ଜିସୁ ବିଚାର୍‌ ନାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ନି ପର୍‌ସନ୍‌
(ମାତିଉ ୧୨:୧-୮; ମାର୍କ ୨:୨୩-୨୮)
୧ ରଗ ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ନାଜିଂ ଜିସୁ ତାସ୍‍ବୁମି ହିଜ଼ି ହାଲ୍‍ଜି ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ତା ଚେଲାହିର୍‌ ତାସ୍‌ନି ଜିକି ନାଡ଼୍‌ଚି ନାଡ଼୍‌ଚି କେଇଦ ରାମ୍‍ଦାୟ୍‍ କିଜ଼ି ତିଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌ । ୨ ମାତର୍‌ ପାରୁସିର୍‌ ବିତ୍ରେ କେତେକ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ତ ଇନାକା କିନାକା ବିଦି ହିଲୁତ୍‌, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂ କିନାଦେରା ?”
୩ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଦାଉଦ୍‌ ଆରି ତା ମାନାୟାର୍‌ ନାସ୍‌କି ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଇନାକା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପଡ଼ି କିୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ? ୪ ଦାଉଦ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଞ୍ଜ ହଣ୍‌ଜି, ଇମ୍‌ଣି ଦର୍ସନି ରୁଟି କେବଲ୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍ ପିସ୍ତି ଆରେ ଇନେର୍‌ ଚିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ବିଦି ହିଲୁତ୍‍, ହେଦାଂ ଅଜ଼ି ତିଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ଆରେ ଜାର୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‍ଦାକାରିଂ ପା ହିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।”
୫ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ନାଜିଂ ପା ମାପ୍ରୁ ଆନାନ୍‌ ।”
ଜିସୁ ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ର ରଗିଂ ଉଜ୍‌ କିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୧୨:୯-୧୪; ମାର୍କ ୩:୧-୬)
୬ ତାୱାନ୍‌ ଆରେ ର ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ନାଜିଂ କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜ ହଣ୍‌ଜି ହିକାୟ୍‍କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌; ହେବେ ରକାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ହେ ବୁଜ୍‌ଣି କେଇ ୱାଜ୍‍ଜି ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାତ୍‌ । ୭ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ତ ଉଜ୍‌ କିନାନ୍‌, ଇଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ କାଜିଂ ସାସ୍ତିର୍‌ ଆରି ପାରୁସିର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ଟେବା ଆତାର୍‌, ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ଦାବା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାର୍‌ । ୮ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ମାନ୍‌ନି ଏତ୍‌ ପୁଞ୍ଜି, ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ତିଂ କେଇ ୱାଜ୍‍ଜି ମାଚାତ୍‌, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ନିଙ୍ଗା, ମାଦି ନିଲା । ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ନିଲ୍‌ତାନ୍‌ ।” ୯ ହେବେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‍ବାଦ୍‍ନାଙ୍ଗା, ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ଇନାକା କିନାକା ବିଦି ହାର୍‌ କିନାକା କି ବାନ୍ୟା କିନାକା ? ଜିବୁନ୍‌ ରାକ୍ୟା କିନାକା କି ନସ୍ଟ କିନାକା ?” ୧୦ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ୱିଜ଼ାକାରିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ନି କେଇ ଲାମାୟ୍‌କିଦା ।” ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ କିତାନ୍‌, ଆରେ ତା କେଇ ହାରା ଆତାତ୍‌ ।
