ରାକ୍ୟାକାରିୟା ଜିସୁ
୧ ଏ ନା ହିମ୍‌ଣାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପାପ୍‌ କିମାଟ୍, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା । ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଜଦି ପାପ୍ କିନାନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଆବା ଲାଗାଂ ମାଦାଂ ରକାନ୍ ଉପ୍‌କାର୍‌ ନିକାନ୍‌ ମାନାନ୍‌ ହେ ଦାର୍ମି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ । ୨ ଆରେ ମା ପାପ୍‌ କାଜିଙ୍ଗ୍‌, କେବଲ୍‌ ମା ପାପ୍ କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ସବୁ ଜଗତ୍‌ନି ପାପ୍ କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ପା ଜିବୁନ୍‍ ହିନାକା ଲାକେ ଆନାନ୍‌ ।
୩ ଜଦି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ତା ବଲ୍‌ ମାନି କିନାସ୍‌, ତେବେ ହେବେଣ୍ଡାଂ ପୁନାସ୍‌ ଜେ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ପୁଚାସ୍‌ନା । ୪ ତା ବଲ୍‌ ମାନି କିୱାଦାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ପୁନାଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜି ଇନେନ୍‌ ଇନାନ୍‌, ହେୱେନ୍ ମିଚ୍‍ୱା ଆରି ତାତାକେ ସତ୍‌ ହିଲୁତ୍‌; ୫ ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ତା ବଚନ୍‌ ମାନି କିନାନ୍‌, ତା ତାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଉନନାକା ହାତ୍‌ପା ଲାକେ ହାର୍ଦାକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ଇଦାଂ କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌ ଜେ, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ତା ତାକେ ମାନାସ୍‌ । ୬ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ତାକେ ମାନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଲାକେ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିନି ଲଡ଼ା ।
ପୁନି ବଲ୍‌
୭  ଏ ୱାରିନିକାଦେର୍‍, ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଇମ୍‌ଣାକାପା ପୁନି ବଲ୍‌ ଲେକିକିଉଙ୍ଗା, ମତର୍ ଆଗେତାଂ ଇମ୍‌ଣି ପ୍ଡାନି ବଲ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାୟା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେଦାଂ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା; ଇମ୍‌ଣି ବଚନ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେଦାଂ ନେ ହେ ପ୍ଡାନି ବଲ୍‌ । ୮ ମାତର୍‌ ଇଦିଲିଂ ର ପୁନି ବଲ୍‌ ଲାକେ ଇବେ ଆନ୍‌ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ଇଦାଂ ତା ତାକେ ଆରି ମି ତାକେ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜି ହନାତ୍‌ । ଇନେକିଦେଂକି ମାଜ୍‌ଗା ଗୁଚାଆନାତା ଆରି ହାତ୍‍ପା ଅଜଡ଼୍‌ ହତାତେ ।
୯ ଇନେର୍‌ ଜାର୍ ଟଣ୍ଡେନିଙ୍ଗ୍ ଗିଣ୍‌ କିଜ଼ି ଇନାନ୍‌ ଜେ ହେୱାନ୍ ଅଜଡ଼୍‌ତ ମାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍ ଇ ପାତେକ୍‌ ପା ମାଜ୍‌ଗାତ ମାନାନ୍‌ । ୧୦ ଇନେର୍‌ ଜାର୍ ଟଣ୍ଡେନିଙ୍ଗ୍ ଜିଉନନାନ୍, ହେୱାନ୍ ଅଜଡ଼୍‌ତ ମାନ୍‍ଙ୍ଗାନାନ୍, ଆରେ ତା ତାକେ ଉଜ଼୍‌ନାକା ବିସ୍ରେ ହିଲୁତ୍ । ୧୧ ମତର୍‌ ଇନେନ୍‌ ଜାର୍ ଟଣ୍ଡେନିଙ୍ଗ୍ ଗିଣ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱେନ୍ ମାଜ୍‌ଗାତ ମାନାନ୍‌, ଆରେ ମାଜ୍‍ଗାତ୍ ବୁଲା ଆଜ଼ି ଇମିନିପଣ୍ଡାଂ ହାନାନା, ହେଦାଂ ପୁନୁନ୍, ଇନେକିଦେଂକି ମାଜ୍‌ଗା ତା କାଣ୍‍ଗାତିଙ୍ଗ୍ କାଣା କିତାତ୍‍ନା ।
