NSANJUA
RA MA̱CA HOGA TꞌØDE NÚꞌA̱ BI ꞌYOFO NSANJUA
1
Ra Noya núꞌa̱ mi ꞌbʉhui Ajua̱ bi e bi nja̱ꞌi
Ante da nja mahetsꞌi ne ra ximhai, núꞌa̱ toꞌo go ra Noya ya mi ꞌbʉi, y nuꞌá̱ mi ꞌbʉhui Ajua̱, ne nuꞌá̱ go guesɛꞌa̱ Ajua̱. Rá mʉdi mi othotho gatho núꞌa̱ te ja, pe núꞌa̱ toꞌo go ra Noya ya mi ꞌbʉhui Ajua̱. Y Ajua̱ bi ꞌyɛntꞌua ja rá ꞌyɛꞌa̱ pa go bi hyoca te gatho ja; y nuꞌbʉ núꞌá̱ hinte xa hyoqui, nuꞌbʉ́ hinte di jahma̱. Ne go gueꞌa̱ toꞌo ri unga ra te pa nza̱ntho, ne go gueꞌa̱ ra ñotꞌi núꞌa̱ ri yoꞌtua yá mfeni ya ja̱ꞌi. Ha nura ñotꞌiꞌa̱, ri yotꞌa ja ra ꞌbɛxuui, ne nura ꞌbɛxuui hinxa za xa nta̱te.
Mi ꞌbʉi ꞌnara ꞌñøhø mrá thuhu ra Xuua bá pɛhna Ajua̱ pa da zofo ya ja̱ꞌi. Ne nuꞌá̱ bá ꞌbɛhni pa da damajua̱ni de núꞌa̱ ra ñotꞌi, pa da gamfrihma̱ gatho ya ja̱ꞌi ngueꞌa̱ go mri damajua̱niꞌa̱. Ra Xuua hingo mi gueꞌa̱ ra ñotꞌi, hønsɛ bá ꞌbɛhni pa da damajua̱ni de ra ñotꞌi. Núꞌa̱ toꞌo go ra ñotꞌi xi majua̱ni, bá ehe de guecua ja ra ximhai ne go gueꞌa̱ ri yoꞌtua yá mfeni gatho ya ja̱ꞌi.
10 Núꞌa̱ toꞌo bi hyoca ra ximhai, ja bi ꞌñe bi ꞌmʉcua ja ra ximhai, pe nuya ja̱ꞌi himbi ba̱di ua go mi gueꞌa̱ toꞌo bi hyoca ra ximhai. 11 Bá ehma̱ de guecua ja rá ximhaiꞌa̱, pe nuya mengu rá hai himbi numansuꞌa̱. 12 Pe nuꞌʉ tóꞌo bi numansu ne bi gamfribi rá thuhuꞌa̱, nuꞌá̱ bi umbabi ra tsꞌɛdi pa bi mba̱tsi de Ajua̱. 13 Ha núꞌʉ toꞌo gatho xa gamfriꞌa̱, ya xa yopa ꞌmʉi maꞌraꞌyo, hingue dega ji, nixi dega ngø, nixi de rá paha ꞌnara ꞌñøhø, hønsɛ Ajua̱ go gueꞌa̱ xa ꞌyøtꞌe pa xa yopa ꞌmʉi.
14 Núꞌa̱ toꞌo ra Noya bá e bi nja̱ꞌi, ne bi ꞌmʉi con guecjʉ, ne xi mrá hoja̱ꞌi, ne nza̱ntho mi ma̱nga núꞌa̱ majua̱ni. Ne dá handuahe rá nsundaꞌa̱, go gueꞌa̱ rá nsunda Ajua̱ ra Dada núꞌa̱ pɛꞌtsa rá ꞌra Tꞌʉ nehe. 15 Hangue nura Xuua bi damajua̱ni de gueꞌa̱ ne bi ña̱ ntsꞌɛdi bi ꞌñena:
―Go gueꞌa̱ núꞌa̱ ndí xiꞌahʉ, gue ꞌmɛfa de gueque mi ma da ꞌñehe maꞌna, núꞌa̱ maꞌna ja rá nsu, ngueꞌa̱ núꞌá̱ ya go mi ꞌbʉi rá mʉdi de gueque.