୧୧ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ରିସା ଆଜ଼ି ବାର୍ତ ହାଲ୍‌ଜି, ଆରେ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ବେରୁତାଂ ଇନେସ୍‌ କିତିସ୍‌ ଆଡ୍‌ନାର୍‌,* ହେ ବିସ୍ରେ ହେୱାର୍‌ ହେୱେର୍‌ କାତାବାର୍ତା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ ।
ଜିସୁ ବାର ଚେଲାରିଂ ବାଚିକିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୧୦:୧-୪; ମାର୍କ ୩:୧୩-୧୯)
୧୨ ହେୱାଡ଼ାଂ ହେୱାନ୍‌ ଦିନେକ୍‌ ପ୍ରାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଡ଼ିତ ହାଚାନ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ପାର୍ତାନା କିଜ଼ି କିଜ଼ି ହାର୍ତାନାଣା ମାଚାନ୍‌ । ୧୩ ଅଜଡ଼୍‌ ଆତିଲେ, ହେୱାନ୍‌ ହେ ଚେଲାରିଂ ଲାଗେ କୁକ୍‌ଚି ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ବାର ଜାଣ୍‌ତିଂ ବାଚି କିତାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ତର୍‌ ଇଡ୍‍ତାନ୍; ୧୪ ହେୱାର୍‌ ଆତାର୍‌ ସିମନ୍‌, ଇନେରିଂ ହେୱାନ୍‌ ପା ପିତର୍‌ ତର୍‌ ଇଡ୍‍ତାନ୍, ଆରି ହେ ଟଣ୍ଡାହି ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜାକୁବ୍‌ ଆରି ଜହନ୍‌, ପିଲିପ୍‌ ଆରି ବାର୍ତଲମି, ୧୫ ମାତିଉ ଆରି ତମା, ଆଲପିତି ମାଜ଼ି ଜାକୁବ୍‌ ଆରି ସିମନ୍‌, ଇନେରିଂ ମୁମ୍‍ଅଜଡ଼୍ ଇନାର୍‌, ୧୬ ଜାକୁବ୍‌ତି ମାଜ଼ି ଜିହୁଦା ଆରି ଇସ୍କାରିୟତିୟ ଜିହୁଦା, ଇନେର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ସାତ୍ରୁ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ ।
ଜିସୁ ହିକ୍ୟା ହିତାନ୍‌ ଆରି ଉଜ୍‌ କିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୪:୨୩-୨୫)
୧୭ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ହୁକେ ମାଡ଼ିତାଂ ଜୁଜ଼ି ୱାତାର୍‌ ସାରିୟା ବାଟାତ ନିଲ୍‌ତାର୍‌, ଆରେ ତା ବେସିହେନି ଚେଲାର୍‌ ଆରି ୱିଜ଼ାର୍‌ ଜିହୁଦା ରାଜି ଜିରୁସାଲମ୍‌ ଆରେ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଗୁଟିତମାନି ସର ଆରି ସିଦନ୍‌ ଗାଡ଼୍‌ତାଂ ବେସିହେନି ତା ଲାଗେ ଏକାୱାତାର୍‌; ୧୮ ହେୱାର୍‌ ହେ ବେରଣ୍‌ ୱେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ରଗ୍‌ତାଂ ଉଜ୍‌ ଆଦେଂ ୱାତାର୍‍, ଆରେ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ବାନ୍ୟା ଜିବୁନ୍‍କାଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ କସ୍ଟ ପାୟା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଉଜ୍‌ କିୟାଆତାର୍‌; ୧୯ ଆରେ ଲକୁ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଡୁଦେଂ ଇଞ୍ଜି ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ତା ତାକେଣ୍ଡାଂ ସାକ୍ତି ହସି ୱିଜ଼ାକାରିଂ ଉଜ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ।
ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ଆରି ଦୁକ୍‌
(ମାତିଉ ୫:୧-୧୨)
୨୦ ହେ ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଚେଲାର୍‌ କାଜିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଚାନ୍‌,
“ହିଲ୍‍ୱି କାକୁଲ୍‌ତି ଲଗୁ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦନ୍ୟ,
ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍ତି ରାଜି ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୨୧ “ନଙ୍ଗ୍‌ ନାସ୍‌କି ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦନ୍ୟ,
ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାଞ୍ଚାନ୍ନାଦେର୍‌ ।”
“ନଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼୍‌ବାନାଦେର୍‌ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦନ୍ୟ,
ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଗ୍ଡାଇନାଦେର୍‌ ।”
୨୨  “ମାନାୟାର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗିଣ୍‌କିଦ୍‌ନାର୍‌ ଆରି ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି କାଜିଂ ବିନେ କିଦ୍‌ନାର୍‌, ଆରେ ନିନ୍ଦାକିଦ୍‌ନାର୍‌ ଆରି ମି ତର୍‌ଦିଂ ବାନ୍ୟା ଇଞ୍ଜି ମୁନାକିନାର୍‌, ତେବେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦନ୍ୟ । ୨୩  ହେ ଦିନ୍‌ ୱାରି କିଜ଼ି ଏନ୍ଦାଟ୍, ଇନାକିଦେଂକି ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ସାର୍ଗେତ ମିଦାଂ ଇନାମ୍‌ ଜବର୍‌; ଆରେ, ହେ ଲାକେ ତ ହେୱାର୍‌ ଆବାନି ଲାତ୍ରାର୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ କାଜିଂ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।”
୨୪ “ମାତର୍‌ ହାୟ୍‌, ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆନି ମାଜାନ୍‌ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌,
ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ସୁକ୍‌ ପାଇ କିନାଦେରା ।”
୨୫ “ହାୟ୍‌, ଡାଣ୍ଡ୍‌ନି କାଜିଂ ନେଜେୱିଗା ପାଞ୍ଚାଦେର୍ଣ୍ଣା ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌,
ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାସ୍‌କି ଆନାଦେର୍‌ ।”
“ହାୟ୍‌, ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆନାଦେର୍‌ ନେଜେୱିଗା ଗ୍ଡାଇନାଦେର୍‌ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌,
ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ ଆରି ଆଡ଼୍‌ବାନାଦେର୍‌ ।”
୨୬ “ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲକୁ ମି ତର୍‌ ଉପ୍‌ନାର୍‌, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହାୟ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟାନି ଲଗୁ; ହେ ଲାକେ ତ ହେୱାର୍‌ତି ଆବା ଲାତ୍ରାର୍‌ ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ବେଣ୍‌କିନାକାର୍‌ କାଜିଂ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।”
ବେରିୟାରିଂ ଜିଉନୱାଟ୍‌
(ମାତିଉ ୫:୩୮-୪୮; ୭:୧୨)
୨୭ “ମାତର୍‌ ୱେନାଦେରା ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମି ସାତ୍ରୁରିଂ ୱାରି କିୟାଟ୍‌; ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନିନ୍ଦା କିଦ୍‌ନାର୍‌, ହେୱେରିଂ ଜିଉନୱାଟ୍‌; ୨୮ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରାଣ୍‌ ହିଦ୍‌ନାର୍‌, ହେୱେରିଂ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିୟାଟ୍‌; ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିନସ୍ତା କିଦ୍‌ନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌ । ୨୯ ଇନେର୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ର କୁର୍‌ୱାତ ଚାପ୍‌ଡ଼ା ଇଡ଼ିଦାନାର୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଅଲ୍‌ଗା କୁର୍‌ୱା ଚଚା; ଆରେ, ଇନେର୍‌ ନି ହେନ୍ଦ୍ରା ଅନାର୍‌, ହେଦାଂ ନି ଉସ୍‌ପାନାକା ପା ଅଦେଂ ମୁନା କିମାଟ୍‌ । ୩୦ ଇନେର୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏନ୍ତାନାର୍‌, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିୟାଟ୍‌; ଆରେ ଇନେର୍‌ ନି ଦାନ୍‌ ଅନାର୍‌, ତାତାକେଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ଆରେ ରଗ ଏନ୍‌ମାଟ୍‌ । ୩୧  ମାନାୟାର୍‌ ମି କାଜିଂ ଇନେସ୍‌ ବାନି ବେବାର୍‌ କିଦ୍‌ନାର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇଚା କିନାଦେର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ହେ ଲାକେ କିୟାଟ୍‌ ।”
