10
Eto nau namei kamei, nau jo tapa na Judea embomeni nau be avoeto God na oreketo umbaja jo tapa na pari eona. Eto enana ta jo tapa na God uje ue amita pure asi uje eora amo na kiarira te God ta ke be amo enana be kiaera. Te God na eoi embo jajavotoho eora te enana na ari avo kito kiaesira ue God na ari javotoho ari avo toto ungo eonga eto javotoho asi eora te Keriso na vahai God ta ke pepeni tapa amo inono ta etei irae etija avoeto embo amuna tumota ururou amo God na kito embo javotoho ke aisuja.
God na embo tapa oreketo umbasi uje ere ua
Eto Moses na ke einge kajena, “Embo amuna God ta ke pepeni avo tapa inono ta agi aisuja amo God na kito embo javotoho ke ijirou daroho irari ta vasiri tambasuja”. 6-7 Te God tumota ururoro kito embo jajavotoho ke aisuja amita ke amo Moses na einge kajena, “Embo amuna Utu ita bitari inono re? Eto embo amuna embo amburari ta degi be ari inonore? ke ainge jo no ta mane hotembasoa” ke ainge Moses na kajena te ke be amo ungotenau orekari embo Keriso matu Utu ita eto puvuna eto matu vasiri te erena. Eto ke ainge mane aisova te God tumota ari ta ke dago na hande eora amo einge kajari mitia “Eto God ta ke amo hoi ta mane rate no ivivita mitia eto no jo ta mitia.” Ke amita be amo erevira, Iesu ambunu God na enu vasiri te erena avo embo amina jo te tapa ke be ijie ivivi na Iesu amo nau Bada ra ainge aisuja embo amo God na kito oreketo umbasuja 10 Amo ungo na jo te tapa na ke be ereva avoeto God na kogue embo jajavotoho ke aisuja, eto ungota ivivi na ereva avoeto oreketo umbasuja. 11 Eto God ta ke kajari ta amo einge mitia “Embo amuna tumota aisuja amo me mane kesuja” ke ainge mitia 12 te Judea rete enda nei rete amita javo ai ta irae rate enda tapa embo amuna Bada ta hondate ari umbasi penunu aro ikau umbaro inono aisuja, amo enda tapa amita Bada aisuja. 13 Avoeto enda tapa ta embomeni amuna Bada ta javo ta jage aisora amo Bada na oreketo umbasuja.
14 Eto enanana Bada ke be ae aisora amo naingeto Bada jage aro? Eto enana amita ke embo na ae ingae aisora amo naingeto ke be aro? Eto embo na pambuto ke hande ae ingae amo naingeto ingoro? 15 Eto embo na ke hande ari embo ikae pambae amo naingeto ke hande au? Avoeto ke einge kajari mitia “Ke javotoho hande ari embo ta utu uruhu amo ingari javotoho.” 16 Ke ainge mitia te Israel embo nei nei na ke avo ere ingihera te ambo ambo ae avoeto amita ke amo Isaiah na einge kajena, “Bada, ungotenau ke hande ere ora te embo amuna ke be erei? Enana ingito ingarako ereora”. 17 Avoeto Keriso ta ke avo hande uore embo na ingihe ke be eora 18 te embo na Keriso ta ke avo enana Israel embomeni ta degi hande uerete aere? Amita ke amo einge kajari mitia, “God ta ke amo enda susu ta itiketo pambuto tutumo be ta irae arira” ainge mitia te 19 Israel embomeni na God ta ke ere ingihera te be ingae rete? ainge manera te amita ke amo God na ijinu Moses na kajena amo eingera, “Eto nanena enda nei embomeni uhurono amo ungo Judea embo na kito nango umbae ereoi ainge ijie osaga kesova amo enana enda nei kiari irae ke eova embomeni avo uhurono ungo tumo aisova” ke ainge kajena 20 avo Isaiah na ke erevi kajena amo ke be pere na kajena, “Enana enda nei embomeni na na jombure ae rate tahara, eto enana na jage ae rate teho nanena etene na be ere kogora”, 21 te Israel ta ke amo einge kajena. “Eto iho vujari ta eto pambuto hi sihukarita amo nau Judea embomeni umbasi no degi ingeni ere jujurukitena te enana ta jo ngahia oi ke ingito puvurae ereora”. Ke ainge God na ijinu Isaiah na kajena.