5
God ta meniundi
Eto ungo ekalesia embo okokose ta degi ke erevi erena amo Iesu Keriso ta memenga amo titi nau na kogana avoeto amo puvutuhurou amita usasa aisuja ai ta namote tapa torasora avoeto ungotena embo pepeni pere rate nane ungota degi erena amo ungota ekalesia amo God ta o meniundi ra unduvujo amo kupi ue hamo na mane unduresova rate jo tapa na tunga iketo evujo. Eto amo koro umbari ta pure ke ijie mane aisova te God na uje ere ua avo jo tapa na pure evujo. Eto na embo peni ra ijie mane ungota embomeni ta degi ngahia aisova te ungota ate kitira avo ue pahurovo ungota o meniundi avo ambota ambota are. Eto ungo ari ainge avo ururovo o Simba Ari Embo Be avo puvurou kesova iji amikote amina siro kope javotoho usasa te avo ikau asukavo daroho iresuja. Eto ungo embo ehaha ta degi erena embo okokose ta ke ingito agi evujo. Eto ungo tapa ta erena amo embo nei avo peni ke ijie umo isapa ke eto no pure ari bo asuketo hondate mine ara evujo. Eto ke amita be amo God ta ke ta einge kajari mitia “God na embo umo eonga na na ijie jakeka aisuja embo amita ke mane ingesuja te embomeni isapa sira eora amita degi hondate ari ikeuja.” Avoeto ungo meni isapa sira eto God ta ingeni sovera te amita temba tu ta mitirovo God na iji inono ta au ungo peni aisova. Amo God na ungo simba ere ua avoeto ungota osaga tapa amita ingeni ta iketo tovujo. Eto ungota kitoho embo Satan na isoro o ‘lion’ beuje oi jajavone ijie embo kambuto indesi enda ta ereto ere ua avoeto be kogue mitie Bada tumota ue sovera umbuto Satan ta ari kito kiarako ue ngahia eto irivujo, eto ungo osaga ere kogova amore ungo eonga kiae rate ungota namei kamei enda tapa ta mitera amite tapa osaga memenga kogora avo eto ungo ere kogova. 10 Eto ungo na iji isapa osaga memenga kogurovo ungota jo ari hondate ari God ungo Keriso ta usasa ta daroho irova siriketo umbari Embo amina puvuto ungo oreketo umbuto degi javotoho ta iketo sovera ikau umbuto iresova, 11 amita degi sovera ari daroho iroi, amen.
Pekari ta ke
12 Eto ungota namei Silvanus ungotena tumota ari haite amina ahari tuhaupa erevi Peter nane ene ere kaitia. Eto ahari emita jo ta amo God ta hondate ari be amo do aingere avo ano umbuto eteketo kito sovera umbuto be iseto jigito irivujo. 13 Eto enda Babylon (embo nei nei na ‘Rome’ ke eora) ta ekalesia God na ungo umbuna ainge eto umbari amina ungo ere pekitera eto nau meni Mark amite tapa ungo ere pekitia. 14 Eto ungo namei kamei ue jao tate ue andito mune tavo mine ara evujo. Ungo Keriso ta embomeni be amita degi peka iroi. Orerere.