16 Gathoguihʉ stá ha̱ñhʉ de yá hñoꞌa̱, ne hinhyaꞌmʉ ri ꞌbɛtcahʉ rá hñoja̱ꞌiꞌa̱. 17 Ha nu Ajua̱ xqui hñuxa ra Moise pa go bi ꞌñutcahʉ tengu rá leyꞌa̱, pe nubyá bá pɛhna ra Jesucristo pa bá ha̱ncahʉ rá hñoja̱ꞌi, ne núꞌá̱ go gueꞌa̱ bi ꞌñudi gatho maxøgue núꞌa̱ majua̱ni. 18 Hinhyaꞌmʉ to xa hyanda Ajua̱ ra Dada, pe nurá hma̱ca ꞌra Tꞌʉꞌa̱ bi ꞌñutcahʉ tengu rá ꞌmʉiꞌa̱.
Ra Xuua Xiꞌtsate bi ma̱ de ra Jesucristo
(Mt. 3:11-12; Mr. 1:7-8; Lc. 3:15-17)
19 Ha nuya nda̱ gá xodyo mi ꞌbʉhni Jerusale bi mɛhna ꞌraya macja̱ ne ꞌrayá mfatsꞌiꞌʉ núꞌʉ mi tꞌembi ya levita, pa da cꞌa̱ꞌtsa ra Xuua pa da ꞌyambabi ua go mi gueꞌa̱ ra Cristo núꞌa̱ mi ma da mɛhna Ajua̱ pa da nda̱. 20 Ha nura Xuua bi ma̱nga núꞌa̱ majua̱ni, himbi ncøni ne bi ꞌñena:
―Hina, hingo guecagui drá Cristo.
21 Nepʉ nuꞌʉ́ bi ꞌñembabi:
―Nuꞌbʉ́ ¿toꞌoꞌi? ¿Ha gue go gueꞌe grá ba̱di Elía?
Nuꞌbʉ́ ra Xuua bi ꞌñena:
―Hina, hingo guecagui.
Ha nuꞌʉ́ bi yopa ꞌñembabi maꞌnaꞌqui:
―¿Ha gue go gueꞌe rá da̱nga ꞌmɛhniꞌi Ajua̱ núꞌa̱ ma da ꞌñehe?
Ha nuꞌá̱ bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Hina.
22 Ha nuꞌʉ́ bi ꞌñembabi:
―Nuꞌbʉ́ ¿toꞌoꞌi ne te ri ꞌbɛfigue? Xi da xicje pa ma ga xiphe nehe núꞌʉ toꞌo bá pɛncahe.
23 Ha nura Xuua bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nuga, hønsɛ ꞌnadrá ꞌmɛhni pa ga ma̱nga ja ra mbonthi núꞌʉ ya noya bi ma̱nga ra ba̱di Isaía ne bi ꞌñena: “Jua̱ñhʉ rá ꞌñu ra Zidada.” Hangue dí xiꞌahʉ, ntsøꞌmhʉ, ngueꞌa̱ ya xa ꞌñepʉ pa da nda̱.
24 Ha nuya ja̱ꞌi xqui ꞌbɛhni myá fariseoꞌʉ. 25 Hangue nuꞌʉ́ bi ꞌyambabi ra Xuua ne bi ꞌñembabi:
―ꞌBʉ hingo gueꞌe grá Cristo, nixi grá ba̱di Elía, nixi rá da̱nga ꞌmɛhniꞌi Ajua̱ núꞌa̱ ma da ꞌñehe, nuꞌbʉ́ ¿hanja guí xiꞌtsate?
