ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାହାଂ ହାର୍‌ମେହାଣ୍‌
୧ ନଂ ପାର୍ତି ହୁକେ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାଣ୍‌କୁତ ଦାର୍ମି ଆତାପ୍‌ନା ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାହାଂ ସୁସ୍ତାତ ମାନାପ୍‌ । ୨ ଇମ୍‌ଣି ଉପ୍‌କାର୍‌ନି ଅବସ୍ତା ବିତ୍ରେ ଆପ୍‌ ମାନାପ୍‌, ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ହୁକେ ପାର୍ତିତ ହଣ୍ତେଙ୍ଗ୍ ପା ଆଡ଼୍‌ତାପ୍‌; ଆରେ, ଆପ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ବାର୍ସିତ ଗରବ୍‌ କିନାପା । ୩ କେବଲ୍‌ ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ୱିଜ଼ୁ ବାନି ଦୁକ୍‌ତ, କସ୍ଟତ ପା ଗରବ୍‌ କିନାପା, ଲାଗିଂ ଦୁକ୍‌ତାଂ ସାସ୍‌, ସାସ୍‌ତାଂ ପୁନାକା, ୪ ଆରେ, ବାବ୍‌ନାତାଂ ବାର୍ସି ଜେ ଜଲମ୍‌ ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌ । ୫ ଆରେ, ବାର୍ସି ଲାଜ୍‌ କିଦୁତ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ହିତ୍‌ତି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ହୁକେ ମା ୱାସ୍କିତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଉନନାକା ମେଙ୍ଗ୍‌ୟା ଆତାନ୍ନା ।
୬ ଇନେକିଦେଂକି ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଆପ୍‌ ଉପାୟ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାକା ମାଚାପ୍‌, ହେପାଦ୍‌ନା କ୍ରିସ୍ଟ ସମାନ୍‌ ସମୁତ ପାର୍ତି କିୱାକାର୍‌ କାଜିଂ ହାତାନ୍‌ । ୭ ଦାର୍ମିର୍‌ ମାନାୟ୍‌ କାଜିଂ ଆରେ ରୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ତି ପାରାଣ୍‌ ହିନାକା ବେସି ହୁଡ଼୍‌ୟା ଆଉତ୍‌ । ଆତିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାନ୍‌ ପା ହାର୍‌ କାଜିଂ ଇନେର୍‌ ହିଦେଂ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ । ୮ ମାତର୍‌ ଆପ୍‌ ପାପି ମାନି ସମୁତ ପା କ୍ରିସ୍ଟ ଜେ ମା କାଜିଂ ହାତାନ୍‌, ହେବେ ଇସ୍ୱର୍‌ ମା କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଜିଉନନାକା ହପ୍‌ତାନ୍‌ନା । ୯ ଲାଗିଂ, ଇଦାଂ ଆରେ ହାତ୍‌ପା ଜେ, ଆପ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ୟ୍‌ ହେୱାନ୍‌ତି ନେତେର୍‌ ହୁକେ ଦାର୍ମି ଗାଣାକିୟାନାକା ଆତିଲେ ହେୱାନ୍‌ ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ରିସାତାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟାନାସ୍‌ । ୧୦ ଇନେକିଦେଂକି ଆପ୍‌ ସାତ୍ରୁ ମାନି ସମୁତ ଜଦି ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ମାଜ଼ିତି ହାକି ହୁକେ ମେହା ଆତାପ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଇଦାଂ ଆଦିକ୍‌ ହାତେନେ ଜେ, ଆପ୍‌ ମେହାଜ଼ି ହେୱାନ୍ତି ଜିବୁନ୍‌ ହୁକେ ମୁକ୍ତି ଆନାସ୍‌ । ୧୧ ଆରେ, କେବଲ୍‌ ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ମା ଇମ୍‌ଣି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ଆପ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଜ଼ି ଲାବ୍‌ କିତାପ୍‌ନା; ହେୱାନ୍‌ତି ହୁକେ ଆପ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ ଗରବ୍‌ ପା କିନାପା ।
ଆରମ୍‌ ଆରି କ୍ରିସ୍ଟ
