୧୪
ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଅସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଜିହୁଦିର୍‌ତି ଉପାୟ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୧-୫; ଲୁକ ୨୨:୧-୨; ଜହନ୍‌ ୧୧:୪୫-୫୩)
୧ ହେ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ଆରି ହଇୱି ରୁଟି ପାର୍ବୁ ଆଦେଂ ରି ଦିନ୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ହେ ୱେଡ଼ାଲିଂ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାର୍‌ ଆରି ସାସ୍ତିର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଚାଲାକି କିଜ଼ି ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାର୍‌, ହେବେ ନି ଉପାୟ୍‌ ଡେକ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌ । ୨ “ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ଇଚାର୍‌,” ପାର୍ବୁ ୱେଡ଼ାଲିଂ ଆକାୟ୍‌, “ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମାନାୟ୍‌ ବିତ୍ରେ ଗଣ୍ଡ୍‌ଗଲ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।”
ଜିସୁ ବେତ୍‌ନିଆତ ଚିକାଣ୍‌ କାସ୍‍ନାତ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୬-୧୩; ଜହନ୍‌ ୧୨:୧-୮)
୩ ଜିସୁ ବେତ୍‌ନିୟାତ ଗାଜାରଗ୍‌ନି ସିମନ୍‌ ଇଞ୍ଜ ତିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ଚି ୱେଡ଼ାଲିଂ ର କଗ୍‌ଲେ ର କଣ୍ଡିତ ବେସି ହାର୍ଦାକା ଜଟାମାଂସି ବାସ୍‌ନା ଚିକାଣ୍‌ ତାସି ଜିସୁ କାପ୍‌ଡ଼ାତ ଚିକାଣ୍‌ କଣ୍ଡି ଡ୍ରିକ୍‌ଚି ୱାକ୍‍ତେଙ୍ଗ୍‍ ଲାଗାତାତ୍‌ ।
୪ ଆରେ କେତେକ୍‌ ହେବେ ମାଚି ମାନାୟ୍‌ ରିସା ଆଜ଼ି ହେୱାର୍‌ ୱେଚ୍‌ପା ଆତାର୍‌, “ବାସ୍‌ନା ଚିକାଣ୍‌ ଇଦେଲ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଆର୍ଲା କିନାତା ? ୫ ଇ ବାସ୍‌ନା ଚିକାଣ୍‌ତ ତିନ୍‌ସ ଦିନ୍‌ତି ଟାକାଂ* ଆଦିକ୍‌ ମଲ୍‌ତ ପ୍ରସି ହିଲ୍‌ୱାକାରିଂ ହିୟାତାତ୍‌ମା । ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ହେ କଗ୍‌ଲେ ହିମ୍‌ଣାତି କେତ୍‌ତେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ ।”
୬ ମାତର୍‌ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍ଦେଂଲିଂ ପିହାଟ୍, ଇନେକିଦେଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କସ୍ଟ ହିନାଦେରା ? ହେଦେଲ୍‌ତ ନା କାଜିଂ ହାର୍ଦି କାମାୟ୍‌ କିନାତା ।” ୭ ଇନେକିଦେଂକି ଅର୍କିତ୍‌ ଲଗୁ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ମି “ଲାଗାଂ ମାନାର୍‌, ଆରି ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇଚା ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ପା ହେୱାରିଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ମି ତାକେ ମାନୁଙ୍ଗ୍ । ୮ ହେଦେଲ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଆଡ଼୍‌ଦାତାତ୍‌, ହେଦାଂ ହେଦେଲ୍‌ କିତାତ୍‌ନା; ହେଦେଲ୍‌ ଦୁଗେର୍‌ କାଜିଂ ନା ଗାଗାଡ଼୍‌ତିଂ ଆଗେନେ ଚିକାଣ୍‌ କାସ୍‌ଦାତାତ୍‌ । ୯ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ୱିଜ଼େ ପୁର୍ତି ତାକେ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ପା ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ୱେଚ୍‍ଚିୟା ଆନାତ୍‌, ହେ ବାହାତ ଇ କଗ୍‌ଲେଂ ଏତୁ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ତାଦେଲ୍‍ତି ଇ କାମାୟ୍‌ନି କାତା ପା ଇନିୟା ଆନାତ୍‌ ।”
