ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ନିକଦିମ୍‌
୧ ପାରୁସିର୍‌ ବିତ୍ରେ ନିକଦିମ୍‌ ତର୍‌ଦାକାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜିହୁଦିର୍‌ ରୱାନ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ । ୨ ହେୱାନ୍‌ ନାଣା ସମୁତ ଜିସୁତି ଲାଗେ ୱାଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ଏନ୍‌ ଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ୱାଜ଼ି ମାଚି ଗୁରୁ, ଇଦାଂ ଆପେଂ ପୁନାପ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଏନ୍‌ ଇ ଇମ୍‌ଣି ୱିଜ଼ୁ କାବାଆନି କାମାୟ୍‌ କିତାୟ୍‌ନା, ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାହାଂ ହିଲ୍‌ୱିତିସ୍‌ ହେ ସବୁ ଇନେର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌ ।”
୩ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ରଗ ଜଲମ୍‌ ଆୱିତିସ୍‌ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଜି ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡୁନ୍‌ ।”
୪ ନିକଦିମ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ବୁଡ଼୍‌ହି ଆତିସ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଇନେସ୍‌ କିଜ଼ି ଜଲମ୍‌ ଆନାନ୍‌ ? ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା ରି ହାଜାର୍‌ ଆୟା ପଟତ ହଣ୍‌ଜି ଜଲମ୍‌ ଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଂ ?”
୫ ଜିସୁ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା “ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌,” ଏଜ଼ୁଂ ଆରି ଜିବୁନ୍‌ତାଂ ଜଲମ୍‌ ଆୱିତିସ୍‌ ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ରାଜିତ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁନ୍‌ । ୬ ଗାଗାଡ଼୍‌ତାଂ ଇନାକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ ଗାଗାଡ଼୍‌; ଆରେ, ଜିବୁନ୍ତାଂ ଇନାକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ ଜିବୁନ୍‌ । ୭ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ରଗ ଜଲମ୍‌ ଆନାକା ମାନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଆନ୍‌ ଜେ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌, ଇଦାଂ କାବା ଆମାଟ୍‌ । ୮ ଡ଼ୁଇ ଇମ୍‌ଣି ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିନାତ୍‌, ହେ ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ ହାନାତ୍‌ ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜାର୍‍ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାନାଦେର୍‌, ମାତର୍‌ ହେଦାଂ ଇମେତାଂ ୱାନାତ୍‌ ଆରେ ଇମେ ନିପ ହାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ପୁନୁଦେର୍‌; ଜିବୁନ୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ବିସ୍ରେ ହେ ଲାକେ ।
୯ ନିକଦିମ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଇ ୱିଜ଼ୁ ଇନେସ୍‌ ଆନାତ୍‌ ?”
୧୦ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଏନ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ନି ରକାୟ୍‌ ଗୁରୁ ଆଜ଼ି ପା ଇନାକା ଇ ସବୁ ବୁଜାଆଉୟା ? ୧୧ ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଆପେଂ ଇମ୍‌ଣାକା ପୁନାପ୍‌, ହେଦାଂ ଇନାପ୍‌, ଆରେ ଇନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାପ୍‌ନା, ତା ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନାପ୍‌, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାଦାଂ ସାକି ଇଟୁଦେରା । ୧୨ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁର୍ତି ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜିସ୍‌ ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିୱିତିସ୍‌, ତେବେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାର୍ଗେ ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜିସ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପାର୍ତି କିନାଦେର୍‌ ? ୧୩ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁତ୍‌ତାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ପିସ୍ତି ଆରେ ଇନେର୍‌ ସାର୍ଗେ ହାଲ୍‌ୱାତାର୍‌ନା ।”
୧୪ ଆରେ, ମସା ଇନେସ୍‌କି ବାଟାତ ପିତାଡ଼୍‌ ରାଚ୍‌ତିଂ ଜପି ପେସ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌, ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ପା ହେ ଲାକେ ଜପି ପେଜ଼୍‌ୟା ଆନାନ୍‌, ୧୫ ଇନେସ୍‌ ଇନେର୍‌କି ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌ । ୧୬ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ପୁର୍ତିତିଂ ଏଚେକ୍‌ ଜିଉନତାନ୍‍ ଜେ, ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ପାଣ୍‍ଆଁ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ କିତାନ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଇନେର୍‌କି ତା ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନସ୍ଟ ଆୱାଦାଂ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌ । ୧୭ ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ମେହିଙ୍ଗ୍‌ ପୁର୍ତିତ ବିଚାର୍‌ କିନି କାଜିଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ପୁର୍ତିତ ଇନେସ୍‌ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍ତି ଆନାନ୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ପକ୍‌ତାନ୍‌ନା ।