26 Ha nura Xuua bi da̱di ne bi ꞌñena:
―Nuga bá ꞌbɛncagui pa ga xiꞌtsꞌaꞌihʉ co ra dehe. Pe ꞌbʉi ꞌna con gueꞌahʉ núꞌa̱ nixi guí pa̱tua rá ꞌbɛfi. 27 Go gueꞌa̱ bra ꞌbɛfa de gueque, ne maꞌna ra da̱ngui rá nsu de gueque, nixi dí ꞌñepqui ngugui ga xoꞌtua rá ntha̱sthi de yá thizaꞌa̱.
28 Njabʉ bi ma̱nga ra Xuua nuni riꞌnandi de ja ra da̱the Jordá ja ra hai Betabara habʉ mi xiꞌtsateꞌa̱.
Ra Tꞌʉca Dɛti núꞌa̱ bá pɛhna Ajua̱
29 Nurá hyaxꞌa̱ ra Xuua bi hyanda ra Jesu mbra e da zʉdi ne bi ꞌñembabi ya ja̱ꞌi:
―Ndi, hyanthʉ núni bá pɛhna Ajua̱, nja ngu ꞌnara zi tꞌʉca dɛti núꞌʉ tho dega hña̱ꞌti, y go guehni puꞌtua yá tsꞌoqui ya ja̱ꞌi. 30 Ne go guehni ndí xiꞌahʉ mi ma da ꞌñehe ꞌmɛfa de gueque ne maꞌna ra da̱ngui rá nsu, ngueꞌa̱ ya go mi ꞌbʉini rá mʉdi de gueque. 31 Nuga hindí pa̱tuahma̱ tengu rá ꞌbɛfini, pe bá ꞌbɛncagui ga xiꞌtsꞌaꞌihʉ co ra dehe pa njabʉ gathoꞌihʉ gyá me Israelhʉ da za gui pa̱hʉ gue go guehni ra Cristo xpá mɛhna Ajua̱ pa da nda̱.
32 Nehe ra Xuua bi ma̱ de núꞌa̱ te xqui nja ne bi ꞌñena:
―Nuga dá handa ra Ma̱ca Nda̱hi bá ca̱i de mahetsꞌi ngu ꞌnara zi domitsu, e bi zʉdini. 33 Nuga hindí pa̱tuahma̱ tengu rá ꞌbɛfini, pe núꞌa̱ toꞌo bá pɛncagui ga xiꞌtsꞌaꞌihʉ co ra dehe go gueꞌa̱ bi ꞌñengagui: “Ma gui hyanda ra Ma̱ca Nda̱hi dua ca̱i de mahetsꞌi, e da zʉdi ꞌnara zi ꞌñøhø pa da ꞌmʉhui, y nuꞌá̱ go gueꞌa̱ ma da xiꞌtsꞌahʉ dega Ma̱ca Nda̱hi.” 34 Nuga stá handi hangue drí damajua̱ni gue go guehni rá Tꞌʉ Ajua̱.
Yá mʉdi nxadi ra Jesu
35 Ha nurá hyaxꞌa̱ ra Xuua mi ꞌbahni maꞌnaꞌqui co yoho yá nxadi. 36 Nepʉ bi hyanda ra Jesu mi ꞌyoni ne bi ꞌñena:
―Ndi, hyanthʉ núni bá pɛhna Ajua̱, nja ngu ꞌnara zi tꞌʉca dɛti núꞌʉ tho dega hña̱ꞌti.
37 Ha núꞌʉ yoho yá nxadi ra Xuua mi ꞌyøde njabʉ, ꞌbestho bi dɛniꞌʉ ra Jesu. 38 Nepʉ nura Jesu bi mpʉntsꞌi ne bi hyandi mri dɛniꞌʉ ne bi ꞌñembabi:
―¿Te ꞌbɛ grí ꞌñehʉ?
Ha nuꞌʉ́ bi ꞌyambabi ne bi ꞌñembi:
―Xahnate, ¿habʉ guí ꞌbʉigue?
39 Nuꞌbʉ́ nuꞌá̱ bi ꞌñembabi:
―Maha pa gui pa̱hʉ habʉ dí ꞌbʉi.
Y bi mɛuiꞌʉ pa bi ba̱di habʉ mbi ꞌbʉiꞌa̱. Bi zøni ngu nzʉnga ꞌrɛtꞌa ne bi ꞌmʉhuini gatho ra pa.