୧୨ ଏ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହିମ୍‍ଣାକାଦେର୍‍, ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ଇନେକିଦେଂକି ତା ତର୍‌ କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ମି ପାପ୍‌ କେମା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୧୩ ଏ ଆବାକାଦେର୍, ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ଇନେକିଦେଂକି ଇନେନ୍‌ ଆଗେତାଂ ମାନାନ୍‌, ହେୱେନିଙ୍ଗ୍ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଦେରା । ଏ ବେଣ୍ଡ୍‌ୟାକାଦେର୍‍, ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତାଂ ଜିତା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।
୧୪ ହିମ୍‌ଣାକାଦେର୍, ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ଇନେକିଦେଂକି, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆବାଙ୍ଗ୍‌ ପୁଚାଦେର୍ଣ୍ଣା । ଏ ଆବାକାଦେର୍ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ଇନେକିଦେଂକି ଇନେନ୍‌ ଆଗେତାଂ ମାନାନ୍‌, ହେୱେନିଙ୍ଗ୍ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଚାଦେର୍ଣ୍ଣା । ଏ ବେଣ୍ଡ୍‌ୟାକାଦେର୍, ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିତାଙ୍ଗ୍, ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବାପୁକାଦେର୍‌ ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌‍ତି ବଚନ୍‌ ମି ତାକେ ମାନାତ୍‌ ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ତିଂ ଜିଣା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।
ଜଗତ୍‌ତିଂ ଜିଉ ନମାଟ୍‌
୧୫ ଜଗତ୍‌ କି ହେବେ ମାନି ବିସ୍ରେ ୱିଜ଼ାରିଂ ଜିଉ ନମାଟ୍‌ । ଇନେର୍‌ ଜଦି ଜଗତ୍‌ତିଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନନାନ୍, ଆବାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନନାକା ତା ତାକେ ହିଲୁତ୍‌; ୧୬ ଇନେକିଦେଂକି ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ଆହା କାଣ୍‍ଗାନି ଆହା ଦାନ୍‌ ଗରବ୍‌ ଜଗତ୍‌ତ ମାନି ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଆବାତାଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ପୁର୍ତିତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଙ୍ଗାନାତ୍‌ । ୧୭ ଆରେ, ଜଗତ୍‌ନିକା ଆରି ହେବେ ଆହା ହିଲ୍‌ୱିତିସ୍‌, ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇଚା ମାନି କିତାର୍‌, ହେୱେନ୍ ନିତ୍ରେ ୱିଜ଼୍‌ୱିନିକାନ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟତି ସାତ୍ରୁ
୧୮ ଏ କାଡ଼୍‌ଦେର୍‌, ହାରିହାରା କାଡ଼୍‌ ଏକା ୱାତାତେ, ଆରେ ଚାକ୍ରାୟ୍‌କ୍ରିସ୍ଟ ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ୱେନ୍‍ଞ୍ଜି ମାଚାଦେର୍ ହେ ଲାକେ ନଙ୍ଗ୍‌ ପା ବେସି ଚାକ୍ରାୟ୍‌କ୍ରିସ୍ଟ ନିଙ୍ଗ୍‍ତାରେ; ଇଦାଂ କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଚାପ୍‌ନା ଜେ, ହାରିହାରା କାଡ଼୍‌ ଇକାୱାତାତେ । ୧୯ ହେୱାର୍‌ ମା ବିତ୍ରେତାଂ ହତାର୍‌, ମାତର୍‌ ହାତ୍‌ପା ମା ଦଲ୍‌ନି ଲକୁ ହିଲ୍‌ୱାତାର୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ଜଦି ମା ଦଲ୍‌ନି ଲକୁ ଆଜ଼ି ମାଚିସ୍‍, ଆତିସ୍‌ ମା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‍ଗାତାର୍‌ମା; ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଜେ ମା ଦଲ୍‌ନି ଲକୁ ଆକାୟ୍‌, ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌କି ହତ୍‍ନାତ୍ ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ହସି ହାଚାର୍ ।
