16
Ya nzɛnjua
Ra Febe go gueꞌa̱ ꞌnara hoga nju, ne ja rá nsu, ngueꞌa̱ gueꞌa̱ ꞌnara maste de ya gamfri me Cencrea. Hangue umfʉ ntsaya co ra tꞌequꞌei ja ri hmuntsꞌihʉ, ngu rí ꞌñepꞌaꞌihʉ núꞌahʉ gyá gamfrihʉ, y faxhʉꞌa̱ de núꞌa̱ te da ꞌyøꞌtua ra ꞌbɛdi, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ xa maxa ndunthi ya ja̱ꞌi y necagui xa maxcagui nehe.
Fatꞌajua̱hʉbʉ ra zi nju Prisila ne ra zi cu Aquila. Nuꞌʉ́ xi bi maxcagui ndunthi ja rá ꞌbɛfi ra Zidada Jesucristo. Nuꞌʉ́ mi resga da unga yá te por guequi, hangue hingo sɛhɛgui dí jama̱dibiꞌʉ, ne gatho núꞌʉ ya cu hingyá xodyo neheꞌʉ ri jama̱dibiꞌʉ. Fatꞌajua̱hʉbʉ nehe nuya zi cu ri muntsꞌa ja rá ngu núꞌa̱ ra nju Prisila y ra cu Aquila. Fatꞌajua̱hʉbʉ nehe ma hma̱ca cuhʉ ra Epeneto, núꞌá̱ go gueꞌa̱ ra mʉdi bi gamfri ra Zidada Jesucristo nuua Acaya. Fatꞌajua̱hʉbʉ ra nju Mala, núꞌá̱ xi xa maxꞌaꞌihʉ ndunthi. Fatꞌajua̱hʉbʉ ra cu Andronico y ra cu Junio, núꞌʉ́ go gueꞌʉ mengu ma hai, nehe go gueꞌʉ ndí oꞌbe fadi mahyɛguiꞌʉ. Nuꞌʉ́ ja yá nsu ja ya apostol, nehe gueꞌʉ ꞌmɛtꞌo bi gamfri ra Zidada Jesucristo que guequi.
Nehe fatꞌajua̱hʉbʉ ra Amplia numa hma̱ca cu ja ra jamfri. Nehe fatꞌajua̱hʉbʉ ra cu Banu núꞌa̱ ma mfatsꞌi ja rá ꞌbɛfi ra Zidada Jesucristo, nehe ma hma̱ca cu ra Estaqui. 10 Fatꞌajua̱hʉbʉ ra cu Apele, núꞌá̱ xa bøni ꞌnara hoga gamfri de ra Zidada Jesucristo. Ne fatꞌajua̱hʉbʉ núꞌʉ ya cu ya mengu rá ngu ra cu Aristobulo. 11 Fatꞌajua̱hʉbʉ nehe ra cu Erodio, núꞌa̱ mengu ma hai. Nehe fatꞌajua̱hʉbʉ núꞌʉ ꞌbʉ ja rá ngu ra cu Ciso núꞌʉ xa gamfri ra Zidada. 12 Nehe fatꞌajua̱hʉbʉ ma zi njuhʉ ra Trifena y ra Trifosa, núꞌʉ́ ri mpɛfi ja rá ꞌbɛfi ra Zidada, nehe ma zi njuhʉ ra Persida, núꞌá̱ xa mpɛfi ndunthi ja rá ꞌbɛfi ra Zidada. 13 Nehe fatꞌajua̱hʉbʉ ra Rufo núꞌa̱ xi ra hoga cu ja ra jamfri; nehe fatꞌajua̱hʉbʉ rá na̱na̱ꞌa̱, núꞌa̱ dí øtꞌa ra uɛnda gue ma na̱na̱ nehe. 14 Nehe fatꞌajua̱hʉbʉ ra cu Asíncrito y ra cu Flegonte, y ra cu Erma, y ra cu Patroba, y ra cu Erme, y nehe nuya zi cu ꞌbʉi con gueꞌʉ. 15 Nehe fatꞌajua̱hʉbʉ ra cu Filologo y ra nju Julia, y ra cu Nereo ne rá njuꞌa̱, y ra cu Olimpa, y nehe gatho ya zi cu núꞌʉ ꞌbʉi con gueꞌʉ.
16 Nehe fatꞌajua̱hʉbʉ gatho núꞌʉ maꞌra ya cu co ꞌnara nthʉfi dega hma̱te. Ri fatꞌajua̱ꞌihʉ gatho yá nija̱ ra Zidada Jesucristo.
