada na ingito ke einge ena, “Ungo jo heriso ari embopo. Ungota o donkey retemo cow re handukari mitia avo jangu indari iji te bujeketo umbuto pambavo umo mane indoro? 16 Rate Abraham ta iae erevi Satan na jua tapa 18 amita jo ta pundurari avo jangu indari iji te mane sijekano?” Ke ainge ijinu 17 Iesu ta kitoho na me pajire be kia. Eto embomeni na Iesu ta ari nei te nei te ena avo kito tunga javotoho ea.
I mustard ta be amita timu hatirari ke
(Matthew 13:31-32, Mark 4:30-32)
18 Eto Iesu na embomeni ta degi ke nei einge ena, “God na embo amita toho siriketo umbuto titi jigesuja amo do aingekore? Eto timu hatirari ke naingeto ke be mo harikaro? 19 Eto i javo ‘mustard’ amita be isapa vahai avo embo na umbuto amita pure ta urenu pajito hatu kateto peni vahai enu di na puvuto amita hatu ta nga ikea, aingekora.” ainge eto
Bread pajirari sivo ta timu hatirari ke
(Matthew 13:33)
20 Ke nei einge ena “Eto God na tohota embomeni siriketo umbuto titi jigesuja amo do aingekore? 21 Eto pamone na bread borasi ue pajirari sivo isapa jojeketo ‘flour baiki’ vahai ainge sivo ga tapa tavenu pajito peni vahai ena, aingekora.” ke ainge Iesu na ena.
Bokiri pe isapa ta timu hatirari ke
(Matthew 7:13-14,21-23)
22 Eto Jerusalem pambasi degi ta pahue da ari na eto toritie embomeni ate poekena. 23 Eto embo vahai amina Iesu ta degi eto ingina “Bada, eto God na embo heriso oreketo umbautemo isapamane umbau?” ainge enu 24 embo tapa ta degi ke einge ena “Embo isapamane na etokito torasora rate torari haite mane aisuja avoeto ungota degi erena, pe isapa paukari ai ta kihon kahon eto pambuvujo. 25 Amo bande mamo na bokiri ahurekau puvuto ahone ta heteto bahihiri ue ‘Bada hirikejo torare’ ainge ijirovo bande mamo na ‘Ungo davo embore amo na kiaera’ ainge ijirou, 26 ungo na ke mine einge aisova, ‘Inena nangota da tambuta ate poekitioe ungote indari vahaita indiaetera aravora,’ ainge ijirovo 27 amina ke einge aisuja, ‘Ungo nainge eto puveva amo na kiae avoeto erena ungo ari sasapura embopo na toto pambuvu’ ainge ijirou peroveta mamatu tapa amite Abraham te Isaac te Jacob te aingeto God ta titi jigari degi ta matu torari iriora avo kogue ungo araha ta gosukari avoeto 28 sisi sasi ijie ti kambuto kiroro kiroro aisova. 29 Eto embo na ihane ta sose ta kaina ta patina ta eto puvuto God ta titi jigari ta toreto gaga ta arumbeto pondo indesora. 30 Eto kivu, embomeni na ‘na na’ ijie kiti ere pahora amo ambota torasora eto ambota ere pahora amo kiti torasora” ainge ena.
Iesu na da Jerusalem osa ena
(Matthew 27:37-39)
31 Eto iji amite Pharisee ari embopo nei uhoho na Iesu ta degi puvuto ke einge, ea, “Embo Herod na umo tau amburoa uje ere ua avoeto degi erevi toto pambu” ainge eo 32 ke mine einge ena, “Sevahe ino amita degi pambuto ke einge evu ingoi ‘Na iji heriso amina amo ahihi sasapura kurumbasona ambure embopo kokondekasona eto iji nei vahai amina pure nau tapa ano irae aisuja’ 33 aravorate da Jerusalem ta pahurono iji 3 irae aisuja. Eto peroveta tapa amo da Jerusalem ta sasari eora te peroveta vahai amo enda nei ta sari aja ereite? 34 Jove jove, da Jerusalem. No embomeni na peroveta tapa no degi ta ikari avo atara na gosuketo toruove ambuvujikitiaetera. Rate na ungota meniundi avo di ohora ta gati na kakareketo umbarako asi ere ovona te ungo na uje ae ere ova. 35 Ungota irari da avo God na ungota ingeni ta ere toturitia avoeto erena, ungona na mane kesova te ‘Bada God ta javo ta puvuto ere hua amo embo javotohora’ ijie na kesova.”