ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ହେବା କିନାକାନ୍‌
୧ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆନ୍‌ ଆତ୍ମିକ୍‌ ଲଗାଂ ଇନି ଲାକେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼୍‌ଦାୱାତାଂ, ମତର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ଆରି କ୍ରିସ୍ଟ ତାକେ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ଇଚି ଲାକେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌ । ୨  ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାଲ୍‌ ଉଟ୍‌ପିସ୍‌ ବିନ୍‌ କାଦି ହିଦ୍‌ୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ଇଡ୍‌ଦେଂ ମାନ୍‌ କିୱାତାଦେର୍‌, ଆରେ ନଙ୍ଗ୍‌ପା ମାନ୍‌ କିଉଦେରା, ୩ ଲାଗିଂ, ନଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସଁସାର୍‌ନି ମାନାୟାର୍‌ ଲାକେ ଚିନ୍ତା କିନାଦେରା ଇନାକିଦେଂକି ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମି ବିସ୍ରେ ରିସା ଆନାକା ଆରି କେତ୍‌ନାକା ମାନାତ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କି ପଟତିଂ ହୁଡ଼୍‌ନା କାଦେର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ଆରି ମାନାୟ୍‌ନି ଗୁଣ୍‌ ଇସାପ୍‌ତାଂ କି ଚିନ୍ତା କିଉଦେରା ? ୪  ଇନେନ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ରୱାନ୍‌ ଇନାନ୍‌, ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌ତିଂ ଦାହ୍‌ନାକାଂ, ଲାଗିଂ ଆରେ ରକାନ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ଆନ୍‌ ଆପଲ୍ଲତିଂ ଦାହ୍‌ନାକାଂ, ହେ ପାଦ୍‌ନା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କି ସଁସାର୍‌ନି ଲକୁ କାଦେର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ?
୫ ଆପଲ୍ଲ ଇନେନ୍‌ ? ପାଉଲ୍‌ ପା ଇନେନ୍‌ ? ହେୱାର୍‌ ତ ହେବାକାର୍‌ୟା ମତର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହୁକେ, ୱିଜ଼ାରିଂ ମାପ୍ରୁ ଇନେସ୍‌ ହିତ୍‌ତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ କାଜିଂ ପାର୍ତି କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୬  ଆନ୍‌ ରୁସ୍ତାଂନା, ଆପଲ୍ଲ ଏସ୍‌ ତିର୍ତାନ୍ନା, ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ବାଡାୟ୍‌ କିନାନା । ୭ ଲାଗିଂ, ଇନେନ୍‌ ରୁଜ଼୍‌ନାନ୍‌ ଆରେ ଇନେନ୍‌ ଏସ୍‌ ହିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମୁଲେ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଗାଜାୟ୍‌ କିନାକାନ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଗାଜାକାନ୍‌ । ୮ ଇନେନ୍‌ ରୁଜ଼୍‌ନାନ୍‌ ଆରି ଇନେନ୍‌ ଏସ୍‌ ହିନାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ରିୟାର୍‌ ଏକ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜାଣ୍‌କେତିଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ କାମାୟ୍‌ ଇସାପ୍‌ତାଂ ଇନାମ୍‌ ପାୟାନାନ୍‌ । ୯ ଇନାକିଦେଂକି ଆପେଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ତାରେନ୍‌, ଇସ୍ୱର୍ତି ଇଲ୍‌ । ୧୦ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିୟାଆତ୍‌ତି ଇସ୍ୱର୍ତି ଦୟା ଲାକେ ଆନ୍‌ ରୱାଙ୍ଗ୍‌ ବୁଦିନିକାଂ ଇଲ୍‌ ରଚ୍‌ନାକାଂ ଲାକେ କୁନାଦି ରଚ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌ନା, ବିନ୍‌ ନିକାନ୍‌ ତା ଜପି ରଚ୍‌ଚାନ୍‌ନା । ମତର୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ତା ଜପି ଇନେସ୍‌ ଇଚ୍‌ଚାର୍ଣ୍ଣା, ହେ ବିସ୍ରେ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆୟେନ୍‌ । ୧୧ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ମୁଡ଼୍‌କୁନାଦି ରନ୍‌ଚାନ୍‌ନା, ତା ପିସ୍ତି ବିନ୍‌ ମୁଡ଼୍‌କୁନାଦି ଇନେର୍‌ ରଚ୍‌ଚେଂ ଆଡୁର୍‌, ହେ ମୁଡ଼୍‌ କୁନାଦି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ । ୧୨ ମାତର୍‌ ଜଦି ଇନେର୍‌ ହେ ମୁଡ଼୍‌ କୁନାଦି ଜପି ହନା, ରୁପା, ବେସି ଦାମ୍‌ନି କାଲ୍‌, ୱେଜ଼୍‌ଗୁ, କାଚ୍ରା ନଲେ ପିରି ହିଜ଼ି ରଚ୍‌ନାନ୍‌, ୧୩ ତା ଆତିସ୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ କାମାୟ୍‌ ଇନେସ୍‌, ହେଦାଂ ହନାତ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେ ଦିନ୍‌ ହେଦାଂ ହନାତ୍‌, ଲାଗିଂ ହେ ନାଜିଂ ନାଣି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହନାତ୍‌, ଆରେ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ କାମାୟ୍‌ ଇନେସ୍‌, ହେଦାଂ ନାଣିତ ପରିକ୍ୟା କିନାନ୍‌ । ୧୪ ଇନେନ୍‌ ଇନାକା ଇଚ୍‌ଚାନ୍ନା, ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ହେ କାରୁମ୍‌ ଜଦି ମୁଡ଼୍‌ କୁନାଦି ମାନାତ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇନାମ୍‌ ପାୟାନାନ୍‌; ୧୫ ଜଦି ଇନେର୍‌ତି କାମାୟ୍‌ କାଡ୍‌ନାତ୍‌, ତାଦାଂ ବୁଡାନାତ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ରାକ୍ୟା ପାୟାନାନ୍‌, ମତର୍‌ ହେଦାଂ ନାଣି ଜପି ହିଜ଼ି ହାଚି ଲାକେ ଆନାତ୍‌ ।
୧୬  ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନିଜେ ପୁନୁଦେରା ଜେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ମନ୍ଦିର୍‌, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ୱାସ୍କି ମି ୱାସ୍କିତ ବାହା କିତ୍‌ତାନ୍‌; ୧୭ ଜଦି ଇମ୍‌ଣି ଲଗୁ ଇସ୍ୱର୍ତି ମନ୍ଦିର୍‌ତିଂ ବୁଡାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଡାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍ତି ମନ୍ଦିର୍‌ ପୁଇପୁୟା, ହେ ମନ୍ଦିର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ।
୧୮ ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଟେପର୍‌ କିମେନ୍‌ । ମି ବିତ୍ରେ ଜଦି ଇମ୍‌ଣି ଲଗୁ ଇ ଜୁଗ୍‌ତ ଜାର୍‌ତିଂ ବୁଦିୟା ଇଞ୍ଜି ମାନେ କିନାନ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ବୁଦିୟା ଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ମୁରୁକ୍‌ ଆୟେନ୍‌ । ୧୯ ଇନାକିଦେଂକି ଇ ପୁର୍ତିନି ଗିଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ମୁରୁକ୍‌ନିକା । ଲାଗିଂ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ର୍ତ ଲେକା ମାନାତ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଗିଆନିରିଂ ହେୱାର୍‌ତି ହାତୁର୍‍ତାଂ ଆହ୍‌ନାନ୍; ୨୦ ଆତିସ୍‌ପା, ସାସ୍ତର୍‌ର୍ତ ପା ଲେକା ମାନାତ୍‌ “ମାପ୍ରୁ ପୁନାନ୍‌ ଜେ ଗିଆନିର୍ତି ଚିନ୍ତା ବାବ୍‌ନା ପଲ୍ୟା । ୨୧ ଲାଗିଂ, ଇନେର୍‌ ମାନାୟ୍‍ତାକେ ଗରବ୍‍ କିମେନ୍; ୨୨ ଇନାକିଦେଂକି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌; ପାଉଲ୍‌ ଇନାଟ୍‌ କି ଆପଲ୍ଲ ଇନାଟ୍‌ କି କେପା ଇନାଟ୍‌, ପୁର୍ତି ଇନେତ୍‌ କି ଜିବୁନ୍‌ ଇନେତ୍‌, କି ହାକି ଇନେତ୍‌, ନଙ୍ଗ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇନେନ୍‌କି ୱାନିଦିନ୍ତି ବିସ୍ରେ ଇନେନ୍‌, ୱିଜ଼ୁନେ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌, ୨୩ ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି, ଆରେ କ୍ରିସ୍ଟ ଇସ୍ୱର୍ତି ।
୩:୨ ୩:୨ ଏବ୍ରି ୫:୧୨,୧୩. ୩:୪ ୩:୪ ୧ କରନ୍ତିୟ ୧:୧୨. ୩:୬ ୩:୬ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୪-୧୧; ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୨୪-୨୮. ୩:୧୬ ୩:୧୬ ୧ କରନ୍ତିୟ ୬:୧୯; ୨କରନ୍ତିୟ ୬:୧୬.