ଜିସୁତି ଜଲମ୍‌
(ମାତିଉ ୧:୧୮-୨୫)
୧ ହେ ସମୁତ ରମିୟ ପୁର୍ତିନି ୱିଜ଼ୁ ରାଜ୍‌କିନାକାନ୍‌ ମାନାୟାରିଂ ତର୍‌ ଲେକିକିନାକା ଇଞ୍ଜି କାଇସର୍‌ ଅଗସ୍ଟତାଂ ବଲ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିତାର୍‌ । ୨ ସିରିୟାନି ରାଜ୍‌କିନାକାନ୍‌ କିରଣିୟତି ସମୁତ ପର୍ତୁମ୍‌ ଇ ଲକୁ ଗାଣାକିନାକା ତର୍‌ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୩ ହେଦାଂ କାଜିଂ ୱିଜ଼ାର୍‌ ତର୍‌ ଲେକିକିନାକା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଗାଡ଼୍‌ଦ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌ ।
୪ ଆରେ, ଜସେପ୍‌ ପା ତର୍‌ ଲେକିକିଦେଂ ଇଞ୍ଜି ମରିୟମ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଲିଲିନି ନାଜରିତିୟ ଗାଡ଼୍‌ତାଂ ଜିହୁଦା ରାଜିନି ବେତ୍‌ଲିହିମ୍‌ ତର୍‌ଦି ଦାଉଦ୍‌ନି ଗାଡ଼୍‌ଦ ହାଚାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଦାଉଦ୍‌ ଲାତ୍ରା ଆରି ଜାତିନି ଲକ୍‌ ମାଚାନ୍‌; ୫ ହେୱାନ୍‌ ତା ମାଲାକିୟା ଆଜ଼ି ମରିୟମ୍‌ ଲାହାଂ ତର୍‌ ଲେକିକିନି କାଜିଂ ହାଚାର୍‌ । ମରିୟମ୍‌ ଏସ୍‌ପିସ୍ତି ମାଚାତ୍‌ । ୬ ହେୱାର୍‌ ହେ ବାହାତ ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ହେଦେଲ୍‌ତି ଜଲମ୍‌ କିନି ସମୁ ଏକାୱାତାତ୍‌ ୭ ପାଚେ ହେଦେଲ୍‌ ଜାର୍‌ ପାଣ୍‌ୱା ମାଜ଼ି ଚଞ୍ଚାନ୍‌ ଆରି ହେୱାନିଂ ହେନ୍ଦ୍ରାତ ହୁରୁପିସ୍ କଡି ହାଡ଼ାନି ଡଙ୍ଗାତ ତ୍ରେପ୍‌ତାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ମାନି ଇଲ୍‌ ହେୱାରିଂ ହିଲ୍‍ୱାତାତ୍‌ ।
ମେଣ୍ଡାଗଡ଼ିୟାର୍‍ ଜିସୁତି ଜଲମ୍‌ କାବୁର୍‌ ପାୟା ଆତାର୍‌
୮ ହେ ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‍ କେତେକ୍‌ ମେଣ୍ଡାଗଡ଼ିୟାର୍‌ ବାଟାତ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ନାଣା ହେୱାର୍‌ତି ମେଣ୍ଡାଂ ମାନ୍ଦାତିଂ କାସି ମାଚାର୍‌ । ୯ ମାପ୍ରୁନି ରୱାନ୍‌ ଦୁତ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଲାଗେ ନିଲ୍‌ତାନ୍‌, ଆରେ ମାପ୍ରୁତି, ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ଅଜଡ଼୍‌ ହେୱାର୍‌ ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ଆର୍‌ତାତ୍‌ । ଆରି ହେୱାର୍‌ ବେସି ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆତାର୍‌ ୧୦ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଦୁତ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆମାଟ୍‌; ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଆନ୍‌ ସବୁ ମାନାୟାରିଂ ବେସି ୱାରିନି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚାନାଙ୍ଗା, ୧୧ ଇନାକିଦେଂକି ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଦାଉଦ୍‌ନି ଗାଡ଼୍‌ଦ ମି କାଜିଂ ମୁକ୍ତି କାରିୟା ହେୱାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ମାପ୍ରୁ ।” ୧୨ ଆରେ, ମି କାଜିଂ ଇଦାଂ ଚିନ୍‌ ଲାକେ ଆନାତ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ର କାଡ଼୍‌ଦେଂ ହେନ୍ଦ୍ରା ହୁର୍‍ପିୟା ଆଜ଼ି କଡି ହାଡ଼ାନି ଡଙ୍ଗାତ ହୁନ୍‌ଜି ମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେର୍‌ ।”
