ହାରିତି ବଜ୍‌ ପିଣ୍ଡ୍‌ନାସ୍‌
୧ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ଜଦି ଇନେର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାନି ପାପ୍‌ ହିଲ୍‌ୱି କାମାୟ୍‌ତ ଦାରାପଡ଼ା ଆନାନ୍‌, ଆତ୍ମିକ୍‌ ମି ବିତ୍ରେତାଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ହୁକେ ଚାଲାନାତା, ହେୱାର୍‌ ହେଦେଲିଂ ବୁଜାୟ୍‌ କିନି ଲଡ଼ା, ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ କାମାୟ୍‌ତ ହୱାଦ୍‌, ହୁଦାର୍‌ ବାବ୍ରେ କିନି ଲଡ଼ା, ଆରେ ଜାଗ୍ରତ୍‌, ଜାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେ ଲାକେ ପରିକ୍ୟାତ କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ତାନ୍ଦ୍ରା ଆମାଟ୍‌ । ୨ ହାରିତିଂ ବଜ୍‌ ପିଣ୍ଡ୍‌ନି କାଜିଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଇଦାଂ କିନି ହୁକେ କ୍ରିସ୍ଟତି ମସାତି ବିଦି ପାଲି କିନାଦେର୍‌ । ୩ ଜଦି ଇମ୍‌ଣି ଲଗୁ ଆହାର୍ ଆତିସ୍‌ପା ଜାର୍‌ତିଂ ଗାଜା ଇଞ୍ଜି ମାନେ କିନାନ୍‌, ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ନିନ୍ଦା କିନାନ୍‌ । ୪ ମାତର୍‌ ଜାଣ୍‍କେ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତି ବେବାର୍‌ତିଂ ପରିକ୍ୟା କିଜ଼ି ହୁଡ଼୍‌ନି ଲଡ଼ା । ଜଦି ହେଦାଂ ହାର୍ଦାକା ଆଜ଼ି ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ କାମାୟ୍‌ ମାନେ କିଏର୍, ଆରି ବିନେନି କାମାୟ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ କାମାୟ୍‌ ତୁଲାୟ୍ କିଜ଼ି ଗରବ୍‍ କିମେନ୍‌ । ୫ ଇନାକିଦେଂକି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଜାର୍‌ ବଜ୍‌ ପିଣ୍ଡ୍‌ଦେଂ ଲାଗ୍‌ଦାନାତ୍‌ ।
୬ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ହିକ୍ୟା କିନିୱେଡ଼ାଂ, ହିକ୍ୟାହିନାକାନ୍‌ ଗୁରୁଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ମାନି ୱିଜ଼ୁ ହାର୍‌ଦି ବିସ୍ରେନି ବାଗ୍‌ ଅଦେଂ ଲଡ଼ା ।
୭ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ଆମାଟ୍‌; ଇସ୍ୱର୍‌ ବିଗ୍ଡ଼ାତି ଲଗୁ ଆକାୟ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ମାନାୟ୍‌ ଇନାକା ୱିତ୍‍ନାନ୍, ହେଦାଂ ତ୍ରେସ୍‍ନାନ୍ । ୮ ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଉଦେସ୍ତ ୱିତ୍‍ନାନ୍; ହେୱାନ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‍ତାଂ ହତ୍‌ତି ଚାନେକ୍ନି ତାସ୍‌ ତ୍ରେସ୍‌ନାନ୍; ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତ ଉଦେସ୍ତ ୱିତ୍‌ନାନ୍, ହେୱାନ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତାଂ ହତ୍‌ତି ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ବାର୍ତି ତାସ୍‌ ତ୍ରେସ୍‌ନାନ୍‌ । ୯ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ୱାହୁସ୍; ଇନାକିଦେଂକି ୱାୱିଦାଂ କାମାୟ୍‌ କିତିସ୍ ସମାନ୍‌ ସମୁତ ତାସ୍‌ ତ୍ରେସ୍‍ନାସ୍ । ୧୦ ଲାଗିଂ, ଏଚେ ହଟ୍‌ ପାବ୍‌ ପାୟାନାସା, ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ତି, ହାରିହାରା ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମା ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ କୁଟୁମ୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ହାର୍‌ କିନାକା ମାଙ୍ଗ୍‌ ଲଡ଼ା ।
ହାରିହାରା ଜାଗ୍ରତ୍‌ କାତା ଆରି ବାନ୍ଦାୟ୍‌
୧୧ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଗାଜା ଗାଜା ଅକର୍‌ତ ଜାର୍‌ କେଇଦ ଆନ୍‌ ମି ଲାଗାୟ୍‌ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା । ୧୨ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ବାର୍ତି ବିସ୍ରେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାନାର୍‌ ଆରି ଉସ୍‌କାୟ୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ନେ ହେୱାରିଂ ସୁନ୍ନତ୍‌ ଆନି କାଜିଂ ଜବର୍‌ଦସ୍ତି କିନାରା । କ୍ରିସ୍ଟତି କ୍ରୁସ୍‌ କାଜିଂ ନିନ୍ଦା ବଗ୍‌ କିୱି ଉଦେସ୍‌ତ ହେୱାର୍‌ ଇଦାଂ କିନାରା । ୧୩ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ସୁନ୍ନତ୍‌ନି ନିୟମ୍ ପାଲି କିନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ନିଜେ ପା ମସାତି ବିଦି ପାଲି କିଜ଼ି ମାନୁର୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସୁନ୍ନତ୍‌ ଆଡ ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ଇଚା କିନାରା । ଇ ଗାଗାଡ଼୍‌ ବିଦି ପାଲି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚେଦେଂ ଆଡ୍‌ଦିତିସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଗରବ୍‌ କିତାର୍‌ । ୧୪ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ କେବଲ୍‌ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି କ୍ରୁସ୍‌ ବିସ୍ରେ ଗରବ୍‌ କିନାଙ୍ଗା; ଇନେକିଦେଂକି ତା କ୍ରୁସ୍‌ ଲାହାଂ ଜଗତ୍‌ ନା କାଜିଂ ହାତାତ୍‌ ଆରି ଆନ୍‌ ଜଗତ୍‌ କାଜିଂ ହାତାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୫ ଇନେର୍‌ ସୁନ୍ନତ୍‌ କି ସୁନ୍ନତ୍‌ଆୱି, ହେବେ ଇନାକା ଆଏତ୍‌ କି ଆମେତ୍‌, ପୁନି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ନେ ସାର୍‌ ବିସ୍ରେ । ୧୬ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତ ଇ ରିତି ଦାହ୍‌ନାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାନାୟାର୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ନି ସୁସ୍ତା ଆରି ଦୟା ଆୟେତ୍‌ ।
୧୭ ହାରିହାରା, ନା ଏଚେକ୍‌ ଇନି କାତା, ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ଆରେ ଦୁକ୍‌ ହିଦ୍‌ମେର୍‌ । ଇନାକିଦେଂକି ନା ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ଇମ୍‌ଣି ସବୁ ଗାୱାତି ଚିନ୍‌କୁ ମାନିକ୍‌, ହେବେଣ୍ଡାଂ ହନାତ୍‌ ଜେ ଆନ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ।
୧୮ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ମି ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାଗାଂ ଜିବୁନ୍‌ନି ଉପ୍‌କାର୍‌ ମାନେତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।