ଜିହୁଦା ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ସତ୍ରୁ କେଇଦ ଆହିକିନାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୧୪-୧୬; ଲୁକ ୨୨:୩-୬)
୧୦ ହେବେ ବାର ଚେଲାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇସ୍କାରିୟତିୟ ଜିହୁଦା ଇଞ୍ଜି ରକାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ହାଚାନ୍‌ । ୧୧ ହେଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ୱାରିୟା ଆତାର୍‌ ଆରି ହେୱାନିଂ ଟାକାଂ ହିଦେଂ ଇଞ୍ଜି ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତାର୍‌ । ହେବେତାଂ ହେୱାନ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ସୁବିଦା ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇନେସ୍‌ ଆହିକିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ଇଦାଂ ଉପାୟ୍‌ ଡେକ୍‌ତେଂ ଲଗାତାନ୍ ।
ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁନି ବଜି
(ମାତିଉ ୨୬:୧୭-୨୫; ଲୁକ ୨୨:୭-୧୪; ୨୧:୩; ଜହନ୍‌ ୧୩:୨୧-୩୦)
୧୨ ପାଚେ ହେ ହଇୱି ରୁଟି ପାର୍ବୁନି ପର୍ତୁମ୍‌ ଦିନ୍ତ, ଇମ୍‌ଣି ଦିନ୍‌ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁନି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ପୁଜାକିନାର୍‌, ହେ ଦିନ୍‌ ଜିସୁତି ଚେଲାର୍‌ ହେୱାନିଂ ୱେନ୍‍ବାତାର୍, “ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ନି କାଜିଂ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ତିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଜାତ୍‌ନାୟ୍‌ କିନାପ୍‌ ଇଞ୍ଜି ନି ଇଚା କିନାୟା ?”
୧୩ ହେବେତାଂ ହେ ଚେଲାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରିୟାରିଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚି ପକ୍‌ତାନ୍‌ । “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଡ଼୍‌ଦ ହାଲାଟ୍‌, ଆରି ରକାନ୍‌ ଗାଗ୍ରି ଆସ୍ତି ହାନି ମାନାୟ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେଟା ଆଦ୍‌ନାନ୍‌, ତା ପାଚେ ପାଚେ ହାଲାଟ୍‌; ୧୪ ଇମ୍‌ଣି ଇଞ୍ଜ ହେୱାନ୍‌ ହଣାନ୍‌ । ହେ ଇଞ୍ଜ ନି ମୁଣିକାଙ୍ଗ୍ ଇନାଟ୍‌, ଗୁରୁ ୱେନ୍‌ବା ଆଦ୍‍ନାନା, ଆନ୍‌ ନା ଚେଲାର୍‌ ହୁକେ ଇମେତାକେ ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ବଜି କିନାଙ୍ଗ୍, ଇମେତ୍‌ ନା ହେ ଗତାଙ୍ଗ୍‍ବାହା ।” ୧୫ ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହେବେ ଜାତ୍‌ନାୟ୍‌ ଆରି ଜାଲ୍‌ଦି କିିତି ଜପ୍‌ଣି ଗାଜା ବାକ୍ରା ଚଚାନାନ୍, ହେ ବାହାତ ମାକାଜିଂ ଜାଲ୍‌ଦି କିୟାଟ୍‌ ।
୧୬ ହେବେତାଂ ଚେଲାର୍‌ ହସି ଗାଡ଼୍‌ ବିତ୍ରେ ହଟାର୍, ଆରେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇନେସ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ହେ ଲାକେ ହୁଡ଼୍‌ଜି ନିସ୍ତାର୍‌ ପାର୍ବୁ ଦିନ୍ତି ବଜି ଜାଲ୍‌ଦି କିତାର୍‌ ।
୧୭ ମ୍ଡିତିଲେ ହେୱାନ୍‌ ବାରଜାଣ୍‌ ଚେଲାର୍‌ ହୁକେ ୱାତାନ୍ । ୧୮ ହେୱାର୍‌ କୁଚ୍‌ଚି ତିନି ସମୁଦ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମି ବିତ୍ରେ ରକାନ୍‌, ଇନେର୍‌କି ନା ହୁକେ ତିନାନା, ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାତ୍ରୁ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ।”
୧୯ ହେବେ ହେୱାର୍‌ ଦୁକ୍‌ ଆଜ଼ି ରକାର୍ ରକାର୍ କିଜ଼ି ହେୱାନିଂ ୱେନ୍‍ବାତାର୍, “ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା ଆନ୍‌ ?”