୧୩ ପାଚେ, ହାଚାଟ୍ରେ ହେ ଦୁତ୍‌ ହୁଦାଂ ସାର୍ଗେନି ଦଲ୍‌ ର ଗାଜାଦାଡ଼୍ ୱାତାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତାନା କିଜ଼ି କିଜ଼ି କେର୍‌ତାର୍‌,
୧୪ “ଜପ୍‌ଣି ନିକାରିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌,
ଆରେ ପୁର୍ତିତ ହେୱାନ୍ତି ଏଚେକ୍‌ସାରି ବିୱାହିଂ ମାନାୟ୍‌ ବିତ୍ରେ ସୁସ୍ତା ଆଏତ୍‌ ।”
୧୫ ଦୁତକ୍‌ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ସାର୍ଗେତ ହାଚିପାଚେ ମେଣ୍ଡାଗଡ଼ିୟାର୍‌ ହେୱେର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଇନ୍‌ବା ଆତାର୍‌ “ୱାଡ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ବେତ୍‌ଲିହିମ୍‌ ପାତେକ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି, ମାପ୍ରୁ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବଚନ୍‌ନି ଗଟ୍‌ଣା ୱେଚ୍‌ଚାତାନ୍ନା, ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ନାସ୍‍ ।”
୧୬ ଇବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ବେଗିହାଲ୍‍ଜି ଡେକ୍‌ଚି ମରିୟମ୍‌ ଆରି ଜସେପ୍‌ତିଂ, ଆରି କଡିହାଡ଼ା ଡଙ୍ଗାତ କାଡ଼୍‌ଦେଂ ତ୍ରେପ୍‌ଚି ମାଚାକା ହୁଡ଼୍‌ତାର୍ । ୧୭ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେ କାଡ଼୍‌ଦେ ବିସ୍ରେ ହେୱେରିଂ ଦୁତ୍‌ ଇମ୍‌ଣି କାତା ଇଞ୍ଜି ମାଚାତ୍‌, ହେଦାଂ ୱେଚ୍‌ଚାର୍‌, ୧୮ ପାଚେ ଏଚେକ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମେଣ୍ଡାଗଡ଼ିୟାର୍‌ତାଂ ହେ ସବୁ ବେରଣ୍‌ ୱେଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ହେବେ କାବା ଆତାର୍‌ । ୧୯ ମାତର୍‌ ମରିୟମ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ମାନ୍ତ ଇଡ଼୍‌ଜି ଗାଜା ଏତ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାତ୍‌ । ୨୦ ଆରେ, ମେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିୟାରିଂ ଇନେସ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌, ହେ ଲାକେ ହେୱାର୍‌ ଇନା ଇନାକା ୱେଚାର୍‌ ଆରି ହୁଡ଼୍‌ତାର୍, ହେ ୱିଜ଼ୁତିଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁ ନାନ୍ଦ୍‌ ଆରି କେର୍‌କଣ୍‌ କେର୍‌ଜି ଲେଉଟା ଆତାର୍‌ ।
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ଏକିକିତାର୍‌
୨୧  ଆଟ୍‌ ଦିନ୍‌ତାଂ ପାଚେ ସୁନ୍ନତ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ଅଜ଼ି ହାଚାର୍‌ ତା ତର୍‌ ଜିସୁ ଇଡ୍‌ତାର୍‌; ଇ ତର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏସ୍‌ ପିହ୍‍ୱି ଆଗେ ଦୁତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାତ୍‌ ।