40 Ha núꞌʉ yoho ya nxadi xqui ꞌyøde núꞌa̱ bi ma̱nga ra Xuua ne xqui dɛna ra Jesu, ꞌna de gueꞌʉ mrá thuhu ra Andre ne mrá cu ra Simu Pedro. 41 Núꞌa̱ ra Andreꞌa̱ bi ma bá da̱ma cꞌa̱ꞌtsa ra Simu Pedro ne bi ꞌñembabi:
―Stá hanthe ne stá pa̱he ra Cristo núꞌa̱ xpá mɛhna Ajua̱ pa da nda̱.
42 Nepʉ bi zitsꞌiꞌa̱ pa habʉ mbi ꞌbʉ ra Jesu. Ha nura Jesu mi hyanda ra Simu bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Nuꞌi grá Simu rá tꞌʉꞌi ra Joná. Nubyá go dí hupꞌaꞌi grá Pedro. ―Núꞌa̱ ra thuhuꞌa̱ rí bøni da ꞌñena ꞌnara do.
Ra Jesu bi zofo ra Lipe ne ra Natanael pa dyá nxadi
43 Ha nurá hyaxꞌa̱ ra Jesu mi beni da ma pa Galilea, pe ꞌmɛtꞌo bi ma bá cꞌa̱ꞌtsa ra Lipe ne bi ꞌñembabi:
―Bá ehe tɛngagui pa ma nxadiꞌi.
44 Ha nura Lipe mrá me Betsaida habʉ mrá mengu ra Andre ne ra Pedro. 45 Nepʉ nura Lipe bi ma bá cꞌa̱ꞌtsa ra Natanael ne bi ꞌñembabi:
―Stá hanthe ne stá pa̱hebya ra Cristo núꞌa̱ mi ma da mɛhna Ajua̱ pa da nda̱ ngu bi ꞌyofo ra Moise ja ra ley ne ngu bi ꞌyofo maꞌra yá ꞌmɛhni Ajua̱ mayaꞌbʉ, ne go gueꞌa̱ ra Jesu rá tꞌʉ ra Jose ra me Nasare.
46 Ha nura Natanael bi ꞌñembabi:
―Pøde hinda za da bønga ꞌna xi di ja rá nsu nuni Nasare.
Nuꞌbʉ́ ra Lipe bi ꞌñembabi:
―Maha pa gui hyandi ꞌbʉ hingui camfri.
47 Ha nura Jesu mi hyanda ra Natanael bra e da zʉdi bi ꞌñena:
―Ndi, hyanthʉ go guehni ꞌnara me Israel, nuni xi majua̱ni camfri Ajua̱, y hingrá hyate.
48 Nuꞌbʉ́ nura Natanael bi ꞌñembabi ra Jesu:
―¿Hanja guí pa̱cagui?
Ha nura Jesu bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Himi xiꞌatho ra Lipe pa e gui cꞌa̱scagui, dá hantꞌaꞌi nguí ꞌbai ja rá ua ꞌnara ꞌbai gá igo.
49 Nuꞌbʉ́ ra Natanael bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―Xahnate, nuꞌi go gueꞌe xi majua̱ni rá Tꞌʉꞌi Ajua̱, ne go gueꞌe grá Nda̱ de ya me Israel.
50 Nepʉ nura Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabi:
―¿Ha gue guí camfrigui hønsɛ ngueꞌa̱ dá xiꞌaꞌi gue dá hantꞌaꞌi ja rá ua ra igo? Ma gui hyanda maꞌra ya tꞌøtꞌe maꞌna dya da̱ngui de núꞌa̱ dá xiꞌaꞌi.
51 Ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Xi majua̱ni dí xiꞌahʉ gue ma gui hyanthʉ da xogui mahetsꞌi, ne gui hyanduahʉ yá ɛnxɛ Ajua̱ di pøtsꞌe ne di ca̱i nuua habʉ di ꞌbʉi Núꞌa̱ Toꞌo e bi Nja̱ꞌi.