୨୦ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ବାରଜାଣ୍‌ ବିତ୍ରେ ରକାନ୍‌, ଇନେର୍‌କି ନା ହୁକେ ତାଡ଼ିୟାତ ରୁଟି କ୍ଡୁକ୍‍ନାନ୍‍ ହେୱାନ୍‌ ।
୨୧ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ବିସ୍ରେ ସାସ୍ତର୍‌ ତାକେ ଇନେସ୍‌ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେ ଲାକେ ହାକି ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟାଦେଂ ହାନାନା, ମାତର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ସତ୍ରୁ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିୟା ଆନାନ୍‌, ଆ ହେୱାନ୍‌ ଦାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆନାନ୍‌ ! ହେୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଜଲମ୍‌ ଆୱାଦାଂ ମାଚିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତା ପାକ୍ୟାତ ହାର୍‌ ଆତାତ୍ମା !”
ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଜି
(ମାତିଉ ୨୬:୨୬-୩୦; ଲୁକ ୨୨:୧୪-୨୦; ୧ କରନ୍ତିୟ ୧୧:୨୩-୨୫)
୨୨ ହେୱାର୍‌ ତିନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ହେ ରୁଟି ଅସି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିଜ଼ି ହେୱାରିଂ ହିତାନ୍‌ ଆରି ହେଦାଂ ଡ୍ରିକ୍‌ଚି ହେୱାରିଂ ହିଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ଇନ୍ଦାଟ୍‌, ଇଦାଂ ନା ଗାଗାଡ଼୍‌ ।”
୨୩ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ କଲ୍‌ସି ଆସ୍ତି ଜୁୱାର୍‌ କିସି ହେୱାରିଂ ହିତାନ୍‌ “ଆରି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଉଟାର୍‌ ।” ୨୪ ଆରି, ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ଇମ୍‌ଣି ନିୟମ୍‌ନି ନେତେର୍‌ ବେସି ଲଗାଂ କାଜିଂ ରାକ୍ୟା ଆନାତା, ଇଦାଂ ନା “ହେ ନେତେର୍‌ । ୨୫ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ଆନ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ପୁନି କିଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଜିତ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ପାଡ଼୍‌ନି ରାସ୍‌ ଉଣାଙ୍ଗ୍‌, ହେ ଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଇଦାଂ ଆରି ଇନାୱାଡ଼ାଂପା ଉଣ୍ଡେଙ୍ଗ୍‌ କଙ୍ଗ୍‌ ।”
୨୬ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ କେର୍‌ତି ପାଚେ ଜିତ୍‌ମାଡ଼ିତ ହସି ହାଚାର୍‌ ।
ଜିସୁ ପାଚେ ହାନାକାର୍ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ପିହ୍‌ନାର୍
(ମାତିଉ ୨୬:୩୧-୩୫; ଲୁକ ୨୨:୩୧-୩୪; ଜହନ୍‌ ୧୩:୩୬-୩୮)
୨୭ ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାକାଦେର୍‌ ବାଦାପାୟା ଆନାଦେର୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା,
“ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମେଣ୍ଡା ଗଡ଼ିୟାଙ୍ଗ୍‌ ଅସ୍‌ତିସ୍‌, ଆରି ମେଣ୍ଡାଂ ଜେତ୍‌ କେତ୍‌ ଆଜ଼ି ହାନିକ୍‌ ।”
୨୮  ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ତି ପାଚେ ମି ଆଗେ ଗାଲିଲିତ ହାନାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୯ ମତର୍‌ ପିତର୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପିସ୍ତି ହାନ୍‍ଚିସ୍ପା, ଆନ୍‌ ପିସ୍ତି ହାଞ୍ଜୁଙ୍ଗ୍‌ ।”
୩୦ ଜିସୁ ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ନେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ନାଣା ରିହା କୁଜ଼ୁ କ୍ଡେନି ଆଗେ ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତିନିହଟ୍‌ ପାର୍ତି କିଦୁୟ୍‌ ।”
୩୧ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଆଟ୍‌ୱା କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, “ଜଦି ଆନ୍‌ ନି ହୁକେ ହାଦେଂ ଲାଗ୍‌ଦାନାତ୍‌ ଆତିସ୍‌ ପା ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମୁଡ଼୍‌କେ ଉଡ଼ା ଆଦୁଙ୍ଗ୍ । ଆରି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ପା ହେ ଲାକେ ଇଚାର୍‌ !”
