୧୨
ମରିୟମ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୬-୧୩; ମାର୍କ ୧୪:୩-୯)
୧ ୱିସ୍ତି ବିତ୍ରେ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁନି ଚଅ ଦିନ୍‌ ଆଗେ ଜିସୁ ବେତ୍‌ନିୟା ହାଚାନ୍‌; ଇମ୍‌ଣି ଲାଜାର୍‌ତିଂ ଜିସୁ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ନିକ୍‌ଚି ମାଚାନ୍, ହେୱେନ୍‌ ହେ ବାହାତ ମାଚାନ୍‌ । ୨ ଲାଗିଂ ହେୱେର୍‌ ହେ କାଜିଂ ହେ ବାହାତ ର ନାଣାବଜି ଜାଲ୍‌ଦି କିତାର୍‌; ମାର୍ତା ହେବା ହିନାକା ଦାଇତ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଲାହାଂ ତିନିହିଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌, ଲାଜାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ରକାନ୍‌ ମାଚାନ୍‌ ।
୩ ହେ ପାଦ୍‌ନା ମରିୟମ୍‌ ଆଦା ଲିଟର୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଦାମ୍‌ନି ହାର୍ଦାକା ଜଟାମାଂସି ଚିକାଣ୍‌ ତାସ୍‌ ଜିସୁ ପାନାତ ହେଦାଂ ୱାକ୍‌ତାତ୍‌ ଜାର୍‌ ତେମୁଲ୍‌ତାଂ ହେ ପାନା ନୁସ୍‌ତାତ୍, ଆରେ ଚିକାଣ୍‌ ବାସ୍‍ନାତିଂ ଇଲ୍‌ ବାସ୍‌ନା ଆତାତ୍‌ । ୪ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଚେଲାହିର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇସ୍କାରିୟତିୟ ଜିହୁଦା ତର୍‌ଦାକାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଚେଲା, ଇନେନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାତ୍ରୁ କେଇଦ ସର୍‌ପି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ୫ “ଇ ବାସ୍‌ନା ଚିକାଣ୍‌ ତିନ୍‌ସ ରୁପା ଟାକାଂ ପ୍ରସି ଇନେକିଦେଂ ହିଲାୱାକାରିଂ ହିୟାଆୱାତାତ୍ ?” ୬ ହେୱାନ୍‌ ଜେ ହିଲ୍‍ୱାକାରିଂ କାଜିଂ ଚିନ୍ତା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇଦାଂ ଇଚାନ୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ରକାନ୍‌ ଚର୍‌, ଆରେ ହେ କଚଣ୍‌ ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ମଣା ମାଚିଲେ, ହେବେ ଇନା ଇନାକା ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାକା, ହେଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ଚର୍‌ କିଜ଼ି ଅଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।
୭ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଇଦେଲିଂ ପିସ୍ତି ହିୟାଟ୍, ଇନେସ୍‌କି ନା ହାକି ଦିନ୍‌ କାଜିଂ ହେଦେଲ୍‌ ଇଦାଂ ଇଡ୍‌ଦେଂ ଆଡ୍‌ନାତ୍‌ । ୮ କାକୁଲ୍‌ତିୟାର୍‌ ତ ସବୁ ନାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ ମି କଚଣ୍‌ ମାନାର୍‌, ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ସବୁ ନାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ ମି କଚଣ୍‌ ମାନ୍‍ଙ୍ଗୁଙ୍ଗ୍ ।”
ଲାଜାର୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ କୁଟ୍‌
୯ ଇବେତାଂ ବେସିହେନି ଜିହୁଦିର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ବେତ୍‌ନ୍ୟାତ ମାନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ପୁଞ୍ଜି କେବଲ୍‌ ଜିସୁ କାଜିଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଲାଜାର୍‌ତିଂ ହେୱାନ୍‌ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ନିକ୍‌ଚି ମାଚାନ୍, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନି କାଜିଂ ପା ୱାତାର୍ । ୧୦ ହେବେ ଲାଜାର୍‌ତିଂ ପା ଅହ୍‌ନାସ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ୱେଚ୍‍ପା ଆତାର୍‌, ୧୧ ଇନାକିଦେଂକି ହେଦାଂ କାଜିଂ ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଆଦିକ୍‌ ହେୱାରିଂ ମାନିକିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ ଜିସୁ ତାକେ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।
ଜିସୁ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ହଣାକା
(ମାତିଉ ୨୧:୧-୧୧; ମାର୍କ ୧୧:୧-୧୧; ଲୁକ ୧୯:୨୮-୪୦)
୧୨ ତା ଆର୍‌ର୍କାତ୍‌ ନାଜିଂ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁତିଂ ୱାଜ଼ି ମାଚି ହେନି ମାନାୟାର୍‌ ଜିସୁ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ୱାନାନା ଇଞ୍ଜି ୱେଚାର୍‌ । ୧୩ ହେଦାଂ କାଜିଂ କାଜ୍‌ରି ଡାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେଟାଆନି କାଜିଂ ହସି ହାଚାର୍‌ “ଆରି ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ହସାନ୍ନା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ମାପ୍ରୁ ତର୍‌ଦାଂ ଇନେର୍‌ ୱାନାରା, ହେୱାନ୍‌ ଦନ୍ୟ; ଦନ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ନି ରାଜା ।”
