2
Ke erevi da Ephesus ta ekalesia ta degi ikena
Eto da Ephesus ta ekalesia ta ke hande ari anera ta degi ke einge kajejo ‘Eto embo vahai amina usasa tapa 7 tutuvi hamo ta tetembari amita ugorota tehue kuro tapa 7 ingeni be ta jigito mitia amina einge eria ingivujo, ungo na hamo ngahia eto pure ngahia ue ari neite neite avo ere ova eto ungo na ke sokova na ate poekari embopo uje ae ue God ta apostero ke ijie ungota degi irari embopo ta degi eto kiari iketo enana ke be mane avo tambeva. Eto ungona javo nau tumota ere ova avoeto embo na eore memenga osaga kiova te pegogo eto toae hamo ngahia eto iriova. Rate ungota sapura vahai eove kiona amo erevira. Amo ungona matu kiti ta Keriso osa ue osa mine ara uove kiaona avo toto tu be ta heteteve irae etija avoeto jo hapereketo kiti ueva ainge nombo evujo. Eto ungo jo haperekae aisova amo na puvuto ungota usasa tutuvi hamo ta tembari avo umbano irae aisuja. Rate ungota ari javotoho vahai amo na ‘Nicolaitan’* ta ari uje ae eona ainge nombo ungo uje ae eova. Eto ungota onde irirou kito Ahihi Otohu na ekalesia tapa ta ke do eria avo ingivujo. Eto embo amuna sovera eto nembasuja amo ano God ta ‘paradise’ ta toreto i vasiri ta be indesuja.’
Ke erevi da Smyrna ta ekalesia ta degi ikena
Eto Da Smyrna ta ekalesia ta ke hande ari anera ta degi ke einge kajejo ‘Eto iji susu ta eto pambuto kombu ta irari embo ambuto ehako vasiri te erari amina ungota degi ke einge eria, Ungo memenga osaga kogue donda ambu teho mitovova amo na kogona te ungota ari javotoho amina ungo hajae vajae embopo ere ova. Eto Judea embopo nei uhoho na ungota degi ta pehumba ere ora amo na ere kogona te amo Judea embopo be manera te Satan ta toho uho na ere ora 10 eto ungota degi memenga puvuresuja avo oju avojo rate na ungota degi erena amo Satan na ungo nei uhoho avo eto kesi tipura ta ikau mitirovo iji tapa 10 ainge amita jo ta memenga ikaro osaga kesova. Eto enana na ungo taro amburesi ahumpa ue kito na egikae asova amo na ungota siro ta vasiri daroho irari na kogombasona. 11 Eto ungota onde irirou kito Ahihi Otohu na ekalesia tapa ta ke do eria avo ingivujo. Eto ke be amo sovera eto iresuja embo amita Ahihi mane amburesuja.’
Ke erevi da Pergamuna ta ekalesia ta degi ikena
12 Eto Da Pergamum ta ekalesia ta ke hande ari anera ta degi ke einge kajejo ‘Embo Asivo ti ovitiho te ovitiho te jigama ari embo amina ungota degi ke einge eria, 13 Eto ungota da vahai embomeni ta ari sasapura isapamane amo Satan na da aita irarako oi kogona rate ungo na na ke be ijie javo nau tumota eova amo na kogona. Eto ungota da ai ta Satan iriuja avoeto ai ta nau ke hande ari embo javotoho javo Antipas avo teo ambuna te ungona na egikae tumota ue mitovova. 14 Rate ungota ari sasapura ere ova amo eingera: Peroveta sapura matu javo Balaam amina King Balak ate poekenu Israel embomeni na indari God ingeni na ove ari amita degi pene ikari avo indie tiha paiha ue oine sasapura te tapa ara ena. Eto ungota embo nei uhoho na ate poekari ainge amo ere ora. 15 Eto ungota embopo nei nei amina Nicolaitans ta ate poekari sasapura avo jigama ere ora. 16 Avoeto enana jo haperekara erena te jo haperekae amo nau pe ta asivo mitia amina umbuto enana ga isoro asona. 17 Eto ungota onde irirou kito Ahihi Otohu na ekalesia tapa ta ke do eria avo ingivujo, eto embo amuna sovera eto iresuja amita degi Utu ta indari javo ‘mana’ ondikari avo umbuto ikano indirou atara orina parara be amita hamo ta javo eha kaeto ikano umbuto umo oenga kesuja.’
Ke erevi da Thyatira ta ekalesia ta degi ikena.
18 ‘Eto Da Thyatira ta ekalesia ta ke hande ari anera ta degi ke einge kajejo: Ke emo God ta Meni titi i perimbarako euja eto amita utu amo auri gajukeore piriki piriki euja aingeko amina eria. 19 Na ungota ari jajavotoho te osa ari te tumota ari te pure kiti isapa isapa ueva ainge mane pure eha amo pajire be rate pegogo eto toae ereova. 20 Rate ungota ari sapura vahai amo erevira. Amo ungota pamone vahai ‘Jezebel’ amo oenga peroveta ke ijie nau pure ari embomeni na tiha ue oine sapura ue indari god sokova ingeni na ove ari amita degi hande ikari avo indora ate poekeuja te ungo na taekae eova 21 avoeto na amina jo ahereketo ari sasapura avo toaja iji iketena te toari uje ae ere ua 22 avoeto na pamone avo umbuto gosukano evari besi ta beto mitie osaga memenga kogue mitirou enana amiga tiha eora embomeni amina jo ahereketo toae asora amo amite tapa ano osaga te memenga te peni vahai be kesora 23 amo na pamone amita meniundi te tapa tano ahuroro ekalesia tapa na na kogue embo ta hotembari te jo te sirikari embo ke asora eto na ungo vahai vahai ta ari tapa siriketo hajire ikasona aingera. 24 Eto na ungo nei uhoho Thyatira ta miteva amina pamone amita ate poekari umbae ue Satan ta ke ondikari ta iriuja avo umbae iriova ungota degi bouka nei do mane ikasona te 25 ungota tumota ari be avo jigito irirovo puvuresona. 26 Eto embo amuna sovera ue uje nau avo ururou iji kombu puvurou nau Mama na enu na heteto iriona ainge nombo ano 27 embo amina heteto enda tapa titi jigihe daho ngahia ikano umbuto jigito mitie enda tapa embomeni taro beasora amo ovu enda na ari teoi karaun eto bearako aisora. 28 Eto embo avo ano iji te kuro na kaeto usasa arako aisuja. 29 Eto ungota onde irirou kito Ahihi Otohu na ekalesia tapa ta ke do eria avo ingivujo.’
* 2:6 Nicolaitans: Enana amina ari sasapura ta gamo kesi uje isapamane ere uaetera.