5
Iesu na ambotani kiti umbuna
(Matthew 4:18-22, Mark 1:16-20)
Eto Iesu umo ireremba javo Gennesaret hora ai ta heteto mitinu embomeni isapamane na God ta ke ingesi ue asuso pasuso ue puvuto Iesu eneteo o parari embo na e nga heriso umo ahone ta iketo moga egitie mitio Iesu na avo kito Simon ta e nga ta bitito isapa tihin aja ke enu iarako eto hetenu arumbeto embomeni ate poekena. Eto ke enu irae enu Simon ta degi ke einge ena, “Umo ukomo ta pambuto moga gosukejo o ombai,” ainge enu, Simon na ke einge ena, “Bada, nango mumete ere ore iho bujetija amo o timbae rate no uje ere oa avo aisora.” ainge eto umo ugorota pambuto moga ikeo benu umo o isapamane be torenu umbuto bivitio moga perara unu namei kamei e nga nei ta ere ua amina puvuto hondate ara ingeni na uvari uvari eo puvuto hondate eo umo o isapamane avoeto e nga heriso pevitito e nga huhurumbeto beasi enu, 8-9 Simon te amita pure vahai embopo Zebedee ta meni heriso James te John te embo nei uhoho te na umo o isapamane kito mani mini uo Simon Peter na Iesu ta utu ta beto gombuto ke einge ena, “Bada, na embo sapura avoeto na toto pambu.” ainge enu 10 Iesu na Simon ta degi ke einge ena, “Umo joru aojo. Umo eha itiketo embo timbasoa.” ainge enu, 11 ombo ta pambuto e nga te tapa toto Iesu ambo ambo ea.
Embo vahai ambure na hamo sapura ari avo Iesu na enu kondena
(Matthew 8:1-4, Mark 1:40-45)
12 Eto Iesu da vahai ta pambuto mitinu embo vahai kini na hamo ahurekari amina Iesu kito amita utu ta beto gombuto penunu einge ena, “Bada, umo asi eto kito hamo nau ejo javotoho ai,” ainge enu, 13 ingeni jujuruketo tame ue, “Na aisona, javotoho e,” ainge ijinu kini irae enu javotoho enu. 14 Iesu na ke einge ena, “Eto nau ari erevi mane hande aisoa rate pambuto no hamo avo priest ta degi ejo kioi eto embomeni kito ke be ara Moses ta ke pepeni agi ue no hamo javotoho etija amita hande pene gaga ta tembejo,” ke ainge Iesu na ena, 15 Rate ari amita ke avo embomeni na embu eo peni enu ingito embo isapa mane na amita ke ingito au kokondekasi puvua. 16 Eto Iesu na iji nei nei ainge embomeni toto ojagatambu ta pambuto pari ere uaetija.
Embo vahai amo utu ingeni meni amburari avo Iesu na enu kondena
(Matthew 9:1-8, Mark 2:1-12)
17 Eto iji vahai Pharisee ari embomeni te Judea ta ke pepeni ate poekari embopo te da Jerusalem te enda Galilee ta da tapa te enda Judea ta da tapa te vahai ta puvuto Iesu ta ke ingihe mitio, Iesu na Bada God ta sovera na ambure embomeni enu kondea. 18 Eto embomeni na popora embo vahai amo ingeni te utu te meni amburari avoeto gaga ta umbuto puvuto bande jo ta toraro Iesu kioja uje ea. 19 Rate embo na bande jo enetea avoeto torari pe jombure eto bande ene i ta bitito otoho pauketo gaga ga tapa ikeo bena. 20 Eto Iesu na enana ta tumota ari kito popora embo ta degi, “Nau meni no ari sasapura avo hotembeto ere toturutona,” ainge ijinu, 21 enana Pharisee ari embomeni ta ke pepeni atepoekari embopo te na ingito ungo eonga ke mine ara ijie eto einge ea, “Embo emo do eto ke ainge emo erei? God vahai amina embo ta ari sasapura hotembeto touja te embo emina God ta javo ere urumbitia,” 22 ainge ijio Iesu na ingito ke einge ena, “Ungo do eto ke ainge amo ereve?” 23 Eto na popora embo ta degi, “ ‘No ari sasapura hotembeto ere toturutona’ ainge aisona ano ‘ereto pambu’ ainge asona ke amo davo ejeha re davo ngaiha re? 24 Eto Embo ta Meni na sovera ari umbuto enda ta mitie embo ta ari sasapura hotembeto toasuja avo ungo ke be ava ari erevi aisona,” ainge eto popora embo ta degi, “Nane erena, umo ereto no evari gaga umbuto no da ta pambujo,” ainge enu 25 Embo ta titi ta ereto amita evari gaga umbuto God jakeka ijie tohota da ta pambuna. 26 Eto embomeni na kito mani mini ue God jakeka ijie ke einge ea, “Ari emo matu einge kiae pekota ere kogora,” ainge ea.
Iesu na embo Levi jage enu ambo ambo ena
(Matthew 9:9-13, Mark 2:13-17)
27 Eto amita ambota Iesu na tambuta pambuto ‘tax’ koro umbari embo vahai javo Levi amita pure ari bande jo ai arumbeto mitinu Iesu na kito, “Na ambo ambo e,” enu 28 ke agi eto amita donda tapa toto ereto Iesu ta ambota pambuna. 29 Eto embo Levi na Iesu ta pondo peni vahai amita bande ta unu ‘tax’ umbari embopo isapamane te embo nei uhoho te ainge arumbeto indie mitio 30 enana Pharisee ari embopo te enana ta ke pepeni ate poekari embopo te na tini kambari eto Iesu ta ambotani ta degi ke einge ea, “Ungo do eto ‘tax’ umbari embopo te ari sasapura embomeni te ga vahaita ere indeve?” ainge eo, 31 Iesu na enana ta degi ke mine einge ena, “Embo javotoho amo sivo ikari embo ta degi mane pambuora te ambure embopo na sivo ikari embo ta degi pambuora, 32 avoeto na embo jajavotoho avoembo puvurae rate ari sasapura embopo ta degi ke ijirono tunga haperekara puvena,” ainge enu,
Donda ajirekari
(Matthew 9:14-17, Mark 2:18-22)
33 Enana ke einge ea, “Eto John ta ambotani te Pharisee ari embomeni te na donda matuainge ajireketo pari eora te ambotani no amo donda ajirekae sio indiora,” ainge eo 34 Iesu einge ena, “Jimbari ta pondo avo ajirekari irae 35 rate iji puvuresuja amo jimbari embo jigito goruketo umbuto pambasora iji amikote ajirekasora,” ainge eto 36 timu hatirari ke nei einge ena, “Eto embo na bo matu perarari avo bo eha na tiuketo ihirasuja amo bo eha sapura ururou bo matu ai ta ihirari amo kiari sapura kesora. Avoeto ari ainge amo mane eora. 37 Eto embo na o hoga umo tigi itoko ari matu ai ta ‘wine’ eha overekasora amo ‘wine’ na horo vivitie pajito o hoga amo perarasuja eto ‘wine’ te o hoga te tapa irae aisuja 38 te o hoga eha ta ‘wine’ eha overekasora amo mane perarasuja. 39 Eto embo ‘wine’ matu avo indito gamo kito javotoho ke ijie ‘wine’ eha amo uje ae aisuja.”