୧୪ ଆରେ, ଜିସୁ ର ଗଦହିମ୍‌ଣା ଜପି କୁଚ୍‌ଚି ୱାଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଇଦାଂ ଦରମ୍ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଇନେସ୍‌ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା,
୧୫ “ଏ ସିୟନ୍‌ନି ଗାଡ଼୍‌ ! ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆମା,
ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ମି ରାଜା ୱାନାନା,
ହେୱାନ୍‌ ଗଦ ହିମ୍‌ଣା ଜପି କୁଚି ୱାନାନା ।”
୧୬ ହେ ଚେଲାହିର୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ବୁଜା ଆୱାତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟା ଆତି ପାଚେ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଜେ ହେ ବିସ୍ରେ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ହେଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଜେ ଇ ୱିଜ଼ୁ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେଦାଂ ହେୱାର୍‌ ମାନ୍ତ ଏତୁୱାତାତ୍‌ ।
୧୭ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଲାଜାର୍‌ତିଂ ଦୁଗେର୍‌ତାଂ ହିର୍‌ବିସ୍‌ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ନିଙ୍ଗ୍‌ନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟାର୍‌ ହେ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ସାକି ହିଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌ । ୧୮ ଇଦାଂ କାଜିଂ ମାନାୟାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମିହାଆଦେଂ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଇ କାବାଆନି କାମାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌ । ୧୯ ହେବେତାଂ ପାରୁସିର୍‌ ହେୱେର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଇନ୍‌ବା ଆତାର୍‌, “ହୁଡ଼୍‍ନାଦେରା ତ, ଆପେଂ ଇନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁପା ମା ୱିଜ଼ାର୍‌ ସେସ୍ଟା କାମାୟ୍‌ ଆଉତା; ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ପୁର୍ତି ଜାକ୍‌ ତା ପାଚେ ହାଚାତେ ।”
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଦାସ୍‌ତେଂ କେତେଜାଣ୍‌ ଗ୍ରିକ୍‌ ମାନାୟ୍‌
୨୦ ପାର୍ବୁ ସମୁତ ପ୍ରାର୍ତାନା କିନି କାଜିଂ ୱାଜ଼ି ମାନି ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ କେତେକ୍‌ ଗ୍ରିକ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ମାଚାର୍‌ । ୨୧ ହେୱାର୍‌ ଗାଲିଲିନି ବେତ୍‌ସାଇଦାନିକାନ୍ ପିଲିପ୍‌ ତାକେ ୱାଜ଼ି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଜ଼ି ଇଚାର୍‌, “ମାପ୍ରୁ, ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ କାଜିଂ ମା ଇଚା ।”
୨୨ ପିଲିପିପ ହାଲ୍‌ଜି ଆନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ଆରେ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଆରି ପିଲିପ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚାର୍‍ । ୨୩ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟା ଆନି କାଜିଂ ସମୁ ଏକାୱାତାତ୍‌ । ୨୪ ହାତ୍‍ପା ହାତ୍‌ପା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଗଁମ୍‌ ମାଞ୍ଜି ଜଦି ଚିକ୍‌ଲା ଆର୍ଜି ହାୱିତିସ୍‍, ତା ଆତିସ୍‌ ହେଦାଂ ରଞ୍ଜି ମତର୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ମାତର୍‌ ଜଦି ହାନାତ୍‌ ତା ଆତିସ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଆହ୍‌ନାତ୍‌ । ୨୫ ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଜିଉ ଗିଆନ୍‌ କିନାନ୍‌ । ହେୱେନ୍‌ ହେଦାଂ ଆରାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ଆରେ ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଇ ପୁର୍ତିତ ଗିଣ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ କାଜିଂ ରାକ୍ୟା କିନାନ୍‌ । ୨୬ ଇନେର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେବା କାରିୟା, ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ୱାୟେନ୍‌; ଆରେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ଇମେତାକେ ମାନ୍‌ଗାନାଙ୍ଗ୍‌, ନା ହେବା କାରିୟା ପା ହେବେ ମାନ୍‌ଗାନାନ୍‌; ଇନେର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହେବା କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ଲାଗିଂ ଆବା ହେୱାନିଂ ସସ୍‌ କିନାନ୍‌ ।”
