୧ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଜିହୁଦି ଲକ୍‌ନି ଇନାକା ? ସୁନ୍ନତ୍‌ କି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଇନାକା ? ସବୁ ବାନି ବେସି । ୨ ପର୍ତୁମ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ବଚନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ହେଲାୟ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୩ ଆୱିତିସ୍‌ ଏଚେ ଜାଣ୍‌ ପାର୍ତି କିୱାକାର୍‌ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାର୍‌ । ମାତର୍‌ ହେଦାଂ ଇଞ୍ଜି ଇନାକା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପାର୍ତି କିନାକା ଇନାକା ପଲ୍ୟା ଆନାତ୍‌ ? ୪ ମୁଡ଼େ ଆକାୟ୍‌ । ମାନାୟାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମିଚ୍‌ୱାର୍‌ ଆତିସ୍‌ପା, ଇସ୍ୱର୍‌ ହାତ୍‌ପା । ସାସ୍ତର୍‍ତ ଲେକାମାନାତ୍‌, “ନି ବଚନ୍‌ ହୁକେ ଏନ୍‌ ସମାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ପାର୍ମାଣ୍‍ ଆଡ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବିଚାର୍ଣ୍ଣା ଆତିହିଂ ଏନ୍‌ ଜିତା ଆ ।” ୫ ମାତର୍‌ ଜଦି ମା ଅଦାର୍ମି ଇସ୍ୱର୍ତି ଦାର୍ମିର୍‌ ସମାନ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‍ କିନାତ୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ ଇନାକା ଇନାସ୍‌ ? ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ତାଂ କିତି ପାଡ଼୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ କି ଦାର୍ମିହିଲାକାନ୍‌ ? ଆନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ବାବ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନାଙ୍ଗା । ୬ ହେଦାଂ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ଆମେତ୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ହେଦାଂ ଆତିସ୍‌ ବିଚାର୍‌ କାର୍‌ହା ଆୱିତିସ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁର୍ତିତ ନିଆୟ୍‌ ବିଚାର୍‌ କିନାନ୍‌ । ୭ ମାତର୍‌ ଜଦି ନାଦାଂ ମିଚ୍‌ ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍ତି ହାତ୍‌ପା ହେୱାନ୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କାଜିଂ ବେସି ବାବ୍ରେ ବାଡା ଆତାତ୍‌, ତାଆତିସ୍‌ ଆନ୍‌ ପା ଆରେ ଇନେକିଦେଂ ପାପି ଇଞ୍ଜି ବିଚାର୍‌ କିୟାନାନା ? ୮ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ଇନୁସ୍‌, “ୱାଡ ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‌ କିନାସ୍‌, ଏବେଣ୍ଡାଂ ହାର୍‌ପାଡ଼୍‌ ଗାଟାଆଦ୍‌ନାତ୍‌ ? ଆନ୍‌ ସମାନ୍‌ ଏଲେଂ କାତା ଇନାଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜି ଦାବା କିଜ଼ି ଏଚେକ୍‌ ଜାଣ୍‌ ନାଂ ନିନ୍ଦା କିଦ୍‌ନାରା । ହେୱାର୍‌ ଇଦାଂ କାଜିଂ ବିଚାର୍‌ ପାୟାନି କାତା, ନିଚୟ୍‌ ପାୟାନାର୍‌ ।”
ଇନେର୍‌ ଦାର୍ମି ଆକାୟ୍‌
