ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ କିନାକାନ୍‌
୧  ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ୱାନିଦିନ୍ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ଲାଗାଂ ତା ତାକେ ମା ରୁଣ୍ଡାନି ବିସ୍ରେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାପା, ୨ ମାପ୍ରୁତି ଦିନ୍‌ ଏକା ୱାତାତେ ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ୱାସ୍କିନି କାତା କି ମାହୁଦାଂ ଲେକାତାତ୍‍ନ୍ନା ଇଞ୍ଜି ବାବି କିଜ଼ି ଇମ୍‌ଣି ଚିଟି ହୁଦାଂ ବେଗି ଏନେତେନେ କି ଗାବ୍‌ରା ଆମାଟ୍‌ । ୩ ଇନେର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାନି ମିଦାଂ ବାମ୍‍ଣ୍ଡାନାକା ଜଲମ୍‍କିଦ୍‍ୱାଦାଂ, ଇନାକିଦେଂକି ପର୍ତୁମ୍‌ ହାରିହାରା ଦରମ୍‌ ପିହ୍‌ନାକା ଗିଟାନାତ୍‌, ଆରେ ନାସ୍‌ନି ହିମ୍‍ଣା ହେ “ବାନ୍ୟା ମାନାୟ୍‌” ଚଞ୍ଜାନାକା ଲଡ଼ା; ଆୱିତିସ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଦିନ୍‌ ଏକାୱାଉତ୍‌ । ୪ ହେୱାନ୍‌ ହେ ଦାରୁମ୍‌ ହିଲ୍‌ୱି ମାନାୟ୍‌ ଜେ ଦୁକ୍‌ନିକାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବେରୁ କିନାନ୍‌, ୱିଜ଼ାର୍‌ତାଂ ଜାର୍‌ତିଂ ଆଦିକ୍‌ ୱାରି କିନାନ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମନ୍ଦିର୍‌ତ କୁଚ୍‌ଚି ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆନାନ୍‌ ।
୫ ଆନ୍‌ ମି ଲାହାଂ ମାନିୱେଡ଼ାଲିଂ ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଜେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରଗତିଂ ରଗ ୱେଚ୍‌ଚି ମାନ୍‌ଞ୍ଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ ଇନାକା ମି ଏତ୍‌ ହିଲୁତ୍‌ ? ୬ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଦାରୁମ୍‌ ହିଲ୍‌ୱି ମାନାୟ୍‌ ସମାନ୍‌ ସମୁତ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆଦେଂ କାଜିଂ ଇନାକା ବାଦା ହିଦ୍‍ନାତା, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଦେର୍‌ । ୭ ଇନାକିଦେଂକି ବାନ୍ୟା ଡ଼ୁକ୍‌ତି କାତା ନଙ୍ଗୟ୍‌ ପା କାମାୟ୍‌ କିନାତା, ବାଦା ହିନି ମାନାୟ୍‌ ହାଲ୍‌ୱି ପାତେକ୍‌ ହେଦାଂ କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାନାତ୍‌ । ୮ ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେ ଅଦାର୍ମି ମାନାୟ୍‌ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାନାନ୍‌, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ଜାର୍‌ ୱେଇନି ପୁଣ୍ଡା ହୁଦାଂ ଅହ୍‌ନାନ୍‌ ଆରି ଜାର୍‌ ୱାନାକା ହପ୍‌ନି ହୁଦାଂ ନାସ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୯ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ସାକ୍ତି ଲାକେ ୱିଜ଼ୁ ବାନି ମିଚ୍‌ ସାକ୍ତି, ଚିନ୍‌, ଆରି କାବାନି କାମାୟ୍‌, ଆରେ ନାସ୍‌ ବାହାର୍ନି ଲାଗେ ୱିଜ଼ୁ ବାନିନି ଅଦାର୍ମି ଟକାୟ୍‍କିନି ହୁଦାଂ ହେ ଅଦାର୍ମି ମାନାୟ୍‍ତି ୱାନାକା ଆନାତ୍‌, ୧୦ ଇନେକିଦେଂ ଅଦାର୍ମିର୍‌ ମୁକ୍ତି ପାୟାଦେଂ ହେୱାର୍‌ ହାତ୍‌ପା କାଜିଂ ଜିଉନନାକା ପାୟା ଆୱାତାର୍ଣ୍ଣା । ୧୧ ଆରେ, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ମିଚ୍‌ତ ପାର୍ତି କିନାର୍, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଲାଗାଂ ବାମ୍‍ଡାନାକା ସାକ୍ତି ପକ୍‌ତାତାନ୍ନା, ୧୨ ଇନେସ୍‌କି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହାତ୍‌ପାତିଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିୱାଦାଂ ଅଦାର୍ମିତ କାମାୟ୍‌ତ ସାରି ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ନି ଲକୁ ଆନାର୍‌ ।
ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା କାଜିଂ ବାଚିକିୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା
୧୩ ମତର୍‌, ଏ ମାପ୍ରୁତି ଜିଉନନି ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମି କାଜିଂ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ହିନାକା ମା ଲଡ଼ା, ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ପୁଇପୁୟା ଆରି ହାତ୍‌ପାତ ପାର୍ତି କିନାକା କାଜିଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆଦେଂ କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ବାଚି କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା; ୧୪ ହେଦାଂ କାଜିଂ ପା ହେୱାନ୍‌ ମା ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ହୁକେ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟାନି କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‌ତାତାଂନା । ୧୫ ଲାଗିଂ, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ତିର୍‌ ମାନାଟ୍‌, ଆରେ ମା କାତା କି ଚିଟି ହୁଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ହିକ୍ୟା ପାୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେ ସବୁ ଆସ୍ତି ମାନାଟ୍‌ ।
୧୬ ଆପ୍‌ ନିଜେ, ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଆରେ ମା ଇମ୍‌ଣି ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଜ଼ି ଦୟାତ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଆରି ହାର୍‌ଦି ଆହା ହିତ୍‌ନ୍ନା, ୧୭ ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ତିଂ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିଜ଼ି ୱିଜ଼ୁ ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ ଆରି କାତାତ ଆଟ୍‌ୱା କିଦେନ୍‌ ।
୨:୧ ୨:୧ ୧ ତେସ୍‌ଲନିକି ୪:୧୫-୧୭.