2
Kristo kluuskhẽ uuk txajx kaapiya'jni's pta'sxni
Yakhthẽ'jwe'sx, adxa' Dxus yuwe's kaajiyu'jya' kxtee pa'jçxa', jiisa we'weni seena' zhiçxkwesa yakh pta'sxna pa'jmeeth. Kxtee i'kwe'sx yakh ũsçxa', naa kiwetewe'sxa's jiyunisa yakh pta'sxna ũsu'çmeeth, naasáa Jesukristo's kluuskhẽ ki'pçxa ikhniçxá'sthu pta'sxna ũsu'. I'kwe'sx tasxte pa'jçxa', wala jiisa na'wẽ pa'jmée, wejxwa jiimeesa na'wẽ ũukhna pa'jçxath Dxus yuwe's i'kwe'sxtxi pta'sx. Nawa naa kiwetewe'sxa's jiyunisa yakh we'weçxa i'kwe'sxtxi' knaymeeth. Txã'wẽ yũumée, wejxwa Dxus pu'çxte txajx Espiritu yakhçxáath kaajiyu'jçxa i'kwe'sxtxi' knay. I'kwe'sxa' naa kiwetewe'sxa'sçxáa piyaçxa Dxusa's jiyumée, wejxwa Dxus íiçxáa pu'çxte Dxusa's jiyusa yuukahnthu naa kiwete jiyunisa yu'sa' we'wemée.
Dxus pheu'jnitxi' txajx Espiritu yakh íiçxáak ya'jiyu'
Txã'wẽçxawa, Dxusna ew yã'j jiisa yakh yu' txã'wẽ we'weni' seena' yuh jiisa we'wenisata'. Nawa txã'wẽ we'weni' naa kiwetewe'sxmeeta', sa' naa kiwete ne'jwe'sx skhẽwwa'jsa ũsta' wala jiisa txãawe'sx we'weniwa meeta', wejxwa naa kiwe meetey bagaçxte yuhwa pçumée kwe'sx ewte neeyũuwa'ja's Dxusa' pheu'jçxa ji'phyã'kh yu' kim yuhwa jiyunimeesa txã'snatha'w pta'sxi'. Txã'sa' naa kiwete ne'jwe'sx kim yuhwa jiyumeeta'. Jiyuwaça', kluuskhẽ ki'pçxa ikhwa'jmée ne'ta yu' kwe'sxtxi jxpe'jsa cielujũwe'sxa's. Nawa Dxus librute fxi'jni ũsyã'kh yu' txã'wẽ jiyuwa'ja'smée, txãa pa'ga ne'ta jiyumée. Txajíik na'jĩ':
Dxusna yaakxsawe'sx jĩi Dxusa' pheu'kh txãa pheu'jni's
Kim yuhwa iiuymeeta', sa' iiwẽse'jwa meeta',
Sa' ũusteçxáa yuhwa yaakxni ji'phu'çmeeta' jĩna fxi'jni'.
10 Dxusa' txajx Espiritu yakhku txã'wẽsatx kwe'sxtxi kaajiyu'j, txãa pa'gatey txajx Espiritu' Dxus pheu'jni kim yuhwa jiyuwa'jmeesa ũstxna txãatx jxuka jiisa'. 11 Ayga nasaa pwe'sxçxáa yuhwa ¿kim jiyuya' ãjakx vxitee ũus yaakxni's? Naasáa txã'wẽ yaakxsayçxáa ¿jiyumeema'k? Txã'wẽy Dxus Espiritu yuuçxáa jiia' Dxus yajkxçxa pheu'jnisatxi'. 12 Kwe'sxa' naa kiwetewe'sxa's jiyunisa's jxpa'gaçxa ũsmeetha'w. Dxus Espiritu txajx tasxu yuusa'stha'w jxpa'ga, Dxus peeygãhçxa kwe'sxtxi ew yũuk txãatx jxuka jiyuya'. 13 Txãasatha'w kwe'sxtxi Dxus ew yũuni's txajx Espiritu kaajiyu'the pta'sxya' ãja', sa' naa kiwetewe'sxa's piyani's pta'sxi'çmeetha'w. Dxus jĩitxi' Dxus Espiritu yakhíiçxáatha'w pta'sxi'.
14 Nawa Dxus Espiritu's ũuste ji'phmeesa' Dxus Espiritu we'weni's jiyuya' ãjameetxna. Txã'wẽsa yakha' jiimeekwesa we'weni na'wẽçxáa pthũusena. Dxus we'wenitxi' Dxus Espiritu yakhçxáa ya'jiyuna, txãa pa'ga Dxus Espiritu yakhmée yu' jiyuya' ãjameetxna. Dxus yaakxnitxi' Dxus Espiritu yakhçxáa jiyuya' ãjatxna. 15 Nawa maawa Dxus Espiritu's ũuste ji'phsa' jxpubamée ew jiyuya' ãjatxna, aça' txã'wẽ yũusa's jxpubana ũsa' jĩya' ãjameetxna maa yuhwa. 16 Txã'wẽ jiyuya' ãjawa'jmeete íiçxáak Dxus librute na'wẽ we'we': ¿Kim jiyuya' ãjakx Dxus yaakxni's? Dxusa's ¿kim kaapiya'jya' ãjakx? jĩ'k. Txã'wẽtewa, kwe'sxa' jiitha'w Kristo yaakxni's, Dxus Espiritu kaajiyu'pha'ga.