୧୮
ବାବିଲ୍‌ ବୁଡାତାକା
୧ ତା ପାଚେ ଆନ୍‌ ଆରେ ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ଦୁତ୍‌ତିଂ ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁଜ଼ି ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାଂ; ହେଦେଲ୍‌ ବେସି ଆଦିକାର୍‌ ମାଚାତ୍‌, ତା ପାଣ୍‌ତ ପୁର୍ତି ଅଜଡ଼୍‌ ଆଜ଼ି ହାଚାତ୍‌ । ୨ ହେଦେଲ୍‌ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଚାତ୍‌, “ଗାଜା ଗାଡ଼୍‌ ବାବିଲନ୍‌ ଦୁଡ଼ିମାସ୍ତାତ୍‌ ! ଆଦା ମୁନ୍‌ଚାତ୍‌ନା, ହେଦାଂ ବୁତ୍‌କୁ ବାହା ଆରେ, ବାନ୍ୟା ପୁଦାଂ ଆରି ରାଡ଼ା ଆରି ଗିଣ୍‌ ପଟିଂତି ଆରି ପସୁ ଜମ୍‌ନିବାହା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୩ ଇନେକିଦେଂକି ହେଦେଲ୍‌ ପୁର୍ତିନି ନାର୍‌ ଜାତିଂ ତା ଦାରିନି କାମାୟ୍‌ ଲାକେ କାଲିଂ ଉଟାତ୍‌ନା, ପୁର୍ତିନି ରାଜାର୍‌ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଦାରି କିନାରା, ଆରି ପୁର୍ତିନି ବେପ୍‌ରିୟାର୍‌ ପାପ୍‌ତ ମାଜାନ୍‌ ଆନାରା ।”
୪ ଇଦାଂ ପାଚେ ଆନ୍‌ ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌, ସାର୍ଗେତାଂ ଆରେ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ କାଟ୍‌ ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌
“ନା ମାନାୟାର୍‌ ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ହସି ୱାଡ !
ତା ଲାଗାଂତାଂ ହସି ୱାଡ !
ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ତା ପାପ୍‌ତ ମେହା ଅମାଟ୍‌;
ହେଦେଲ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ସାସ୍ତି ପାୟାନାତ୍‌, ହେବେ ମେହାଆମାଟ୍‌ !
୫ ତା ପାପ୍‌ କିନାକା ଗାଦି ଆଜ଼ି ସାର୍ଗେ ପାତେକ୍‌ ପା ନିଙ୍ଗ୍‌ତାତ୍‌ନା,
ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ଅଦାର୍ମି ସବୁ ଏତୁକିତାର୍‌ନା ।
୬ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମି କାଜିଂ ବେବାର୍‌ କିତାନ୍‌ନା,
ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତା କାଜିଂ ସମାନ୍‌ ହେ ଲାକେ ବେବାର୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।
ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା କିତାନ୍‌ନା, ତା କାମାୟ୍‌ ଇସାପ୍ରେ ହୁଡ଼୍‌ଜି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରି ଗୁଣ୍‌ ପୁଲିଂ ହିୟାଟ୍‌,
ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବାହାତ କାଲିଂ ମେହାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ନା,
ହେବେ ହେଦାଂ କାଜିଂ ରି ଗୁଣ୍‌ କାଲିଂ ମେହାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।
୭ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିତାନ୍‌ନା
ଆରି ଦାର୍ଜ୍ୟାରେ ଦିନ୍‌ କାଟିକିନାତା, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌
ହେଏଚେକ୍‌ କସ୍ଟ ଆରି ଡ଼ାତ୍‌ପାଟ୍‌;
ଇନେକିଦେଂକି ହେଦେଲ୍‌ ମାନ୍ତ ମାନ୍ତ ଇନାତା,
ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ରାଣି ଆଜ଼ି କୁଚ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌ନା,
ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ରାଣ୍ଡି ଆକାୟ୍‌ ।
୮ ତା ଇ ସବୁ ପାପ୍‌ ଲାଗିଂ ୱିଜ଼ୁ ଦୁକ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ହାନାକା, ଦୁକ୍‌,
