RA ROMANU
RÁ CARTA RA APOSTOL NSAN PABLO NÚꞌA̱ BI ꞌYOPABI YA GAMFRI ME NROMA
1
Ra apostol Pablo opabi ya gamfri me Nroma
Núgui drá Pablo, rá ꞌbɛgogui ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Ajua̱ ra Dada bi zoncagui pa ga ꞌñapostol, ne xa hñuxcagui pa ga ma̱mba rá ma̱ca hoga noyaꞌa̱.
Nuna ma̱ca hoga noyana̱, guehna bi ña̱gui mayaꞌbʉ Ajua̱ ja ra Ma̱ca Tꞌofo núꞌa̱ bi ꞌyofo yá ꞌmɛhniꞌa̱. Y nuna ma̱ca hoga noyana̱ xicjʉ de ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo núꞌa̱ toꞌo rá Tꞌʉ Ajua̱, ne utcaguihʉ gue núꞌa̱ ra Tꞌʉꞌa̱, de rá ndoꞌyo, bá ehe de rá ji ra nda̱ Davi, pe de rá nda̱hi xá ntꞌaxi bi fa̱di gue go gueꞌa̱ rá Tꞌʉ Ajua̱, ngueꞌa̱ co rá da̱nga tsꞌɛdi bi yopa nte de ja ya du. Po rá ngueꞌa̱, Ajua̱ xa ꞌracagui ra ꞌbɛfi dega apostol pa ga ma̱nga ra ma̱ca hoga noya gatho ja ya hnini, pa da gamfriꞌʉ ne da ꞌyøte Ajua̱. Guehna ra ꞌbɛfi dí pɛfi pa nuya ja̱ꞌi da nsundabi rá ma̱ca thuhu ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Hangue nehe nuꞌahʉ, Ajua̱ xa zohnꞌaꞌihʉ pa gui tɛnhʉ ra Zidada Jesucristo.
Hangue dí opꞌahʉ gathoꞌihʉ zi cuhʉ guí ꞌbʉhʉbʉ Nroma, núꞌahʉ xi ri ma̱ꞌahʉ Ajua̱ ne xa zohnꞌaꞌihʉ pa gui ntꞌaxquihʉ. Ajua̱ ma Dadahʉ ne ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo da ja̱pꞌaꞌihʉ ne da maxꞌahʉ pa gui ꞌbʉhʉ te rá ꞌñentho.
Ra apostol Pablo ne da zønga ya cu me Nroma
Nuya ya mʉdi noya dí opꞌahʉ ja ma carta, dí xiꞌahʉ gue dí umba njama̱di Ajua̱ ma Dadahʉ por gathoꞌihʉ de rá thuhu ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo, ngueꞌa̱ habʉraza ja ra ximhai hma̱ gue xi xcá camfrihʉ xá hño. Ajua̱ dí pɛpabi con gatho ma coraso pa da ntʉnga núꞌa̱ ra ma̱ca hoga noya núꞌa̱ habʉ xicjʉ de rá ma̱ca Tꞌʉꞌa̱, y nuꞌá̱ go gueꞌa̱ pa̱di gue nza̱ntho dí apabiꞌa̱ por gueꞌahʉ. 10 Masque stá tøꞌma ndunthi ya pa pa ga mabʉ ga tsøñꞌahʉ, pe hinstá tsaya ga apa Ajua̱ pa da xoga ra gosthi pa da za ga mabʉ ꞌnitho. Hønsɛ go dí tøꞌma núꞌa̱ ra pa da ma̱ñꞌa̱ Ajua̱ pa ga mabʉ. 11 Ngueꞌa̱ xi dí ne ga mabʉ ga ꞌbʉi con gueꞌahʉ pa da za ga uꞌtꞌaꞌihʉ ra mfa̱di núꞌa̱ xa ꞌñutcagui ra Ma̱ca Nda̱hi, pa maꞌna da nja ri jamfrihʉ. 12 Y dí ma̱ gue numa jamfrihʉ da ꞌracjʉ ra tsꞌɛdi ꞌna ngu maꞌna. Nuri jamfrihʉ da jaqui maꞌna da zɛ ma jamfri, ha numa jamfriga da jaꞌahʉ maꞌna da zɛ ri jamfrihʉ nehe, ngueꞌa̱ ꞌnatꞌa ma jamfrihʉ.