ଜିସୁ ଗେତ୍‌ସିମନି ବାଡ଼୍‌ଦ ପାର୍ତାନା କିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୩୬-୪୬; ଲୁକ ୨୨:୩୯-୪୬)
୩୨ ପାଚେ ହେୱାର୍‌ ଗେତ୍‌ସିମନି ଇନି ତର୍‌ ର ବାହାତ ୱାତାର୍, ଆରି ହେୱାନ୍‌ ହେ ଚେଲାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ପାର୍ତାନା କିନି ପାତେକ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇବେ କୁଚ୍‌ଚି ମାନାଟ୍‌ ।” ୩୩ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ପିତର୍‌, ଜାକୁବ୍‌ ଆରି ଜହନ୍‌ତିଂ ହାଙ୍ଗ୍‌ ଅଜ଼ି ଆଦିକ୍‌ କାବା ଆଜ଼ି ଆରି ବିପ୍ତି ଆଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୩୪ ହେବେ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ନା ୱାସ୍କି ହାକି ଲାକେ ବେସି ଦୁକ୍‌ ଆନାତା; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇବେ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି କାସି ମାନାଟ୍‌ ।”
୩୫ ଜଦି ଆନାତ୍‌ ହେ ଦୁକ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଦେହା ଆନାତ୍‌ ହେବେତାଂ ହେୱାନ୍‌ ଅଲପ୍‍ ଦେହା ହାଲ୍‌ଜି ମେଦ୍‌ନିତ ଗୁର୍‌ଜି, ପାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୩୬ ଆରି ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଆବା, ୱିଜ଼ୁ ନି ପୁରା, ଇ ଉଣି ଗିନା ନା ତାଙ୍ଗ୍‌ ଦେହା ଇଟା, ଆତିସ୍‌ପା ନା ଇଚା ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ନି ଇଚା ।”
୩୭ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ୱାଜ଼ି ହେୱାରିଂ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌ ଆରି ପିତର୍‌ତିଂ ଇଚାନ୍‌, “ସିମନ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାଦେରା ? ର ଗଣ୍ଟା କାତେଙ୍ଗ୍ ଆଡ୍‌ୱାତାଦେର୍‌ ?” ୩୮ “ପରିକ୍ୟାତ ଇନେସ୍‌ ଆର୍‌ମାଟ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ କାସିମାଞ୍ଜି ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌, ଜିବୁନ୍‌ ଇଚା, ମାତର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ନାଦାର୍‌ ।”
୩୯ ହେୱାନ୍‌ ଆରି ଆଗେ ଲାକେ ହାଲ୍‌ଜି କାତା ଇଞ୍ଜି ପାର୍ତାନା କିତାନ୍‌ । ୪୦ ଆରେ ରଗ ୱାଜ଼ି ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ହୁଞ୍ଜ୍‌ନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ହୁଞ୍ଜ୍‍କାଣ୍‍କୁଙ୍ଗ୍‌ ଜୁଚ୍‍ପିୟା ଆଜ଼ି ମାଚିକ୍‌, ଆରି ହେୱାନିଂ ଇନା ଉତର୍‌ ହିନାର୍‌, ହେଦାଂ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌ ।
୪୧ ହେୱାନ୍‌ ତିନିହଟ୍‌ ୱାଜ଼ି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଆରି ହୁନ୍‌ଞ୍ଚାଦେର୍ଣ୍ଣା ? ଜବର୍‌ ଆତାତେ ! ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ପାପିର୍‌ କେଇତାକେ ହେଲାୟ୍‌ ଆନାନା । ୪୨ ନିଙ୍ଗାଟ୍‌, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହାନାସ୍; ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସତ୍ରୁ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଲାଗାଂ ୱାତାନେ !”
