ମାପ୍ରୁତି ଆରେ ୱାନି କାଜିଂ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଡୁ
୧ ମତର୍‌, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ କାଡ଼୍‌ ଆରି ସମାନ୍‍ ୱେଡ଼ାଲିଂ ବିସ୍ରେ ଇନାୱାଡ଼ାଲିଂ ଇମ୍‌ଣି ସମୁତ ଗିଟା ଆଦ୍‌ନାତ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିନାକା ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌, ୨  ଇନାକିଦେଂକି ନାଣା ଚର୍‌ ୱାତି ଲାକେ ମାପ୍ରୁତି ଦିନ୍‌ ଜେ ୱାନାତ୍, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‍କିଜ଼ି ପୁନାଦେର୍‌ । ୩ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଲକୁ ସୁସ୍ତା ଆରି ହାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜି ମାନାର୍‍, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଏସ୍‌ପିସ୍ତି କୁଚ୍‍ନିକସ୍ଟ ଲାକେ ହାଚାଟ୍ରେ ହେୱାର୍‌ତି ନାସ୍‌ ଏକାୱାନାତ୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌ପା ବାନି ରାକ୍ୟା ପାୟା ଆଦେଂ ଆଡୁର୍‌ । ୪ ମତର୍‌ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାଜ୍‌ଗାତ ଆକାୟ୍‌ ଜେ ହେ ଦିନ୍‌ ଚର୍‌ ଲାକେ ପୁନ୍‌ୱିଲାଡ଼େ ମି ଲାଗାଂ ଏକାୱାନାନ୍‌, ୫ ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ଆରି ୱେଡ଼ାନି ହିମ୍‌ଣାଂ । ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ନାଣା କି ମାଜ୍‌ଗାନି ହିମ୍‌ଣାଂ ଆକାୟ୍‌; ୬ ଲାଗିଂ ୱାଡୁ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ ଲାକେ ହୁଞ୍ଜ୍‌ୱାଦାଙ୍ଗ୍‌, ମତର୍‌ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଜ଼ି ଚେତ୍‌ନା ଆଜ଼ି ମାନାସ୍‌ । ୭ ଲାଗିଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହୁନ୍‌ଞ୍ଜି ହାନାର୍‍, ହେୱାର୍‌ ନାଣା ହୁଞ୍ଜି ହାନାର୍‍, ଆରେ ଇନେର୍‌ ମଦୁଆ ଆନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ନାଣା ହଚ୍‍ନାର୍‍ । ୮  ମତର୍‌ ୱାଡ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଡ଼ାନି ହିମ୍‌ଣାଂ ଆତିଲେ ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ ଆରି ଜିଉନନି ଲାକେ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ଟପ୍ରି ଆର୍ପିସ୍‌ ଆରି ମୁକ୍‌ଡ଼ାତି ବାର୍ସି ଲାକେ କାପ୍‌ଡ଼ା ଆତିୟାର୍‌ କାପ୍‌ଡ଼ାତ ହିଜ଼ି ଜାଗ୍ରତ୍‌ ମାନାସ୍‌ । ୯ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କାକ୍ରିନି ବାହା ଆଦେଂ କାଜିଂ ବାଚି କିଦ୍‌ୱାଦାଂ ମତର୍‌ ମାଂ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁଦାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ଗାଟାଆଦେଂ କାଜିଂ ବାଚି କିତାନ୍‌ନ୍ନା; ୧୦ କ୍ରିସ୍ଟ ମା କାଜିଂ ହାତାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି କି ହୁଞ୍ଜ୍‌ୱାଦାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ମାନ୍‌ୱାଦାଂ କି ଜିବୁନ୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାପ୍‌ । ୧୧ ଲାଗିଂ ଇନେସ୍‌ କିତାପ୍‍ନା, ହେ ଲାକେ ହାରିତିଂ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଆରେ ହାରି ହାର୍‌ ଇଟାଟ୍‌ ।
ହାରିହାରା ହିକ୍ୟା ଆରି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌
୧୨ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆପେଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାପା, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମି ବିତ୍ରେ କସ୍ଟ କିତାର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁତି ହେବାତ ମି ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ ଲାକେ ବାଚିକିୟା ଆଜ଼ି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚେତ୍‌ନା ହିଦ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାରିଂ ୱାରି କିୟାଟ୍‌, ୧୩ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ହେୱାରିଂ ଜିଉନନିତ ବେସି ଜିଉ ନୱାଟ୍‌ । ହାରି ରଚେ ସୁସ୍ତାତ ମାନାଟ୍‌ ।
