12
Grape pure Mamo ta timu hatirari ke
(Matthew 21:33-46, Luke 20:9-19)
Eto Iesu na timu hatirari ke avo einge itiketo ena, “Eto embo na grape be urasi andage eto huga tigito joeketo orohuta grape be ta mu sahasi hoto koveto grape be mu tuna pure mamo ta degi ikasuja eto arumbeto grape simba aisora gaga geriketo tapa embo ta ingeni ta iketo enda nei ta pambuna. Eto ‘grape’ sari ari iji puvunu ‘grape’ be sari umbaja pure mamo na amita pure embo vahai ikenu pahunu ‘grape’ simba ari embo na kito teo ambuto donda umbae teho mamo ta degi pambuna. Eto ‘grape’ ta mamo na amita pure embo nei ikenu pambunu ‘grape’ simba ari embomeni na urumbitie teo ambuto mamo ta degi pambuna. Eto mamo na pure embo nei ikena amo teo ambuto sape enu pure embo nei nei ikena amo hamo ta torue nei nei avo be teo ambuvujekea. Eto ainge pere ere umite tutumo nombo ta amo amita osari meni avo ikasi ue ke einge ena. ‘Emo osari meni nau avo kito otohu ue mane tasora.’ ainge eto ikenu pahunu grape be simba ari embomeni na kito ke einge sirikea. ‘Eto ‘grape’ mamo na meni iketei puvija avo ungote teto ‘grape’ pure evi ungotenanena oreto umbasira,’ ke ainge eto meni avo teo ambunu umbuto huga hokaka ta gosukeo beto sari ena. Eto ‘grape’ mamo na puvuto do au? Amina grape simba ari embomeni tau ambuvujekaro ‘grape’ pure amo umbuto embo nei ta ingeni ta ikasuja. 10 Eto God ta ke amo einge kajari mitia, ‘Bande gerikari embopo na tutuvi vahai sapura ke ijie toa avo Bada God na umbuto enu bande ta tutuvi be ena. 11 Eto Bada ta ari avo kito kiari javotoho ke eora.’ ainge mitia amo ungo eteketo kiaerete,” ainge Iesu ke enu irae enu 12 Judea embo pepeni na ungo avoembo Iesu na hihi tirina avo ingito Iesu andito tipura ta ikasi uje ea rate embomeni tapa na enana ta degi memenga ikasora avo hotembeto oju ue toto pambuto,
Tax koro ikari
(Matthew 22:15-22, Luke 20:20-26)
13 Pharisee embo te Herod ta ke agi ari embopo te aingeto Iesu ta degi pambuto engeka ururoro Iesu na ke mine sapura do au ingito pambuto 14 ke einge ea. “Ate poekari embo, umo ke be na pere embo ta ke te ari te avo hotembae ue God ta ke avo javotoho na ate poekeroa avo dago kiarira te dago ke vahai erevi no degi ta asi uje ereora, ke amo erevira, ungotena Judea ta ke pepeni oju ue tax koro Rome ta gavana Caesar ta ikarote mane ikaro? Eto ikarote mane ikaro avo ejo ingore.” Ainge eo 15 Iesu na enana ta jo ta hotembari heriso avo kito ke einge ena. “Ungo do eto na kaeto kesi uje ere ove? rate ungota koro vahai umbuto ikevu kione.” Ainge enu 16 umbuto ikeo Iesu na umbuto koro hamota ove avo kito einge ena, “Koro hamota embo ta tombu emo amutare” ainge enu, “Caesar ta ra” eo 17 Iesu na ke einge ena, “Aravora, Caesar ta donda kito amo Caesar ta ikevu eto God ta donda kito amo God ta ikevu,” ainge Iesu na enu ingito haha puha ea.
Ambuto vasiri te erari amita ke avo Iesu na ena
(Matthew 22:23-33, Luke 20:27-40)
18 Eto Sadducees embomeni na vasiri te erari avo ke be ae ue ere ijiaetera avo Iesu ta degi puvuto ke einge eto ingia. 19 “Eto Moses na ke amo einge kajena. Embo ta ae meni umbae mitirou ivu amburesuja eto namei na namei hondate eto jimbuto be ikasuja ainge Moses na kajena. 20-22 Eto embo tapa 7 amo jo vahai ta amina meni bugo na jimbuna eto ae meni umbae mitinu ivu ambunu bugo ta kakane amina jimbuna amo meni umbae mitinu ivu ambuna eto ainge pere ue pambuto gasi meni amina jimbuna amo ainge meni umbae ambuna eto ambo be ta amo pamone amina ambuna. 23 Eto enana tapa 7 avo vasiri te hoasora amo pamone amo embo amuta ae au?” ainge eo 24 Iesu na ke mine einge ena. “Eto ungo hotembari nei sokova ereva amo God ta ke te sovera te avo kiae avoeto ereva. 25 Eto ke be amo embo amburari ehako vasiri te hoasora amo anera Utu ta jimbae iriora ainge nombo mane jimbasora te teho iresora. 26 Eto ke nei amo vasiri te hoari amita ke be amo Moses na ke kajena ai ta einge mitia te ungo kiae ue erevete? Eto Moses na i basa peri na evikitina amita jo ta ke einge ingina ‘Na Abraham ta God, Isaac ta God, Jacob ta God ra’ ainge ijinu ingina, 27 amo embo amburari ta God mane rate embo vasiri te amita God avo ijinu ingina te ungo ke nei ereva.” Ainge Iesu na enu,
God ta ke 10 amita jo ta ke nombo amo davore?
