ଚେଲାର୍‌ ହୁଦାଂ ଜିସୁ ପାଚେ ପାଚେ ହାନିକିଙ୍ଗ୍‌ କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣାଂ
୧ ଇବେଣ୍ଡାଂ ଅଲପ୍‍ ସମୁ ପାଚେ ଜିସୁ ଗାଡ଼୍‌ଦ ଗାଡ଼୍‌ଦ ଆରେ ନାସ୍‌କୁ ନାସ୍‌କୁକାଂ ସୁଣାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାପ୍ରୁ ରାଜିନି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‍ କିଜ଼ି ପ୍ଡାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ଆରେ ବାରଜାଣ୍ ଚେଲାହିର୍‌ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାର୍‌, ୨ ଆରେ କେତେ ଜାଣ୍‌ କଗ୍‌ଲେହିମ୍‌ଣା ପା ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାଲ୍‍ଜି ମାଚିକ୍‌, ଇମ୍‌ଣି କଗ୍‌ଲେ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ବାନ୍ୟାପୁଦାତାଂ ଉଜ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚିକ୍‌ ହେୱେକ୍‌ପା ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚିକ୍‌, ମରିୟମ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକା କି ତର୍‌ ମଗ୍‌ଦଲିନି ଇନାର୍‌ ତା ତାକେଣ୍ଡାଂ ସାତ୍‌ଗଟା ପୁଦାଂ ହପ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌ । ୩ ହେରଦ୍‌ତି ଗୁମୁସ୍ତା କୁଜାତି ୱାଣି ଜହନା, ସସ୍‌ନ୍ନା, ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ହେନି କଗ୍‌ଲେକ୍‌ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଦାନ୍‌ ହିଜ଼ି ହେୱାର୍‌ତି ହେବା କିଜ଼ି ମାଚିକ୍‌ ।
ବିୟାନ୍‌ ୱିତ୍‌ନାକାନ୍ତି କାତା
(ମାତିଉ ୧୩:୧-୯; ମାର୍କ ୪:୧-୯)
୪ ବେସିହେନି ମାନାୟ୍‌ ରୁଣ୍ଡା ଆନିହିଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ଗାଡ଼୍‌ ଗାଡ଼୍‌ଦାଂ ମାନାୟ୍‌ ତା ଲାଗେ ୱାତିହିଙ୍ଗ୍‌, ଜିସୁ ଇ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ହିଜ଼ି ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌,
୫ “ରୱାନ୍‌ ୱିତ୍‌ନାକାନ୍‌ ନିଜାର୍‌ ବିୟାନ୍‌ ୱିତ୍‌ଦେଙ୍ଗ୍ ହତ୍‌ତାନ୍ । ହେୱାନ୍‌ ୱିତୁ ୱିତୁ କେତେକ୍‌ ହାଜ଼ି କଚଣ୍‌ତ ଆର୍‌ତାତ୍‌ ଆରେ କାଲ୍‌ ତାରେନ୍‌ ଦୁଡ଼ି ଆଜ଼ି ହାତାତ୍‌, ଆରେ ଆକାସ୍‌ନି ପଟିଂ ହେଦାଂ ଚିଚିକ୍‌ । ୬ ଆରେ କେତେକ୍‌ କାଲ୍‌କୁକୁଡ଼ି ଜପି ଆର୍‌ତାତ୍‌, ପାଚେ ନେସ୍‌ଇ ଚିକ୍‌ଲା ଅଦା ହିଲ୍‌ୱିତିଲେ ୱାଚ୍‍ଚାତ୍‌ । ୭ ଆରେ କେତେକ୍‌ ୱାଡ଼ି ମାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଆର୍‌ତାତ୍‌, ଆରେ ୱାଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ମାର୍‍କୁ ହେଦାଂ ହାଙ୍ଗେ ହାଙ୍ଗେ ଗାଜା ଆଜ଼ି ହେୱାକାଂ ଡାବାୟ୍‌ କିତିକ୍‌ । ୮ ଆଦେକ୍‌ କେତେକ୍‌ ହାର୍ଦି ମେଦ୍‌ନିତ ଆର୍‌ତାତ୍‌, ଆରେ ପାନ୍‌ଚି ପାଞ୍ଚ୍‌କଡ଼ି ଗୁଣ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଆସ୍ତାତ୍‌ ।”
ଜିସୁ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜି ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେରିଂ ୱେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କିତୁଲିଂ ମାନିକ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱେନେନ୍‌ ।”
ଜିସୁତି ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌
(ମାତିଉ ୧୩:୧୦-୧୭; ମାର୍କ ୪:୧୦-୧୨)
