୧୨
ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ବାଡ଼୍‌ଦ ଆରି ବାଗ୍‌କିନି କାମ୍‌ଲିୟାର୍‌ନି କାତା
(ମାତିଉ ୨୧:୩୩-୪୬; ଲୁକ ୨୦:୯-୧୯)
୧ ଇଦାଂ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ । “ରକାନ୍‌ ର ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ବାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ତା ଚାରିବେଣ୍‌ତାଂ ବାଡ଼୍‌ ଡ଼ଚ୍‍ଚାନ୍ ଆରି ଅଙ୍ଗୁର୍‌କୁଣ୍ଡି କାର୍ଚି କାନାକାର୍‌ ମାଚା ରଚ୍‍ଚାନ୍, ଆରେ କାମାୟ୍‌ କିନାକାରିଂ ହେ ବାଡ଼୍‌ ବାଗ୍‍ରେ ହିଜ଼ି ରାଜି ହତାନ୍ । ୨ ପାଚେ କାମାୟ୍‌ କିନାକାର୍‌ତାଂ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ବାଡ଼୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ପାୟା ଆଦେଂ ଇଞ୍ଜି ହେୱାନ୍‌ ର ଆଡ଼ିଏନିଂ ସମାନ୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ପକ୍‌ତାନ୍‌ । ୩ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ଆଜ଼ି ଟ୍ରାକ୍‌ତାର୍‌ ଆରି ୱାରା କେଇଦାଂ ପକ୍ତାର୍‌ । ୪ ହେୱାନ୍‌ ଆରି ରକାନିଂ ଆଡ଼ିୟାଂ ପକ୍‌ତାନ୍‌; ହେୱାର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ପା କାପ୍‌ଡ଼ା ପାଟ୍‍ତାର୍ ଆରି ହେୱାନିଂ ହିନସ୍ତା କିତାର୍‌ । ୫ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ରକାନିଂ ପକ୍‌ତାନ୍‌; ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଟୁଟାର୍‌ । ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ହେନିତିଂ ପକ୍‌ତାନ୍‌; ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ପା କେତେକ୍‌ ଜାଣ୍‌ତିଂ ହେୱାର୍‌ ଟ୍ରାକ୍‌ତାର୍‌ ଆରେ କେତେକ୍‌ ଜାଣ୍‌ତିଂ ଟୁଟାର୍‌ । ୬ ତା କଚଣ୍‌ତ ରକାନ୍‌ ମାତର୍‌ ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ତା ୱାରିନି ମାଜ଼ି । ନା ମାଜ଼ିଂ ହେୱାର୍‌ ମାନିିକିନାର୍‌, ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ହେୱାନ୍‌ ହାରିହାରା ହେୱାନିଂ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ପକ୍‌ତାନ୍‌ ।” ୭ ମାତର୍‌ ହେ କୁଲିୟାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ବେଣ୍‌କିବା ଆତାର୍‌ ଇୱାନ୍ତ ମୁଣିକା କାଡ଼୍‌ଦେ, ୱାଡୁ, ଇୱାନିଂ ଅହ୍‌ନାସ୍‌; ତା ଆତିସ୍‌ ମାଦାଂ ଆଦିକାର୍‌ ଆନାତ୍‌ ! ୮ ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତି ଅସ୍ତାର୍‌ ଆରି ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ବାଡ଼୍‌ ବାର୍‌ତ ତୁହିତାର୍‌ ।
୯ “ହେବେ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ବାଡ଼୍‌ନି ହାଉକାର୍‌ ଇନାକା ଇନାନ୍‌ ?” ହେୱାନ୍‌ ୱାଜ଼ି କୁଲିୟାରିଂ ଟାଣ୍‌ତେ ଅହ୍‌ନାନ୍‌ ଆରି ବିନ୍‌ ଲଗାଂ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ବାଡ଼୍‌ ହିନାନ୍‌ । ୧୦ ଏପେଙ୍ଗ୍‌କି ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌
“ଇ ବଚନ୍‌ ପା ପଡ଼ି କିୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଇଲ୍‌ ରଚ୍‌ନାକାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି କାଲ୍‌ଦିଂ ମୁନା କିତାର୍‌, ହେଦାଂ କନାନି ମୁଡ଼୍‌କାଲ୍‌ ଆତାତ୍‌ ।
୧୧ ମାପ୍ରୁତାଂ ଇଦାଂ ଆତାତ୍‌, ଆରି ହେଦାଂ ମା କାଣ୍‌କୁକାଂ କାବା ଆନାକା ?”
