7
Embo pamone jimbari ta timu hatirari ke
Eto nau namei kamei ungo God ta ke pepeni amo Moses ta iji te ikena avo ungo kiari embopora, eto ke pepeni amina ungo vasiri te iriova amo peikarirate amburesova amo ungo mane peikasuja avo ungo kiarira. Eto ke erena amo eingera. Eto pamone na amita ivu vasiri te irirou amo mane toasuja te ivu amburou toasuja amo God ta ke pepeni amina mane peikasuja. Rate ivu amburae mitirou pamone amina amita hamo embo nei ta ikasuja amo tiha pamone rate ivu amburou embo eha jimbasuja amo ke pepeni amina mane peikasuja. Avoeto nau namei kamei ungotena God ta ke pepeni mamatu avo toasi Keriso ga kajueto ambua te God ta toho be eto pure amita be avo umbara God na jiginu Keriso ga vasiri te erea. Amita be amo ungotena hamo ta ujeje sasapura agi ari iji te God ta ke pepeni na taekasi unu ari sasapura uje isapamane ere umite ambuvujekeo. Rate ungotena God ta ke pepeni na andirari amita degi ambuvujekeo bujekenu tambuta pahue God ta Ahihi Otohu ta ke agi ue iriora amo ke pepeni kajari amina ae rate vasiri ehaha na eora.
God ta ke pepeni te ari sasapura te amita ke
Avoeto ungotena ke do aro? God ta ke pepeni amo sapura ke aro? Ke ainge mane aisora te ari sasapura do aingere avo God ta ke pepeni na eoi kiora amo erevira, embo nei ta donda umbasi jo ta sirikeora amo sapura rate teho amo mane kiaetera te God ta ke pepeni amina taekeoi kiora. Rate na God ta ke peni avo hotembitie nau jo ta kajeoi embo ta donda umbasi uje isapamane eona avoeto God ta ke pepeni irae amo ari sasapura ta hajire mane kiaetena. 9-10 Eto matu kiti ta amo na God ta ke pepeni avo kiae avoeto vasiri te mitiaetena te itiketo kogue ari sasapura jo nau ta irerembenu nau Ahihi amburari avo kia, amo na God ta ke pepeni agi eto vasiri umbana God na ikena te ai ta amo amburari pere tahana. 11 Amo erevira, na naingeto iresona amita degi amo God ta ke pepeni amina degi ena te ari sapura degi ai ta pahue amina ke sokova ijinu ingiho God ta ke pepeni amina nau Ahihi amo teo ambuna. 12 Rate ungotena ere kogora amo God ta ke pepeni amo sapura mane rate ke Otohu jajavotoho embo ta irari naingeto iresora avo God na ikena. 13 Rate donda jajavotoho amina ahihi nau avo tenu ambunute? Ainge mane rate nau ari sasapura amina tenu ambuna, amo ungotenau ari sasapura amo sapura be sapura avo be kiora God no amita ke pepeni avo ikena amita jo ta ari sasapura irerembeto amita sovera na ahihi nau tenu ambuna.
Ungotenau jo ta hotembari heriso amina isoro mine ara ereora.
14 Eto ungotena ere kogora amo God ta ke pepeni Utu ita puvurari rate namo enda embora te ari sasapura ta ke agi ue amita pure eona 15 amo na uje eona donda avo toto uje ae donda avo uje ue kaiketo ue na eonga embo nei ta ari ko ere one ainge ijie eona. 16 Eto ari uje ae eona avo ue God ta ke pepeni avo ke be eona avo poeketo me kiona, 17 avoeto ari sasapura amo hotembari na hotembeto ae rate jo ta irerembeto jo ta kajeoi eona. 18 Amo ari jajavotoho asi uje eto tunga ere ikitona te ari avo inono ae avoeto nau jo ta amo ari jajavotoho irae rate ari sasapura avo pere mitia. 19 Eto na ari jajavotoho asi amo pe na eona te ehako ari sasapura eona 20 amo na ari sapura toasi eona te toae eona amo na embo nanena ae rate nau jo ta ari sapura amina eoi eona. 21 Avoeto jo nau ta ari einge emo mitia, na ari jajavotoho asi uje eona te ari sapura emo hoi ta irae rate namote mitia 22 eto nau jo ta amo God ta ke pepeni mitia avo osa eona 23 te ari sasapura pepeni te tapa nau jo ta mitia avo eto enana heriso na isoro ue na ari sapura ta tipura embo arako ereona. 24 Oio! na sapura embo eto nau hamo na nau Ahihi kiti umbuto amburari degi ta ere pahua amo amuna oreketo umbau? 25 God na ke ijirou Bada Iesu Keriso na nau ahihi oreketo umbasuja avoeto na God osa matuainge eona, te ke erena amo erevira, na jo nau na God ta ke pepeni agi eona te hamo nau amo ari sasapura ta ke agi euja.