ଗାଜା ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା
୧ ଲାଗ୍‌, ୱେଚି କାତାତିଂ ଆଦିକ୍‌ ମାନ୍‌ ଦିଆନ୍‌ ଇଟ୍‌ନାକା ମା ଲଡ଼ା, ନଲେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମା ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ ବାଙ୍ଗାନାତ୍ । ୨ ଇନାକିଦେଂକି ପର୍ତୁମ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ସାର୍ଗେନି ଦୁତ୍‌ର୍‌ ଲାହାଂ ଇମ୍‌ଣି କାବୁର୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାତାର୍ଣ୍ଣା ହେଦାଂ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଅମାନ୍ୟା ଆଜ଼ି ପାଲି କିଉରା ହେୱାର୍‌ ପାୟାନି ନିୟାଁୟ୍‌ ପାୟାତାର୍ଣ୍ଣା । ୩ ୱାଟିଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜା ମୁକ୍ତି ଆନାକା ଏଲା କିତିସ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ରାକ୍ୟା ପାୟାନାସ୍‌ ? ହେଦାଂ ତ ପର୍ତୁମ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ହୁଦାଂ ଇନ୍ୟା ଆଜ଼ି ୱେଚି ଲୁଗାର୍ତି ହୁଦାଂ ମା ଲାଗାୟ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ ପୁରା ଆତାତ୍‌; ୪ ହେ ବିସ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍‌ ପା ଜାର୍‌ ଇଚା ଇସାପ୍ରେ ବାର୍‌ବିନି ଚିନ୍‌ ଆରି କାବାନି କାମାୟ୍‌ ଆରେ ବାରବିନି ସାକ୍ତିନି କାମାୟ୍‌ ଆରି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍ତି ଆଦେକ୍‌ ଦାନ୍‌ ହୁଦାଂ ସାକି ହିତ୍‌ତାନ୍ନା ।
ଜିସୁ ବାର୍ତିଗାଗାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତାନ୍‌
୫ ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ଏତୁ ପୁର୍ତିନି କାତା ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାସା, ହେଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ଦୁତ୍‌କ୍‌ତି ତଲ୍ୟା କିଦ୍‌ୱାତାନ୍ନା । ୬ ଇନେକିଦେଂକି ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାତାତ୍‌ନା, ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ଇ କାତା ଇଞ୍ଜି ସାକି ହିତାନ୍ନା ମାନାୟ୍‌ ଇନେର୍‌ ।
ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନିଂ ଏତ୍‌ କିଜ଼ି ମାନାଦେର୍‌ ?
ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଇନେର୍‌ ଜେ,
ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଜାତୁନ୍ ଅନାଦେରା ?
୭ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁତ୍‌ର୍‌ତାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଅଲପ୍‍ ତଲ୍ୟା କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।
ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନିଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ସନ୍‌ମାନ୍‌ନି ମୁକୁଟ୍ ଲାକେ ତୁଜ଼ି କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା,
୮ “ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଜପି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ପାନା ତାରେନ୍‌ ଇଡ଼୍‌ତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।”
ହାତ୍ପାରଚେ ହେ “ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେତିଂ ହେୱାନ୍ତି ତଲ୍ୟା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ହେୱାନ୍ତି ତଲ୍ୟା କିୱାଦାଂ ପିହ୍‍ୱାତାନ୍ନା ।” ଆପେଂ ଇ ପାତେକ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ହେୱାନ୍ତି ତାରେନ୍ ଆନାକା ହୁଡ଼ୁୱାତାପ୍ନା ହାତ୍‌ପା, ୯ ଆପେଂ ହୁଡ଼୍‌ନାପା ଇନେସ୍‌ ଜିସୁ ଦୁତ୍‌କୁତାଂ ଅଲପ୍‍ ତଲ୍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍, ହେୱାନିଂ ଇଚିସ୍‌ ଜିସୁ ହାକିନି ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କାଜିଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ମାନିନି ଲାକେ ମୁକୁଟ୍ ଉସ୍‌ପିସ୍ ମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାପା, ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଦୟାତ ଜାଣ୍‌କେ ମାନାୟ୍‌ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ହାକିତିଂ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍ନା । ୧୦ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ତି କାଜିଂ ଆରି ଇନେର୍‌ତି ହୁଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ଆଦେକ୍‌ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ତାଂ ହଟ୍‌ପେଦେଂ ହେୱାର୍‌ତି ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌କିନି ମୁଣିକାଂ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ ହୁଦାଂ ବାର୍ତି କିନାକା ହେୱାନ୍ତି ହାର୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ଜିସୁ ନେ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି ହାଜ଼ି ଚଚ୍‌ଚାନାନ୍‌ ।
୧୧ ଲାଗିଂ ଜିସୁ ଆରି ଇମ୍‌ଣାକାରିଂ ପୁଇପୁୟା ଆନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ର ଆବାର୍‌ତି ହିମ୍‌ଣାଂ; ହେଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଜୁ ଆଉନ୍‌, ୧୨ “ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଇନାନ୍‌,”
“ଆନ୍‌ ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଲାଗାୟ୍‌ ନି ତର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌,
ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ବିତ୍ରେ ନି ୱାରିକିୟ୍‌ କେର୍‍କଣ୍‌ କେର୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୧୩ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଚାନ୍ନା “ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାକେ ପାର୍ତି ଇଡ଼୍‌ନାଙ୍ଗ୍ ।” ଆରେରଗ, ଇଦାଂ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଆନ୍‌ ଆରି “ଇସ୍ୱର୍‌ ହିତ୍‌ତି ନା ହିମ୍‌ଣାଙ୍ଗ୍ ।”
୧୪ ହେୱାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାରିଂ, ହିମ୍‌ଣାଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜି ଇନାରା, ନେତେର୍‌ ଜେଇନି ମେହାତିଲେ ହେୱାନ୍‌ ପା ନିଜେ ହେ ଲାକେ ହେବେନି ମିହାତାନ୍, ଇନେସ୍‌ ହାକି ହୁଦାଂ ହାକିନି ଆଦିକାର୍‌‌ତିଂ, ଇଚିସ୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତିଂ ନାସ୍‌ କିନାନ୍‌ ୧୫ ଆରେ ହାକିନି ପାଣ୍ଡ୍ରୁତିଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ମାଚାର୍‌, ହେୱାରିଂ ହେୱାନ୍‌ ଉଦାର୍ କିନାନ୍‌ । ୧୬ ଇନାକିଦେଂକି ହାତ୍‌ପାନେ ହେୱାନ୍‌ତ ସାର୍ଗେ ଦୁତ୍‌ର୍‌ତି ଜାତୁନ୍‌ ଅୱାଦାଂ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ଲାତ୍ରା ହିମ୍‌ଣାକାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିତାର୍‌ । ୧୭ ଲାଗିଂ, ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡାର୍‌ତି ଲାକେ ଆନାକା ହେୱାନ୍ତି ଲଡ଼ା ମାଚାତ୍‌, ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମାନାୟାର୍ତି ପାପ୍‌ନି କେମା କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହେବା ବିସ୍ରେ ରୱାନ୍‌ ଦୟା ନିକାନ୍ ଆରି ପାର୍ତିନି ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆନାନ୍‌ । ୧୮ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ପରିକ୍ୟାକିୟାଜ଼ି ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିଜ଼ିମାଚିଲେ ପରିକ୍ୟାକିୟା ଆଜ଼ି ମାନି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିନି କାଜିଂ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ ।