ସାର୍ଦ୍ଦି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ କାବୁର୍‌
୧ ସାର୍ଦ୍ଦି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ଦୁତ୍‌ତି ଲାଗାଂ ଲେକିକିୟା । ଇନେର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ସାତ୍‌ ଜିବୁନିଂ ଆରି ସାତ୍‌ଗଟା ହୁକାଂ ହେ ଲାକେ ଆତିକ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ଇନାନ୍‌, ଆପ୍‌ ମି କାମାୟ୍‌ ପୁନାପ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତର୍‌ଦିଂ ଜିତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ମତର୍‌ ହାତ୍‌ପାନେ ହାତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌ ଆରେ ହାକି କାଜିଂ ଜାଲ୍‌ଦି ବାକି ବିସ୍ରେ ବାଡ଼ାକାସ୍‌ କିୟାଟ୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌, ମି କାମାୟ୍‌ ସବୁ ଇସ୍ୱର୍ତି ମୁମ୍‌ଦ ଇ ପାତେକ୍‌ ବାର୍ତି ଆଉତେ । ୩ ଲାଗିଂ ଇନେସ୍‌ବାର୍ତି ହିକ୍ୟା ପାୟା ତାଦେର୍ଣ୍ଣା ଆରି ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେଦାଂ ଏତୁ କିଜ଼ି ପାଲି କିୟାଟ୍‌ ଆରି ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌; ଜଦି ଜାଲ୍‌ଦି ଆୱିତିସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଆପ୍‌ ଚର୍‌ ଲାକେ ୱାନାପ୍‌, ଆରେ ଇମ୍‌ଣି ସମୁତ ମି ଜପି ୱାଜ଼ି ଆର୍ଦାନାପ୍‌, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌କିତିସ୍‌ପା ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁଦେର୍‌; ୪ ଆତିସ୍‌ପା ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ହେନ୍ଦ୍ରା କାଞ୍ଜି କିୱାତାର୍ଣ୍ଣା, ମି ବିତ୍ରେ ସାର୍ଦ୍ଦିତ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ମାନାର୍‌; ହେୱାର୍‌ ଡ଼ିଞ୍ଜିନି ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍‌ପିସ୍‌ ମା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବୁଲାଚାଲା ଆନାର୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ତି ଜଗ୍‌ । ୫  ଇନେର୍‌ ଜିତା ଆନାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇ ଲାକେ ଡ଼ିଞ୍ଜିନି ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍‌ପାନାର୍‌, ଆରେ ଆନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ପତିତାଂ ତା ତର୍‌ ଇନେସ୍‌କିତିସ୍‌ପା ବୁଡାୟ୍‌ କିୱାଦାଂ ନା ଆବା ଆରି ତା ଦୁତକ୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ତା ତର୍‌ ମାନିକିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୬ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନିକାରିଂ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଇନାକା ଇନାତ୍‌, ଇନେରିଂ କିତୁଲ୍‌ ମାନାତ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ ମାନ୍‌ ହିଜ଼ି ୱେନେନ୍‌ ।
ପିଲାଦେଲ୍‌ପିଆ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି କାଜିଂ କାବୁର୍‌
୭ ପିଲାଦେଲ୍‌ପିଆ ମାନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ଦୁତ୍‌ ଲାଗାଂ ଲେକିକିୟା । ଇନେର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଆରି ହାତ୍‌ପା,
ଇନେର୍‌ କେଇଦ ଦାଉଦ୍‌ତି କୁଚିକାଡି ମାନାତ୍‌, ଇନେର୍‌ ଜେତିସ୍‌ ଇନେର୍‌ ଗେସ୍‌ତେଂ ଆଡୁର୍‌, ଆରେ ଗେସ୍‌ତିସ୍‍ ଇନେର୍‌ ଜେତେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌, ୮ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ଇନାନ୍‌, ଆନ୍‌ ମି କାମାୟ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌; ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଆନ୍‌ ମି ମୁମ୍‌ଦ ର ଦୁୱେର୍‌ ଜେତାଙ୍ଗ୍‌ନା, ଇନେର୍‌ ହେଦାଂ ଗେସ୍‌ତେଂ ଆଡୁର୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ମି ସାକ୍ତି ଅଲପ୍‍, ଆତିସ୍‌ପା ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା କାତା ମାନି କିଜ଼ି ନା ତର୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାଦେର୍‌ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୯ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଜିହୁଦିର୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ମିଚ୍‌ତାଂ ଜାର୍‌ଲଗାଂ ଜିହୁଦି ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ନି କୁଟୁମ୍‌ ଇଞ୍ଜ କୁଦାନି ମାନାୟାରିଂ ଆପ୍‌ ତାସି ମି ପାନା ତାରେନ୍‌ ଜୱାର୍‌କିୟ୍‌କିଦ୍‌ନାପ୍‌, ଆରେ ଆନ୍‌ ଜେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନଦ୍‌ନାଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ପୁନାର୍‌ । ୧୦ ନା ବଲ୍‌ ଇସାପ୍‌ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ସାସ୍‌ନି ବଚନ୍‌ ରାକ୍ୟା କିତାଦେର୍‌ନା, ଇଦାଂ କାଜିଂ ପୁର୍ତିନିକାରିଂ ପରିକ୍ୟା କିନି କାଜିଂ ସବୁ ଜଗତ୍‌ ଜପି ଇମ୍‌ଣି ପରିକ୍ୟା କାଡ଼୍‌ ୱାନାତ୍‌, ହେବେତାଂ ଆନ୍‌ ପା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରାକ୍ୟା କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୧ ଆନ୍‌ ଦାପ୍ରେ ୱାନାଙ୍ଗା; ମିଦାଂ ଇନାକା ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଜାତୁନ୍‌ କିଜ଼ି ଇଟାଟ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଇନେର୍‌ ମିତାଂ, ମି ଜିତାତି ମୁକୁଟ୍‌ ଚରି କିଜ଼ି ଅଦେଂ ଆଡୁର୍‌ । ୧୨  ଇନେର୍‌ ଜିତା ଆନାର୍‌, ଆନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମା ଇସ୍ୱର୍ତି ମନ୍ଦିର୍‌ନି ମୁଣ୍ଡା ଲାକେ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଆରେ ହେବେତାଂ ବାର୍‌ତ ହାଲୁନ୍‌; ଆପ୍‌ ମା ଇସ୍ୱର୍ତି ତର୍‌ ଆରି ସାର୍ଗେତାଂ ତା ତାକେଣ୍ଡାଂ ଆତାକା ଇମ୍‌ଣି ପୁନି ଜିରୁସାଲମ୍‌, ମା ଇସ୍ୱର୍ତି ହେ ଗାଡ଼୍‌ନି ତର୍‌ ଆରେ ନା ଜାର୍‌ତି ପୁନି ତର୍‌ ହେଦାଂ ଜପି ଲେକିକିନାପ୍‌ ।
୧୩ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିକାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ ଇନାକା ଇନାତ୍‌, ଇନେରିଂ କିତୁଲ୍‌ ମାନାତ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ ୱେନେନ୍‌ ।
ଲାଅଦିକିଆ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି କାଜିଂ କାବୁର୍‌
୧୪ ଲାଅଦିକିଆ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ଦୁତ୍‌ ଲାଗାଂ ଲେକିକିୟା । ଇନେନ୍‌ ସତ୍‌, ଇନେନ୍‌ ପାର୍ତିନିକାନ୍‌ ଆରି ହାତ୍‌ପା ସାକି, ଇସ୍ୱର୍ତି ୱିଜ଼ୁ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ନି ଆଗେ ରଚ୍‌କାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ଇନାନ୍‌, ୧୫ ଆନ୍‌ ମି କାମାୟ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌, ଏପ୍‌ କାକାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ କି ଉହୁମ୍‌ ଆକାୟ୍‌; ଏପ୍‌ କାକାର୍‌ କି ଉହୁମ୍‌ ଆତିସ୍‌ ହାର୍‌ ଆତାତ୍ମା । ୧୬ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କାକାର୍‌ କି ଉହୁମ୍‌ ଆୱାଦାଂ ଅଲପ୍‍ ଉହୁମ୍‌ ଆତିଲେ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନା ୱେଇଦାଂ କାକ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୭ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାଦେରା, ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ମାଜାନ୍‌, ନାଦାଂ ବେସି ଦନ୍‌ ମାନାତ୍‌, ନାଂ ଇନାକା ଉଣା ଆକାୟ୍‌; ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ଦୟା ହିଲାକାଦେର୍, ହିଲ୍‌ୱାକାଦେର୍‌, ଅର୍କିତ୍‌, କାଣା ଆରି ନାଗ୍‌ଡ଼ା, ଇଦାଂ ପୁନୁଦେର୍‌; ୧୮ ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ ୱେଚ୍‌ଚାନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାଜାନ୍‌ ଆନି କାଜିଂ ନା ତାଂ ନିର୍ମଲ୍‌ ହନା କଡ଼ାଟ୍‌, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଗ୍‌ଡ଼ାନି ଲାଜୁ ଇନେସ୍‌ ଚଞ୍ଜିୟା ଆଉତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଉସ୍‌ପିନି କାଜିଂ ଡ଼ିଞ୍ଜିନି ହେନ୍ଦ୍ରା ନା ତାଂ କଡ଼ାଟ୍‌ । ଆରେ ହୁଡ଼୍‌ନି ସାକ୍ତି ନିର୍‌ମଲ୍‌ କିନି କାଜିଂ କାଜଲ୍‌ କଡ଼୍‌ଜି କାଣ୍‌କୁକାଂ କାଜ଼ାଟ୍‌ । ୧୯  ଆନ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ମାନାୟାରିଂ ଜିଉନନାଙ୍ଗ୍‌, ହେୱାରିଂ ଲେତ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ସାସନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌; ଇଚିସ୍‌ ୱାସ୍କିଲାହାଂ ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ । ୨୦ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଆନ୍‌ ବାର୍ତ ନିଲ୍‌ଚି ଦୁୱେର୍‌ତ ଇଡ଼୍‍ଦାନାଙ୍ଗା; ଜଦି ଇନେର୍‌ ନା କାଟ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଦୁୱେର୍‌ ଜେତ୍‌ନାନ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଆନ୍‌ ହଣ୍‍ଜି ତା ଲାଗାଂ ହାନାଙ୍ଗ୍‌, ଆରେ ଆନ୍‌ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ତିନାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ତିନାନ୍‌ । ୨୧ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜିତା ଆଜ଼ି ନା ଆବା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ତା ଗାଦିତ କୁଚ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌ନା, ହେ ଲାକେ ହେୱାନ୍‌ ଜିତା ଆନାନ୍‌, ଆନ୍‌ ହେୱାନିଂ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ନା ଗାଦିତ କୁଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ହିନାଙ୍ଗ୍‌ ।
୨୨ “ୱେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କିତୁଲିଂ ମାଚିସ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିକାଂ ଇନାକା ଇନାତ୍‌, ୱେନାଟ୍‌ ।”
୩:୫ ୩:୫ ହତ୍‌ତି ୨୦:୧୨; ମାତିଉ ୧୦:୩୨; ଲୁକ ୧୨:୮. ୩:୧୨ ୩:୧୨ ହତ୍‌ତି ୨୧:୨. ୩:୧୯ ୩:୧୯ ଏବ୍ରି ୧୨:୬.