ଜିସୁ ହିରକଲ୍‌ ରଗିଂ ଉଜ୍‌ କିତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୯:୧-୮; ଲୁକ ୫:୧୭-୨୬)
୧ ଏଚେକ୍‌ ଦିନ୍‌ ପାଚେ, ଜିସୁ ଆରେ ରଗ କପର୍ନାହୁମ୍‌ ମାସ୍‌ଦି ୱାତାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜ ମାନାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ୱିଜ଼ାର୍‌ ପୁଚାର୍‌ । ୨ ହେବେ ଏଚେକ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ରୁଣ୍ଡା ଆତାର୍‌, ଜେ, ଦୁୱେର୍‌ତ ପା ବାହା ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌, ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ବେରଣ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୩ ଇବେ ପା ମାନାୟାର୍‌ ର ହିରକଲ୍‌ ରଗିଂ ଚାରିଜାଣ୍‌ତାଂ ପିଣ୍ଡ୍‌ଜ଼ି ଜିସୁ ଲାଗାଏ ତାସି ୱାତାର୍‌, ୪ ମାତର୍‌ ବିଡ଼୍‌ ଲାଗିଂ ଜିସୁତାକେ ତାସ୍‌ ୱାଦେଂ ଆଡ୍‌ୱିତିଲେ, ହେୱାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ ମାଚାନ୍‌, ହେବେନି ଚାଉଣି ଜେତାର୍ ଆରି ହେଦାଂ ଡ୍ରିକ୍‌ଚି ହେ କାଟେଲ୍‌ତ ହିର୍‌କଲ୍‌ ଇଡ଼ିୟାତି ରଗି ହୁନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାନ୍ ହେଦାଂ ଜୁତ୍‌ତାତାର୍ । ୫ ଜିସୁ ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତି କିନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେ ହିରକଲ୍‌ ରଗିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଏ ବପା, ନି ପାପ୍‌ ସବୁ କେମା କିୟା ଆତାତ୍‌ ।”
୬ ମାତର୍‌ ଦରମ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ କେତେଜାଣ୍‌ ହେ ବାହାତ କୁଚ୍‌ଚି ନିଜେ ନିଜେତି ମାନ୍ତ ପୁସୁର୍ ପାସାର୍‍ ଆଜ଼ି ୱେଚ୍‌ପା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୭ “ଇ ମାନାୟ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାନ୍ନା ? ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ନିନ୍ଦା କିନାନା ! ହେଦାଂ ରୱାନିଂ ପିସ୍ତି ଇଚିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପିସ୍ତି ଆରେ ଇନେନ୍‌ ପାପ୍‌ କେମା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ !”
୮ ହେୱାର୍‌ ଜେ, ମାନ୍ତ ମାନ୍ତ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ପା ଆନାରା, ହେଦାଂ ଜିସୁ ନିଜେ “ହେ ଦାପ୍ରେ ପୁଞ୍ଜି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ମାନ୍ତ ଇନେକିଦେଂ ଇ ସବୁ ୱେଚ୍‌ପା ଆନାଦେରା ?” ୯ “ଇନାକା ଆଡ଼୍‌ୱା ? ହିରକଲ୍‌ ରଗିଂ ନି ପାପ୍‌ ସବୁ କେମା କିୟା ଆତ୍‌ତାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନାକା, କି ନିଙ୍ଗା, ନି କାଟେଲ୍‌ ଆସ୍ତି ତାଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜି ଇନାକା ?” ୧୦ ମାତର୍‌ ପୁର୍ତିତ ପାପ୍‌ କେମା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଜେ ଆନ୍‌, ନା ଆଦିକାର୍‌ ମାନାତ୍‌, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଦେର୍‌ ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେ ହିରକଲ୍‌ ରଗିଂ ଇଚାନ୍‌, ୧୧ “ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ନିଙ୍ଗା, ନି କାଟେଲ୍‌ ଆସ୍ତି, ମିଞ୍ଜ ହାଲା !”
୧୨ ହେବେତାଂ ହେୱାନ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ହେ ଦାପ୍ରେ କାଟେଲ୍‌ ଆଜ଼ି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ମୁମ୍‌ଦାଂ ହସି ହାଚାନ୍‍; ହେବେ ୱିଜ଼ାର୍‌ କାବା ଆଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଗୁଣ୍‌ କେର୍‌ଜି କେର୍‌ଜି ଇଚାର୍‌, “ଆପେଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାର୍ତାକା ଇନାୱାଡ଼ାଂପା ହୁଡ଼୍‍ୱାଦାଂ ମାଚାପ୍‌ !”
