14
Hinda za to da nøni yá cu
Umfʉ nsɛqui da ꞌmʉi ja ri nija̱hʉ núꞌa̱ toꞌo otho ndunthi rá jamfri, pe hingue pa gui ntsanoyahʉ con gueꞌa̱ de núꞌʉ ya mfeni xa gʉ. Ngueꞌa̱ ꞌra camfri gue tsa da zi gatho núꞌa̱ ja te da tsꞌi; ha nuꞌʉ maꞌra tóꞌo otho ndunthi yá jamfri hingui ne da zi nuꞌa̱raza, hønsɛ ya zi cꞌani. Nuꞌa̱ tóꞌo tsi gatho núꞌa̱ te tsꞌi, odi ʉtsa núꞌa̱ toꞌo hingui tsi. Ha nuꞌa̱ tóꞌo hingui tsi gatho núꞌa̱ te tsꞌi, odi ꞌyø de núꞌa̱ toꞌo tsi, ngueꞌa̱ nu Ajua̱ bi ꞌyøtꞌa rá ba̱tsi nu mi camfriꞌa̱. ¿Toꞌoꞌihʉ pa guí ꞌyøbihʉ rá ꞌbɛgo maꞌna ra ja̱ꞌi? ¿Ha hinguí pa̱hʉ gue nurá hmu núꞌa̱ ra ꞌbɛgoꞌa̱ go gueꞌa̱ da ma̱ ua ꞌyo xá hño ua hina? Y njabʉtho nehe nuya cuꞌʉ, go guesɛ Ajua̱ ma da ma̱ ua xá hño o hingui ho núꞌa̱ øtꞌeꞌʉ, hangue nuꞌʉ́ ma da ꞌmʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱ ngueꞌa̱ go guesɛꞌa̱ ja rá tsꞌɛdi pa da matsꞌiꞌʉ.
ꞌRa camfri gue mathoni da thahna ꞌraya pa pa dra søcambeni Ajua̱, ha nu maꞌra camfri gue gatho ya pa rí ꞌñepi da thandi mahyɛgui. Cada ꞌna rí ꞌñepi da ba̱di xá hño de núꞌa̱ te beni. Nuꞌʉ tóꞌo ri jamasu de ra pa, øtꞌe njabʉ pa da ho ra Zidada, ha nuꞌʉ tóꞌo hini jamasu de ra pa, nehe øtꞌe njabʉ pa da ho ra Zidada. Y nuꞌʉ tóꞌo tsi gatho núꞌa̱ te tsꞌi, nuꞌʉ́ tsi pa rá nsunda Ajua̱, ngueꞌa̱ ri umba njama̱di Ajua̱. Ha nuꞌʉ hingui tsi gatho núꞌa̱ te tsꞌi, nuꞌʉ́ øtꞌeꞌʉ pa rá nsunda Ajua̱, y umba njama̱di Ajua̱ nehe.
Ngueꞌa̱ ni ꞌna de guecjʉ hindí tehʉ pa ga øthʉ núꞌa̱ go ga nesɛhʉ, y nu xcrá tuhʉ, hingo núꞌa̱ ra ora go ga huansɛhʉ. Ngueꞌa̱ nuꞌbʉ dí tehʉ dí ohʉ ja rá ꞌyɛ ra Zidada ne dí ꞌbʉhʉ pa rá nsundaꞌa̱, y nuꞌbʉ ga tuhʉ guetꞌatho dí ohʉ ja rá ꞌyɛ ne dí ꞌbʉhʉ pa rá nsundaꞌa̱. Hangue nujʉ, nza̱ntho dí ohʉ ja rá ꞌyɛ gue gra tehʉ gue hina. Ngueꞌa̱ pa guehna bi du ra Zidada Jesucristo y bi yopa nte pa bi Hmu de núꞌʉ te y de núꞌʉ xa du.
10 Hangue nuꞌahʉ ¿pa te guí ꞌyø ri cuhʉ? O ¿pa te guí ʉtsahʉ ri cuhʉ? Ngueꞌa̱ nu xcrá tuhʉ gathoguihʉ ma ga ꞌbaihʉ ja rá thandi ra Zidada pa go da hña̱bgahʉ nguɛndaꞌa̱. 11 Ngueꞌa̱ ma da njabʉ ngu xa tꞌofo ja ra Ma̱ca Tꞌofo ne ena:
Nugui drá Ajua̱ dí te, hangue ma da njabʉ núꞌa̱ ma ga ma̱ nubya, gue gatho ya ja̱ꞌi ma da ndandiña̱hmu ja ma thandi,
ne da xøcambenigui.