୩୨ ଆରେ, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଦ୍‌ନାର୍‌, ହେୱାରିଂ ଜିଉନତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ପାୟା ଆନାଦେର୍‌ ? ଇନାକିଦେଂକି ପାପିର୍‌ ପା ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜିଉନନାକାରିଂ ଜିଉନନାର୍‌ । ୩୩ ଆରେ, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍‌ କିନାର୍‌, ଜଦି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କେବଲ୍‌ ହେୱାରିଂ ହାର୍‌ କିନାଦେର୍‌, ତେବେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ପାୟା ଆନାଦେର୍‌ ? ଇନାକିଦେଂକି ପାପିୟାର୍‍ପା ହେଦାଂ କିନାରା । ୩୪ ପାଚେ, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ତାଂ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ପାୟା ଆନି ଆହା ମାନାତ୍‌, କେବଲ୍‌ ହେୱେରିଂ ରୁଣ୍‌ ହିତିସ୍ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ପାୟା ଆନାଦେର୍‌ ? ପାପିର୍‌ ପା ସମାନ୍‌ନେ ପାୟାଦେଂ ଇଞ୍ଜି ପାପିରିଙ୍ଗ୍‌ ରୁଣ୍‍ ହିନାର୍‍ ୩୫ ମାତର୍‌ ମି ସାତ୍ରୁକାଂ ଜିଉନୱାଟ୍‌ ଆରି ହେୱାରିଂ ହାର୍‌ କିୟାଟ୍‌, ଆରେ ଉଲ୍‌ଟି ରୁଣ୍‍ ଆହା କିୱାଦାଂ ରୁଣ୍‍ ହିଆଟ୍‍; ତା ଆତିସ୍‌ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାମ୍‌ ବେସି ଆନାତ୍‌ ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସିଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ମାପ୍ରୁ ମେହି ଆନାଦେର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ଲଡ଼ାଆୱି ଆରି ବାନ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌ ପା ଦୟା କିନାନ୍‌ । ୩୬ ମିଞ୍ଜି ଆବା ଇନେସ୍‌ ଦାର୍ମି, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଲାକେ ଦାର୍ମି ଆଡ ।
ଅଲ୍‌ଗା ବିନେନିକାର୍‌ କାଜିଂ ବିଚାର୍‌ କିମାଟ୍‌
(ମାତିଉ ୭:୧-୫)
୩୭ “ଆରେ, ବିଚାର୍‌ କିମାଟ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍‌କିୟା ଆଉଦେର୍‌; ଦସ୍‌ କିମାଟ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦସି କିୟାଆଉଦେର୍‍ । କେମା କିୟାଟ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କେମା କିୟା ଆନାଦେର୍‌; ୩୮ ଦାନ୍‌ କିୟାଟ୍‌, ହେଦାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ହିଦ୍‌ୟା ଆନାତ୍‌; ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଣ୍‌ଦ ବାର୍ତି କିଜ଼ି ହେଦେଲିଂ ଲେପ୍‌ଚି ଡ଼ିଉଡ଼ିଉ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାଣ୍‌ଦ ହିଦ୍‌ନାର୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ମାଣ୍‌ଦ ଲାଚ୍‍ନାସ୍‍, ହେ ମାଣ୍‍ତାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ମାଣ୍‍ଦାଂ ହିଦ୍‍ଆ ଆନାତ୍‌ ।”
୩୯ ଜିସୁ ହେୱେରିଂ ର ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ପା ଇଚାନ୍‌, “କାଣା ଇନାକା କାଣାଂ ହାଜ଼ି ଚଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ ? ଜଦି ହେୱାନ୍‌ ହେ ଲାକେ କିନାନ୍‌, ଲାଗିଂ, ହେୱାର୍‌ ଇନାକା ରିୟାର୍‌ କ୍ଡଇଦ ଆରୁର୍‌ ? ୪୦  ଗୁରୁତାଂ ଚେଲା ଗାଜା ଆକାୟ୍‌; ମାତର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଚେଲା ହିକ୍ୟା ୱିସ୍ତାର୍‌ଚି ହାର୍‌ ଆଜ଼ି ନିଜାର୍‌ ଗୁରୁ ସମାନ୍‌ ଆନାର୍‌ ।”