୯ ଜିସୁ ଚେଲାହିର୍‌ ଇ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଅରତ୍‌ ଇନାକା ଇଞ୍ଜି ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌ । ୧୦ ହେବେତାଂ ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଇସ୍ୱର୍ତି ରାଜି ବିତ୍ରେନି ବିସ୍ରେ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାକ୍ତି ହିଦ୍‍ୟା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ମାତର୍‌ ବିନେ ନିକାରିଂ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ଦାଂ ୱେଚ୍‌ୟାନାତ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ହେୱାର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହୁଡ଼୍‌ଜି ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡୁର୍‌ ଆରି ୱେନୁ ୱେନୁ ବୁଜାଆଉର୍‌ ।”
ଜିସୁ ୱିତ୍‌ନାକାନ୍ତି ଅରତ୍‌ ବୁଜାୟ୍‌ କିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୧୩:୧୮-୨୩; ମାର୍କ ୪:୧୩-୨୦)
୧୧ “ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ନି ଅରତ୍‌ ଇଦାଂ । ବିୟାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ବଚନ୍‌, ୧୨ ଆରେ ହାଜ଼ି କଚଣ୍‌ତ ମାନି ବିୟାନ୍‌ ଲାକେ ବୁଜାଆନାର୍‌, କଚଣ୍‌ତ ମାନି ବିୟାନ୍‌ ବୁଜାଆନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ବଚନ୍‌ ୱେନାର୍; ତା ପାଚେ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ ୱାଜ଼ି, ଇନେସ୍‌କି ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ମୁକ୍ତି ଆଉର୍‌ ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ମାନ୍‌ତିନି ବଚନ୍‌ ଉନ୍‌ଦି ଅନାତ୍‌ । ୧୩ ଆରେ କାଲ୍‌କୁକୁଡ଼ି ବୁଇଁନି ବିୟାନ୍‌ ଆର୍‌ତି ଲାଗ୍‌ଦି ମାନାୟାରିଂ ବୁଜାଆନାତ୍‌, ହେୱାର୍‌ ବଚନ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ୱାରିତାଂ ଇଟ୍‌ନାର୍‌; ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ଚିରାହିଲ୍‌ୱିତିଲେ ହେୱାର୍‌ ଅଲପ୍‍ ସମୁ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ ଆରି ପରିକ୍ୟା ସମୁତ ଦରମ୍‌ ପିହ୍‌ନାର୍‌ । ୧୪ ଆରି ୱାଡ଼ି ମାର୍‍କୁ ବିତ୍ରେ ଆର୍ତାକା ବିୟାନ୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଜାଆନାତ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ବଚନ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ରାଜିନି ଚିନ୍ତା, ଦାନ୍‌ ଆରି ସୁକ୍‌ବଗ୍‍ତାଙ୍ଗ୍ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ଜିବୁନ୍‌ ବିତାୟ୍‌ କିଜ଼ି କିଜ଼ି ଡାବାୟ୍‌ କିୟା ଆନାର୍‌, ପାଚେ ହାର୍ଦି ପାଡ଼୍‌ ଆହୁର୍‌ । ୧୫ ଆରି, ହାର୍ଦି ମେଦ୍‌ନିତ ଆର୍ଜି ମାଚି ବିୟାନ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବୁଜାଆନାତ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହାର୍‌ ଆରି ଦାର୍ମି ମାନ୍ତ ବଚନ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ହେଦାଂ ଆସ୍ତି ଇଟ୍‌ନାର୍‌ ଆରି ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ତାଂ ପାଡ଼୍‌ ଆନାର୍‌ ।”
ମାଣ୍‌ ତାରେନ୍‌ ବଇଟା
(ମାର୍କ ୪:୨୧-୨୫)
