3
Ra apostol Pablo ne ra Apolo mahyɛgui yá mɛfi Ajua̱
Zi cuhʉ, dá zoꞌahʉ ngu tsꞌofo núꞌʉ hintsꞌʉ xa zɛ yá jamfri, ngu ya tꞌʉba̱tsi hinte yá fa̱ditho, ngueꞌa̱ himbi za dá zoꞌahʉ ngu ꞌraya cu núꞌʉ pa̱di xá hño núꞌʉ ya ntꞌudi udi ra Ma̱ca Nda̱hi. Dá zoꞌahʉ ꞌramatsꞌʉ ngu ꞌraya zi ba̱tsi núꞌʉ tsʉtho, ngueꞌa̱ himbi za dá xiꞌahʉ ya noya xá hñei, ngueꞌa̱ mi otho ndunthi ri mfa̱dihʉ, y asta nubya hinxa za stá xiꞌahʉ gatho. Ngueꞌa̱ nuꞌahʉ guí øtꞌathohʉ ngu núꞌa̱ øtꞌa núꞌʉ hingyá gamfri, ngueꞌa̱ gyá ndustehʉ, ne gyá necatsʉihʉ, ne gyá necatuhnihʉ. Hangue por gueꞌa̱ hinxcá ꞌueguethohʉ de ja ya tsꞌoqui, ngueꞌa̱ guí ꞌyohʉ ngu núꞌʉ hinxa gamfri Ajua̱. ꞌRa de gueꞌahʉ guí eñhʉ: “Nugui drí dɛna ra cu Pablo”, ha nu maꞌra guí eñhʉ: “Nugui drí dɛna ra cu Polo”. Xi de guí ma̱ñhʉ njabʉ, ¿ha gue hinguí øthʉ ngu núꞌʉ ya ja̱ꞌi hingyá gamfri?
Xi ¿te ma ꞌbɛfi dí pɛfi? Y ¿te ma ꞌbɛfi pɛfi ra cu Polo? Nugui ne ra cu Polo dyá ꞌbɛgothohe de Ajua̱, ne go guecaguihe dá zoꞌahe pa gá camfrihʉꞌa̱. Nugui ne ra cu Polo, cada ꞌna de guecje dí pɛfihe ra ꞌbɛfi xa ꞌracaguihe Ajua̱. Nugui go rá mʉdi dá zoꞌahʉ de rá noya Ajua̱, ha nura cu Polo go xa suꞌaꞌihʉ asta nubya, pe nuꞌa̱ tóꞌo xa ꞌraꞌahʉ ra jamfri, go guesɛhɛ Ajua̱. Hangue ni guequi ni ra cu Polo hinda za te ga pɛhe de guecsɛhe. Nu Ajua̱ go gueꞌa̱ ja rá tsꞌɛdi pa xa japi xa te ri jamfrihʉ. Hangue guí njahʉ ngu ꞌnara hua̱hi habʉ stá mpɛhe, nugui go stá potꞌi, ra cu Polo go xa ꞌñunthe. Hangue ngu ra motꞌi ne ra ꞌñunthe, Ajua̱ ma da gutcahe ngu núꞌa̱ stá pɛfihe. Nuje dyá mɛfihe de Ajua̱, ha nuꞌahʉ guí njahʉ ngu ꞌnara hua̱hi habʉ ri mpɛfiꞌa̱.