୧୪ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆପେଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାପା; ଅରାହିଲ୍‍ୱି ଚିନ୍ତା କିନି ମାନାୟ୍‍ତିଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ସାସ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାକାରିଂ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ନାଦାର୍‌ରିଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିୟାଟ୍‌, ୱିଜ଼ାର୍‌ କାଜିଂ ହୁଦାର୍‌ ଆଡୁ । ୧୫ ଜାଗ୍ରତ୍‌, ଇନେର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ତି କାଜିଂ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ ବାଦୁଲ୍‌ ଅନ୍ୟାୟ୍‌ କିମେନ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନିତ୍ରେ ହାରିତିଂ ଆରି ୱିଜ଼ାର୍‌ତି ହାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଡୁ ।
୧୬ ସବୁୱେଡ଼ାଲିଂ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିନାକା ହାରି କିୟାଟ୍‌ । ୧୭ ନିତ୍ରେ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌ । ୧୮ ସବୁ ୱେଡ଼ାଲିଂ ଜୁୱାର୍‌ ହିୟାଟ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ମି ବିସ୍ରେ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ସୁକ୍‌ତାକେ ଇଦାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଇଚା ।
୧୯ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍ତିଙ୍ଗ୍‌ ପାଗି କିମାଟ୍‌ । ୨୦ ନିତ୍ରେ ମାପ୍ରୁ ତାକେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ପଲ୍ୟା ଇନ୍‌ମାଟ୍‌ । ୨୧ ମତର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ପରିକ୍ୟା କିଜ଼ି ହୁଡ଼ାଟ୍‌; ଇନାକା ନେକ୍ରାକା, ହେଦାଂ ଆସ୍ତି ଇଟାଟ୍‌; ୨୨ ୱିଜ଼ୁ ବାନି ବାନ୍ୟାତାଙ୍ଗ୍‌ ବିନେ ମାନାଟ୍‌ ।
୨୩ ସୁସ୍ତାହିଦ୍‌ନି ଇସ୍ୱର୍‌ ତାୱେନ୍‍ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁରାପୁରି ପୁଇପୁୟା କିଦେନ୍‌, ଆରେ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ୱାନି କାଜିଂ ମି ୱାସ୍କି, ପାରାଣ୍‌, ଗାଗାଡ଼୍‌ ବାର୍ତି ଦସ୍‌ଆୱାଦାଂ ଇଟ୍‍ୟାୟେତ୍‍ । ୨୪ ଇନେନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‌ତାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପାର୍ତିନିକାନ୍‍, ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ ପା ପୁରାକିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ ।
୨୫ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମା କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌ ।
୨୬ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଟଣ୍ଡାରିଂ ପୁଇପୁୟାତ ଡନ୍‌ଞ୍ଜି ଜୁୱାର୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।
୨୭ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ତାକେ ଇ ଆକି ପାଟ୍‍ କିୟ୍‍କିନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଆଦିକାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା ।
୨୮ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଦୟା ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆଏତ୍‌ ।
୫:୨ ୫:୨ ମାତିଉ ୨୪:୪୩; ଲୁକ ୧୨:୩୯; ୨ ପିତର୍‌ ୩:୧୦. ୫:୮ ୫:୮ ଏପିସିୟ ୬:୧୩-୧୭.