୧୨ ଇବେଣ୍ଡାଂ ଜିହୁଦିର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ହାତୁର୍‌ କିତାର୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆତାର୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ହେ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ବୁଜାଆତାର୍‌, ଆରେ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ପିସ୍‌ସି ହାଚାର୍‌ ।
ଜିହୁଦିର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଡ଼ୁକାତ ହେଜ଼ି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଚାଲାକି
(ମାତିଉ ୨୨:୧୫-୨୨; ଲୁକ ୨୦:୨୦-୨୬)
୧୩ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ କାତାନି ଗାଣ୍‌ଜୁ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ପାରୁସିର୍‌ ଆରେ ହେରଦିୟା ଦାଡ଼୍‌ନି ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ କେତେକ୍‌ ଜାଣ୍‌ତିଂ ହେୱାନ୍‌ ଲାଗାଂ ପକ୍ତାର୍‌ । ୧୪ ହେୱାର୍‌ ୱାଜ଼ି ହେୱାନିଂ ଇଚାର୍‌, “ଏ ଗୁରୁ ଆପେଂ ପୁନାପ୍‌, ଏନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ସତ୍‌ ଆରି ଇନେରିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଉୟ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଏନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ତି ମୁକ୍‌ମେଟ୍‌ ହୁଡ଼ୁୟ୍‌ ମାତର୍‌ ହାତ୍‌ପା ରଚେ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ହାଜ଼ି ହିକ୍ୟାହିନାୟ୍‌ । ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚା କାଇସର୍‌ ରାଜାଙ୍ଗ୍‌ ସିସ୍ତୁ ହିନି ବିଦି କି ଆକାୟ୍‌ ?”
୧୫ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହିନାସ୍ କି ଆକାୟ୍‌ ? “ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି କୁଟ୍‌ ପୁଞ୍ଜି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ଇନେକିଦେଂ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପରିକ୍ୟା କିଦ୍‌ନାଦେରା ? ର ଟାକା ନା ଲାଗାୟ୍ ତାଡୁ, ଆନ୍‌ ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ନାଂ ।”
୧୬ ହେବେ ହେୱାର୍‌ ଅଦ୍‌ନି ତାହିୱାତାର୍‌ । ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଇ ପୁତ୍‌ଡ଼ା ଆରି ତର୍‌ ଇନେର୍‌ତି ?” ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଚାର୍‌, “କାଇସର୍‌ତି ।”
୧୭ ହେବେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “କାଇସର୍‌ତି ଇନାକା, ହେଦାଂ ରମିୟ ରାଜାଙ୍ଗ୍ ହିୟାଟ୍‌ ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଇନାକା ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ହିୟାଟ୍‌ ।” ହେବେ ହେୱାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ କାତାତ କାବା ଆତାର୍‌ ।
ହାତିପାଚେ ନିଙ୍ଗ୍‌ନି ବିସ୍ରେ ପର୍‌ସନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୨:୨୩-୩୩; ଲୁକ ୨୦:୨୭-୪୦)
