3
Nuꞌbʉ́, ¿te maꞌna ra mfatsꞌi pɛꞌtsa ra xodyo? O ¿te ma mfatsꞌi ha̱ni de ja ra seña de ra cohi? Ndunthi ya mfatsꞌi pɛꞌtsa ya xodyo núꞌa̱ hingui pɛꞌtsa núꞌʉ maꞌra ya ja̱ꞌi. ꞌNa de nuya mfatsꞌiꞌʉ gueꞌa̱ gue Ajua̱ bi umba rá noyaꞌa̱ pa go bi suꞌʉ. ꞌRa de gueꞌʉ himbi gamfri núꞌa̱ bi ña̱ꞌtuabiꞌʉ Ajua̱, pe nuꞌá̱ hingui ne da ꞌñena gue Ajua̱ hinda ma da cumpli núꞌa̱ xa ña̱gui. Hanja hina, nuꞌá̱ ma da cumpli núꞌa̱ xa ña̱gui. Ajua̱ hinga ma ga ecꞌuambahʉ, maꞌna xá hño ga beñhʉ gue gatho ya ja̱ꞌi go ya cꞌuamba y hingo Ajua̱. Ngu ma̱nga ja ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ sipa Ajua̱ njaua ne ena:
Ma da fa̱di gue go gueꞌi guí ma̱nga majua̱ni,
y ma gui nta̱te núꞌa̱ ra pa da ꞌñecꞌuambaꞌi ya ja̱ꞌi.
ꞌNara ja̱ꞌi tsa da ꞌñena njaua: “Nuꞌbʉ ma tsꞌoquihʉ japi da hnequi tengu rá hogaꞌmʉi Ajua̱, nuꞌbʉ́ ¿ha gue ra hoga tsꞌʉtbi da castigaguihʉ?” Njabʉ ma̱nga núꞌʉ maꞌra ya ja̱ꞌi, hingo dí ma̱ngá. Hina, nujʉ́ hinda za ga beñhʉ ngu beñꞌʉ. Ngueꞌa̱ nuꞌbʉ di njabʉ ngu núꞌa̱ ma̱ñꞌʉ, nuꞌbʉ́ ¿hanja da za da ꞌyøtꞌa ra tsꞌʉtbiꞌa̱ co ra ximhai?
ꞌNara ja̱ꞌi tsa da ꞌñena njaua: “Nuꞌbʉ por ꞌnara ncꞌuamba ga ma̱ ga japi da hnequi rá nsunda Ajua̱ ngueꞌa̱ ja ri hnecni gue Ajua̱ cumpli rá noya, nuꞌbʉ́ ¿ha gue rí ꞌñepabi da castigagui?” Ne asta da za da ꞌñena ꞌnara ja̱ꞌi gue ꞌna da za da ꞌyøtꞌa núꞌa̱ xá ntsꞌo pa da nja ra hño. ꞌRa xa gʉscagui ra ncꞌuamba y ꞌbai ma̱ñꞌʉ gue guehna dí udi. Nuya ja̱ꞌiꞌʉ rí ꞌñepabi da sɛcuabi ꞌnara castigo.
Gathoguihʉ dí tuhʉ ya thai
Hangue ¿te ga beñhʉ? ¿Ha gue ga beñhʉ gue nújʉ dyá xodyohʉ maꞌna dí ꞌbʉhʉ xá hño que maꞌra ya ja̱ꞌi? Hina, hingui tsa; ngueꞌa̱ ya stá ma̱ gue gathoguihʉ, ngu ya xodyo ngu núꞌʉ hingyá xodyo, gathoguihʉ dí ohʉ ja rá ꞌyɛ ra tsꞌoqui. 10 Hangue ra Ma̱ca Tꞌofo enga njaua:
Joꞌo ni ꞌna núꞌa̱ hindi tu ya tsꞌoqui. Ha̱ha̱, joꞌo ni ꞌna.
11 Joꞌo ni ꞌnara ja̱ꞌi núꞌa̱ strá ntꞌaxi rá mfeni,
ne joꞌo ni ꞌna toꞌo di honi Ajua̱.
12 Gathoꞌʉ ya tsꞌoꞌyøde, gathoꞌʉ xa ntsꞌoqui.
Ni ꞌna hingui øtꞌa xá hño, ha̱ha̱ ni ꞌna.
13 Yá neꞌʉ xá ntsꞌo, nja ngu ꞌnara ntꞌagui xotsꞌi;
ne nza̱ntho hateꞌʉ.
Nehe xá ntsꞌuni yá ne, nja ngu rá ne ra quꞌeña̱ núꞌa̱ hote.
14 Pøni ya tsꞌone de yá ne, ne ya noya dega cuɛ.
15 Co ꞌna tʉi nuꞌʉ́ da ma hnestꞌihi pa da hyo yá miquꞌeiui.
16 Habʉraza ꞌyoꞌʉ øtꞌa ya nhuati ne tsogui ya ʉgui,
17 y hinxa ba̱diꞌʉ hanja da ꞌmʉiꞌʉ te rá ꞌñentho.