ଜିସୁ ଗାଚ୍ୟା ଆତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୪୭-୫୬; ଲୁକ ୨୨:୪୭-୫୩; ଜହନ୍‌ ୧୮:୩-୧୨)
୪୩ ଆରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ହେୱାନ୍‌ କାତା ଇନି ୱାଡ଼ାଲିଂ ବାରଜାଣ୍ ବିତ୍ରେ ଜିହୁଦା ଇନି ରକାନ୍‌ ଆରି ହେନି ଲକୁ ହେୱାନ୍‌ ହୁକେ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାର୍‌, ସାସ୍ତିର୍‌ ଆରି ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଲକୁ କାଣ୍ଡାଂ ଆରି ଟେଙ୍ଗାଙ୍ଗ୍ ଆଜ଼ି ୱାତାର୍ । ୪୪ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ସତ୍ରୁ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିନାକାନ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଚଚ୍‌ଚି ହିଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ । “ଆନ୍‌ ଇନେରିଂ ଡଞ୍ଜ୍‌ଗାନାଂ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱେନ୍‌, ହେୱାନିଂ ଆସ୍ତି ଜାଗ୍ରତ୍‌ ତ ଅନାଦେର୍‌ ।”
୪୫ ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ହେପାଦ୍‌ନା ହେୱାନ୍‌ ଲାଗେ ହାଲ୍‌ଜି, “ଏ ଗୁରୁ !” ଇଞ୍ଜି ହେୱାନିଂ ବେସି ଡନ୍‍ଚାନ୍ । ୪୬ ହେବେତାଂ ହେୱାର୍‌ ତା ଜପି କେଇ କିସି ଆସ୍ତାର୍‌ । ୪୭ ମାତର୍‌ ଲାଗେ ନିଲ୍‌ଚିମାନି ମାନାୟାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ରକାନ୍‌ କାଣ୍ଡା ହପ୍‌ତାନ୍ ଆରି ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାନ୍‌ ଆଡ଼ିଏନିଂ କେଇ କିଜ଼ି ତା କିତୁଲ୍‌ ହଣ୍‌ଜି ତୁହିତାନ୍‌ । ୪୮ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଚର୍କୁ ବିରୁଦ୍‌ତ ହତି ଲାକେ କାଣ୍ଡା ଆରି ଟେଙ୍ଗା ଆଜ଼ି ଇନାକା ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତେଙ୍ଗ୍‌ ୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ? ୪୯  ସବୁ ଦିନ୍‌ ଆନ୍‌ ମି ହୁକେ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ସିକ୍ୟା ହିିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତାୱାତାଦେର୍‌, ମାତର୍‌ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ କାତା ଗିଟାଆନି କାଦ୍‌ଲିଂ ଇଞ୍ଜି ଇ ସବୁ ଗିଟା ଆନାତା ।” ୫୦ ହେବେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଚେଲାର୍‌ ହେୱାନିଂ ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ପିସ୍ତି ହନ୍ତାର୍‌ ।
୫୧ ମାତର୍‌ ରକାନ୍‌ ଦାଙ୍ଗ୍‌ଣା ହିମ୍‌ଣେନ୍ ଡୁମ୍‌ଣ୍ଡା କୱାଣ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ପର୍‌ଚି ହେୱାନ୍‌ ପାଚେ ପାଚେ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ହେୱାନିଂ ଆସ୍ତାର୍‌ । ୫୨ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେ କୱାଣ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା ପିସ୍ତି ଡୁମ୍‌ଣ୍ଡା ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ହନ୍‌ତାନ୍ ।