୨୦ ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ପୁଇପୁୟା ମାନାୟ୍‌ତାଂ ସିରି ପାୟାଆତିଲେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଗିଆନ୍‌ ପାୟା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସତ୍‌ ପୁନ୍‍ୱାଦାଙ୍ଗ୍ ମାଚିଲେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିତାଂ, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‍ପା ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚିଲେ ଲେକିକିନାଙ୍ଗା । ଆରି ହାତ୍‍ପାତାଂ ଇନାକା ମିଚ୍‌ ଉବ୍‍ଜାଣ୍ ଆଉତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚିଲେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଲେକିକିତାଙ୍ଗ୍ ।
୨୨ ଜିସୁ ଜେ କ୍ରିସ୍ଟ ଆନାନ୍‌, ଇଦାଂ ଇନେର୍‌ ମୁନାକିନାନ୍‌, ତା ଲାକେ ଆରେ ମିଚ୍‌ୱା ଇନେର୍‌ ? ଇନେର୍‌ ଆବା ଆରି ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ମୁନାକିନାନ୍‌, ହେୱେନ୍ ତ ହେ ଚାକ୍ରାୟ୍‌କ୍ରିସ୍ଟ । ୨୩ ଇନେର୍‌ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ମୁନାକିନାନ୍‌ ହେୱେନ୍ ଆବାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଟା ଆୱାତାନ୍ନା; ଇନେନ୍‌ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ଏତୁ କିନାନ୍‌; ହେୱେନ୍ ଆବାଙ୍ଗ୍‌ ପା ଗାଟାଆତାନ୍‍ନା ।
୨୪ ଏପେଙ୍ଗ୍ ଆଗେ ତାଙ୍ଗ୍ ଇନାକା ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା. ହେଦାଂ ମି ତାକେ ମାନେତ୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆଗେ ତାଙ୍ଗ୍ ଇନାକା ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେଦାଂ ଜଦି ମି ତାକେ ମାନାତ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ମାଜ଼ି ଆରି ଆବାତି ତାକେ ମାନ୍‍ଙ୍ଗାନାଦେର୍‌ । ୨୫ ଆରେ ହେୱେନ୍ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଇନାକା ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତ୍‍ତାନ୍‌ନା, ହେଦାଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ।
୨୬ ଇନେର୍‍କି ମିଂ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ବିସ୍ରେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଇ ୱିଜ଼ୁ ଲେକିକିତାଂ । ୨୭ ମାତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ସିଗ୍‌ ଗାଟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେଦାଂ ମି ତାକେ ମାନାତ୍‌, ଆରେ ଇନେର୍‌ ଜେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ହିକ୍ୟା ହିଦ୍‍ନାନ୍, ଇଦାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ତାକେଣ୍ଡାଂ ହେ ସିଗ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଇମ୍‌ଣି ହିକ୍ୟା ହିଦ୍‍ନାନ୍, ହେଦାଂ ହାତ୍‌ପା ଆନାତ୍‌; ମିଚ୍‍ ଆକାୟ୍‌; ଲାଗିଂ ହେ ହିକ୍ୟା ଇସାବ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ତାକେ ମାନେତ୍‌ ।
୨୮ ଲାଗିଂ, ଏ ବପାକାଦେର୍, କ୍ରିସ୍ଟତି ତାକେ ମେହାଜ଼ି ମାନାଟ୍, ଇନେସ୍‌କି ହେୱେନ୍ ଏଚେକାଡ଼ଦ୍ ହତ୍‍ନାତ୍, ହେ ପାଦ୍‌ନା ତା ୱାନି ସମୁତ ତା କଚଣ୍‌ତ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଜା ଆୱାଦାଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍‍ ପାୟାନାସ୍‌ । ୨୯ ହେୱାନ୍‌ ଦାର୍ମିନିକାନ୍‌ ଇଦାଂ ଜିଜ଼ି ପୁନାଦେର୍‌ ତେବେ ଇନେର୍‌ ଦାରୁମ୍‌ ବେବାର୍‌ କିନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜେ ତାତାଂ ଜଲମ୍‌, ଇଦାଂ ପା ପୁନାଟ୍‌ ।
୨:୭ ୨:୭ ଜହନ୍‌ ୧୩:୩୪.