ଆରି କାତାର୍‌ ଆର୍‍ନାତ୍,
ଆରେ ହେଦେଲ୍‌ ପୁରା ବାବ୍ରେ ନାଣିତ କାଡ୍‌ନାତ୍‌,
ଲାଗିଂ ତା ବିଚାର୍‌ କାରିୟା ମାପ୍ରୁ ଇସ୍ୱର୍‌ ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌ ।”
୯ ପୁର୍ତିନି ଇମ୍‌ଣି ସବୁ ରାଜା ଜେ ୱିଜ଼ାର୍‌ ରାଜାର୍‌ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଦାରି ଆରି ପାପ୍‌ ବେବାର୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ତା କାଡ୍‌ୟାଜ଼ିମାନି ଗାଗାଡ଼୍‌ତାଂ ଆହ୍‌ନି କଦା ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆଡ଼୍‌ବାନାର୍‌ ଆରି ଦୁକ୍‌ କିନାର୍‌ । ୧୦ ତା ଦୁକ୍‌ କସ୍ଟନି ମେହାଆଦେଂ ପାଣ୍ଡ୍ରାଜ଼ି ହେୱାର୍‌ ତା ତାଂ ବେସି ଦେହା ନିଲ୍‌ଚି ମାନାର୍‌ ଆରି, ହାୟ୍‌, ହାୟ୍‌, କିଜ଼ି ଇନାର୍‌, ଏଚେକ୍‌ ବଇଁକାର୍‌ ! ନିନ୍ଦା ଏନ୍‌ ଇନାକା ହେ ଗାଜାଗାଡ଼୍‌, ବାପୁକାଟିଗାଡ଼୍‌ ବାବିଲନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ର, ଗନ୍‌ଟା ବିତ୍ରେ ନି ଡାଣ୍ଡ୍‌ ଏକାୱାତାତ୍‌ ।
୧୧ ଆରେ, ପୁର୍ତିନି ବେପ୍‌ରିୟାର୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆଡ଼୍‌ବାନାର୍‌ ଆରି ଦୁକ୍‌ କିନାର୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ବେପାର୍‌ନି ଦିନିସ୍‌ ଆରେ କଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡୁର୍‌, ଇଚିସ୍‌, ୧୨ ହନା, ରୁପା, ମଣି, ମୁକ୍ତା, କୱାଣ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା, ୱାଙ୍ଗାବାର୍ତି ବାନି ହେନ୍ଦ୍ରା, ମାଟ୍‌ଆ ହେନ୍ଦ୍ରା, ଗେରୁବାନି ହେନ୍ଦ୍ରା ୱିଜ଼ୁ ବାନି ଚନ୍ଦନ୍‌ ୱେଜ଼୍‌ଗୁ, ଆତି ଟାଡାଙ୍ଗ୍‌ନି ସବୁ ବାନି ଆଡ଼୍‌ମାଡ଼୍‌, ବେସି ମଲ୍‌ନି ୱେଜ଼୍‌ଗୁ, ପିତାଡ଼୍‌, ଲୱା, ଆରି କାଲ୍‌ ରଚ୍‌ଚାକା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ରଚ୍‌ଚି ସବୁବାନି ଆଡ଼୍‌ମାଡ଼୍‌ । ୧୩ ଚରାମାଲି, ଗାନ୍ଦାଚିକାଣ୍‌, ଦୁପ୍‌ନି, ବାସ୍‌ନା କାସ୍‌ନି ଚିକାଣ୍‌, କୁନ୍ଦୁର୍‌, କାଲିଂ, ଚିକାଣ୍‌, ମଇଦା, ଗଁମ୍‌, ପସୁ, ମେଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌, ଗଡ଼ା, ଗଡ଼ାହାଗାଡ଼୍‌, କଡ଼୍‌କାଆଡ଼ିଏନ୍‌, ଆରି ମାନାୟାର୍‌ତି ପାରାଣ୍‌ । ୧୪ ବେପାର୍‌ କିନାକାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇନାର୍‌ । ଆହାଂ ସବୁ ଲକୁ ହାର୍ଦି ନିତାଂ ଦେହା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ଆରି ମି ଦନ୍‌ ସଂପତି ହଲ୍‌ନାକା ଆରେ ଆକାୟ୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାକାଂ ଆରେ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପାୟା ଆଉଦେର୍‌ । ୧୫ ଇମ୍‌ଣି ବେପ୍‌ରିୟାର୍‌ ହେ ଗାଡ଼୍‌ଦ ବେପାର୍‌ କିଜ଼ି ମାଜାନ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ତା ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ତ ମେହାଆଦେଂ ପାଣ୍ଡ୍ରାଜ଼ି ବେସି ଦେହା ନିଲ୍‌ଚି ଆଡ଼୍‌ବିସ୍‌ ଆରି ଦୁକ୍‌କିଜ଼ି ଇନାର୍‌ । ୧୬ ହେୱାର୍‌ ଆଡ଼୍‌ବିସ୍‌ ଇନାର୍‌, “ହାୟ୍‌, ଗାଜାଗାଡ଼୍‌ନି ଅବସ୍ତା ନଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ବଇଁକାର୍‌, ଏଚେକ୍‌ କସ୍ଟ ! ହେୱାନ୍‌ କୱାଣ୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା, ୱାଙ୍ଗାବାନି ଆରି ଗେରୁବାନି ହେନ୍ଦ୍ରାଙ୍ଗ୍‌ ଉସ୍‌ପିସ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ହନା, ମଣି ଆରି ମୁକ୍ତାତ ଡ଼ୟାଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୧୭ ମାତର୍‌ ର ଗଣ୍ଟା ବିତ୍ରେ ହେ ଇ ୱିଜ଼ୁ ଦାନ୍‌ ବୁଡା ଆତାତ୍‌ ।”