ଜିହୁଦି ସବାତ ଜିସୁତି ବିଚାର୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୫୭-୬୮; ଲୁକ ୨୨:୫୪-୫୫,୬୩-୭୧; ଜହନ୍‌ ୧୮:୧୩-୧୪; ୧୯:୨୪)
୫୩ ପାଚେ ହେୱାର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବା କିନାକାର୍‌ ତାକେ ଅତାର୍‌, ଆରେ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାର୍‌, ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ଆରି ସାସ୍ତିର୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ୱାଜ଼ି ରୁଣ୍ଡାଆତାର୍‌ । ୫୪ ପିତର୍‌ ଦେହା ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ପାଚେ ପାଚେ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାର୍‌ ହାକ୍‌ଡ଼ି ବିତ୍ରେ ହାଚାନ୍‌ ଆରି ପାଦ୍‌ ଆଦିକାରି ହୁକେ କୁଚ୍‌ଚି ନାଣି କାଇଜି ମାଚାର୍‌ । ୫୫ ଇଦାଂ ପାଚେ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବା କିନାକାନ୍‌ ଆରି ଜିହୁଦି ସବାନିକାର୍ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ସାକି ଡେକ୍‌ତେଂ ଲାଗାତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଗାଟା ଆୱାତାର୍‌; ୫୬ ଇଦାଂ କାଜିଂ ବେସି ମିଚ୍‌ ସାକି ହିତାର୍‌ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ ସାକି ଗାଟାୱାତାର୍‌ ।
୫୭ ପାଚେ କେତେକ୍‌ ଲଗୁ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ହେୱାନ୍‌ ବେରୁତ ଇ ମିଚ୍‌ ସାକି ହିଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ । ୫୮ “ଆପେଂ ଇୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇ କାତା ଇନାକା ୱେଚାପ୍‌ନା, ‘ଆନ୍‌ ଇ କେଇଦାଂ ରଚ୍‌ଚି ମନ୍ଦିର୍‌ତିଂ ଡ୍ରିକ୍‌ଚି ତିନ୍‌ଦିନ୍‌ ବିତ୍ରେ’ ଆରି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ କେଇଦାଂ ରଚ୍‍ୱିିତି ମନ୍ଦିର୍‌ ରଚ୍‌ନାଙ୍ଗ୍ ।” ୫୯ ମାତର୍‌ ଇବେପା ହେୱାର୍‌ ସାକି ଗାଟାୱାତାର୍‌ ।
୬୦ ହେବେ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାନ୍‌ ମାଦି ନିଲ୍‌ଚି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, ନି ବିରୁଦ୍‌ତ ଇୱାର୍‌ ସାକି ହିନାରା, “ଏନ୍‌ ଇନାକାପା ଉତର୍‌ ହିଉୟା ?”
୬୧ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଦୟା ଆତାନ୍‌ ଆରି ଇନାକାପା ଉତର୍‌ ହିୱାତାନ୍ । ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାନ୍‌ ଆରେ ରଗ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ “ଏନ୍‌ ଇନାକା ମଙ୍ଗ୍‌ଲ୍‌ ପାୟାନି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାଜ଼ି କ୍ରିସ୍ଟ ?”
୬୨ ଜିସୁ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ହେୱାନ୍‌,” ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ “ଆନ୍‌ ଜେ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ସାକ୍ତିତାଂ ବୁଜ୍‌ଣି ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ନାକା ଆରି ଆକାସ୍‌ନି ବାଦାଡ଼୍‌ତ ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେର୍ !”