୧୬ “ଇନେର୍‌ ବଇଟା କାଚାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଣ୍‌ ପ୍ଡାକ୍‌ଚି ଇଟୁନ୍‌, କି କାଟେଲ୍‌ ତାରେନ୍‌ ଇଟୁନ୍‌, ମାତର୍‌ ବଇଟା ଇଟ୍‌ନି ଜପି ଇଟ୍‌ନାନ୍‌, ଇନେସ୍‌କି ହଣ୍‌ଗା ୱାନି ମାନାୟ୍‌ ର ଅଜଡ଼୍‌ ହୁଡ଼୍‍ଦେଂ ଆଡ୍‌ନାର୍‌ ।”
୧୭  “ଇନାକିଦେଂକି ଇନାକା ହତ୍‌ୱାକା, ଇ ଲାକେ ଡ଼ୁଗ୍‌ତି ବିସ୍ରେ ଇନାକା ହିଲୁତ୍‌, ଆୱିତିସ୍‌ ଇନାକା ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ହୱାକାହିଲୁତ୍‍, ଇ ଲାକେ ଡ଼ୁଗ୍‌ତି ବିସ୍ରେ ଇନାକା ହିଲୁତ୍‍ ।”
୧୮  “ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ଇନେସ୍‌ ୱେନାଦେରା ହେ ବିସ୍ରେ ଜାଗ୍ରତ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ଇନେରିଂ ମାନାତ୍‌, ହେୱାନିଂ ହିୟାନାତ୍‌, ଆରେ ଇନେରିଂ ହିଲୁତ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା ଜାର୍‍ତି ମାନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିନାନ୍‌, ହେଦାଂ ପା ହେୱାନ୍‍ ତାଂ ଅୟାନାତ୍‌ ।”
ଜିସୁ ତେହି ଆରେ ତଣ୍ଡାହିର୍‌
(ମାତିଉ ୧୨:୪୬-୫୦; ମାର୍କ ୩:୩୧-୩୫)
୧୯ ଜିସୁ ତେହି ଆରି ଟଣ୍ଡାହିର୍‌ ତା ଲାଗେ ୱାତାର୍, ମାତର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ଗହଲି ଲାଗିଂ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଆଦେଂ ଆଡ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ । ୨୦ ଇନେର୍‌ ରୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ କାବୁର୍‌ ହିତାର୍‌, “ମିଞ୍ଜିୟା ଆରି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ନି ହୁକେ ବେଟାଆଦେଂ ଇଚା କିଜ଼ି ବାର୍‌ତ ନିଲ୍‌ତାର୍ଣ୍ଣା ।”
୨୧ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଚନ୍‌ ୱେନାର୍ ଆରି ମାନିକିନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ନା ଆୟା ଆରି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ।”
ଜିସୁ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତିଂ ଚିମ୍‌ରା କିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୮:୨୩-୨୭; ମାର୍କ ୪:୩୫-୪୧)
୨୨ ଦିନେକ୍‌ ଜିସୁ ତା ଚେଲାହିର୍‌ ର ଡଙ୍ଗାତ ଦୁମ୍‌ତାର୍‌, “ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ୱାଡୁ, ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ନି ଆନ୍‌ଟି ପାଡ଼୍‌କା ହାନାସ୍‌ ।” ହେବେତାଂ ହେୱାର୍‌ ଡଙ୍ଗା ରିକ୍ତାର୍ । ୨୩ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ଡଙ୍ଗା ଗାଟିକିଜ଼ି ହାନି ସମୁତ ଜିସୁ ହୁନ୍‌ଚାନ୍‌ । ହେୱାଡ଼ାଂ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ତ୍ରିପ୍‌କୁ ହୁଜ଼ାୱାଣି ଆତାତ୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ତି ଡଙ୍ଗା ଏଜ଼ୁକାଂ ବାର୍ତି ଆଦେଂ ଲାଗାତାତ୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ ସନିତ ପଡ଼ାତାର୍ । ୨୪ ହେବେତାଂ ଚେଲାର୍‌ ଲାଗେ ୱାଜ଼ି ହେୱାନିଂ ନିକ୍‌ଚି ଇଚାର୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ଏ ଗୁରୁ, ଆପେଂ ହାତାପ୍‌ ।”
ଇବେତାଂ ଜିସୁ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ଦୁକା ଆରି ଜବର୍‌ ଲଡ଼ିତିଂ ଦାକା ହିତାନ୍‌, ଆରି ହେ ସବୁ ଚିମ୍‌ରା ଆଜ଼ି ତିର୍‌ ଆତାତ୍‌ । ୨୫ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି ଇମେତ୍‌ ?”
ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆତାର୍‌ ଆରି କାବା ଆଜ଼ି ହେୱାର୍‌ ହେୱେର୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ଇୱାନ୍‌ ଇନେନ୍‌ ଜେ, ହେୱାନ୍‌ ଦୁକା ଆରି ଏଜ଼ୁକାଂ ପା ବଲ୍‌ ହିତିସ୍‍, ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ହେ ବଲ୍‌ ମାନିକିନିଙ୍ଗ୍‌ ।
ଜିସୁ ରୱାନ୍‌ ପୁଦାଆୟା ଆତାକାନିଂ ଉଜ୍‌ କିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୮:୨୮-୩୪; ମାର୍କ ୫:୧-୨୦)
୨୬ ପାଚେ ଜିସୁ ଆରି ତା ଚେଲାହିର୍‌ ଗାଲିଲିନି ଲାଗେ ହେ ପାଡ଼ାକାନି ଗରାସିୟର୍‌ ରାଜି ନିପ ଏକାତାର୍‌ । ୨୭ ହେୱାନ୍‌ ଡଙ୍ଗାତାଙ୍ଗ୍ ହସି ଗୁଟିତ ଜୁଜ଼ି, ହେ ଗାଡ଼୍‌ନି ରକାନ୍‌ ପୁଦାଂ ଆହ୍‌ୟାତାକାନ୍‌ ହେୱାନିଂ ଗିଟାତାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ବେସି ବାର୍ହୁ ପାତେକ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍‌ପାୱାଦାଂ ଆରି ଇଞ୍ଜ ମାନ୍‌ୱାଦାଂ ଦୁଗେର୍‌ତ ମାଚାନ୍‌ । ୨୮ ହେୱାନ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି କିକିରାଡିଂ କିଜ଼ି ହେୱାନ୍‌ ସାରାଣ୍‌ ତାରେନ୍‌ ଆର୍ଜି ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗାଜା ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁ ମାଜ଼ି ଜିସୁ, ନି ହୁକେ ନାଦାଂ ଇନାକା ମାନାତ୍‌ ? ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କସ୍ଟହିଦ୍‌ମା ।” ୨୯ ଇନାକିଦେଂକି ଜିସୁ ବାନ୍ୟା ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ହେ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ହସି ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ବଲ୍‌ ହିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ହେ ଜିବୁନ୍‌ ବେସିହଟ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତି ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ମାନାୟାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିକ୍‌ଡ଼ିଂ ଆରି କାଲ୍‌ଦ କାଗଡ଼ା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଗାଚ୍‌ଚି ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଗାଚ୍‌ଚା କାଦ୍‌ଲିଂ ନାଡ଼୍‌ଚି ପୁଦା ହୁଦାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାଟାତ ଅଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ।
୩୦ ଜିସୁ ହେୱାନିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌ “ନି ତର୍‌ ଇନାକା ?” ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ବାହିନି; ଇନାକିଦେଂକି ଆଦିକ୍‌ ପୁଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ତାକେ ହଣ୍‌ଜି ମାଚିକ୍‌ । ୩୧ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱାକାଂ ଜମ୍‌ପୁର୍‌ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିଉନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗିତିକ୍‌ ।
୩୨ ହେବେ ମାଡ଼ି ଲାଗେ ର ଗାଜା ପାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍ଦା ହାରାଆଜ଼ି ମାଚିକ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱାକାଂ ହେ ପାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍ ବିତ୍ରେ ହଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିତିକ୍‌ । ୩୩ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ବଲ୍‌ ହିତିଲେ, ପୁଦାଂ ହେ ମାନାୟ୍‌ ତାକେଣ୍ଡାଂ ହସି ପାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍ ବିତ୍ରେ ହଟିକ୍‌; ହେବେ ହେ ମାଦାଂ ବେସିତାଦ୍ରାତାଂ ହଞ୍ଚି ହାଲ୍‌ଜି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଗୁଟିତାଂ ଆର୍ଜି ମୁନ୍‌ଞ୍ଜି ହାତିକ୍‌ ।