ଜାଜ୍‌ ମୁଣିକା, କେଉଟାର୍‌ ଆରି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ବେପ୍‌ରିୟାର୍‌ ବେସି ଦେହା ନିଲ୍‌ତାର୍‌ ୧୮ ଆରି କାଡ୍‌ୟାଜ଼ିମାନି ଗାଡ଼୍‌ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଚାର୍‌, “ଇ ଗାଜାଗାଡ଼୍‌ ଲାକେ ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ଗାଡ଼୍‌ ହିଲ୍‌ୱାତାତ୍‌ ।” ୧୯ ହେୱାର୍‌ କାପ୍‌ଡ଼ା ଜପି ଦୁଡ଼ି ଟୁଡ଼୍‌ଚି ଆଡ଼୍‌ବିସ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଏଚେକ୍‌ ବଇଁକାର୍‌ ! ଗାଡ଼୍‌ନି ଇ ଏଚେକ୍‌ ନନାକା କସ୍ଟ ! ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ମାନି ଜାଜ୍‌ନି ହାଉକାରିଂ ମାଜାନ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌; ନଙ୍ଗ୍‌ ର ଗଣ୍ଟା ବିତ୍ରେ ବୁଡା ଆତାତ୍‌ ।”
୨୦ ଏ ସାର୍ଗେନିକାଦେର୍‌ ! ହେୱାନ୍‌ ବୁଡାଜ଼ି ମାଚିଲେ ୱାରି କିୟାଟ୍‌ । ଏ ପୁଇପୁୟା ସାଦୁକାଦେର୍‌, ଏ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଚେଲା ଆରି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାଦେର୍‌ ! ୱାରିୟା ଆଡ, ଇନେକିଦେଂକି ମି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ହିତାନ୍‌ନା ।
୨୧ ତା ପାଚେ ରଞ୍ଜେଲ୍‌ ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌କାଟି ଦୁତ୍‌ ର ଗାଜା ଜାତାକାଲ୍‌ ଲାକେ ର କାଲ୍‌ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ତୁହି ହିଜ଼ି ଇଚାତ୍‌, “ଗାଜାଗାଡ଼୍‌ ବାବିଲନ୍‌ ଇ ଲାକେ ବାବ୍ରେ ତୁହିୟାନାତ୍‌ ଆରି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ଇନେର୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡୁର୍‌ । ୨୨ କି ଗମଣ୍‌, କେର୍‌କଣ୍‌ ୱାଡ଼ିୟାର୍‌, କି ହୁର୍‌ଡ଼ି ତୁବ୍‌ନାକାର୍‌, ଆରି ମରି ତୁବ୍‌ନାକାର୍‌ତି ଗାର୍ଜାନ୍‌ନି, ଇନାୱାଡ଼ାଂ ଆରେ ନି ବିତ୍ରେ ୱେନ୍‌ୟାଆଉତ୍‌ । ଇମ୍‌ଣି ରଚ୍‌ନାକାର୍‌ ନି ବିତ୍ରେ ଆରେ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାଉତ୍‌, ଜାତା କାଲ୍‌ନି ଗାର୍ଜାନ୍‌ ନି ବିତ୍ରେ ଆରେ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ୱେନ୍‌ୟାଉତ୍‌, ୨୩ ନି ବିତ୍ରେ ଆରେ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ଅଜଡ଼୍‌ କାଚା ଆଉତ୍‌, ନଲେ ବିବାଦାଙ୍ଗ୍‌ଣେନ୍‌ ଗାଡ଼୍‌ଚେ ସବଦ୍‌ ନି ବିତ୍ରେ ଆରେ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ୱେନ୍‌ୟାଉତ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ନି ବେପ୍‌ରିୟାର୍‌ ପୁର୍ତିତ ଗାଜା ସାକ୍ତିକାଟାକାର୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ନି ମାୟାତ ହୁକେ ଏନ୍‌ ପୁର୍ତିନି ସବୁ ଜାତିରିଂ ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାୟ୍‌ ।”
୨୪ ଆରେ ଇ ଗାଡ଼୍‌ଦ ପୁର୍ତିନି ହେନି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ଆରି ପୁଇପୁୟା ସାଦୁର୍‌ତି ନେତେର୍‌ ବଡ଼ାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ଇ ସବୁ ପାପ୍‌ କାଜିଂ ହେଦେଲ୍‌ ସାସ୍ତି ଦାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟାତାନ୍ନା ।