17 Nehe dí ba̱nteꞌihʉ zi cuhʉ, gue gui thamfrihʉ ndunthi de núꞌʉ ne da heca ya cu y japiꞌʉ da ꞌyøtꞌa ya tsꞌoqui. Nuꞌʉ́ hingui udi ngu núꞌa̱ ya xa tꞌuꞌtꞌahʉ, hangue ꞌueguehʉ de gueꞌʉ. 18 Nuya ja̱ꞌiꞌʉ ri mpɛfi hønsɛ pa yá hñosɛꞌʉ; hingue pɛpabi ma zi Hmuhʉ ra Jesucristo. Nuꞌʉ́ ma̱nga ꞌraya noya xi ri ntꞌøde gue xi xá hño, pe hina, hingo gueꞌa̱ majua̱ni. Nuꞌʉ́ hatꞌa nuya zi ja̱ꞌi hinte yá fa̱di. 19 Gatho ya ja̱ꞌi pa̱di gue xi gyá hoga ꞌyødehʉ, hangue njabʉ nugui xi drí johya de gueꞌahʉ. Pe nehe, nuꞌa̱ dí ne, dí ne gue da nja ri mfa̱dihʉ pa gui ꞌyøthʉ ra hño, hingue pa gui ꞌyøthʉ ra ꞌñʉ. 20 Y Ajua̱ núꞌa̱ toꞌo faxcahʉ pa ga ꞌbʉhʉ te rá entho, go gueꞌa̱ da ꞌyøtꞌe ꞌbestho pa gui nta̱tehʉ de ra tsꞌonda̱hi. Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da maxꞌaꞌihʉ co rá hma̱teꞌa̱.
21 Nehe fatꞌajua̱ꞌihʉ ma mfatsꞌi ra cu Timu, nehe fatꞌajua̱ꞌihʉ ra cu Lucio, ra cu Jaso y ra cu Sosipate núꞌʉ ya mengu ma hai.
22 Nugui drá Tercio, dí ofo nuna cartana̱, dí fatꞌajua̱ꞌihʉ de rá thuhu ra Zidada Jesucristo.
23 Nehe ra cu Gayo pɛhnaꞌihʉ ra nzɛnjua, núꞌa̱ toꞌo xa ꞌraca nsɛqui ja rá ngu. Nehe xa umba nsɛqui gatho ya cu pa ja ri muntsꞌiua. Nehe fatꞌajua̱ꞌihʉ ra cu Erasto, núꞌá̱ go gueꞌa̱ ra mɛꞌtsboja̱ de ra hnini. Nehe fatꞌajua̱ꞌihʉ ra cu Cuarto.
24 Ma Zidadahʉ ra Jesucristo da maxꞌaꞌihʉ gathoꞌihʉ co rá hma̱teꞌa̱. Njabʉ gueꞌa̱.
ꞌNara søcambeni bi ꞌyøtꞌa ra apostol Pablo nu mi uadi rá carta
25 Drá nsunda Ajua̱ núꞌa̱ ja rá tsꞌɛdi pa da jaꞌahʉ gui zɛ ri jamfrihʉ ngu núꞌa̱ ri udi ra ma̱ca hoga noya dí ma̱. Y nuna ra ma̱ca hoga noyana̱ go gueꞌa̱ ra ma̱ca noya núꞌa̱ hma̱mbya de ra Zidada Jesucristo. Y por nuna noyana̱ Ajua̱ bi ꞌñutcahʉ núꞌa̱ xqui beniꞌa̱ desde rá mʉdi ne xqui mɛꞌtsa ntꞌa̱gui, gue da unga ra mpøhø pa ya ja̱ꞌi ja gatho ya hai. 26 Y nubyá po ra ma̱ca hoga noya dí ma̱, ya xa ꞌñutcahʉ Ajua̱ núꞌa̱ xqui beni. Nehe njabʉ bi ꞌyofo mayaꞌbʉ ja yá tꞌofo yá ꞌmɛhni Ajua̱ núꞌʉ bi ꞌyofo gue da mpøhø ya ja̱ꞌi hingyá xodyo. Ngueꞌa̱ Ajua̱ núꞌa̱ ꞌbʉi pa nza̱ntho xa manda da tsꞌofo ya ja̱ꞌi ja gatho ya hai pa da gamfriꞌʉ ne da ꞌyøteꞌa̱.
27 ¡Ajua̱ go guesɛꞌa̱ ja rá mfa̱di, ga nsundahʉ pa nza̱ntho po ra Zidada Jesucristo! Njabʉ gueꞌa̱.