3
Ipone te airiri
1-2 Eto ungo pamone tapa ta degi erena, ungota ipone ta ke agi evujo. Eto ke agi ururovo ungota ipone nei nei amo God ta ke be ae eora amina ungota pe ta ke avo mane ingesora te ungota ke agi ari, osa ari eto tumota ari avo kogue enana God ke be aisora. Eto umo kiari pamone asi eto kito amo siro buvunda jigesoa, hambo turasoa eto kiari bo asukasoa amina pere mane kiari pamone asoa rate no jo te tapa osa ari pekari eto tumota ari amina umo kiari pamone aisoa, eto hambo sago te avo turasoa amo God ta titita daroho iresuja. Eto ari ainge amo God tumota ari pamone mamatu na ue kiari pamone eto ipone ta ke agi ere uaetera, ainge amo pamone vahai javo Sarah amina ivu Abraham ta ke agi ue “Nau Bada” ainge Abraham ta degi ere ijiaetija, eto ungo eha oroho miteva amina ari javotoho ue joru ae teho iresova amina Sarah ta iariri aisova. Eto embo ungo ainge nombo ungota airi amo embo ta buvure ainge mane rate God na ivu te ae te ta degi vasiri daroho avo inono inono ta ikau hotasora avoeto tunga humbuto tumota evujo. Eto ungota airi tumota ue pari aisova amo God na ingesuja.
Ari jajavotoho eto memenga kiora
Eto ke tutumota aisona amo erevira, amo ungo tunga vahai eto pure evujo, Keriso ta toho amo namei kamei ra jo ue osa mine ara evujo. Eto namei embo peni na isapa ra ainge mine ara ijie irivujo.
Eto ari sapura mine asi mane hotembasoa eto mine mane urumbasi hotembasoa te God ta hondate ari umbara ke ejo, amo ungo na ari ainge eto God ta degi ari javotoho umbava God na ungo umbei embomeni amita toho be ere ova. 10 Ke amore God ta ke ta einge kajari mitia, “Eto embo amuna amita vasiri osa ue iji javotoho kesi uje aisuja amina amita ivivi te petiki te simba ue amita pe ta embo nei hihi tirari te ke sokova sakova ari te mane puvuresuja 11 eto amina ari sapura kuho sindeto ari javotoho ue pekari avo eteteto pambasuja.” 12 Eto ke amita be amo Bada ta titi na embo jajavotoho amo kogue enana ta pari avo onde na ere ingihia rate ari sasapura ari embomeni amo Bada na kogue tumo ere ua.
13 Eto ungona ari jajavotoho jo tapa na asi uje aisova amo embo na kito osaga memenga aro kiovo? mane aisora 14 te ungo ari jajavotoho ere ova avo enana na kito aro osaga memenga kesova amo God na hondate au tunga javotoho aisova, avoeto enana do ere ora avo joru ue osaga kiovojo, 15 rate ungota jo tapa na evujo Keriso ungota Bada ai. Eto embo amuna ungo God tumota ere ova amita be deire avo ungota degi eto ingari ke umbuto puvuresuja amita degi ke mine do aisova avo siriketo nununga evujo. 16 Eto ke mine aisova avo tini kambari na mane aisova te jokeka ke na eto hotembari javotoho ke ijirovo enana na ungota irari javotoho Keriso ta javo ta ere ova avo ungo urumbari embo na kito me kesora. 17 Eto ungo na ari sasapura eto memenga osaga kiaeteva amo sapura rate ungo na God ta uje ta ari jajavotoho ue memenga osaga ere kogova avoeto amita sapura amo iraera.
18 Eto Keriso na ungotena God ta degi kiti umbuto pambasi iji vahai amina ambuna amo embo javotoho amina ari sasapura embomeni tapa avoeto ambuna, amo embo na amita hamo avo teo ambuna te God na amita Ahihi avo jiginu ereto 19 God ta ke agi ae embomeni mamatu ta ahihi amo God na andito umbari amita degi pambuto amita ke hande ena, 20 eto embomeni sasapura amore Noah na e nga gerikena iji amikote enana na jo haperekara God na iji koso simba ena te jo haperekae eo ga peni vahai beto umo irerembeto ukomo unu embomeni sasari uo embo tapa 8 e nga jo ta mitia avo umo na oreketo umbuto i ta pambuna. 21 Eto ungo umo na bapataito eova amita ate kitira amo Noah ta iji te umo irerembena amina ena. Eto umo na embo orekeuja amo hamo tongopa egari amina ae rate God ta degi ke be ikitie jo javotoho ari umbuora. 22 Eto ungotena orekena embo Iesu Keriso amina vasiri te ereto God ta degi utu i ta bitito God ta ingeni be ta arumbeto anera te utu ta titi jigirikari embomeni tapa amita embo okose eto mitia.