୧୨ ଲାଗିଂ, ଇନେସ୍‌ ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ହୁକେ ପାପ୍‌ ଆରି ପାପ୍‌ ହୁକେ ହାକି ପୁର୍ତିତ ହଟାତ୍‌, ଆରେ ହେ ବାନି ହାକି ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ କାଜିଂ ଗିଟାତାତ୍‌, ଲାଗିଂ ୱିଜ଼ାର୍‌ତ ପାପ୍‌ କିତାର୍‌ । ୧୩ ବିଦି ହିନି ପୁର୍ବେତାଂ ଜଗତ୍‌ତ ପାପ୍ ମାଚାତ୍, ମାତର୍‌ ବିଦି ହିଲ୍‍ୱି ୱେଡ଼ାଲିଂ ପାପ୍‌ନି ଇସାବ୍‌ ଇଟ୍ୟାୱାଦାଂ ମାଚାତ୍‌ । ୧୪ ଆଦମ୍‌ ସମୁତାଂ ମସାତି ସମୁ ପାତେକ୍‌ ଇନେର୍‌ ଆରମ୍‌ ଲାକେ ବଲ୍‌ ମାନିକିୱାଦାଂ ପାପ୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚିସ୍‌ ପା, ୱିଜ଼ାର୍‌ ହାକିନି ତାରେନ୍‌ ଆତାର୍‌ ।
ଇନେର୍‌ତି ୱାନାକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ଆରମ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ର ହାରି ମୁମ୍‌; ୧୫ ମାତର୍‌ ପାପ୍‌ ଇନେସ୍‌, ଉପ୍‌କାର୍‌ ଦାନ୍‌ ପା ଜେ ହେ ଲାକେ, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଜଦି ରୱାନ୍‌ତି ପାପ୍‌ ହୁକେ ହେନି ହାତାର୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରି ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଂ, ଇଚିସ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ହିତି ଦାନ୍‌ ହେନି କାଜିଂ ଆଦିକ୍‌ ବେସି ଆତାତ୍‌ । ୧୬ ଆରେ, ରୱାନ୍‌ ପାପ୍‌ କିତିଲେ ଇନେସ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଆତାତ୍‌, ଇ ଦାନ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ହେ ଲାକେ ଆକାୟ୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ରୱାନ୍‌ କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣି ବିଚାର୍‌, ହେବେନି ପାଡ଼୍‌ ଦାଣ୍ଡ୍‌ ବଲ୍‌ ଆତାତ୍‌, ମାତର୍‌ ହେନିର୍‌ତି ପାପ୍‌ ତାରେନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଦାନ୍‌, ହେବେନି ପାଡ଼୍‌ ଦାର୍ମି ଗାଣାତାତ୍‌; ୧୭ ଲାଗିଂ ଜଦି ରୱାନ୍‌ ପାପ୍‌ତ ହେ ରୱାନ୍‌ ହୁକେ ହାକି ରାଜ୍‌ କିତାତ୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରି ଦାର୍ମି ଦାନ୍‌ନି ବେସି ଅୟାନାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ର ମାନାୟ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତ ରାଜ୍‌ କିତାର୍‌ ।
୧୮ ଲାଗିଂ, ରୱାନ୍‌ ପାପ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ଲାକେ ଇନେସ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟାର୍ତି କାଜିଂ ଦାଣ୍ଡ୍‌ ବଲ୍‌ ଗିଟାତାତ୍‌, ହେ ଲାକେ ପା ରୱାନ୍ତି ଦାର୍ମିକାତା କାରୁମ୍‌ନି ପାଡ଼୍‌ ଲାକେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟାର୍ତି କାଜିଂ ଜିବୁନ୍‌ ହିଦ୍‌ନି ଦାର୍ମି ଗାଣା କିୟାନାକା ଗିଟାତାତ୍‌ । ୧୯ ଇନେକିଦେଂକି ଇନେସ୍‌ ରୱାନ୍ତି ବଲ୍‌ ମାନିକିୱାଦାଂ ହୁକେ ହେନି ପାପିର୍‌ ଆତାର୍‌, ହେ ଲାକେ ରୱାନ୍ତି ବଲ୍‌ ମାନିକିତିଲେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଦାର୍ମି ଆନାର୍‌ ।
୨୦ ଇଦାଂ ପିସ୍ତି ବିଦି ପା ହଟାତ୍‌, ଇନେସ୍‌ ପାପ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଆନାତ୍‌; ମାତର୍‌ ଇମେତାକେ ପାପ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଆତାତ୍‌, ହେବେ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରେ ବେସି ଆଦିକ୍‌ ଆତାତ୍‌, ୨୧ ଇନେସ୍‌ ପାପ୍‌ ଇନେସ୍‌ବାନି ହାକିତ ରାଜ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ହେ ଲାକେ ଉପ୍‌କାର୍‌ ପା ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ଲାକେ ଦାର୍ମି ଦାନ୍‌ କିଜ଼ି ରାଜ୍‌ କିନାତ୍‌ ।