ପତି ଆରି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା
୧ ତା ପାଚେ ଆନ୍‌ ଗାଦିତ କୁଚ୍‌ଚି ମାନି ମାନାୟ୍‌ତିଂ ବୁଜ୍‌ଣି କେଇଦ ର ପତିତ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ହେଦାଂ ରିକଣ୍ଡାଂ ଲେକାତାତ୍‌ନା ଆରି ସାତ୍‍ଗଟା ଚିନ୍‌ତ ହେଦାଂ ଚିନ୍‌ ଇଟ୍ୟାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ୨ ଆରେ ଆନ୍‌ ର ସାକ୍ତିକାଟି ଦୁତ୍‌ତିଂ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ; ହେଦେଲ୍‌ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ସୁଣାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ମାଚାତ୍‌, “ଇନେର୍‌ ଇ ଚିନ୍‌ ସବୁତିଂ ଡ୍ରିକ୍‌ଚି ପତି ଜେତେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ଇନେର୍‌ ଜଗ୍‌ ମୁଣିକା ମାଚିସ୍‌, ହସି ୱାଏର୍‌ ।” ୩ ମାତର୍‌ ହେ ପତି ଜେସି ହେବେ ଇନାକା ଲେକାମାନାତ୍‌, ପଡ଼ିକିଦେଂ ସାର୍ଗେ, ପୁର୍ତିତ କି ପାତାଲ୍‌ତ ଇନେର୍‌ ହତ୍‌ୱାତାର୍‌ । ୪ ହେ ପତି ଜେସି ହେବେ ଇନାକା ଲେକା ଆତ୍‌ତ୍ନା, ପଡ଼ି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ରୱାନ୍‌ ପା ଜଗ୍‌ ମୁଣିକା ଗାଟାଆଦ୍‍ୱିତିଲେ, ଆନ୍‌ ଦୁକ୍‌ ଆଜ଼ି ଆଡ଼୍‌ବେଦେଂ ଲାଗାତାଂ । ୫ ହେବେ ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ଚାନ୍‌, ଆଡ଼୍‌ବାମା, ହୁଡ଼ା, ଇନେନ୍‌ ଜିହୁଦା ଲାତ୍ରାତାଂ ସିହଁ ଆରି ଦାଉଦ୍‌ତି ଦଲ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପତିନି ସାତ୍‍ଗଟା ଚିନ୍‌ ଇଡ୍‌ତାକା ଡ୍ରିକ୍‌ଚି ହେଦାଂ ଜେନି କାଜିଂ ଜିତା ଆତାନ୍ନା ।
୬ ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ଗାଦି, ଚାରି ପାରାଣିଂ ଆରି ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ମାଦ୍‌ଣିବାହାତ ର ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ନିଲ୍‌ତାକା ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ହେୱାନ୍‌ ହାତି ଲାକେ ଚଞ୍ଜ୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍ତି ସାତ୍‌ କମଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ସାତ୍‍ଗଟା କାଣ୍‌ଗାଂ; ହେ ୱିଜ଼ୁ କାଣ୍‌ଗାଂ ସବୁ ପୁର୍ତିତ ପକ୍ୟାତି ଇସ୍ୱର୍ତି ସାତ୍‍ଗଟା ଜିବୁନ୍‌ । ୭ ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ୱାଜ଼ି ଗାଦି ଜପି କୁଚ୍‌ଚିମାନି ମୁଣିକାତିତାଂ ବୁଜ୍‌ଣି କେଇଦାଂ ହେ ପତି ଅତାନ୍‌ । ୮ ହେ ପତି ଅତିଲେ ହେ ଚାରି ପାରାଣିଂ ଆରି ୨୪ ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ମୁମ୍‌ଦ ଡାଣ୍ଡାହାଡ଼୍‌ ଇଡ଼୍‌ତାର୍‌; ହେୱାର୍‌ତି ୱିଜ଼ାର୍‌ତି କେଇଦ ଗମଣ୍‌ ଆରି ପୁଇପୁୟା ଦାର୍ମିର୍ତି ପାର୍ତାନା ଲାକେ ଦୁପ୍‌ନିତ ବାର୍ତି ହନା କଣ୍ଡି ମାଚାତ୍‌ । ୯ ହେୱାର୍‌ ର ପୁନି କେର୍‌କଣ୍‌ କେର୍‌ଜି ଇଚାର୍‌,
ଏନ୍‌ ହେ ପତି ଅଦେଂ ଆରି ହେବେନି ସିଲ୍‌ ଡ୍ରିକ୍‌ତେଂ ଜଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାୟ୍‌,
ଇନେକିଦେଂକି ଏନ୍‌ ହାଜ଼ି ମାଚାୟ୍‌,
ଆରେ ଜାର୍‌ ନେତେର୍‌ ହୁକେ ସବୁ କୁଟୁମ୍‌, ବାସାନିକାର୍‌, ଲାତ୍ରା
ଆରି ଜାତି ବିତ୍ରେତାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି କାଜିଂ ମାନାୟାରିଂ କଡ଼୍‌ତାୟ୍‌ନା,
୧୦  ଆରେ ହେୱାରିଂ ମା ଇସ୍ୱର୍ତି ଇସାପ୍‌ତ ରାଜି ହେବା କିନି ରାଜା ଲାତ୍ରା ଆରେ
ମାପ୍ରୁ ହେବାକିନାକାନ୍‌ କିଜ଼ି ହିତାୟ୍‌ନା; ଆରେ ହେୱାର୍‌ ପୁର୍ତି ଜପି ରାଜ୍‌ କିନାନ୍‌ ।
୧୧ ତା ପାଚେ ଆନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ହାଜାର୍‌ ହାଜାର୍‌ ଆରି ଲାକେ ଲାକେ ସାର୍ଗେନି ଦୁତ୍‌କୁ ଗାଦିତ, ଚାରିଗଟା ପାରାଣିଂ ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ବେଡ଼ିକିଜ଼ି ନିଲ୍‌ତିକ୍‌ନା । ୧୨ ହେୱେକ୍‌ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ କେର୍‌ଜି ମାଚିକ୍‌, ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌, ଦାନ୍‌, ଗିଆନ୍‌, ସାକ୍ତି, ପାଣ୍‌, ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ମାନିକିଦେଂ
ହାଜ଼ି ମାଚି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ନେ ଜଗ୍‌ ଆନାନ୍‌ ।
୧୩ ଆରେ ଆନ୍‌ ସାର୍ଗେ, ପୁର୍ତିତ, ପାତାଲ୍‌ତ ଆରି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ମାନି ୱିଜ଼ୁ ଉବ୍‌ଜାତି ପାରାଣିଂ, ଆଁ ହେ ବିତ୍ରେନି ୱିଜ଼ୁ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜିମାଚାକା ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେୱେକ୍‌ କେର୍‌ଜି ମାଚିକ୍‌ ।
“ଗାଦିତ କୁଚ୍‌ଚି ମାନାୟ୍‌ତି ଆରି ତା ମେଣ୍ଡାଗଡ଼ିୟାତି ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।
ତା ପାଣ୍‌, ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ସାକ୍ତି ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ଼୍‌ ପାତେକ୍‌ !”
୧୪ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଚାର୍‌ ପାରାଣି ଇଚିକ୍‌, ଆମେନ୍‌, ଆରେ ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ମେଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌କୁନ୍ଦିକିଜ଼ି ଜୱାର୍‌ କିତାର୍‌ ।
୫:୧୦ ୫:୧୦ ହତ୍‌ତି ୧:୬.