RA JUDA
RA CARTA NÚꞌA̱ BI ꞌYOFO RA APOSTOL NSAN JUDA
1
Ra apostol Juda opabi yá nthahni Ajua̱
Núga drá Juda rá cugui ra Cobo ne rá ꞌbɛgogui ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Dí opꞌaꞌihʉ gatho núꞌahʉ xa huahnꞌahʉ Ajua̱. Ajua̱ ma Dadahʉ xi ri ma̱diꞌihʉ, ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo suꞌaꞌihʉ. Ajua̱ da mɛꞌtsꞌahʉ ndunthi ra nthecate ne ra hma̱te, ne da maxꞌahʉ pa gui ꞌbʉhʉ te rá ꞌñentho.
Núꞌʉ toꞌo udi ya ncꞌuamba
(2 Pedro 2:1-17)
Ma zi hma̱di cuꞌihʉ, ndí beni ga opꞌaꞌihʉ hma̱ha̱ de núꞌa̱ stá camfrihʉ pa ga mpøhøhʉ. Pe nubyá dí beni mathoni ga opꞌaꞌihʉ pa ga xiꞌahʉ gue oxqui hophʉ toꞌo da ꞌuecꞌaꞌihʉ de núꞌa̱ xcá camfrihʉ. Gui njahʉ ngu ꞌnara hoga soldado, xi gui ña̱nihʉ núꞌa̱ xcá camfrihʉ, nguetho Ajua̱ ya xa ꞌyɛntcꞌa ja ma ꞌyɛhʉ nuna ra jamfri dí pɛꞌtshʉ nújʉ yá mɛtiguihʉꞌa̱. ꞌRaya tsꞌoja̱ꞌi ya xa yʉtꞌa mantꞌa̱gui habʉ ꞌbʉi ya cu. Nuꞌʉ́ øtꞌa ya tsꞌoꞌbɛfi ne eñꞌʉ: “Ajua̱ xi ja rá nthecate hangue hinte da ꞌyøtcahʉ de núꞌa̱ dí øthʉ.” Njabʉ ma̱ñꞌʉ, pe hingo majua̱ni. De mayaꞌbʉ bi tꞌofo gue mi ma da ꞌmʉi ya tsꞌoja̱ꞌi nguꞌʉ, ne Ajua̱ xa ꞌyɛꞌmbi pa da castigaꞌʉ. Núꞌʉ ya tsꞌoja̱ꞌiꞌʉ gueꞌʉ cønga Ajua̱ ma Hmuhʉ ne ma Zidadahʉ ra Jesucristo.
Dí ne ga benꞌaꞌihʉ de núꞌa̱ ya guí pa̱dihʉ, gue Ajua̱ bi ña̱nga ya me Israel pa bi bøniꞌʉ de Egipto, pe ꞌmɛfa nuꞌʉ himbi ne bi gamfriꞌa̱, bi huatiꞌʉ. Nehe dí ne ga benꞌaꞌihʉ de núꞌʉ ya ɛnxɛ mbi ꞌbʉ mahetsꞌi ne bi ntsꞌoꞌyøde ngueꞌa̱ nuꞌʉ́ mi ne maꞌna ra tsꞌɛdi xa tꞌumbi pa da nda̱, ne bi zoguiꞌʉ yá ma̱ca ꞌmʉi habʉ mi ꞌbʉiꞌʉ. Hangue Ajua̱ bi mɛhniꞌʉ pa ja ra ꞌbɛxuui habʉ tha̱tꞌi co ya tøcbøja̱ asta ra paꞌa̱ Ajua̱ da hña̱ꞌmba nguɛnda ne da castigaꞌʉ. Nehe dí ne ga benꞌaꞌihʉ núꞌa̱ te bi tho ya me Sodoma ne ya me Gomorra, ne maꞌra ya hnini guetbʉ de gueꞌʉ. Nuya ja̱ꞌi mengu de guehni bi ntsꞌoꞌyøde nehe ngu ya tsꞌoꞌɛnxɛ. Nuya ja̱ꞌiꞌʉ toraza mi hñuxuiꞌʉ, y nuya ꞌñøhø mri hñuxui yá miꞌñøhøui, ha nuya ꞌbɛhña̱ mri hñuxui yá miꞌbɛhña̱ui. Hangue Ajua̱ bi mɛmpabiꞌʉ ra tsibi pa bi za̱tꞌiꞌʉ. Guehna ꞌnara ntꞌudi pa gatho nujʉ, hinga ntsꞌoꞌyødehʉ pa hindra castigaguihʉ ja ra tsibi núꞌa̱ zø pa nza̱ntho.
Nuya tsꞌoja̱ꞌi toꞌo xa yʉtꞌa ja ya hmuntsꞌi, gueꞌʉ ri nhyɛcuaui ngu núꞌʉ ya tsꞌoꞌɛnxɛ ne núꞌʉ maꞌra ya tsꞌoja̱ꞌi. Hingui tsa̱ma yá mfeni, ꞌñena ꞌuiꞌtha̱, ne ri tsꞌonga yá ndoꞌyo co ya tsꞌotꞌøtꞌe øtꞌe. Hingui neꞌʉ to da manda, ne ña̱maꞌñʉ de yá ɛnxɛ Ajua̱ núꞌʉ toꞌo ha̱ ra tsꞌɛdi. Pe nurá da̱nga ɛnxɛ Ajua̱ núꞌa̱ rá thuhu ra Migue himbi ꞌyøtꞌe ngu øtꞌeꞌʉ. Nu mi ntsanoyaui ra tsꞌonda̱hi pa himbi hopi bi hña̱ꞌtsua rá ndoꞌyo ndu ra Moise, himbi ne bi zʉi de núꞌa̱ xqui ꞌyøtꞌeꞌa̱, nuꞌa̱ bi ꞌyøtꞌe, bi zofo co ya noya xá hño, ne hønsɛ bi ꞌñembabi: “Ra Zidada go gueꞌa̱ da hña̱nꞌa nguɛnda.” 10 Pe nuya tsꞌoja̱ꞌiꞌʉ øtbuhlatho de núꞌa̱ hingui pa̱diꞌʉ. Hinte yá fa̱di nja ngu ya mboꞌoni. Nuꞌʉ́ øtꞌe nuꞌa̱raza go da neꞌʉ, hangue njabʉ maꞌna rí ntsꞌocsɛꞌʉ.
11 ¡Tengu ya tsꞌothogui ma da thoguiꞌʉ! Núꞌʉ́ gueꞌʉ ya tsꞌoꞌyøde ngu ra Caí núꞌa̱ toꞌo himbi ne bi ꞌyøtꞌa núꞌa̱ bi ma̱ Ajua̱. Nehe nuꞌʉ́ nja ngu ra Balaam núꞌa̱ toꞌo mi øtꞌa núꞌa̱ xá ntsꞌo pa da da̱ ra boja̱. Nehe nuꞌʉ́ nja ngu ra Coré núꞌa̱ toꞌo bi nøꞌtuabi ra Moise. Hangue núꞌá̱ ne gatho núꞌʉ toꞌo mri dɛniꞌa̱, bi dutꞌa ra hai, bi duꞌʉ. 12 Nuya tsꞌoja̱ꞌiꞌʉ pa ja ri ngohʉ, ne ri ñuni con gueꞌahʉ, ne xi ya tsꞌoꞌyoꞌʉ, ne ri japi da tsꞌoca ri ngohʉ. Nuꞌʉ́ nja ngu ya guui ꞌñena ma da ꞌua̱i, pe di duda ra nda̱hi, njabʉtho nuya tsꞌoja̱ꞌi di hyatcꞌua di hyatꞌni. Núꞌʉ́ nja ngu ya ꞌbai gá fruta thøꞌmi da unga ra fruta pe otho. Njabʉthoꞌʉ. Nuꞌʉ́ nja ngu ya ꞌbai gá fruta xa du, xra cꞌʉtsi con gatho yá ꞌyʉ. Nuꞌʉ́ ma̱ gue ma da ꞌyøtꞌa ndunthi, pe hinte øtꞌe. 13 Núꞌʉ́ gueꞌʉ nja ngu ra ndehe ꞌyonga ra nda̱hi asta rá fʉgui tsøni ja ra ñanthe ne ja bí tsohni yá paxi. Njabʉ ri hnequi yá tsꞌoꞌbɛfiꞌʉ. Nehe nuꞌʉ́ nja ngu ya tsø xa ponga yá ꞌñu ne xa ꞌmɛdiꞌʉ ja ra ꞌbɛxuui. Njabʉ nehe nuya tsꞌoja̱ꞌiꞌʉ ma da ꞌmɛdi pa nza̱ntho.