୨୨ ପାଚେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମସାତି ବିଦି ଇସାବ୍‌ରେ ଜସେପ୍‌ ଆରି ମରିୟମ୍‌ତି ସକଟ୍‌ ଆନି ସମୁ ଏକା ୱାତାତ୍‌, ହେୱାର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଉଦେସ୍‌ତ କାଡ଼୍‌ଦେଂ ପୁଜା କିନି କାଜିଂ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ଅତାର୍‌, ୨୩ ଇନେସ୍‌କି ମାପ୍ରୁତି ବିଦି ଲେକା ଆତି ଲାକେ “ୱିଜ଼ାର୍‍ ପର୍ତୁମ୍‌ ଜନମ୍‌ଆତି ଆଣ୍ଡ୍ରା ହିମ୍‌ଣାଂ ମାପ୍ରୁ କାଜିଂ ପୁଇପୁୟା ଇଞ୍ଜି ହିସାବ ଆନାତ୍‌,” ୨୪ ମାପ୍ରୁତି ବିଦି ସାସ୍ତର୍‌ ତାକେ ଲେକାଆତି ଇ ବଲ୍‌ ହୁଦାଂ ହେୱାର୍‌ ହେୱେନିଂ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ପୁଜାହିନାକା ଇଞ୍ଜି ଆରି ମାପ୍ରୁନି ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାଆତାତ୍‌ନା “ରିଣ୍ଡାଂ ପାର୍‌ୱାଙ୍ଗ୍‌ ଆୱିତିସ୍‌ ରିଣ୍ଡାଂ ପାଣ୍ଡ୍‌କା ହିମ୍‌ଣାଂ ପୁଜାକିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ଅତାର୍‌ ।”
ସିମିୟନ୍‌ ହାନା ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଚଞ୍ଜ୍ୟା ଆତାନ୍‌
୨୫ ଆରେ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ସିମିୟନ୍‌ ତର୍‌ଦାକାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ଦାର୍ମି ଆରି ହାର୍‍ଦିମାନାୟ୍‍ ମାଚାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ନି ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାସି ମାଚାନ୍‌, ଆରେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‍ ତା ତାକେ ଜୁଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୨୬ ମାପ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ୱିତିସ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ହାକିଆଉତ୍, ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ହୁକେ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇ ବାର୍ସି ହିୟାଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୨୭ ହେୱାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତାଂ ବାର୍ତି ଆଜ଼ି ମନ୍ଦିର୍‌ତ ୱାତାନ୍‌, ଆରେ ହିମ୍‌ଣା ଜିସୁତି ଆବା ଆୟା ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେ ବିସ୍ରେ ନି ବିଦିନି ହୁକେ କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବିତ୍ରେ ତାଇୱାତାର୍‌, ୨୮ ହେୱାଡ଼ାଂ ସିମିୟନ୍‌ ହିମ୍‌ଣାତିଂ ଡ୍ରକ୍‌ଚି ଆଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ କିଜ଼ି ଇଚାନ୍‌,
୨୯ “ଏ ମାପ୍ରୁ, ଅଙ୍ଗୟ୍‌ ଏନ୍‌ ନି କାତା ଲାକେ
ନିଜ୍‌ ଆଡ଼ିୟାଙ୍ଗ୍‌ ସୁସ୍ତାତାଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ଜି ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହିନାୟ୍‌;
୩୦ ଇନାକିଦେଂକି ନା କାଣ୍‌ଙ୍ଗା ନି ମୁକ୍ତି ଆନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଙ୍ଗା,
୩୧ ଇମ୍‌ଣାକା ଏନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଜାଲ୍‌ଦି କିତାୟ୍‌ନା,
୩୨ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ କାଜିଂ ସତ୍‌ ହନି ଅଜଡ଼୍‌,
ଆରେ ମି ଲକ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ନି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଲାକେ କିତାୟ୍‌ନା ।”