ଜିସୁତି ସତ୍‌ ବେରଣ୍‌
୨୭ “ନଙ୍ଗ୍‌ ନା ୱାସ୍କି ଦକ୍‍ଦକ୍‌ ଆଦ୍‌ନାତା, ଆରେ ଆନ୍‌ ଇନାକା କିନାଂ ? ବାୱା ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇ ସମୁତାଂ ରାକ୍ୟା କିଦା ? ମାତର୍‌ ଇଦାଂ କାଜିଂ ତ ଆନ୍‌ ଇ ସମୁ ବିତ୍ରେ ୱାତାଂନା । ୨୮ ବାୱା, ଜାର୍‌ ତର୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିୟା ।”
ହେବେଣ୍ଡାଂ ବାଦାଡ଼୍‌ତାଂ ଇ ବେରଣ୍‌ ଆତାତ୍‌, “ଆନ୍‌ ହେଦାଂ ପାଣ୍‌ କିତାଂନ୍ନା, ଆରେ ରଗ ପାଣ୍‌ କିନାପ୍‌ ।”
୨୯ ଲାଗିଂ ଲାଗେ ନିଲ୍‌ଚି ମାନି ଲକୁ ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି, ବାଦାଡ଼୍‌ ଗାର୍ଜା ଆତାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇଚାର୍‌ ବିନ୍‌ ଲଗୁ ଇଚାର୍‌, “ରୱାନ୍‌ ଦୁତ୍‌ ଇୱାନିଂ ବେଣ୍‌ ଇଚାଙ୍ଗ୍‌ନା ।”
୩୦ ଜିସୁ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ନା କାଜିଂ ଇ ବେରଣ୍‌ ଆୱାତାତ୍‌ନା, ମତର୍‌ ମି କାଜିଂ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୩୧ ନଙ୍ଗ୍‌ ଇ ପୁର୍ତିତ ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ଏକାୱାତାତ୍‌; ନଙ୍ଗ୍‌ ଇ ପୁର୍ତିନି ମୁଡ଼୍‌ଦାକାର୍‌ ବାର୍ତ ତୁହିୟା ଆନାନ୍‌ । ୩୨ ଆରେ, ଆନ୍‌ ଜଦି ପୁର୍ତିତାଂ ଜପି ନିଙ୍ଗ୍‍ନାଂ, ତା ଆତିସ୍‌ ୱିଜ଼ାକାରିଂ ନିଜାର୍‌ ତାକେ ଜେଲ୍‍ନାଙ୍ଗ୍ ।” ୩୩ ହେୱାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାନି ହାକି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାନାନା, ହେବେନି କାବୁଲ୍‍ ହିଜ଼ି ଇଦାଂ ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌ ।
୩୪ ହେବେଣ୍ଡାଂ ମାନାୟାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌, “କ୍ରିସ୍ଟ ସବୁ ଦିନ୍‌ କାଜିଂ ମାନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆପେଂ ମସାତି ବିଦିତାଂ ୱେଚ୍‍ଚାପ୍‍ନା, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଆୱିତିସ୍ପା ଜପି ନିଂନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇନାୟା ? ଇ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଇନେର୍‌ ?”
୩୫ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଆରେ ଅଲପ୍‍ ସମୁ ମତର୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ମାନାତ୍‌ । ମାଜ୍‌ଗା ଇନେସ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଚିଞ୍ଜ୍‍ମେତ୍, ଇଦାଂ କାଜିଂ ମି ତାକେ ଅଜଡ଼୍‌ ମାନୁ ମାନୁ ବୁଲାବୁଲି କିୟାଟ୍‌; ଜେ ମାଜ୍‌ଗାତ ବୁଲାବୁଲି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇମେତାକେ ହାନାନା, ହେଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ପୁନୁନ୍ । ୩୬ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ନି ହିମ୍‌ଣାଂ ଆଡ, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଅଜଡ଼୍‌ ମି ତାକେ ମାନୁ ମାନୁ ଅଜଡ଼୍‌ତ ପାର୍ତି କିୟାଟ୍‌ । ଜିସୁ ଇ ସବୁ କାତା ଇଞ୍ଜି ହାଚାନ୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ତାଂ ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌ ।”
ମାନାୟାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିୱାକା
୩୭ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଇସ୍ୱର୍‌ ଏଚେକ୍‌ କାବା କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତାକେ ପାର୍ତି କିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌, ୩୮ ଇନେସ୍‌କି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାକାନ୍‌ ଜିସାୟ୍‌ତି କାଜିଂ ଲେକାଆତି ଇ ବଚନ୍‌ ପୁରାଆନାତ୍,
“ଏ ମାପ୍ରୁ, ମା କାବୁର୍‍ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଇନେର୍‌ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ନା ?