୯ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଜିହୁଦିର୍ତି ଅବସ୍ତା ଗ୍ରିକ୍‌ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ହାର୍‌ ? ମୁଡ଼େ ଆକାୟ୍‌ । ଆନ୍‌ ଆଗେତାଂ ଇଚାଂନା ଜେ ରି କୁଦା ପା ଜିହୁଦି ଆରି ଗ୍ରିକ୍‌ ପାପ୍‌ତ ତାରେନ୍‌ ମାନାର୍‌, ୧୦ ଇନେସ୍‌ ଲେକାମାନାତ୍‌, “ଦାର୍ମିର୍‌ ଇନେର୍‌ ହିଲୁର୍‌, ଆକାୟ୍‌, ରୱାନ୍‌ ପା ଆକାୟ୍‌ ।”
୧୧ ରୱାନ୍‌ ପା ଗିୟାନି କି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହାତ୍‌ପା ହେବା କିନାକାନ୍‌ ହିଲୁନ୍‌ ।
୧୨ ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ହାଦେଂ ହାଚାର୍ଣ୍ଣା, ରଚେ ବହା ଆତାର୍ଣ୍ଣା; ଇନେର୍‌ ଦୟା କାମାୟ୍‌ କିତାର୍‌, ଇ ଲାକେ ଇନେର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ଆକାୟ୍‌ ଇ ଲାକେ ଇନେର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ।
୧୩ ହେୱାର୍‌ତି ବଚନ୍ତ ଆବ୍‌ଡ଼ୁଟି ଗାଣ୍‌ଜୁ, ୱେଇଦାଂ ମିଚ୍‌ ଜାରାଣ୍‌ ହାନାକା, ଅଟି ତାରେନ୍‍ କାଲାଟି ରାଚ୍‌ନି ବିସ୍‌ ମାନାତ୍‌ ।
୧୪ ହେୱାର୍‌ତି କାଣ୍‌କୁତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଅଲପ୍‍ ପା ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ହିଲୁତ୍‌ ।
୧୫ ହେୱାର୍‌ତି ପାନା ନେତେର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ତିକ୍‌ତିକା;
୧୬ ହେୱାର୍‌ ଇମେତାକେ ହାନାର୍‌, ହେବେ ନାସ୍‌ ଆରି ଦୁକ୍‍ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆନାତ୍‌, ୧୭ ଆରେ ସୁସ୍ତାନି ହାଜ଼ି ହେୱାର୍‌ ପୁନୁର୍‌ ୧୮ ହେୱାର୍‌ତି ଇସ୍ୱର୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ହେୱାର୍‌ କାଣ୍‌କୁ ଆଗେ ମାନ୍‌ଗୁତ୍‌ ।
୧୯ ଆରେ, ଆପ୍‌ତ ପୁନାପ୍‌ ଜେ, ବିଦି ଇନା ଇନାକା ଇନାତ୍‌, ହେ ସବୁ ବିଦିବିଦାନ୍‌ ତାରେନ୍‌ ମାନି ମାନାୟାରିଂ ଇନାତ୍‌, ଇନେସ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ୱେଇ ବନ୍ଦ୍‌ ଆନାତ୍‌ ଆରି ୱିଜ଼ୁ ପୁର୍ତି ଇସ୍ୱର୍ତି ବିଚାର୍‌ତ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ଆନାତ୍‌; ୨୦ ଇନେକିଦେଂକି ମସାତି ବିଦିନି କିତିକାମାୟ୍‌ ହୁକେ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ତା ମୁମ୍‌ଦ ଦାର୍ମି ଗାଣ୍‌ତି ଆଉର୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ମସାତି ବିଦି ହୁକେ ପାପ୍‌ନି ଗିଆନ୍‌ ଜଲମ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।
ପାର୍ତିତ ଦାର୍ମିର୍‌ ଗାଣାକିଆନାତ୍‌
୨୧ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଂ ଦାର୍ମି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ବିଦି ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ବିଦି ପିସ୍ତି ଇସ୍ୱର୍ତି ଦାର୍ମି ହତାତ୍‌ନା, ଆରେ ହେଦାଂ ବିସ୍ରେ ବିଦି ଆରି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ସାକି ହିନାତା, ୨୨  କେବଲ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ତାକେ ପାର୍ତି କିନି କାଜିଂ ଲକୁ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଣ୍‌କୁତ ଦାର୍ମି ଗାଣା କିଆନାନ୍‌ । ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନେରିଂ ମୁକ୍‌ମେଟ୍‌ କିୱାଦାଂ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ ୱିଜ଼ାକାରିଂ ପାବ୍‌ ହିନାନ୍‌ ।