୩୩ ହେୱାନ୍‌ କାଜିଂ ଇଚି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ହେ ଆବା ଆୟା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି କାବା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୩୪ ଆରେ, ସିମିୟନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିଜ଼ି ହେୱାନ୍‌ ତେହି ମରିୟମ୍‌ତିଂ ଇଚାନ୍‌, ଇ କାଡ଼୍‌ଦେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ବିତ୍ରେ “ହେନିର୍‌ତି ଆରେ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ବୁଡାଆନି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହୁକେ ବାଚିକିୟା ଆତାନ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ବେସି ମାନାୟ୍‌ କାତା ଇନାର୍‌ ର ଚିନ୍‌ ଲାକେ ଆନାତ୍‌ । ୩୫ ହେନି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେରୁଆନାର୍‌ ନିଜେ ମାନ୍‌ନି ଡ଼ୁକ୍‌ତି ବିଚାର୍‌ ସବୁ ହପ୍‌ନାନ୍‌ । ଦୁକ୍‌ ଲାକେ ର ଦାରାକାଣ୍ଡା ଜାର୍‌ ୱାସ୍କିତିଂ ଚିର୍‌ବିର୍‌ କିନାୟ୍‌ ।”
୩୬ ଆରେ, ହାନ୍ନା ଇନି ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାଦେଲ୍‌ ମାଚାତ୍‌; ହେଦେଲ୍‌ ଆସେର୍‌ ଜାତିନି ପେନୁଏଲ୍‍ ଗାଡ଼୍‌ହି । ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ବୟ୍‌ସ୍‌ ବେସି ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ହେଦେଲ୍‌ ଜିପଲି ମାନି ପାଚେ ସାତ୍‍ବାର୍ହୁ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ହୁକେ ବାହା କିଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ଆରି ଚାରିକଡ଼ି ଚାରିବାର୍ହୁ ପାତେକ୍‌ ରାଣ୍ଡି ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୩୭ ହେଦେଲ୍‌ ବିର୍‌କୁଲ୍‌ ମନ୍ଦିର୍‌ ପିହ୍‍ୱାଦାଙ୍ଗ୍ ଉପାସ୍‌ ଆରି ଗୱାରି ହୁକେ ୱେଡ଼ାନାଣା ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତାନା କିଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୩୮ କାଡ଼୍‌ଦେ ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ୱାର୍‌ୟା ଆନିୱେଡ଼ାଂ ହାନ୍ନା ହେବେ ଏକିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୁୱାର୍‌ କିତାତ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତିଂ ମୁକ୍ତି କିନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପାର୍ତି କିଜ଼ି କାସି ମାଚାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାରିଂ କାଡ଼୍‌ଦେ ବିସ୍ରେ ଇଚାତ୍‌ ।
ଜସେପ୍‌ ଆରି ମରିୟମ୍‌ ଇଞ୍ଜ ମାସ୍‌ଦି ହାଚାର୍‌
୩୯  ପାଚେ ହେୱାର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ମସାତି ବିଦି ଇସାବ୍ରେ ୱିଜ଼ୁ କାମାୟ୍‌ ୱିସ୍ତି ଗାଲିଲିତ, ଜାର୍‌ ଗାଡ଼୍‌ ନାଜରିତ୍‌ତ ଲେଉଟାତାର୍‌ । ୪୦ ଆରେ, କାଡ଼୍‌ଦେ ଗାଜା ଆଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ ଆରି ଗିଆନ୍‍ତ ପୁରା ଆଉ ଆଉ ସାକ୍ତି ମାନାୟ୍‌ ଆତାନ୍‌, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍ତି ଦୟା ହେ ଜପି ମାଚାତ୍‌ ।
କାଡ଼୍‌ଦେ ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ
୪୧ ତା ତେହି ଲାତ୍ରାହି ପାତି ବାର୍ହୁ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ୱେଡ଼ାଲିଂ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‍ । ୪୨ ହେୱାନ୍ତି ବାର ବାର୍ହୁ ୱେଡ଼ାଲିଂ ହେୱାର୍‌ ପାର୍ବୁ ରିତି ଇସାବ୍‌ରେ ହେବେ ହାଚିକ୍‌ । ୪୩ ପାର୍ବୁନି ସମୁ ୱିସ୍ତି ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାର୍‌ ମାଜ଼ି ୱାଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ କାଡ଼୍‌ଦେ ଜିସୁ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ଟେବା ଆତାନ୍‌, ଆରେ ତା ତେହି ଲାତ୍ରାହି ହେଦାଂ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାର୍‍ । ୪୪ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‍ତାଂ ହାଚାକାର୍ ହୁକେ ମାନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ଦିନେକ୍‌ନି ହାଜ଼ି ତାଙ୍ଗ୍‌ଜି ହାଚାର୍‌, ଆରେ ୱାସ୍କିନିକାର୍‍ ଆରି ଜାଣାଚିନା ଲକାର୍‍ ତାକେ ହେୱାର୍‌ ଡେକ୍‌ତେଂ ଲାଗାତାର୍‌, ୪୫ ଆରେ ହେୱାନିଂ ଡେକୁ ଡେକୁ ଗାଟାଆୱିତିଲେ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ଲେଉଟା ଆଜ଼ି ହାଚାର୍‌ । ୪୬ ତିନି ଦିନ୍‌ ପାଚେ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ଗାଟାଆତାର୍‍; ହେୱାନ୍‌ ପଣ୍ଡିତ୍‌କୁର୍‌ ବିତ୍ରେ କୁଚ୍‌ଚି ହେୱାର୍‌ କାତା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ ଆରି ହେୱାରିଂ ପର୍‌ସନ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ୪୭ ଆରେ ଏଚେକ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ହେୱାନ୍‌ କାତା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ବୁଦି ଆରି ଉତର୍‌ତ କାବା ଆବିସ୍ ମାଚାର୍‌ । ୪୮ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି କାବା ଆତାର୍‌, ଆରି ତା ତେହି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାତ୍‌, “ବପା, ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍ତା କିତ୍‌ତାୟ୍‌ ? ହୁଡ଼ା, ମିଞ୍ଜ୍‍ବା ଆରି ଆନ୍‌ ବେସି ବିପ୍ତି ଆଜ଼ି ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡେକ୍ତାନାପା ।”
୪୯ ଇବେତାଂ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ଇନେକିଦେଂ “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡେକ୍‌ଚି ମାଞ୍ଚାଦେର୍‌ ? ମାଞ୍ଜି ଆବାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ମାନାକା ଜେ ନା କାମାୟ୍‌, ଇଦାଂ ଇନାକା ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାଦେର୍‌ ?” ୫୦ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇମ୍‌ଣି କାତା ଇଚାନ୍‌, ହେଦାଂ ହେୱାର୍‌ ବୁଜାୱାତାର୍‍ ।
୫୧ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ହୁକେ ଲେଉଟା ଆଜ଼ି ନାଜରିତିୟତ ୱାତାନ୍‍ ଆରି ହେୱାର୍‌ତି କାତା ମାନିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌; ଆରେ, ହେ ତେହି ଇ ସବୁ କାତା ଜାଗ୍ରତ୍‌ତାଂ ହେ ମାନ୍ତ ଇଟ୍‌ତାତ୍‌ । ୫୨ ଆରେ, ଜିସୁ ଗିଆନ୍‍ତ ଆରି ଗାଗାଡ଼୍‌ତ, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍ତି ଆରି ମାନାୟାର୍‌ତି ଦୟାତ ଗାଜା ଆତାନ୍‌ ।
୨:୨୧ ୨:୨୧ ଲୁକ ୧:୩୧. ୨:୩୯ ୨:୩୯ ମାତିଉ ୨:୨୩.