୩୪ ହାରାଇ କିଜ଼ି ମାଚି ମାନାୟାର୍‌ ହେ ଗଟ୍‌ଣା ହୁଡ଼୍‌ଜି ହଞ୍ଚି ହାଲ୍‌ଜି ଗାଡ଼୍‌ଦ ଆରେ ନାସ୍‌କୁକାଂ ହେଦାଂ ୱେଚ୍‌ଚାର୍ । ୩୫ ହେବେ ମାନାୟାର୍‌ ହେ ଗଟ୍‌ଣା ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ହସି ୱାତାର୍; ଆରେ ହେୱାର୍‌ ଜିସୁ କଚଣ୍‌ତ ୱାଜ଼ି, ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ତାକେଣ୍ଡାଂ ପୁଦାଂ ହସି ମାଚିକ୍‌, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍ପିସ୍‌ ହାର୍‌ ମାନ୍ତାଙ୍ଗ୍‌ ଜିସୁ କାଲ୍‌କୁ ତାରେନ୍‌ କୁଚ୍‌ଚି ମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆତାର୍‌ । ୩୬ ଆରି ଇନେର୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ହେ ପୁଦାଆହ୍‍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚି ମାନାୟ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆଜ଼ି ଉଜ୍‌ ଆତାନ୍‌, ହେଦାଂ ହେୱାରିଂ ୱେଚ୍‌ପାତାର୍‌ । ୩୭ ହେବେ ଗରାସିୟାର୍ ଦେସ୍‌ନି ଚାରିବେଣ୍‌ତି ମାନାୟ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ହାନ୍ଦିତାଂ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ବେସି ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌; ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ର ଡଙ୍ଗାତ ଦୁମ୍‌ଜି ମାସ୍‌ଦି ୱାତାର୍‌ । ୩୮ ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ତାକେଣ୍ଡାଂ ପୁଦାଂ ହସି ହାଲ୍‌ଜି ମାଚିକ୍‌,
“ହେୱାନ୍‌ ଜିସୁ ଲାଗାଂ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିତାନ୍‌ ।” ୩୯ “ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍‌ଚି ଇଚାନ୍‌, ମିଞ୍ଜ ମାସ୍‌ଦି ହାଲା, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣି କାମାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ୱେଚା ।”
ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ଜି ହାଲ୍‌ଜି, ଜିସୁ ହେୱାନ୍‌ କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣି କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂ ୱିଜ଼ୁ ଗାଡ଼୍‌ଦ ସୁଣାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ ।
ଜାଇରସ୍‌ ଗାହ୍‌ଡ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ର ରଗ୍‌ କଗ୍‌ଲେଂ ଉଜ୍‌ କିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୯:୧୮-୨୬; ମାର୍କ ୫:୨୧-୪୩)
୪୦ ଆରେ ଜିସୁ ମାସ୍‌ଦି ୱାତିଲେ ମାନାୟାର୍‌ ଗହଲିତାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌, ୱାରିତାଂ ଇଟ୍‌ତାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ୱିଜ଼ାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କାସି ମାଚାର୍‌ । ୪୧ ଆରେ, ହୁଡ଼ାଟ୍‌; ଜାଇରସ୍‌ ତର୍‌ଦାକାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ୱାତାନ୍; ହେୱାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜ ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ଜିସୁତି କାଲ୍‌ତାରେନ୍‍ ଗୁର୍‌ଜି ଜାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ୱାନି କାଜିଂ ଗୱାରି କିତାନ୍‌ । ୪୨ ଇନାକିଦେଂକି ତାତି ବାର ବାର୍ହୁ ବୟସ୍‌ନି ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ମତର୍‌ ଗାଡ଼୍‌ଚେ ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ହେଦେଲ୍‌ ହାନି ଲାକେ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ।
ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହାନି ସମୁତ ମାନାୟାର୍‌ ତା ଜପି କୁସ୍‌ପିସ୍‌ ମାଚାର୍‌ । ୪୩ ହେ ପାଦ୍‌ନା ବାର ବାର୍ହୁ ପାତେକ୍‌ ନେତେର୍‌ ନାଡ୍‌ୱାକା ରଗ୍ୟାଣି ର କଗ୍‌ଲେ, ମାଚାତ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ତା ଜିବୁନ୍‌ତ ସବୁ ଦାନ୍‌ ୱିସ୍ତି ମାଚାତ୍‌ ପା ଉଜ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାତ୍‌, ୪୪ ହେଦେଲ୍‌ ପାଚ୍‌ ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ ୱାଜ଼ି ହେୱାନ୍‌ତି ହେନ୍ଦ୍ରାନି ଚେଲିଂ ଡୁତାତ୍‌, ଆରେ ହେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଟେବା ଆତାତ୍‌ । ୪୫ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡୁତ୍‌ତାର୍‌ ?”