12 Hangue cada ꞌna de guecsɛhʉ ma ga daphʉ nguɛnda Ajua̱.
Ga nsusɛhʉ pa hinga japhʉ ma cuhʉ da ꞌyøtꞌa ꞌnara tsꞌoqui
13 Hangue hinga ꞌñøhʉ ꞌna ngu maꞌna. Nuꞌa̱ ga øthʉ ha̱, ma ga nsusɛhʉ pa hinga japhʉ ma cuhʉ da ꞌyøtꞌa ꞌnara tsꞌoqui. 14 Nugui dí pa̱di xá hño gue gatho núꞌa̱ ja da tsꞌi hinxá ntsꞌo, ngueꞌa̱ njabʉ xa ꞌñutcagui ra Zidada Jesucristo. Pe nuꞌa̱ tóꞌo beni gue xá ntsꞌo ꞌnara tꞌøtꞌe núꞌa̱ tsꞌi, pa núꞌa̱ toꞌo beni njabʉ ha̱, xá ntsꞌo. 15 Hangue nuꞌbʉ guí tsi ꞌnara tꞌøtꞌe núꞌa̱ beniꞌa̱ ri cu gue hingui ho da tsꞌi, y njabʉ da du rá mʉi, nuꞌbʉ́ nuꞌi ya hinguí ꞌyo co ra hma̱te. Oxqui tsi ꞌnara tꞌøtꞌe núꞌa̱ da japi da ꞌmɛdi maꞌna, ngueꞌa̱ nehe po rá ngueꞌa̱ bi du ra Zidada Jesucristo. 16 Hangue oguí honi pa hanja da hña̱maꞌñʉꞌi, masque nuꞌi guí beni gue xá hño núꞌa̱ guí øtꞌe. 17 Nújʉ dí ꞌbʉhʉ ja rá hmanda Ajua̱, hingui oda ma mfenihʉ ya hñuni nixi ya tsꞌithe. Nuꞌa̱ oda ma mfenihʉ, núꞌa̱ ga ꞌyohʉ xá hño, ne ga ꞌbʉhʉ te rá entho, ne ga johyahʉ co núꞌa̱ ra johya ri ꞌracaguihʉ ra Ma̱ca Nda̱hi. 18 Y nuꞌa̱ tóꞌo pɛpa ra Zidada Jesucristo co nuya hoga ꞌbɛfiya, Ajua̱ ri hoꞌa̱. Nehe ya ja̱ꞌi ma da hyandi gue ꞌyo xá hñoꞌa̱.
19 Hangue ga øthʉ núꞌa̱ faxcaguihʉ pa ga ꞌbʉhʉ ꞌnara hogaꞌmʉi ꞌna ngu maꞌna, ne pa ga ntetua jamfrihʉ ꞌna ngu maꞌna. 20 Oxqui tsꞌocua rá ꞌbɛfi Ajua̱ por núꞌa̱ te gui tsi. Xi majua̱ni gatho núꞌa̱ te tsꞌi xá ntꞌaxi, pe hingui ho gui tsi núꞌa̱ gui japi da ntsꞌoca ri cu. 21 Xá hño hingui tsi ra ngø, nixi gui tsi ra vinu, nixi gui ꞌyøtꞌa ni ꞌnara tꞌøtꞌe núꞌa̱ gui japi da tsꞌocua rá mfeni ri cu pa da zo ja ra tsꞌoqui o pa da tsꞌocua rá jamfri. 22 Nuꞌbʉ guí camfri da za gui tsi gatho núꞌa̱ te tsꞌi, nuꞌbʉ́ zɛ ri jamfri guí pɛꞌtsi ne pa̱sɛui Ajua̱. Nuꞌa̱ tóꞌo beni gue xá hño núꞌa̱ øtꞌe, ne ꞌmɛfa hinda ma da dʉhʉ de núꞌa̱ xa ꞌyøtꞌe, go gueꞌa̱ nja̱pi ngueꞌa̱ pa̱di gue xa ꞌyøtꞌe xá hño. 23 Pe nuꞌa̱ tóꞌo ri dʉhʉ de núꞌa̱ te tsi, núꞌá̱ tu ra thai, ngueꞌa̱ hingui tsi co rá jamfri, y gatho núꞌa̱ dí øthʉ ne ꞌbʉ dí camfrihʉ gue hinxá hño, gueꞌa̱ ꞌnara tsꞌoqui.