14 Nura Enoc go gueꞌa̱ rá ꞌbɛto de yá ꞌbɛto ra Adá asta rá cʉtꞌa, mayaꞌbʉ bi ma̱ de nuya tsꞌoja̱ꞌi, ne bi ꞌñena: “ꞌYøhʉ gue ma da ꞌñepʉ ra Zidada co ya ꞌmotho gá ɛnxɛ. 15 Ma da ꞌñehe pa da hña̱ꞌmba nguɛnda gatho ya meximhai, ne pa da castiga ya tsꞌoja̱ꞌi de ya tsꞌotꞌøtꞌe xa ꞌyøtꞌeꞌʉ, ne ma da castiga núꞌʉ ya nønte xa nønga Ajua̱.” 16 Nuya ja̱ꞌiꞌʉ te yá zɛya, y hinte ri hoꞌʉ. Núꞌʉ́ øtꞌe nuꞌa̱raza ra tsꞌoqui go da neꞌʉ, te yá ꞌñetsꞌi, y xi hoꞌta ya ja̱ꞌi pa ne te da tꞌumbiꞌʉ.
Ra tsꞌofo pa ya gamfri pa da jamasu te øtꞌeꞌʉ
17 Pe nuꞌahʉ́ ma hma̱di cuꞌihʉ, beñhʉ núꞌa̱ bi ma̱nga maꞌmɛtꞌo nuya apostol nuyá ꞌmɛhni ma Zidadahʉ ra Jesucristo. 18 Nuꞌʉ́ bi xiꞌahʉ gue ma da ꞌmʉi núꞌʉ toꞌo da ꞌñøtbuhlatho de Ajua̱ nu de yá nga̱tsꞌi ya pa. Núꞌʉ́ hønsɛ ri ho da ꞌyøtꞌa yá tsꞌoncꞌatꞌi. 19 Ne ꞌueca ya cu, ne hingui øtꞌeꞌʉ ngu núꞌa̱ ri manda Ajua̱, hønsɛ øtꞌe núꞌa̱ go da neꞌʉ. Nuꞌʉ́ hingui ꞌbʉhui ra Ma̱ca Nda̱hi.
20 Pe nuꞌahʉ ma hma̱di cuꞌihʉ, dá nja ri tsꞌɛdihʉ de núꞌa̱ ra ma̱ca jamfri xcá ha̱nihʉ xá nsunda, ne ꞌyapabihʉ Ajua̱ ngu núꞌa̱ da ꞌñuꞌtꞌaꞌihʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. 21 Nsusɛhʉ pa gui ꞌbʉhʉ xá hño ja rá hma̱te Ajua̱. Hñuꞌmba mʉihʉ. Tøꞌmhʉ núꞌa̱ ra te ma da tꞌaꞌahʉ pa nza̱ntho ngueꞌa̱ ma Zidadahʉ ra Jesucristo bi yo rá mʉi con gueꞌahʉ.
22 Zohʉ núꞌʉ toꞌo ri dʉhʉ. ꞌÑutuahʉ pa maꞌna da ba̱diꞌʉ núꞌa̱ majua̱ni ne da gamfriꞌʉ xá hño. 23 Nehe zohʉ núꞌʉ maꞌra øtꞌa ya tsꞌoqui pa ya hinda sigui da ꞌyøtꞌe, ja ra uɛnda ꞌna guí hanthʉ xa zo ja ra tsibi ne gui da̱ma jʉcjʉ. Huequihʉ núꞌʉ toꞌo xi ꞌbʉi ja yá tsꞌoqui, ne zohʉꞌʉ. Pe jamasuhʉ pa hinda jaꞌahʉ gui ꞌyøthʉ ya tsꞌoqui nehe. Ʉtsabihʉ yá ntsꞌoꞌmʉiꞌʉ, ꞌyøthʉ ra uɛnda ngu ꞌnara tsꞌodutu ni pa to da datꞌi.
Ya nga̱xa noya dega ja̱hña̱
24 Ajua̱ ja rá tsꞌɛdi, nuꞌá̱ da suꞌaꞌihʉ pa hingui ꞌueguehʉ de núꞌa̱ xcá camfrihʉ. Ma da ꞌbapꞌaꞌihʉ ja rá thandiꞌa̱ habʉ da za gui hyanduahʉ rá nsundaꞌa̱ ngueꞌa̱ ya hinte ma tsꞌoqui gri tuhʉ, ne xi ma gui johyahʉ ndunthi. 25 Nubya ne pa nza̱ntho ga nsundahʉ Ajua̱ núꞌa̱ toꞌo bi pøhøguihʉ ngueꞌa̱ bá pɛhna ma Zidadahʉ ra Jesucristo pa bi du po rá nguecjʉ. Ajua̱ xi ra da̱nguiꞌa̱, ne xi ja rá tsꞌɛdi ne ha̱ ra tsꞌʉtbi, ne ri mandaꞌa̱ desde rá mʉdi, asta nubya, ne pa nza̱ntho. Njabʉ gueꞌa̱.