୧୦
ସାର୍ଗେଦୁତ୍‌ ଆରି ହାରୁ ପତି
୧ ତା ପାଚେ ଆନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ଆରେ ରୱାନ୍‌ ସାକ୍ତିକାଟି ଦୁତ୍‌ତିଂ ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁଜ଼ି ୱାନାତା । ହେଦେଲ୍‌ ବାଦାଡ଼୍‌ତ ଡାବାୟ୍‌କିଆ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ଆରି ତୁବ୍‌ଡ଼ାରାଚ୍‌ ହେଦେଲ୍‌ତି କାପ୍‌ଡ଼ାତିଂ ହୁର୍‌ଚି ମାଚାତ୍‌ । ହେଦେଲ୍‌ତି ମୁମ୍‌ ୱେଡ଼ା ଲାକେ ଆରି କାଲ୍‌କୁ ରିଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌ ନାଣି ମୁଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌ ଲାକେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୨ ତା କେଇଦ ର ଜେୟାତି ହିରୁ ପତି ମାଚାତ୍‌ । ହେଦେଲ୍‌ତି ଜାର୍‌ ବୁଜ୍‌ଣି ପାନା ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଜପି ଆରି ଡେବ୍‌ରି ପାନା ପୁର୍ତି ଜପି ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାତ୍‌ । ୩ ସିହଁ ଗାର୍ଜାନି ଲାକେ ଆଡ଼୍‌ବିସ୍‌ ହେଦେଲ୍‌ କୁକ୍‌ତାତ୍‌, ସମାନ୍‌ ହେ ଲାକେ ଆଡ଼୍‌ବିସ୍‌ ସାତ୍‌ଗଟା ବାଦାଡ଼ିଂ ଇଦେଲ୍‌ କୁକ୍‌ନି ତାକେ ଉତର୍‌ ହିତିକ୍‌ । ୪ ଚିନ୍‌ ଇଡ଼୍‌ନାକା ହେୱେକ୍‌ ଇନାକା କାତାବାର୍ତା ଆତିକ୍‌, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ଲେକିକିଦେଂ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ କାଟ୍‌ ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌ । ହେ କାଟ୍‌ ନାଂ ଇଞ୍ଚାତ୍‌ । “ବାଦାଡ଼୍‌ ଗାର୍ଜାନ୍ତ ଇନାକା ୱେନାୟା, ହେଦାଂ ଡ଼ୁକ୍‌ଚି ଇଟା; ଲେକି କିମା ।”
୫ ତାପାଚେ ଇମ୍‌ଣି ଦୁତ୍‌ତିଂ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଆରି ପୁର୍ତି ଜପି ନିଲ୍‌ତାକା ଆନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେଦେଲ୍‌ ତା ବୁଜ୍‌ଣି କେଇ ସାର୍ଗେ ନିପ ନିକ୍‌ତାତ୍‌, ୬ ଆରି ଇନେନ୍‌ ସାର୍ଗେ, ପୁର୍ତି, ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଆରି ତା ତାରେନ୍‌ନି ସବୁ ବିସ୍ରେ ଉବ୍‌ଜାୟ୍‌ କିତାର୍‌ନା ହେ ନିତ୍ରେଜିନାକାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ତର୍‌ଦ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ଇଚିକ୍‌, “ଆରେ କାଡ଼୍‌ ବିଲମ୍‌ ଆଉତ୍‌ । ୭ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ସାତ୍‌ ଦୁତ୍‌ ମରି ତୁବ୍‌ତାତ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଆଡ଼ିୟା ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ତି ଲାଗାଂ ଇମ୍‌ଣି ଡ଼ୁକ୍ତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ହପ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂ ୱିହ୍‌ନାନ୍‌ ।”
୮ ତାପାଚେ ସାର୍ଗେନି ହେ କାଟ୍‌ ନାଂ ଆରେ ଇଞ୍ଚାତ୍‌, “ହାଲା, ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ଆରି ମେଦ୍‌ନି ଜପି ନିଲ୍‌ଚିମାନି ଦୁତକ୍‌ତି କେଇଦାଂ ଜେତାକା ପତି ଅୱା ।”
୯ ଆନ୍‌ ଦୁତ୍‌କ୍‌ତି ଲାଗାୟ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ହେ ହିରୁ ତଲ୍‌ ପତିତିଂ ଏନ୍ତାଙ୍ଗ୍‌ । ହେଦେଲ୍‌ ନାଂ ଇଞ୍ଚାତ୍‌, “ଅଜ଼ି ତିନା । ନି ପଟ କାଜିଂ ଇଦାଂ କେନାକା, ମାତର୍‌ ନି ମୁମ୍‌ଦ ଇଦାଂ ପୁକି ଲାକେ ହୱାଦ୍‌ ହତ୍‌ନାତ୍‌ ।”
୧୦ “ହେବେ ଆନ୍‌ ଦୁତକ୍‌ କେଇଦାଂ ହେ ହିରୁ ପତିଂ ଅଜ଼ି ହେଦାଂ ଚିଚାଙ୍ଗ୍‌ । ହେଦାଂ ନା ୱେଇଦ ପୁକି ଲାକେ ହୱାଦ୍‌ ଆତାତ୍‌, ମତର୍‌ ଗୁସ୍‌ତି ଦାପ୍ରେ ପଟ ବିତ୍ରେ କେସି ହାଚାତ୍‌ । ୧୧ ତା ପାଚେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌ ନାଂ ଇନ୍‌ଚାର୍‌, ବେସି ଦେସ୍‌, ଜାତି, ବାସାନିକାର୍‌ ଆରି ରାଜାର୍‌ ବିସ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାବୁର୍‌ ଏନ୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ଆରେରଗ ସୁଣାୟ୍‌ କିୟା ।”