୧  ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆପେଂ ଆରେ ହୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱିତିଲେ ଏତେନ୍‌ସ୍‌ତ ରୱାଙ୍ଗ୍ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ତିର୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌; ୨ ଆରେ, ମି ପାର୍ତି ବିସ୍ରେ ମିଂ ୱାରିକିୟ୍‌ କିଦେଂ ଆରି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସୁସ୍ତା କିଦେଂ, କ୍ରିସ୍ଟତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାମାୟ୍‍ତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ତିମତିଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ତାତାପ୍‌ । ୩ ଇନେସ୍‌କି ଇନେର୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ କସ୍ଟ ବିତ୍ରେ ଏନେତେନେ ଆମାଟ୍‌ । ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ବାଚିକିୟାତାସ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ନିଜେ ପୁନାଦେର୍‌ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାନ୍‌ । ୪ ଇନାକିଦେଂକି ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ କସ୍ଟ ବଗି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ ଆପେଂ ମି ଲାହାଂ ମାନି ସମୁତ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁର୍ବେତାଂ ଚାନେକ୍‌ତିଂ ଚାନେକ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚି ମାନ୍‌ଚାପ୍‌, ଆରେ ହେ ଲାକେ ଗିଟା ଆତାତ୍‌, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ପୁନାଟ୍‌ । ୫ ଇଦାଂ କାଜିଂ, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପରିକ୍ୟା କିଜ଼ି ମାନ୍‌ଞ୍ଜାନାନ୍‌ ଆରି ମା କାମାୟ୍‌ ପଲ୍ୟା ଆଜ଼ି ମାନାତ୍‌, ଇଦାଂ ପାଣ୍ଡ୍ରାଜ଼ି ଆନ୍‌ ପା ଆରେ ହୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାଦାଂ ମି ପାର୍ତି କିନି ବିସ୍ରେ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ମାନାୟ୍‌ ପକ୍‌ତାତାଂ ।
୬  ଇଦାଂ ପାଚେ ମି ଲାଗାଂତାଂ ମାସ୍‌ଦି ୱାଜ଼ି ତିମତି ମି ପାର୍ତି ଆରି ଜିଉନନି ବିସ୍ରେ ହାର୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ତାଇୱାତାର୍ଣ୍ଣା । ହେୱାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାତାନ୍‌ ଜେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନିତ୍ରେ ମାଦାଂ ହାର୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନାଦେରା ଆରି ଆପ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଇଚା, ଏପ୍‌ ପା ହେ ଲାକେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଇଚା କିନାଦେରା । ୭ ଇଦାଂ କାଜିଂ, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମି ପାର୍ତି କିନି କାଜିଂ ଆପେଂ ମା ୱିଜ଼ୁ ହାବଡ଼ତ ଆରି କସ୍ଟ ବଗିକିନିତ ମି ବିସ୍ରେ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିୟା ଆତାପ୍‌ନା; ୮ ଇନାକିଦେଂକି ଆପେଂ ନଂ ଜିତାପ୍‌ନା ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁ ତାକେ ବିୱାହିଂ ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌ । ୯ ଆଁ, ମା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗେ ମି କାଜିଂ ଆପେଂ ଜେ ୱିଜ଼ୁ ୱାରିତ ୱାରି ଆନାପା । ହେବେନି ବାଦୁଲ୍‌ ଲାକେ ମି କାଜିଂ ନଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୁୱାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ । ୧୦ ମି ପାର୍ତିତ ଇନାକା ଉଣା ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ପୁରାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆପେଂ ମି ଲାହାଂ ଇନେସ୍‌ ମେହାଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ୱେଡ଼ା ନାଣା ବେସି ପାର୍ତାନା କିନାପା ।
୧୧ ମା ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ନିଜେ ଆରେ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ମି ଲାଗାଂ ମା ହାନି ହାଜ଼ି ରଚ୍‌ନାନ୍‌ । ୧୨ ଆରେ, ମି କାଜିଂ ମାଦାଂ ଇନେସ୍‌ ଜିଉନନାକା, ହେ ଲାକେ ହାରିତିଂ ଆରି ୱିଜ଼ାର୍‌ କାଜିଂ ଜିଉନନିତ ମାପ୍ରୁ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ଲାକେ ବାଡାୟ୍‌ କିଦେନ୍‌ । ୧୩ ହେୱାନ୍‌ ମି ୱାସ୍କି ସୁସ୍ତା କିଜ଼ି ଇଟାଟ୍‌, ଇନେସ୍‌ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ଜାର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଦାର୍ମିର୍‍ ଲାହାଂ ୱାନାକା ସମୁତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ଆବାତି ଲାଗାଂ ପୁଇପୁୟାତାଂ ଦସି ଆୱାଦାଂ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାନାଦେର୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।
୩:୧ ୩:୧ ପକ୍ୟାତାକା ୧୭:୧୫. ୩:୬ ୩:୬ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୫.