16
Ra mfatsꞌi hmuntsꞌi pa maꞌra ya gamfri
Nubya ma ga xiꞌahʉ de núꞌa̱ ra mfatsꞌi guí muntshʉ pa guí pɛmpahʉ ya cu me Jerusale. ꞌYøthʉ nehe ngu núꞌa̱ stá ꞌbɛpa ya cu me Galacia da ꞌyøtꞌe. Tatꞌa domingo cada ꞌna de gueꞌahʉ ꞌuecjʉ ꞌna tʉi núꞌa̱ xcá ta̱ha̱hʉ, ngu núꞌa̱ rá ndunthi bi ꞌraꞌahʉ Ajua̱. Ne gui ha̱xhʉ ja ra nija̱ pa ja da hmuntsꞌini, pa njabʉ nu xcrá mabʉ hingue ja ra oraꞌa̱ gui muntsꞌa ri mfatsꞌihʉ. Ne de ante ga mabʉ, dí ne gui huanhʉ ꞌraya cu pa nu xcrá tsømbʉ ga umbabiꞌʉ ꞌnara hɛꞌmi pa da hña̱ꞌtsua núꞌʉ ya cu me Jerusale núꞌʉ toꞌo ma dua tsꞌocua núꞌa̱ ra mfatsꞌiꞌa̱. Ha nuꞌbʉ ga handi gue xá hño ga ma nehe, ga mɛꞌbeꞌʉ.
Ra apostol Pablo ri hñoqui pa da ma dua cꞌa̱ꞌtsa ya gamfri
Stá beni nehe ga ma ga cꞌa̱ꞌtsa ya cu nuni Macedonia, hangue ꞌmɛtꞌo ma ga ꞌrani de guehni. Stá beni ga ꞌbʉi con gueꞌahʉ ndunthi ya pa, y ꞌbʉ da zahma̱, ga ꞌbʉi con gueꞌahʉ asta hinda thogui ya pa de ya tsɛ, nepʉ de gueꞌa̱ da za gui faxcahʉ ne gui nexcaguihʉ nu habʉ grá ma. Núbya xcrá mabʉ, hindí ne hønsɛ ga hantꞌaꞌihʉ ne ꞌbestho ga thogui. Nuꞌa̱ dí ne, ga ꞌbʉi con gueꞌahʉ ꞌraya pa ꞌbʉ njabʉ rá paha ra Zidada. Pe ma ga cohi de guecua Efeso asta da zø ra pa de ra Pentecosté. Ngueꞌa̱ nu de guecua xi xa xogui ya gosthi pa ga ma̱nbabi rá noya Ajua̱, ne ndunthi ya xa gamfri. Pe nehe ꞌbʉi ndunthi ya ncontra.
10 Ne nuꞌa̱ dí xiꞌahʉ, nu sta zømbʉ ra cu Timu, suhʉ xá hño pa da ꞌmʉi te rá ꞌñentho ne hinda du rá mʉi, ngueꞌa̱ neꞌa̱ pɛpabi Ajua̱ ngu dí pɛpabi nehe. 11 Hangue por gueꞌa̱ oxqui ma grí ꞌñenithohʉ de gueꞌa̱. Y nu stua penguiꞌa̱, bá netsꞌihʉ co ra johya pa da ꞌñe da cꞌa̱scagui maꞌnaꞌqui, ngueꞌa̱ nugui dí tøꞌmi da zøhøꞌa̱ co núꞌʉ maꞌra ya cu ma dua ꞌñoui.
12 Ha nura zi cu Polo xi stá ba̱ntebi da mabʉ ne da mɛui núyʉ maꞌra ya cu dua tsøñꞌahʉ. Pe hinxa ne xa mabʉ. Bi xiqui gue ma da mabʉ da cꞌa̱ꞌtsꞌahʉ núꞌa̱ ra paꞌa̱ da nja rá luga.
Ra nzɛnjua pɛhna ra apostol Pablo mi uadi ra carta
13 Xi da nsuhʉ de yá tsꞌoꞌbɛfi ra tsꞌonda̱hi, ne xi da pɛꞌtshʉ ꞌnara jamfri. Oxqui tsuhʉ núꞌʉ toꞌo ri ʉtsaꞌihʉ, ꞌyøthʉ ra tsꞌɛdi pa gui ꞌyøthʉ núꞌa̱ xá hño. 14 Gatho núꞌa̱ gui ꞌyøthʉ, ꞌyøthʉ co ra hma̱te.
15 Zi cuhʉ, ya guí pa̱hʉ gue nura zi cu Teba ne con gatho yá ja̱ꞌi de rá ngu, go gueꞌʉ xi ya mʉdi gamfri de guepʉ Acaya. Ne guí pa̱hʉ gue núꞌʉ de yá pahasɛ xa ꞌmʉi pa da maxa ya cu. 16 Dí ba̱nteꞌihʉ gui ꞌyøtehʉ núꞌʉ ya zi cuꞌʉ, ne núꞌʉ maꞌra toꞌo pɛpabi Ajua̱ nguꞌʉ. ꞌYøtehʉ nehe núꞌʉ maꞌra toꞌo faxꞌahʉ ja rá ꞌbɛfi Ajua̱ ne gatho núꞌʉ toꞌo pɛpabiꞌa̱. 17 Xi drí johya ngueꞌa̱ bi zøhø de guecua ra cu Teba ne ra cu Nato ne ra cu Acaico, ngueꞌa̱ xa ꞌyøtcagui núꞌa̱ hinxa za xcá øthʉ. 18 Nuyʉ ya cuyʉ xi bi hñubga ma mʉi ngu xa hñupꞌa ri mʉihʉ nehe. Numansuhʉ nuya cuyʉ ngueꞌa̱ go guehyʉ ꞌrayá hoga mɛfi Ajua̱.
19 Nuya cu de guecua Asia ri fatꞌajua̱ꞌihʉ. Nehe ra zi cu Aquila ne ra zi nju Prisila xi pɛhnꞌahʉ ndunthi ra nzɛnjua, núꞌahʉ guí ꞌbʉhʉ co ra Zidada ngu nja neheꞌʉ. Nehe pɛhnꞌahʉ ndunthi ra nzɛnjua núꞌʉ ya cu ri muntsꞌi ja yá nguꞌʉ. 20 Ne ri fatꞌajua̱ꞌihʉ gatho ya cu de guecua. Ne nzɛnjuahʉ ꞌna ngu maꞌna co ꞌnara nthʉfi dega hma̱te.
21 Nugui drá Pablo, de ma ꞌyɛsɛ dí opꞌaꞌihʉ nuna nzɛnjua.
22 Nehe dí xiꞌahʉ, nuꞌʉ tóꞌo hini ma̱di ma Zidadahʉ ra Jesucristo, dá tꞌeque pa da zʉtua rá cuɛ Ajua̱. Ra Zidada ya ma da zøhø.
23 Y nubyá, ma Zidadahʉ ra Jesucristo da maxꞌaꞌihʉ. 24 Dí pɛhnꞌahʉbʉ ma hma̱te de ja rá thuhu ma Zidadahʉ ra Jesucristo. Njabʉ gueꞌa̱.