13 Ne dí ne gui pa̱dihʉ, ma zi cuꞌihʉ, gue ndunthi ya iꞌqui stá hutsꞌi ga mabʉ ga tsøñꞌaꞌihʉ, pe tobya hinxa za. Dí ne ga mabʉ pa ga faxꞌahʉ ngu stá faxa maꞌra ya cu ja maꞌra ya hnini. 14 Ngueꞌa̱ xuá ꞌbɛncagui ga xipa gatho ya ja̱ꞌi nuna ma̱ca hoga tꞌøde de ra mpøhø, hangue mahyoni gatho ga zofo, ngu núꞌʉ ña̱ griego ne ngu núꞌʉ ña̱ maꞌra ya hña̱qui, ngu núꞌʉ ya ba̱mhya̱ ne ngu núꞌʉ hinte yá fa̱di. 15 Hangue núꞌa̱ ra pa go da ne Ajua̱, nugui xi dí ne ga mabʉ pa ga ma̱nga ra ma̱ca hoga tꞌøde nehe nubʉ Nroma.
Rá tsꞌɛdi ra ma̱ca hoga tꞌøde
16 Hindí ntsa pa ga ma̱nga ra ma̱ca hoga tꞌøde, ngueꞌa̱ go gueꞌa̱ ꞌnara noya dega tsꞌɛdi núꞌa̱ xuá pɛhna Ajua̱ pa da pøhø gatho núꞌʉ toꞌo da gamfri, ra mʉdi ya xodyo, nepʉ gatho nu maꞌra ya ja̱ꞌi. 17 Nuna ma̱ca hoga tꞌødena̱ udi gue Ajua̱ ma̱ gue ya hinte ma tsꞌoqui tu núꞌʉ toꞌo camfri, y nuꞌʉ́ ꞌbʉi xá hño co Ajua̱ hønsɛ po yá jamfri. Ma̱ njabʉ nehe ra Nda̱xjua Tꞌofo habʉ ena: “Nuꞌa̱ tóꞌo xa gamfri, ya hinte ma tsꞌoqui tu, núꞌá̱ pɛꞌtsa ꞌnara ꞌraꞌyo te.”
Yá thai tu ya meximhai
18 Ajua̱ utuabi ya meximhai tengu rá nda̱ngui rá cuɛꞌa̱, ne brí nhyoquiꞌa̱ pa dua pɛhna ra castigo de mahetsꞌi pa da zʉdi núꞌʉ ya tsꞌoꞌyøde hingui ne da ꞌyøtꞌe xá hño. Ajua̱ ri ncuɛ ngueꞌa̱ nuya ja̱ꞌi masque pa̱di gue ꞌbʉi Ajua̱ ne pa̱di te rí ꞌñepi da ꞌyøtꞌeꞌʉ, pe hingui øtꞌe, nuꞌʉ́ ri sigui co yá ꞌña̱quꞌequꞌei ne yá tsꞌoqui. 19 Gatho núꞌa̱ te da za da fa̱di de Ajua̱, nuꞌʉ́ xa tꞌutuabi xá hño, y nu Ajua̱ go guesɛ xa ꞌñutuabiꞌʉ. 20 Desde núꞌbʉ Ajua̱ bi hyoca ra ximhai, desde gueꞌbʉ, Ajua̱ bi ꞌñutuabiꞌʉ tengu rá ꞌmʉiꞌa̱. Gatho núꞌʉ ya tꞌøtꞌe ri hnequi, gueꞌʉ utuabi ya ja̱ꞌi tengu rá ꞌmʉi Ajua̱ núꞌa̱ hini hnequi, y njabʉ ri hnequi gue Ajua̱ ꞌbʉi ne ja rá tsꞌɛdi pa nza̱ntho. Hangue ya ja̱ꞌi hingui tsa te da da̱di de núꞌa̱ te xa ꞌyøtꞌeꞌʉ. 21 Nuꞌʉ́, masque bi ba̱di Ajua̱, pe himbi ne bi nsundaꞌʉ ngu rí ꞌñepi, nixi bi umba njama̱di de gatho ya hño xa hña̱niꞌʉ. Nuꞌa̱ bi ꞌyøtꞌe, bi tsꞌoca yá mfeni ne bi megui yá coraso pa himbi za bi ba̱di ndaꞌa̱ ra hño ndaꞌa̱ ra ꞌñʉ. 22 Masque mi eñꞌʉ gue xi myá ba̱mhya̱, pe hinte myá fa̱di. 23 Hangue bi zogui núꞌa̱ ra søcambeni mi ꞌñepi da umbabi Ajua̱ núꞌa̱ xá nsunda ne pɛꞌtsa ra te nza̱ntho, pa go bi xøcambeni ya cꞌoi núꞌʉ xa thoqui ngu yá ꞌbai ya ja̱ꞌi núꞌʉ pɛꞌtsi da du, nehe ya cꞌoi núꞌʉ xa thoqui ngu rá ꞌbai ꞌnara tsꞌintsꞌʉ, ne núꞌʉ ngu rá ꞌbai ꞌnara mboꞌni, ne núꞌʉ ya cꞌoi dega quꞌeña̱.