୧୮ ଇଦାଂ ପାଚେ ଆରେ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାକା ମୁନା କିତାର୍‌ ସାଦୁକିର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଲାଗାଂ ୱାଜ଼ି ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌, ୧୯ “ଏ ଗୁରୁ, ମସା ମାକାଜିଂ ଲେକିକିତାନ୍ନା ଜେ, ଜଦି ଇନେର୍‌ ଲକୁ ନି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ହାତିସ୍, ଆରି ତା ଡକ୍ରୁହି ଜିବୁନ୍ତ ମାଚିସ୍‌, ଆରେ ତାଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକାପା ହିମ୍‍ଣାୱାକ୍ଡ଼ା ହିଲ୍‍ୱିତିସ୍, ତା ଆତିସ୍‌ ତା ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ତା ଡକ୍ରୁହିଙ୍ଗ୍ ଇଡ୍‌ଜ଼ି ତା ଟଣ୍ଡେନ୍‌ କାଜିଂ ହିମ୍‍ଣାୱାକ୍‍ଡା ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ କିନାନ୍‌ ।” ୨୦ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ସାତ୍‌ ବାୟ୍‍ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ମାଚାର୍‌; ଗାଜାକାନ୍‌ ର ଡକ୍ରି ଇଟ୍‌ତାନ୍‌ ଆରି ହିମ୍‌ଣାୱାକ୍‌ଡ଼ା ଆୱାଦାଂ ହାତାନ୍‌; ୨୧ ପାଚେ ଆରେ ରକାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଜିପା ହିମ୍‌ଣାୱାକ୍‌ଡ଼ା ଆୱାଦାଂ ହାତାନ୍‌ । ଆରେ ରକାନ୍‌ପା ହେ ଲାକେନେ ଆଜ଼ି ହାତାନ୍‌, ୨୨ ଆରେ, ସାତ୍‌ଜାଣ୍‌ ଜାକ ହିମ୍‌ଣାୱାକ୍‌ଡ଼ା ଆୱାଦାଂ ହାତାର୍‌; ହାରିହାରା ହେ କଗ୍‌ଲେ ପା ହାତାତ୍‌ । ୨୩ ହାଜ଼ି ଆରେ ନିଂନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାର୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାର୍‌, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ହେଦେଲ୍‌ ଇନେର୍‌ ଡକ୍ରି ଆନାତ୍‌ ? ସାତ୍‌ ଜାଣ୍‌ ଜାକ୍‌ ହେଦେଲିଂ ବିବା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।
୨୪ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ ସାକ୍ତି ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ କି ବାନ୍ୟା ହାଜ଼ିଦିଂ ହାନାଦେରା । ୨୫ ଜିସୁ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଆରେ ନିଙ୍ଗ୍‌ତି ପାଚେ ମାନାୟ୍‌ ବିବା କିଉର୍‌ କି ଇନେରିଂ ବିବାଆଦେଂ ହିଉର୍‌ । ମାତର୍‌ ସାର୍ଗେନି ଦୁତ୍‌ ଲାକେ ମାନ୍‌ଗାନାର୍‌ । ୨୬ ମାତର୍‌ ହାତାକାର୍‌ ଜେ ନିଙ୍ଗ୍‌ନାର୍‌, ହେ ବିସ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କି ମସାତି ସାସ୍ତର୍‌ତ ବୁଟାନି ବୁଜାଆନି କାତା ପଡ଼ି କିୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ଜେ, ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌ ଆପେଂ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ତି ଇସ୍ୱର୍‌, ଇସ୍‌ହାକ୍‌ତି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ଜାକୁବ୍‌ତି ଇସ୍ୱର୍‌ ? ୨୭ ହେୱାନ୍‌ ହାତି ଲଗାର୍‍ତି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ମାତର୍‌, ଜିତାକାର୍ତି । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବେସିବୁଜା ଆଉଦେରା !”
ମୁଡ଼୍‌ ବଲ୍‌
(ମାତିଉ ୨୨:୩୪-୪୦; ଲୁକ ୧୦:୨୫-୨୮)
୨୮ ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଦରମ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ବିତ୍ରେ ରକାନ୍‌ ଲାଗେ ୱାଜ଼ି ହେୱାର୍‌ କାତାବାର୍ତା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଜିସୁ ଆରି ସାଦୁକିରିଂ ହାର୍ଦି ଉତର୍‌ ହିତାନ୍ନା, ଇଦାଂ ପୁଞ୍ଜି ହେୱାନିଂ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ୱିଜ଼ୁ ବଲ୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନାବାନି ବଲ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ?”