(Matthew 22:34-40, Luke 10:25-28)
28 Judea ta ke pepeni simba ari embo na enana ke avo boru jumbarako uo ingito puvuto Iesu ta ke javotoho enu ingito ke einge ena “Moses na God ta ke 10 ta kajena amita ke peni mo davore?” ainge enu 29 Iesu na ke mine einge ena, “Israel embomeni ke nau ingivujo. Ungotenau Bada God amo vahai 30 avoeto no jo te hotembari te ahihi te sovera te tapa na God osa evujo. Eto ke amo peni be ra 31 eto ke nei amita engiti ta amo eingera, ‘Umo oenga hamo no simba ue osa eoa ainge nombo no namei kamei tapa osa ejo,’ Eto God ta ke 10 ta jo ta ke heriso erevi peni be ra.” ainge enu 32 ke pepeni simba ari embo na ke einge ena, “Ate poekari embo umo ke be erea, God vahai ra eto God nei iraera 33 te embo na jo te hotembari te sovera te tapa na God osa aisuja eto ungotenau hamo osa eora ainge nombo ungotenau namei osa aisora ke amo peni be ra pene gaga ta i ikeore evikitioi o boreora aingeko manera” ainge enu 34 Iesu na embo amita ke javotoho be enu ingito amita degi ke einge ena. “Umo God ta irari degi ai ta torari haite ere kogona” ainge Iesu na enu embo nei nei amo eto ingari ke ae me enu toa.
Keriso amo meni amutare?
(Matthew 22:41-46, Luke 20:41-44)
35 Eto Iesu na temple jo ta toreto ke einge ate poekena. “Eto Judea embota ke pepeni simba ari embopo na Judea ta hondate ari embo Keriso amo King David ta ahije ke eora. 36 Rate God ta Ahihi Otohu na ke einge enu David na kajena,
‘God na Na David nau Bada ta degi ke einge ena. ‘Nau ingeni be ei ta arumbeto iriro nane no kitoho teto ikano inena utu na hatiresoa’ ’
ke ainge ijinu David na kajena. 37 Eto David na Judea ta hondate ari embo Keriso amo nau Bada ra ena avoeto Judea ta ke pepeni simba ari embo na do eto David ta ahije ke eore?” Ainge enu embomeni na amita ke ingito tunga javotoho ea.
Ke pepeni simba ari embopo ta ari avo kogue irivujo
(Matthew 23:1-36, Luke 20:45-47)
38 Eto Iesu na embomeni onde katitie ke einge ena, “Eto ungo Judea ta ke pepeni simba ari embopo ta ari avo kogue irivujo, eto enana amo bo jajavotoho kokoso avo aseto ‘market’ ari degi ta ururoro kito osa ue pekara eora. 39 Eto nei amo ke kasari bande ta toreto embo pepeni ta avo arumba ai ta arumbeora eto pondo iji te embomeni na kito otohu ara titi ta arumbeora. 40 Eto nei amo pamone doru ta donda avo sio umbuora eto embomeni amita pari amo jo na aera te toho hamo na pari kokoso kakoso eto sinenekeora. Avoeto God na enana ta hajire siriketo hana kiari ikau kesora.” Ke ainge Iesu na eto
Pamone doru na hande javotoho ikena
(Luke 21:1-4)
41 Pambuto hande ikari gaga engitita arumbeto mitinu hajae vajae embomeni na koro pepeni papeni be umbuto puvuto ikitio Iesu kogue mitinu 42 pamone doru amita donda irae avoeto koro toea heriso avo umbuto puvuto jurukitinu 43-44 Iesu na kito amita ambotani jage enu puvuo ke einge ena. “Na ungota degi ke be erena. Pamone doru amina hande ere ikitia amo peni be ra hajae vajae embo na ere ikitera ainge mane ra. Eto enana ta donda isapamane avoeto tuna ikitore tuna mitia rate pamone amita hande amo tapa pe te ere ikitia avora.”