ଜିସୁ ଲେବିଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‌ତାନ୍‌
(ମାତିଉ ୯:୯-୧୩; ଲୁକ ୫:୨୭-୩୨)
୧୩ ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ରଗ ଗାଲିଲି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଗୁଟିତ ହସି ହାଚାନ୍, ଆରେ ମାନାୟାର୍‌ ତା ତାକେ ୱାତିଲେ, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ହିକାୟ୍‍ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୧୪ ଆରେ, ହାଲୁ ହାଲୁ ହେୱାନ୍‌ ଆଲପିତି ମାଜ଼ି ଲେବିଙ୍ଗ୍‌ ନିଜ୍‍ ସିସ୍ତୁଏନ୍‌ନାକାନ୍‌ ବାହାତ କୁଚ୍‌ଚି ମାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେୱାନିଂ ଇଚାନ୍‌, “ନା ପାଚେ ୱା” ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାନ୍‌ ତା ପାଚେ ହାଚାନ୍ ।
୧୫ ଇଦାଂ ପାଚେ, ଜିସୁ ଲେବିର୍‌ ଇଞ୍ଜ* ଚିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‌ନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ହେନି ସିସ୍ତୁଏନ୍‌ନାକାର୍‌ ଆରି ପାପିର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଆରି ଜିସୁ ଚେଲାହିର୍‌ ହୁକେ କୁଚ୍‌ଚାନ୍‌; ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ହେନି ମାଚାର୍‌, ଆରି ହେୱାନ୍‌ ପାଚେ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌ । ୧୬ ହେୱାନ୍‌ ପାପିର୍‌ ଆରେ ସିସ୍ତୁଏନ୍‌ନାକାର୍‌ ହୁକେ ତିନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ଇଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେୱାନ୍‌ ପାରୁସି ଦଲ୍‌ନି ସାସ୍ତିର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଚେଲାରିଂ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌, ଇଦାଂ ଇନାକା ? “ହେୱାନ୍‌ ଗାଚ୍‌ନାକାର୍‌ ହୁକେ ଆରି ପାପିର୍‌ ହୁକେ ରଚେ ତିନାନା ।”
୧୭ ଜିସୁ ହେଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଉଜ୍‌ ଆତାକାରିଂ ଡାକ୍ତର୍‌ ଲଡ଼ାଆକାୟ, ମାତର୍‌ ଇନେର୍‌ ନଚ୍‌ନି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ହେୱାରିଂ ଡାକ୍ତର୍‌ ଲଡ଼ା ମାନାତ୍‌; ଆନ୍‌ ଦାର୍ମି ଲଗାଂ କୁକ୍‌ତେଂ ଇଞ୍ଜି ୱାୱାତାଂନା, ମାତର୍‌ ପାପିରିଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‌ତେଂ ୱାତାଂନା ।”
ଜିସୁ ଉପାସ୍‌ ବିସ୍ରେନି ପରସନ୍‌
(ମାତିଉ ୯:୧୪-୧୭; ଲୁକ ୫:୩୩-୩୯)
୧୮ ଜହନ୍‌ ଚେଲାହିର୍‌ ଆରେ ପାରୁସିର୍‌ ଉପାସ୍‌ କିିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । “ଏଚେକ୍‌ଜାଣ୍‌ ୱାଜ଼ି ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, ଜହନ୍‌ ଚେଲାହିର୍‌ ଆରେ ପାରୁସିର୍‌ ଚେଲାହିର୍‌ ଉପାସ୍‌ କିତାର୍‌, ମାତର୍‌ ନି ଚେଲାର୍‌ ଉପାସ୍‌ କିଉରୁ ଇନେକିଦେଂ ?”