୨୩ ୱିଜ଼ାର୍‌ତ ପାପ୍‌ କିତାର୍‌ନା, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ବାର୍ତିତାଂ ଉଣା ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ୨୪ ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ହୁଦାଂ ମଲ୍‌ଆୱାଦାଂ ଇମ୍‌ଣି ଦୟାନି ଦାନ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ହେଦାଂ ଇନେର୍‌ ଇଡ଼୍‌ନାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ହିନାନ୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ କାଣ୍‌କୁତ ଦାର୍ମି ଆନାର୍‌ । ୨୫ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ ହିତ୍‌ତାନ୍‌, ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ହାକି, ହେୱାନ୍ତି ତାକେ ନେତେର୍‌ତ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ମାନି ଲକୁ ପାପ୍ କେମାନି ଉପାୟ୍‌ ଆନାତ୍‌ । ଇସ୍ୱର୍‌ ଜାର୍‌ ଦାର୍ମିତିଂ ହପ୍‌ତେଂ ଇଦାଂ କିତାନ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ହୁଦାର୍ ଆଜ଼ି ଆଗେ କିତି ପାପ୍‌ ଆହ୍‌ୱାତନ୍ନା, ୨୬ ଆରେ ନଙ୍ଗ୍‌ନି କାଡ଼୍‌ଦ ଜାର୍‌ ଦାର୍ମି ହପ୍‌ନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ କିତାନ୍‌ନା, ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ଦାର୍ମି ଆରି ଜିସୁତି ତାକେ ପାର୍ତି କିନାକାରିଂ ଦାର୍ମି ଗାଣାକିଆନାକାର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଚଞ୍ଜାନାର୍‌ ।
୨୭ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଗରବ୍‌ ଇମେ ତାକେ ? ହେଦାଂ ଦେହା ଆତାତ୍‌ । ଇନେସ୍‌ବାର୍ତି ବିଦି ହୁକେ ? ଇନାକା କିନି କାମାୟ୍‌ ବିଦି ହୁକେ ? କି ପାର୍ତିନି ବିଦି ହୁକେ । ୨୮ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ମା ବୁଜାନାକା ଇଦାଂ, ମାନାୟ୍‌ ବିଦିତ କିତି କାମାୟ୍‌ ପିସ୍‌ସି ପାର୍ତି ହୁକେ ଦାର୍ମି ଗାଣାକିୟାନାନ୍‌ । ୨୯ କି ଇସ୍ୱର୍‌ କି କେବଲ୍‌ ଜିହୁଦିର୍‌ତି ଇସ୍ୱର୍‌ ? ହେୱାନ୍‌ କି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ତି ପା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆକାୟ୍‌ ? ଆଁ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ତି ପା । ୩୦  ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ତ ରୱାନ୍, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ପାର୍ତି କାଜିଂ ସୁନ୍ନତ୍‌ତିଂ ଆରି ପାର୍ତି କାଜିଂ ଅସୁନ୍ନତ୍‌ତିଂ ଦାର୍ମି ଗାଣାକିନାନ୍ । ୩୧ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଆପ୍‌ କି ପାର୍ତି ହୁକେ ବିଦିତିଂ ୱିହ୍‌ନାପା ? ହେଦାଂ ଇନାୱେଡ଼ାଂ ପା ଆମେତ୍‌ ଇଚିସ୍‌ ଆପ୍‌ ପାର୍ତି ହୁକେ ବିଦିନି କୁନାଦି ଡାଟ୍‌ କିନାସା ।
୩:୨୨ ୩:୨୨ ଗାଲାତିୟ ୨:୧୬. ୩:୩୦ ୩:୩୦ ଗାଲାତିୟ ୩:୨୦.