18 Y nuꞌʉ́ ni tsꞌʉ hingui tsupabi rá cuɛ Ajua̱.
19 Nubyá dí pa̱dihʉ gue núꞌa̱ ma̱nga ja rá ley ra Moise, ma̱ pa núꞌʉ toꞌo ꞌbʉ ja núꞌa̱ ra leyꞌa̱ pa da mɛꞌtsa yá tsa y da goꞌta yá ne, pa njabʉ nuꞌʉ́ ne gatho maꞌra ya ja̱ꞌi de ra ximhai da døꞌma núꞌa̱ ra castigo ma da hña̱ni de Ajua̱. 20 Ngueꞌa̱ ni ꞌnara ja̱ꞌi hinxa ꞌyøtꞌe gatho núꞌa̱ manda ja ra ley. Hangue enga ja ra Ma̱ca Tꞌofo gue Ajua̱ hinda ma da ma̱ gue ni ꞌnara ja̱ꞌi hingui tu ra tsꞌoqui, masque da ꞌmʉi ꞌra da ꞌñena gue xa ꞌyøtꞌa ngu núꞌa̱ ma̱nga ra ley. Ngueꞌa̱ nuꞌa̱raza ra ley xoꞌtsuabi yá tsꞌoqui ya ja̱ꞌi.
Ra mpøhø bí ehe po ra jamfri
21 Pe nubya Ajua̱ xa ꞌñudi ꞌnara hño pa ra meximhai, y nura hñoꞌa̱, núꞌa̱ hanja grá ꞌbʉhʉ xá hño ja rá thandiꞌa̱. Pe nura hñoꞌa̱ hingui pɛꞌtsi te da nu ni co ni ꞌnara ley, masque ja dí ma̱hma̱ ja rá ley ra Moise ne ja núꞌa̱ bi ꞌyofo maꞌra yá ꞌmɛhni Ajua̱. 22 Nuna da̱nga hñona̱ ma̱ gue nuꞌa̱ tóꞌo camfri ra Zidada Jesucristo ya ꞌbʉi xá hño ja rá thandi Ajua̱. Y nuna hñona̱ ja pa gatho nuto da gamfriꞌa̱, ngueꞌa̱ gatho ya ja̱ꞌi mahyɛgui, gue dra xodyo gue hindra xodyo. 23 Y gathoguihʉ dyá ꞌyøtꞌatsꞌoquihʉ, ne ni ꞌna de guecjʉ hingui tsa ga ꞌyohʉ xá hño ngu ri ho Ajua̱. 24 Pe nuꞌá̱ xi ra hoja̱ꞌi, hangue ma̱ de rá pahasɛ gue ya hinte ma tsꞌoqui dí tuhʉ ngueꞌa̱ dí camfrihʉ ra Zidada Jesucristo. Ajua̱ tsa da ma̱ njabʉ ngueꞌa̱ ra Zidada Jesucristo ya bi gutca ma thaihʉ. 25 Ajua̱ bá pɛhna ra Zidada Jesucristo pa bi du ja ra pontꞌi ngu ꞌnara hña̱ꞌti, pa bi hña̱ga ma tsꞌoquihʉ po rá ma̱ca ji bi mani, pa njabʉ nuꞌa̱ tóꞌo da gamfriꞌa̱ ya hinda ma da zʉtua rá cuɛ Ajua̱. Njabʉ bi ꞌyøtꞌa Ajua̱ pa bi ꞌñudi rá hoga tsꞌʉtbi, masque himi hnequihma̱ ngueꞌa̱ po rá ma̱ca pasencia hinxqui castiga ya ja̱ꞌi nuya pa xqui thogui. 26 Ha nubyá, po rá du rá Tꞌʉ, Ajua̱ bi ꞌñudi rá hoga tsꞌʉtbi, ne nuꞌá̱ ma̱ gue ya hinte ma tsꞌoqui tu núꞌʉ toꞌo camfri ra Zidada Jesu.
27 Hangue nubya hingui tsa to da ꞌñetsꞌi. ꞌBʉ xa za ꞌna xa mɛ ya hoga ꞌbɛfi ngu núꞌʉ ma̱nga rá ley ra Moise pa xa mpøhøhma̱, nuꞌbʉ́ xa zahma̱ xa ꞌñetsꞌi. Pe nuto ya hinte ma tsꞌoqui tu ngueꞌa̱ xa gamfri ra Zidada Jesucristo, nuꞌá̱ hingui tsa da ꞌñetsꞌi. 28 Ngueꞌa̱ dí pa̱hʉ xá hño gue Ajua̱ ma̱ gue ya hinte ma tsꞌoqui tu núꞌa̱ toꞌo camfri ra Zidada Jesu nsinque te da nu co ya ꞌbɛfi de ra ley.
29 ¿Xi ha gue Ajua̱ go ra Ajua̱ nsøctho pa ya xodyo? ¿Ha hingrá Ajua̱ nehe pa nuya ja̱ꞌi hingyá xodyo? Ha̱ha̱, go gueꞌa̱ ra Ajua̱ nehe pa gueꞌʉ. 30 Ngueꞌa̱ ꞌnatꞌa Ajua̱ ꞌbʉi, y núꞌá̱ ma̱ gue ya hinte ma tsꞌoqui tu ya xodyo núꞌʉ pɛꞌtsa ra seña de ra cohi ja yá ndoꞌyo núꞌbʉ camfri ra Zidada Jesucristo. Nehe go guetꞌa̱ Ajua̱ ma̱ gue nehe núꞌʉ hingui pɛꞌtsa ra seña ja yá ndoꞌyo ya hinte tu núꞌbʉ camfriꞌʉ ra Zidada Jesucristo. 31 ¿Ha gue dí puthʉ rá ley ra Moise ngueꞌa̱ dí udihʉ ra jamfri de ra Zidada Jesucristo? Hina, hinda za da feni njabʉ, ngueꞌa̱ nujʉ́ maꞌna dí umfʉ rá tsꞌɛdi nura leyꞌa̱.