24 Hangue Ajua̱ bi hyɛtho ya meximhai pa bi ꞌyøtꞌa gatho nuya tsꞌoncꞌatꞌi mi beni ja yá mfeni, y njabʉ bi ꞌbɛtua sɛhɛ yá tsa yá ndoꞌyoꞌʉ. 25 Ngueꞌa̱ nuya meximhaiꞌʉ bi zogui núꞌa̱ Ajua̱ majua̱ni pa go bi dɛna núꞌʉ tꞌembabi gue go gueꞌʉ Ajua̱; y nuya ja̱ꞌiꞌʉ go bi nsunda nuya tꞌøtꞌe núꞌʉ xa hyoca Ajua̱, hingo bi nsunda Ajua̱ toꞌo bi hyoca gatho, ne xá nsunda rá thuhuꞌa̱ pa nza̱ntho.
26 Hangue Ajua̱ bi hyɛthoꞌʉ pa bi ꞌño ja yá hne dega ꞌbɛtsa, asta ya ꞌbɛhña̱ bi hñuxui yá miꞌbɛhña̱ui hingo hønsɛ co ya ꞌñøhø ngu núꞌa̱ xqui manda Ajua̱. 27 Nehe ya ꞌñøhø bi mɛꞌtsa ꞌnara tsꞌoncꞌatꞌi pa da hñuxui yá miꞌñøhøui hingo hønsɛ co ya ꞌbɛhña̱, y njabʉ ꞌñøhø co ꞌñøhø bi ꞌyøtꞌa ra tꞌøtꞌe xi xá ntsꞌo. Hangue ja guesɛꞌʉ bi hña̱ni núꞌa̱ mi ꞌñepi da hña̱niꞌʉ por yá tsꞌotꞌøtꞌe.
28 Nehe nguetho himbi ho da beniꞌʉ de Ajua̱, hangue nu Ajua̱ bi hyɛthoꞌʉ pa bi beni ya mfeni xá ntsꞌo ne pa bi ꞌyøtꞌe núꞌa̱ himri ꞌñepiꞌʉ, 29 ne bi ꞌyøtꞌeꞌʉ ya tꞌøtꞌe hingui ho, ne bi mɛꞌtsa ndunthi ya tsꞌoncꞌatꞌi ne ya tsꞌomfeni. Myá nduste, myá hyote, myá ꞌyøtꞌatuhni, myá hyate, myá tsꞌoꞌmʉi, myá nønte, 30 mi jʉꞌtsua ya ncꞌuamba maꞌra, mi ʉtsa Ajua̱, myá ꞌña̱quꞌequꞌei, mri ꞌñexa sɛhɛ, mi beni hanja da za da ꞌyøtꞌa ya tꞌøtꞌe xá ntsꞌo, myá tsꞌoꞌyøde co yá dada yá na̱na̱. 31 Bi tsꞌoca yá mfeni hangue himi pa̱di ndaꞌa̱ ra hño ndaꞌa̱ ra ꞌñʉ, ne himbi cumpli yá noya. Ne himbi mɛꞌtsa ra hma̱te co yá ja̱ꞌi, ne himbi mɛꞌtsa ra huecate. 32 Nehe nubya njabʉ, masque pa̱di ya ja̱ꞌi núꞌa̱ te xa ma̱ Ajua̱, gue nuꞌʉ tóꞌo øtꞌa nuya tꞌøtꞌeꞌʉ rí ꞌñepi da du, pe masque pa̱di njabʉ, pe nuꞌʉ́ øtꞌe nuya ya tsꞌotꞌøtꞌe, y hingue hønsɛ øtꞌe, nehe ri johyaui núꞌʉ maꞌra toꞌo handiꞌʉ øtꞌa njabʉ nehe.