୧୯ “ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ବିବାକିନାକାର୍‌ ହୁକେ ବିବା ଦାଂଣେନ୍‌ ମାନି ସମୁତ ହେୱାର୍‌ ଇନାକା ଉପାସ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାର୍‌ ? ବିବାଦାଂଣେନ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ୱେଡ଼ାପାତେକ୍‌ ହେୱାର୍‌ ହୁକେ ମାନାନ୍‌, ହେ ପାତ୍‌ତେକ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଉପାସ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌ । ୨୦ ମାତର୍‌ ସମୁ ୱାନାତ୍‌, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାର୍‌ତାଂ ବିବା ଦାଂଣେନିଂ ନିକ୍‌ଚି ଅୟା ଆନାତ୍‌, ଆରି ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେ ଦିନ୍ତ ହେୱାର୍‌ ଉପାସ୍‌ କିତାର୍‌ ।
୨୧ ଇନେନ୍‌ ପୁନି ହେନ୍ଦ୍ରାତ ପ୍ଡାନି ହେନ୍ଦ୍ରା ନୁଲ୍‌ ଡ଼ଚୁନ୍‌; ଡ଼ଚ୍‌ଚିସ୍‌ ପୁନି ହେନ୍ଦ୍ରା ମେହାୟ୍ କିତିସ୍‌ ପ୍ଡାନି ହେନ୍ଦ୍ରାତାଂ ବେସି କେଚ୍‌ଚି ଅନାତ୍‌ ଆରି ଆଦିକ୍‌ ଗାଜା ଆଜ଼ି କେନ୍‌ଞ୍ଜି ହାନାତ୍‌ । ୨୨ ଆରି, ଇନେର୍‌ ପୁନି ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ ପ୍ଡାନି ତଲ୍‌ ମଣାତ ଇଟୁର୍‌; ଇଟ୍‌ତିସ୍‌ ହେଦାଂ ତଲ୍‌ ମଣା ପାଟ୍‌ଚି ତୁହିନାତ୍‌, ଆରେ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ ଆରି ତଲ୍‌ ମଣା ରିଣ୍ଡାଂ ନସ୍ଟ ଆନିକ୍‌ । ମାତର୍‌ ପୁନି ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ ପୁନି ତଲ୍‌ ମଣାତ ଇଟ୍‌ନାକା ମାନାତ୍‌ ।”
ଜମନି ଦିନ୍‌ ନାଜିଂ ପର୍‌ସନ୍‌
(ମାତିଉ ୧୨:୧-୮; ଲୁକ ୬:୧-୫)
୨୩ ଦିନେକ୍‌ ଜିସୁ ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ନାଜିଂ ଜମିପାଚି ନିପ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌, ଆରେ ତା ଚେଲାହିର୍‌, ହାଲୁ ହାଲୁ ତାସ୍‌ନି ଜିକି ନାଟ୍‌ତେଙ୍ଗ୍ ଲାଗାତାର୍‌ । ୨୪ ଇବେଣ୍ଡାଂ ପାରୁସିର୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଚାର୍‌, “ହୁଡ଼ା, ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ନାଜିଂ ଇନାକା କିନାକା ବିଦି ହିଲୁତ୍‍, ଚେଲାର୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଆନ୍ଦାଂ କିନାରା !”
୨୫ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ଦାଉଦ୍‌ ନାସ୍‌କି ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍‌ ଆରି ତା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ନାସ୍‌କି ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେ ପାଦ୍‌ନା ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ପଡ଼ି କିୱାତାର୍ଣ୍ଣା ?
୨୬ ଅବିୟାତର୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାର୍‌ ସମୁତ “ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇଞ୍ଜ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌, ଇମ୍‌ଣି ଦର୍ସନି ରୁଟି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ହେବାକିନି ମୁଣିକା ପିସ୍ତି ଆରି ଇନେର୍‌ ତିନି ଆଦିକାର୍‌ ବିଦି ଆକାୟ୍‌, ହେଦାଂ ତିନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ପାଚେ ଜାର୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‍ଦାକାରିଂ ପା ହିିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।”
୨୭ ଆରି, ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ଦିନ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, “ମାନାୟାର୍‌ ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ କାଜିଂ ଆୱାତାର୍ଣ୍ଣା । ୨୮ ଲାଗିଂ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ି ଜମ୍‌ନିବାର୍‌ ନାଜିଂ ପା ମାପ୍ରୁ ଆନାନ୍‌ ।”
* ୨:୧୫ ୨:୧୫ ଲେବିର୍‌ ଇଞ୍ଜ; ନଲେ ତା (ତା, ଜିସୁତି) ଇଞ୍ଜ ।