Ne guí njahʉ ngu ꞌnará hoga ngu Ajua̱ ri jʉꞌtsuabi. 10 Nugui go dí nja ngu ꞌnara hoga hyocangu dá jʉꞌtsua rá ua ra ngu, gueꞌa̱ ra ꞌbɛfi bi ꞌracagui Ajua̱, ha nu maꞌna go jʉxa ra ja̱do. Pe cada ꞌna mahyoni da jamasu núꞌa̱ pɛfi. 11 Ngueꞌa̱ otho maꞌna ra cimiento da za dra jʉtsꞌi, hønsɛ núꞌa̱ ya ja, y nura cimientoꞌa̱ go guesɛ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. 12 ꞌBʉ toꞌo da gʉtsꞌi de maña̱ núꞌa̱ ra cimiento ya ja, pɛꞌtsi da beni xá hño ua da gʉtsꞌi dega oro o dega tꞌaxi o dega hoga do, o ua da gʉtsꞌi dega za o dega xotꞌo o dega xithi. 13 Cada ꞌna de ya gamfri ma da hnequi rá ꞌbɛfiꞌa̱, ngueꞌa̱ núꞌa̱ ra pa de ra nsʉca uɛnda gueꞌbʉ ma da fa̱di tengu rá ꞌbɛfi cada ꞌna. Núꞌa̱ ra paꞌa̱ ma da nzø ra tsibi, y nuni ja ra tsibi ja ma dra tsapabini rá ꞌbɛfi cada ꞌna núꞌa̱ xa mɛfi. 14 ꞌBʉ ꞌna toꞌo bi hoca rá ꞌbɛfi maña̱ de ra cimiento ne hinda za̱tꞌa nurá ꞌbɛfiꞌa̱, nuꞌbʉ́ núꞌa̱ toꞌo bi hoca nura ꞌbɛfiꞌa̱ ma da hña̱nga rá tha̱ha̱. 15 Pe nuꞌbʉ ꞌna xa mpɛfi ne nurá ꞌbɛfiꞌa̱ ma da za̱tꞌi, nuꞌbʉ́ hinda ma da tꞌumbabi rá tha̱ha̱. Hinte ma da hña̱ni, ngueꞌa̱ bi za̱tꞌa núꞌa̱ xqui mɛfi, pe nuꞌá̱ ma da mpøhø, nja ngu núꞌa̱ toꞌo bi tho ra nza̱tꞌi ne bi ꞌbɛdi gatho núꞌa̱ xqui mɛfi. 16 ¿Ha gue hinguí pa̱hʉ gue nuꞌahʉ go gueꞌahʉ rá nija̱ꞌihʉ Ajua̱, y nurá Ma̱ca Nda̱hiꞌa̱ ꞌbʉi ja ri corasohʉ? 17 ꞌBʉ ꞌna toꞌo da huatua rá nija̱ Ajua̱, nuꞌbʉ́ Ajua̱ da huatiꞌa̱ nehe, ngueꞌa̱ rá nija̱ Ajua̱ xi xá nsunda. Ne go gueꞌaꞌihʉ nurá nija̱ꞌa̱.
18 Osti ma da hyaꞌahʉ ri mfenihʉ gue gyá ba̱hmya̱hʉ. ꞌBʉ ꞌna de gueꞌahʉ guí beñhʉ gue xi guí pɛꞌtshʉ ra mfa̱di, y nuꞌbʉ nura mfa̱diꞌa̱ go de nuna ximhai, ꞌyøthʉ ra uɛnda gue ꞌbesthó hinte guí pa̱hʉ, pa njabʉ ha̱, da za gui pɛꞌtshʉ núꞌa̱ xi ra hoga mfa̱di brí ꞌñehe de Ajua̱. 19 Ngueꞌa̱ pa ja rá thandi Ajua̱ ꞌbesthó hinte ri muui núꞌa̱ ra mfa̱di de ra ximhai. Hangue enga ja ra Ma̱ca Tꞌofo: “Ajua̱ xi pa̱tuatho yá mfeni ya ba̱mhya̱ de ra ximhai gue nuꞌʉ́ hatetho, hangue co yá mba̱mhya̱ ri ꞌmɛdisɛꞌʉ.” 20 Nehe xa tꞌofo njaua: “Ajua̱ pa̱di gue hinte ri muui nuyá mfeni ya ba̱hmya̱.” 21 Hangue ogrí ꞌñetsꞌihʉ gui ꞌñeñhʉ gue grí dɛnhʉ ꞌna o maꞌna, ngueꞌa̱ gatho núꞌʉ toꞌo xa mpɛfi con gueꞌahʉ go pa ri hñohʉ. 22 ꞌBʉ rá ꞌbɛfi ra cu Pablo, ꞌbʉ rá ꞌbɛfi ra cu Polo, ꞌbʉ rá ꞌbɛfi ra cu Pedro, gatho pa ri hñohʉ. Nuꞌahʉ gatho go o ja ri ꞌyɛhʉ pa ri hñohʉ, ra ximhai, ra te, ra du, gatho núꞌa̱ ja mapaya ne núꞌa̱ bra ꞌbɛfa. 23 Y nuꞌahʉ guí ohʉ ja rá ꞌyɛ ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, y ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo go o ja rá ꞌyɛ Ajua̱.