ମାତର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ପାର୍ତିକିୱିହିଙ୍ଗ୍‌, ପିତର୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ମାନାୟାର୍‌ ମେଲ୍ ମେଲ୍ ଆଜ଼ି ନି ଜପି କୁସ୍‌ପା ଆଦ୍‌ନାରା ।”
୪୬ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେର୍‌ ରୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡୁତ୍‌ତାନ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ନାଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ସାକ୍ତି ହସି ହାଚି ଲାକେ ଆନ୍‌ ପୁଚାଙ୍ଗ୍‌ ।” ୪୭ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ କଗ୍‌ଲେ ହୁଡ଼୍‌ତାତ୍‌ ଜେ, ହେଦେଲ୍‌ ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାତାତ୍‌, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେଦେଲ୍‌ ତ୍ରିଗ୍‌ଜି ତ୍ରିଗ୍‌ଜି ୱାଜ଼ି ହେୱାନିଂ ଡାଣ୍ଡାହାଡ଼୍‌ ମାଗ୍‌ଜି, ଇନାକିଦେଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଡୁତାତ୍‌ ଆରି ଇନେସ୍‌ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଜ୍‌ ଆତାତ୍‌ ହେଦାଂ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ୱେଚ୍‍ଚାତ୍‍ । ୪୮ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେଦେଲିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗାଡ଼୍‌ଚେ ନି ପାର୍ତି ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉଜ୍‌ କିତ୍‌ତାତ୍‌ନ୍ନା, ସୁସ୍ତାତାଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ଜି ହାଲା ।”
୪୯ ହେୱାନ୍‌ ଇ ବେରଣ୍‌ ଇଞ୍ଜିମାନିହିଂ କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନି ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ୱାଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ନି ଗାଡ଼୍‌ ହାତାତେ, ଗୁରୁଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ କସ୍ଟ ହିମାଟ୍‌ ।”
୫୦ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଜାଇରସ୍‌ତିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆମା, କେବଲ୍‌ ପାର୍ତି କିୟା, ଆରେ ହେଦେଲ୍‌ ଉଜ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।”
୫୧ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜ ୱାଜ଼ି ପିତର୍‌, ଜହନ୍‌ ଆରି ଜାକୁବ୍‌, ଆରେ ଗାଡ଼୍‌ଚେ ଲାତ୍ରାହି ତେହିଙ୍ଗ୍‌ ପିସ୍ତି ଆରେ ଇନେରିଂ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବିତ୍ରେ ହଣ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ହିୱାତାର୍‌ । ୫୨ ମାତର୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ହେ କାଜିଂ ଆଡ଼୍‌ଜି ଆଡ଼୍‌ଜି ନେଞ୍ଜେଡାକିତ ଇଡ଼ିୟା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଆଡ଼୍‌ବାମାଡୁ; ହେଦେଲ୍‌ ହାୱାତାତ୍‌ନ୍ନା, ମାତର୍‌ ହୁଞ୍ଜୁନାତା ।”
୫୩ ମାତର୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ହାତାତେ ଇଞ୍ଜି ପୁନ୍ଞ୍ଜି ମାଚିଲେ ହେୱାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଗ୍ରେଚ୍‌ଚେଂ ଲାଗାତାର୍‌ । ୫୪ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ତା କେଇ ଆସ୍ତି ହିର୍‌ବିସ୍ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗାଡ଼୍‌ଚେ ନିଙ୍ଗା ।” ୫୫ ହେବେ ତା ଜିବୁନ୍‌ ୱାତାତ୍‌, ଆରେ ହେଦେଲ୍‌ ହେ ଦାପ୍ରେ ନିଙ୍ଗ୍‌ତାତ୍‌, ଆରେ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚୁଟିଂ ତିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହିଦେଙ୍ଗ୍‍ ଇଞ୍ଜି ବଲ୍‌ ହିତାନ୍‌ । ୫୬ ଇବେ ହେ ଲାତ୍ରାହି ତେହି ଟାଟ୍‌କା ଆତାର୍‌; ମାତର୍‌ ହେ ଗଟ୍‌ଣାନି କାତା ଇନେରିଂ ୱେଚ୍‌ପାମାଡୁ ଇଞ୍ଜି ବଲ୍‌ ହିତାନ୍‌ ।
୮:୧୭ ୮:୧୭ ମାତିଉ ୧୦:୨୬; ଲୁକ ୧୨:୨. ୮:୧୮ ୮:୧୮ ମାତିଉ ୨୫:୨୯; ଲୁକ ୧୯:୨୬.