୨୯ ଜିସୁ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, ମୁଡ଼୍‌ବଲ୍‌ ଇଦାଂ, “ଏ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌, ୱେନା, ମାପ୍ରୁ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ରକାନ୍‌ ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆନାନ୍‌;* ୩୦ ଆରେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମି ୱିଜ଼ୁ ୱାସ୍କି, ୱିଜ଼ୁ ପାରାଣ୍‌, ୱିଜ଼ୁ ମାନ୍‌, ଆରି ମାନ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ସାକ୍ତି ହିଜ଼ି ମାପ୍ରୁ ଜାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜିଉ ନୱାଟ୍‌ । ୩୧ ଆରେ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ, ଏନ୍‌ ନି ପାଡ଼୍‌ହା ଇଞ୍ଜି ଲଗାଂ ନି ୱାସ୍କିଲାକେ ଜିଉ ନୱାଟ୍‌ । ଇ ବଲ୍‌ତିଂ ଆଦିକ୍‌ ଆରି ଇନାକାପା ସିଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିଲୁତ୍‌ ।”
୩୨ ହେବେ ହେ ଦରମ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ହେଦାଂ ହାତ୍‌ପା, ହେୱାନ୍‌ ଜେ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ୱାତିସ୍‌ ଆରି ଇନେର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ଇଦାଂ ଏନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ରଚେ ଇଚାଇନା । ୩୩ ଆରେ, ୱିଜ଼ୁ ୱାସ୍କି, ୱିଜ଼ୁ ବୁଦି ଆରି ୱିଜ଼ୁ ସାକ୍ତି ହିଜ଼ି ହେୱାନିଂ ଜିଉ ନୱାଟ୍‌, ଆରି ପାଡ଼୍‌ହା ଇଞ୍ଜି ଲଗାଂ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଲାକେ ଜିଉନନାକା ୱିଜ଼ୁ ଗାର୍‌ଣି ଆରି ପୁଜାତିଙ୍ଗ୍‌ ଗାଜାଟି ।”
୩୪ ହେୱାନ୍‌ ବୁଦି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିଜ଼ି ମାନାକା ପୁଞ୍ଜି ଜିସୁ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଜିତାଂ ଏନ୍‌ ଦେହା ଆକାୟ୍‌ । ଇଦାଂ ପାଚେ ଇନେନ୍‌ ହେୱାନିଂ ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ପର୍‌ସନ୍‌ ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ସାସ୍‌ କିୱାତାର୍‌ ।”
କ୍ରିସ୍ଟ ଦାଉଦ୍‌ତି ମାଜ଼ି
(ମାତିଉ ୨୨:୪୧-୪୬; ଲୁକ ୨୦:୪୧-୪୪)
୩୫ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହିକ୍‌ୟା କିଜ଼ି ମାନି ସମୁତ ୱେନ୍‌ବାତାର୍‌, “କ୍ରିସ୍ଟ ଜେ, ଦାଉଦ୍‌ ମାଜ଼ି, ଇଦାଂ ଦରମ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇନାର୍‌ ? ୩୬ ନିଜେ ନେ ଦାଉଦ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍ତାଂ ବାର୍‌ତି ଆଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌,
ମାପ୍ରୁ ନା ମାପ୍ରୁତିଂ ଇଚାନ୍‌,
ଆପେଂ ଜେ ନି ସାତ୍ରୁରିଂ ନି ପାନା ତାରେନ୍‌ ଇଡ୍‍ୱାତାପ୍‌ନା,
ହେ ପାତେକ୍‌ ନା ବୁଜ୍‍ଣିପାଡ଼୍‍କା କୁଚ୍‌ଚି ମାନାଟ୍‌ ।”
୩୭ ନିଜେନେ ଦାଉଦ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଇଞ୍ଜି ଇନାନ୍‌; “ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ବାଚିକିତି ରାକ୍ୟାକାରିୟା କ୍ରିସ୍ଟ ଇନେସ୍‌ ବାର୍‌ତି ମାଜ଼ି ଆନାନ୍‌ ?”
ଦର୍ମ ଗୁରୁର୍‌ ବିସ୍ରେ ଜିସୁତି ୱେଚ୍‍ନାକା
(ମାତିଉ ୨୩:୧-୩୬; ଲୁକ ୨୦:୪୫-୪୭)
୩୮ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ୱାରିତାଂ ହେୱାନ୍‌ ବେରଣ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌ । ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ତି ହିକ୍ୟା ବିତ୍ରେ ଇଚାନ୍‌, “ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତାଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ !” ହେୱାର୍‌ ଡେଙ୍ଗା ଆଙ୍ଗି ଆର୍ପିସ୍‌ ବୁଲା ଆନି କାଜିଂ, ଆରେ ଆଟ୍‌ ବାଜାର୍‌ତ, ଜୱାର୍‌ ପାୟା ଆଦେଂ । ୩୯ “କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜ ଗାଜା ବାହା ଆରି ବଜିତ ଗାଜା ବାହା ପାୟା ଆଦେଂ ୱାର୍‌ୟା ଆନାର୍‌; ୪୦ ହେୱାର୍‌ ରାଣ୍ଡିକାଂ ଇଲ୍‌ ୱିଜ଼େ ନସ୍ଟ କିତାର୍‌ ଆରି ଟକାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଲାମା ପାର୍ତାନା କିନାର୍‌; ହେୱାର୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆନାର୍‌ !”
ର ରାଣ୍ଡି ଆୟାତି ଦାନ୍‌
(ଲୁକ ୨୧:୧-୪)
୪୧ ପାଚେ ହେ ଗାଦ୍ୟା ଇଲ୍‌ ମୁମ୍‌ଦ କୁଚ୍‌ଚି ଲକାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଟାକାଂ ରୁଣ୍ଡାଇକିତାର୍‌, ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌ । ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେନି ମାନାୟାର୍‌ ମାଜାନିଂ ହେବେ ବେସି ଇଡ୍‌ତାର୍‌; ୪୨ ଆରି, ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ଅର୍କିତ୍‌ ରାଣ୍ଡି ରି ଟାକା ଡାବୁଙ୍ଗ୍‌ ହେବେ ରାତ୍‌ତାତ୍‌ । ୪୩ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଜିସୁ ନିଜ୍‍ତି ଚେଲାରିଂ ଲାଗେ କୁକ୍‌ଚି ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଟାକାଂ ପେଡ଼ି ଇଡ଼୍‌ଜିମାନି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ତାକେଣ୍ଡାଂ, ଇ ଅର୍କିତ୍‌ ରାଣ୍ଡି ବେସି ଇଡ଼ିତାତ୍‌ ନା । ୪୪ ଇନାକିଦେଂକି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ନିଜେ ନିଜେତି ବେସି ଦାନ୍‌ତ ଅଲପ୍‍ ଅଲପ୍‍ ଦାନ୍‌ ଇଡ଼ିତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଇଦେଲ୍‌ ନିଜେତି ଇନାକା ହିଲ୍‌ୱାଦାଂ ନିଜେତି ଜିବୁନ୍‌ ବାଚାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦେଲ୍‌ତି ଇନାକା ମାଚାତ୍‌, ହେ ୱିଜ଼େ ରାତ୍‌ତାତ୍‌ ।”
* ୧୨:୨୯ ୧୨:୨୯ ମା ମାପ୍ରୁ ଇସ୍ୱର୍‌ କେବଲ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଆନାନ୍‌; ନଲେ ମାପ୍ରୁ ମା ଇସ୍ୱର୍‌, ମାପ୍ରୁ କେବଲ୍‌ ।