୧୦
୧ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାଦେଂ ଆଡ୍‌ନାର୍‌, ଇଦାଂ ନା ୱାସ୍କିନି ଆହା ଆରି ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଲାଗେ ନା ପାର୍ତାନା । ୨ ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍ତି ବିସ୍ରେ ଜେ ହେୱାର୍‌ତି ଇଚା ମାନାତ୍‌, ଇଦାଂ ଆନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ପାକ୍ୟାତ ସାକି ହିନାଙ୍ଗା, ମାତର୍‌ ହେ ଇଚା ଗିଆନ୍‌ମେହା ଆକାୟ୍‌ । ୩ ଲାଗିଂ ମାନାୟ୍‌ତି ଦାର୍ମି କିଜ଼ି ଇଡ୍‌ଦେଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହିତ୍‌ତି ଦାର୍ମିକାତା ବିସ୍ରେ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ଆରି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଦାର୍ମିକାତା ରଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ହିତ୍‌ତି ଦାର୍ମିକାତା ପୁନ୍‌ୱାତାର୍ଣ୍ଣା । ୪ ଇନେକିଦେଂକି ଜାଣ୍‌କେ ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ ପାକ୍ୟାତ ଦାର୍ମି ଗାଣାକିୟା ଆନି କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ବିଦିନି ହାରିହାରା ।
ୱିଜ଼ାର୍‌ କାଜିଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା
୫ ଇନେକିଦେଂକି ମସା ଲେକିକିତାନ୍‌ନା, ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ବିଦିନି ଦାର୍ମି ପାଲି କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ତା ହୁକେ ଜିନାନ୍‌ । ୬ ମାତର୍‌ ପାର୍ତି ବାର୍‌ତି ଦାର୍ମି ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାତ୍‌, “ମାନ୍ତ ମାନ୍ତ ଇନ୍‌ମାଟ୍‌ ‘ଇନେର୍‌ ସାର୍ଗେ ଦୁମ୍‌ନାର୍‌’ ଇଚିସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ଜୁତ୍‌ତି ତାନି କାଜିଂ ? ୭ କି ‘ଇନେର୍‌ ପାତାଲ୍‌ତ ଜୁନାନ୍‌’ ଇଚିସ୍‌, କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ନିକ୍‌ଚି ତାହିୱାନି କାଜିଂ ?” ୮ ଇନେକିଦେଂକି ସାସ୍ତର୍‌ ଇସାପ୍ରେ, “ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାତା ମି ଲାଗେ, ମି ମୁମ୍‌ ଆରି ମାନ୍ତ ମାନାତ୍ ।” ପାର୍ତି ବିସ୍ରେ ଇ କାବୁର୍‌ ନେ ଆପ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନାପା । ୯ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ୱାଇଦାଂ ଜିସୁ ମାପ୍ରୁ ଇଞ୍ଜି ମାନି କିନାଦେର୍‌, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନିଂ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ନିକ୍‌ତାନ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ୱାସ୍କିତ ପାର୍ତି କିନାଦେର୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍ତି ଆନାକା ପାୟାନାନ୍‌; ୧୦ ଇନେକିଦେଂକି ଦାର୍ମିକାତା ପାୟାନି କାଜିଂ ମାନାୟ୍‌ ୱାସ୍କିତ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌ ଆରି ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ପାୟାନି କାଜିଂ ୱେଇଦାଂ ମାନି କିନାନ୍‌ । ୧୧ ଲାଗିଂ ସାସ୍ତର୍‌ ଇନାତ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଲାଜା ଆଉନ୍‌ । ୧୨ ଇନେକିଦେଂକି ଜିହୁଦି ଆରି ଗ୍ରିକ୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନାକାପା ବିନେ ଆକାୟ୍‌, ଲାଗିଂ ୱିଜ଼ାର୍‌ତି ତ ର ମାପ୍ରୁ, ଆରେ ଏଚେକ୍‌ ଲକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ତି ଲାଗାଂ ପାର୍ତାନା କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ନି ଦାନ୍‌ଲାକେ । ୧୩ ଇନେକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ତର୍‌ ଆସ୍ତି ପାର୍ତାନା କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମୁକ୍ତି ଆନାନ୍‌ ।
୧୪ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇନେରିଂ ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତି କିୱାତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାନ୍‌ ଲାଗାଂ ଇନେସ୍‌ ପାର୍ତାନା କିତାର୍‌ ? ଆରେ ଇନେର୍‌ତି କାତା ହେୱାର୍‌ ୱେନ୍‌ୱାତାର୍ଣ୍ଣା, ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ ? ଆରେ ସୁଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ପିସ୍ତି ହେୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ୱେନାର୍‌ ? ୧୫ ଆରେ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଆୱିତିସ୍‌ ଇନେସ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନାର୍‌ ? ଇନେସ୍‌ ଲେକାମାନାତ୍‌, “ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ନେକ୍ରି ବିସ୍ରେନି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ତାନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ପାନା ଇନେସ୍‌ ହାର୍‌ମେହାଣ୍‌ ।” ୧୬ ମାତର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ହେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ମାନିକିୱାତାର୍ଣ୍ଣା । ଇନେକିଦେଂକି ଜିସାୟ୍‌ ଇନାନ୍‌, “ଏ ମାପ୍ରୁ, ମା କାବୁର୍‍ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଇନେର୍‌ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ନା ?” ୧୭ ଲାଗିଂ, ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ୱେନି ହୁକେ ପାର୍ତି ଉବ୍‌ଜା ଆନାତ୍‌ ଆରି କ୍ରିସ୍ଟତି ବଚନ୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିନାକା ନେ ହେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ।
୧୮ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ଇନାଙ୍ଗ୍‌, ହେୱାର୍‌ କି ୱେନ୍‌ୱାତାର୍ଣ୍ଣା ? ଆଁ ହାତ୍‌ପା ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକାମାନାତ୍‌;
“ସବୁ ପୁର୍ତିତ ହେୱାର୍‌ତି କାଟ୍‌,
ଆରେ ପୁର୍ତିନି ହାନ୍ଦି ପାତେକ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ବଚନ୍‌ ୱିଣ୍ଡ୍‌ଜି ହାଚାତ୍‌ନା ।”
୧୯ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ଇନାଙ୍ଗ୍‌, ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ଇନାକା ପୁନ୍‌ୱାତାର୍ଣ୍ଣା ? ପର୍ତୁମ୍‌ତ ମସା ଇନାନ୍‌,
“ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଗାଣା କିଆୱି
ଜାତିର୍‌ ହୁକେ ମି ଡାରା ଉବ୍‌ଜାୟ୍‌ କିନାପ୍‌,
ର ବୁଦିହିଲ୍‌ୱି ଜାତି ହୁକେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରିସାକିୟ୍‌ କିନାପ୍‌ ।”
୨୦ ତାପାଚେ ଜିସାୟ୍‌ ସାସ୍‌ତାଂ ଇନାନ୍‌,
“ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମାଙ୍ଗ୍‌ ଦାସ୍ତାୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାୟା ଆତାର୍‌;
ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମା ବିସ୍ରେ ସୁଣାୟ୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଲାଗାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଚଞ୍ଜିୟା ଆତାସ୍‌ ।”
୨୧ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇନାନା, “ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ମାନିକିୱାଦାଂ ଆରି ୱିଜ଼ୁ କୁଟୁମ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ୱେଡ଼ାବୁଡି କେଇ ଲାମାୟ୍‌ କିନାପା ।”