ଆରେ ଇନେର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ମାରା ତାକେ ହତାତ୍‍ନା ?”
୩୯ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଜିସାୟ୍‌ ଆରେ ଇନାନ୍ନା,
ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌, ଲାଗିଂ ଜିସାୟ୍‌ ଆରେ ଇଚାଙ୍ଗ୍‌ନା,
୪୦ “ଜିସୁ ହେୱାର୍‌ତି କାଣ୍‌କୁ କାଣା କିତାନ୍‌ନ୍ନା,
ଆରେ ହେୱାର୍‌ତି ମାନ୍‌ ଆଟ୍‌ୱା କିତାନ୍‌ନ୍ନା, ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ କାଣ୍‌କୁତାଂ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡୁର୍‌
ଆରି ମାନ୍ତ ବୁଜା ଆଦେଂ ଆଡୁର୍‌, ଆରେ ମାସ୍‍ଦି ୱାଉର୍‍,
ଆରେ ଆପେଂ ହେୱାରିଂ ଉଜ୍‌ କିଉପ୍‌ ।”
୪୧ ଜିସାୟ୍‌ ଇ ସବୁ ଇଚାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ହେ ଗାଜା ପାଣ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ ଆରେ ହେ ବିସ୍ରେ ଇଚାନ୍‌ ।
୪୨ ଆତିସ୍‌ପା ମୁଡ଼୍‌ଦାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ପା ଆଦେକ୍‌ ତାତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ କୁଟୁମ୍‌ ପାଗ୍ରି ଆନାର୍‌, ପାଣ୍ଡ୍ରୁତିଂ ଇଦାଂ କାଜିଂ ପାରୁସିର୍‌ କାଜିଂ ହେଦାଂ ମାନିକିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌, ୪୩ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ପାଣ୍‌ ବାଟା ଇଚିସ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ତାଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଜିଉ ନତାନ୍‌ ।
ଜିସୁତି କାତାତାଂ ମାନାୟାରିଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌କିନାତ୍‌
୪୪ ଜିସୁ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେର୍‌ ନା ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ କେବଲ୍‌ ନା ତାକେ ପାର୍ତି କିଉନ୍‌, ମତର୍‌ ନା ପକ୍ତିତି ହାଉକାର୍‍ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌; ୪୫ ଆରେ, ଜେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‍ଦାତାନ୍‍ନା, ହେୱାନ୍‌ ନା ପକ୍ତିତି ହାଉକାର୍‍ତିଂ ପା ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ନା । ୪୬ ଆନ୍‌ ପୁର୍ତି ତାକେ ଅଜଡ଼୍‌ ଆଜ଼ି ୱାତାଂନା, ଇନେର୍‌ ନା ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମାଜ୍‌ଗାତ ବାହା କିଉନ୍‌ । ୪୭ ଇନେର୍‌ ଜଦି ନା ବଚନ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାନିକିଉନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଆନ୍‌ ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିଉଙ୍ଗ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ଜଗତ୍‍ତାକେ ବିଚାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ୱାୱାଦାଂ ଇଚିସ୍‌ ପୁର୍ତିତିଂ ମୁକ୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ୱାତାଂନା । ୪୮ ଜେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ମୁନା କିଦ୍‌ନାର୍‌ ଆରି ନା ବଚନ୍‌ତିଂ ମାନିକିଉର୍‌, ନା ମୁମ୍‌ଦ ତା ବିଚାର୍‌ ଆନାତ୍‌; ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବଚନ୍‌ ଇଚାଙ୍ଗ୍‌ନା, ହେଦାଂ ହାରିହାରା ଦିନ୍ତ ହେୱାନ୍ତି ବିଚାର୍ଣ୍ଣା କିନାନ୍‌ । ୪୯ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ନା ତାକେଣ୍ଡାଂ ଜାର୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ୱାତାଂନ୍ନା, ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ଇନାକା ଇନାଂ ଆରି ଇନାକା ହପ୍‍ନାଂ, ହେଦାଂ ନା ପକ୍ତିତି ହାଉକାର୍‌ ବାୱା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିତ୍‍ତାନ୍ନା; ୫୦ ଇଚିସ୍‌ ଆନ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ ହେ ବଲ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ ମାଞ୍ଜିଆବା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିତ୍‌ନ୍ନା କେବଲ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଆନ୍‌ ଇନାଙ୍ଗା ।”