୬୩ ହେବେ ତାଙ୍ଗ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାନ୍‌ ତା ହେନ୍ଦ୍ରା କେଚ୍‌ଚି ଇଚାନ୍‌, “ସାକିତାଂ ମାଦାଂ ଆରି ଇନାକା ଲଡ଼ା ! ୬୪ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ନିନ୍ଦା ୱେଚାଦେର୍‌, ମି ବିଚାର୍‌ କିନାକା ଇନାକା ?” ଇବେ ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ହାକି ଦାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟା ଆନି ବିଦି ମାନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଇଚାର୍‌ ।
୬୫ ଆରେ ଇନେର୍‌ ଇନେର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜପି ଚୁବ୍‌ଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଗୁଗୁର୍‌ ମୁଗି କିଜ଼ି ବିଦା ଇଡ଼୍‌ଜି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, “ଏନ୍‌ କିନ୍ଦା ବେରଣ୍‌ ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିନାକାୟ୍‌ !” ପାର୍ମାଣ୍ ହିଦା । ଆରି ପାଦ୍‌ ଆଦିକାରିର୍‌ ଚାପ୍‌ଡ଼ା ଇଡ଼ୁ ଇଡ଼ୁ ହେୱାନିଂ ଆସ୍ତି ଅତାର୍‌ ।
ପିତର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିୱାତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୨୬:୬୯-୭୫; ଲୁକ ୨୨:୫୬-୬୨; ଜହନ୍‌ ୧୮:୧୫-୧୮; ୨୧:୨୫)
୬୬ ଆରି ପିତର୍‌ ତାରେନ୍‌ ହାକ୍‌ଡ଼ିତ ମାନିୱେଡାଲିଂ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁ ହେବା କିନାକାର୍ତି ର ଆଡ଼ିଏଣି ୱାଜ଼ି ପିତର୍‌ ନାଣି କାଇନାକା ହୁୁଡୁତାତ୍, ୬୭ ଆରି ପିତର୍‌ତିଂ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିଜ଼ି ଇଚାତ୍‌, “ଏନ୍‌ ପା ନାଜରିତିୟନି ଜିସୁ ହୁକେ ମାଚାୟ୍‌ ।”
୬୮ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଉଡ଼ା ଆଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ହେୱାନିଂ ପୁୁନୁଙ୍ଗ୍, ଆରି ଏନ୍‌ ଇନାକା ଇନାୟା, ଆନ୍‌ ବୁଜା ଆଉଙ୍ଗା ।” ପାଚେ ହାକ୍‌ଡ଼ି ଦୁୱେର୍‌ତାଂ ହସି ହାଚାନ୍‌; କୁଜ଼ୁ କ୍ଡେତାତ୍‌ ।
୬୯ ଆରେ, ହେ ଆଡ଼ିଏଣି ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଲାଗେ ନିଲ୍‌ଚି ମାନିଲୁଗାଂ ଆରି ରଗ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାତ୍‌, “ଇୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରକାନ୍‌ !” ୭୦ ମାତର୍‌ ଆରେ ପାର୍ତି କିୱାଦାଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ । ଆରେ ଅଲପ୍‍ ସମୁ ପାଚେ ଲାଗାଂ ନିଲ୍‌ଚି ମାନି ଲଗୁ ପିତର୍‌ତିଂ ଇଚାର୍‌, “ଏନ୍‌ ହାତ୍‌ପାନେ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରକାୟ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଏନ୍‌ ତ ଗାଲିଲିୟ୍‌ ଲଗୁ ।”
୭୧ “ମାତର୍‌ ପିତର୍‌ ନିଜେତିଙ୍ଗ୍‌ ରାଣ୍‌ କିଜ଼ି ଆରେ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ କାତା ଇନାଦେରା, ଆନ୍‌ ହେୱାନିଂ ପୁନୁଙ୍ଗ୍‌ !”
୭୨ ହେ ପାଦ୍‌ନା କୁଜ଼ୁ ରିହା କ୍ଡେତାତ୍‌, ଇବେତାଂ କୁଜ଼ୁ ରିହା କ୍ଡେନିହିଂ ଆଗେ ଏନ୍‌ “ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତିନିହଟ୍‌ ପାର୍ତି କିଦୁୟ୍‌,” ଇ ଇମ୍‌ଣି କାତା ଜିସୁ ପିତର୍‌ତିଂ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂ ପିତର୍‌ତିଂ ଏତୁ ୱାତାତ୍, ଆରି ହେୱାନ୍‌ ହେ କାତା ବାବିକିଜ଼ି ଆଡ଼୍‌ବେଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ ।
* ୧୪:୫ ୧୪:୫ ରୁପା ଟାକାଂ ୬:୩୭ ହୁଡ଼ାଟ୍‌ । ୧୪:୨୮ ୧୪:୨୮ ମାତିଉ ୨୮:୧୬. ୧୪:୪୯ ୧୪:୪୯ ଲୁକ ୧୯:୪୭; ୨୧:୩୭. ୧୪:୬୮ ୧୪:୬୮ କେତେକ୍‌ ପତିତ ଦାପ୍ରେ କୁଜ଼ୁ କ୍ଡେୱାତାତ୍‌ ।