୪୧ ଆରେ, ଇନେକିଦେଂ ନି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ କାଣ୍‌ଙ୍ଗାତ ମାନି ଗାତ୍ରା ହୁଡ଼୍‍ନାୟା, ମାତର୍‌ ନି ନିଜ୍‌ କାଣ୍‌ଙ୍ଗାତ ଇମ୍‌ଣି ୱେଜ଼୍‌ଗୁ ଗାତ୍ରା ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ବାବିକିଦେଂ ଆଡୁୟା ? ୪୨ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ କାଣ୍‌ଙ୍ଗାତ ମାନି ଦୁଲୁମ୍‍ ଗାତ୍ରା ହୁଡ଼୍‌ୱାଦାଂ ଇନେସ୍‌ ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନିଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାୟ୍‌, ଟଣ୍ଡେନ୍‌, ୱା, ନି କାଣ୍‌ଙ୍ଗାତ ମାନି ଗାତ୍ରାତିଙ୍ଗ୍‌ ଉନ୍‌ଦି ହିଦ୍‍ନାଙ୍ଗ୍ ? ଆଡ଼େ କାପ୍‌ଟିୟାର୍‌ ଆଗେ ଜାର୍‌ କାଣ୍‌ଙ୍ଗାତାଂ ଦୁଲୁମ୍‍ ଗାତ୍ରା ଉନ୍‌ଦିୟା ତା ପାଚେ ନିଜ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ କାଣ୍‌ଙ୍ଗାତ ମାନି ୱେଜ଼୍‌ଗୁ ଗାତ୍ରା ଉନ୍‌ଦିନି କାଜିଂ ହାର୍‌ଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ ।
ମାର୍‌ ଆରି ତା ପାଡ଼୍‌
(ମାତିଉ ୭:୧୬-୨୦; ୧୨:୩୩-୩୫)
୪୩ “ହାର୍ଦି ମାର୍‌ ବାନ୍ୟା ପାଡ଼୍‌ ୱାଉତ୍‌, ବାନ୍ୟା ମାର୍‌ତ ହାର୍ଦି ପାଡ଼୍‌ ଆହୁତ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ହାର୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଆହ୍‌ନାତ୍‌ । ୪୪ ଇନାକିଦେଂକି ୱିଜ଼ୁ ମାର୍‌କୁ ଜାର୍‌ ପାଡ଼୍‌ଦାଂ ପୁନିୟା ଆନାତ୍‌; ୱାଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ବୁଟାତାଂତ ମାନାୟାର୍‌ ତଗା ଏଚୁର୍‌, କି ୱାଡ଼ିକୁଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ପାଡ଼୍‌ ଏଚୁର୍‌ । ୪୫  ହାର୍ଦି ଲଗୁ ହାର୍‌ଦି ୱାସ୍କିତାଂ ହାର୍ଦି ଆଡ଼୍‌ମାଡ଼୍‌ ହପ୍‌ନାନ୍‌ । ଆରେ ବାନ୍ୟା ଲଗୁ ବାନ୍ୟା ୱାସ୍କିତାଂ ବାନ୍ୟା ଆଡ଼୍‌ମାଡ଼୍‌ ହପ୍‌ନାନ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ମାନ୍ତ ବାର୍ତିଆତାତ୍‌ନା ୱେଇ କାତା ଇନାତ୍‌ ।”
ରିବାନି ଇଲ୍‌ ରଚ୍‌ନାକା
(ମାତିଉ ୭:୨୪-୨୭)
୪୬ “ଆରେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁ, ମାପ୍ରୁ ଇଞ୍ଜି କୁକ୍ତାନାଦେରା ମତର୍‌ ନା ବଚନ୍‌ ପାଲି କିଉଦେରା ? ୪୭ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ନା ଲାଗେ ୱାଜ଼ି ନା ବେରଣ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ହେ ସବୁ ପାଲି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନେର୍‌ ସମାନ୍‌ ଆନାନ୍‌, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚାନାଙ୍ଗ୍‌ । ୪୮ ହେୱାନ୍‌ ଇ ଲାକେ ରକାନ୍‌ ଇଲ୍‌ ଡ୍ରିକ୍‌ନି ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ ଜେ ଡେଙ୍ଗାକିଜ଼ି କାର୍ଚି କୁନାଦି କାଲ୍‌ ଜପି ଇଡ଼୍‌ଜି କୁଚିକିତାର୍‌; ଆରେ ପୁର୍‍ଆତିଲେ ହୁଞ୍ଜାଟ୍‌ ହେ ଇଞ୍ଜ ବେସି ଦକା ଇଡ଼ିତାତ୍‌ ମାତର୍‌ ହେଦାଂ ଲେପ୍‍ପେଦେଂ ଆଡ୍‌ୱାତାତ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେଦାଂ ହାର୍‌ କିଜ଼ି ରଚ୍‍ଚାକାମାଚାତ୍‍ । ୪୯ ମାତର୍‌ ଜେ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ପାଲି କିଉନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ କୁନାଦି କୁଚିକିୱାଦାଂ ମେଦ୍‌ନି ଜପି ଇଲ୍‌ ରଚ୍‍ନି ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ; ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇଲ୍‌ତିଂ ବେସି ଦକା ଇଡ଼ିତିସ୍‍, ଉଲ୍‌କା ହେ ମଲ୍‍ଦିଂ ବେସି ଦକା ଇଡ଼୍‍ତିଲେ, ହେ ଦାପ୍ରେ ହେଦାଂ ବାଡ଼୍‍ହା ଆତାତ୍‌ ଆରେ ହେଦାଂ ନାସ୍‌ ବଇଁଙ୍କାର୍‌ ଆତାତ୍‌ ।”
* ୬:୧୧ ୬:୧୧ ଇଚାର୍‌; କେତେକ୍‌ ପତିତ ରିସାତାଂ ଇଚାକା ମାନାତ୍‌ ୬:୨୨ ୬:୨୨ ୧ ପିତର୍‌ ୪:୧୪. ୬:୨୩ ୬:୨୩ ପକ୍ୟାତାକା ୭:୫୨. ୬:୩୧ ୬:୩୧ ମାତିଉ ୭:୧୨. ୬:୪୦ ୬:୪୦ ମାତିଉ ୧୦:୨୪,୨୫; ଜହନ୍‌ ୧୩:୧୬; ୧୫:୨୦. ୬:୪୫ ୬:୪୫ ମାତିଉ ୧୨:୩୪.