୧୮ ଇନେନ୍‌ ମାଜ଼ିତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିୟାଆଉନ୍‌; ଇନେନ୍‌ ପାର୍ତି କିଉନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିୟାଆତାନେ, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ପାଣ୍‍ଆଁ ମାଜ଼ି ତର୍‌ଦ ପାର୍ତି କିୱାତାନ୍‌ନା । ୧୯ ଆରେ, ହେ ବିଚାର୍‌ ଇ, ପୁର୍ତିତ ଅଜଡ଼୍‌ ୱାତାତ୍‌, ମାତର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ପିସ୍ତି ମାଜ୍‌ଗାତିଂ ଜିଉନତାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ତି କାମାୟ୍‌ ସବୁ ବାନ୍ୟା । ୨୦ ଇନାକିଦେଂକି ଇନେର୍‌କି ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ତିଂ ଗିଣ୍‌ କିନାନ୍‌, ଆରେ କାତେହିନା ସତ୍‌ କାମାୟ୍‌ନି ଦସ୍‌ ହନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ଲାଗାଂ ୱାଉନ୍‌ । ୨୧ ମାତର୍‌ ଇନେନ୍‌କି ହାତ୍‌ପା ବେବାର୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ଲାଗାଂ ୱାନାନ୍‌, ଇନେସ୍‌ ହେଦାଂ ୱିଜ଼ୁ କାମାୟ୍‌ ସବୁ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ କିତାକା ଇଞ୍ଜି ହନାତ୍‌ ।
ଜିସୁ ଆରି ଜହନ୍‌
୨୨ ଇଦାଂ ପାଚେ ଜିସୁ ଆରି ତା ଚେଲାର୍‌ ଜିହୁଦା ଦେସ୍‌ତ ହାଚାର୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ହେ ବାହାତ ହେୱେର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୨୩ ଜହନ୍‌ ପା ସାଲମ୍‌ ଲାଗେ ଏନନ୍‌ତ ଜହନ୍‌ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେ ବାହାତ ବେସି ଏଜ଼ୁଂ ମାଚିକ୍‌, ଆରେ ମାନାୟାର୍‌ ୱାଜ଼ି ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଅଜ଼ି ମାଚାର୍‌; ୨୪  ଜହନ୍‌ ହେ ପାତେକ୍‌ ଜଇଲ୍‌ ଇଞ୍ଜ ଗେହ୍‌ନାକା ଆୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ ।
୨୫ ହେ ବିତ୍ରେ ନିର୍ମଲ୍‌ କାମ୍‌ ବିସ୍ରେ ଜହନ୍‌ କେତେକ୍‌ ଚେଲାର୍‌ ରୱାନ୍‌ ଜିହୁଦି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଉର୍‌ଜି କିବାଆତାର୍‌ ୨୬ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ଜହନ୍‌ ଲାଗେ ହାଲ୍‌ଜି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ଜେ ଜର୍ଦନ୍‌ନି ଆଣ୍ଟିପାଡ଼୍‌କା ନି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାର୍‌, ଇନେନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଏନ୍‌ ସାକି ହିତାୟ୍‌ନା, ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିନାନା ଆରି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ତା ଲାଗେ ହାନାରା ।”
୨୭ ଜହନ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ସାର୍ଗେତାଂ ହିଦ୍ୟାଆୱିତିସ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ବିର୍‌କୁଲ୍‌ ପାୟା ଆଉନ୍‌ । ୨୮ ଆନ୍‌ ଜେ କ୍ରିସ୍ଟ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ତା ଆଗେ ପକ୍ୟା ଆତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଇଦାଂ ଆନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନିଜ୍‌ ନିଜ୍‌ ନା ସାକି । ୨୯ ଇନେନ୍‌ ଗାଡ଼୍‌ ଇଟ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ବିବାଦାଂଣେନ୍‌, ମାତର୍‌ ବିବାଦାଂଣେନ୍‌ତି ଇମ୍‌ଣି ସାଙ୍ଗ ଲାଗେ ନିଲ୍‌ଚି ତା କାତା ୱେନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ବିବାଦାଂଣେନ୍‌ତି କାଟ୍‌ କାଜିଂ ବେସି ୱାର୍‌ୟା ଆନାନ୍‌, ଇ ଲାକେ, ନା ଇ ୱାରି ବାର୍ତି ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୩୦ ହେୱାନିଂ ଆତିସ୍‌ପା ବାଡାନାକା ମାନାତ୍‌, ମାତର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉଣାଆଦେଂ ମାନାତ୍‌ ।”
ସାର୍ଗେତାଂ ୱାନାକା ର ମାନାୟ୍‌
୩୧ ଇନେନ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ୱାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ତାଂ ଗାଜା; ଇନେନ୍‌ ପୁର୍ତିତାଂ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପୁର୍ତିନିକାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ପୁର୍ତିନି କାତା ଇନାନ୍‌; ଇନେନ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ୱାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ତାଂ ଗାଜାକାନ୍‌ । ୩୨ ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ନା ଆରି ୱେଚାନ୍‌ନା, ହେଦାଂ ବିସ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ ସାକି ହିନାନ୍‌, ମାତର୍‌ ତା ସାକି ଇନେର୍‌ ମାନ୍‌କିଉର୍‌ । ୩୩ ଇନେନ୍‌ ତା ସାକି ଇଡ୍‌ତାନ୍ନା, ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ହାତ୍‌ପା, ଇଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ଚିନ୍‌ ଇଡ଼୍‌ତାନ୍ନା । ୩୪ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନେରିଂ ପକ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଚନ୍‌ ଇନାନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ତ ବାର୍ତି । ୩୫  ଆବା ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନନାନ୍, ଆରେ ସବୁ ବିସ୍ରେ ତା କେଇଦ ହିତାନ୍‍ନା । ୩୬ ଇନେନ୍‌ ମାଜ଼ିତାକେ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆତାନ୍ନା, ମାତର୍‌ ଇନେନ୍‌ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ମାନିକିଉନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନ୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି କାକ୍ରିନି ଲକୁ ଆଜ଼ି ମାନାନ୍‌ ।
୩:୨୪ ୩:୨୪ ମାତିଉ ୧୪:୩; ମାର୍କ ୬:୧୭; ଲୁକ ୩:୧୯,୨୦. ୩:୩୫ ୩:୩୫ ମାତିଉ ୧୧:୨୭; ଲୁକ ୧୦:୨୨.