ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ପାର୍ତାନା କିନି ବିଦି
୧ ଆନ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ଗୱାରି କିନାଙ୍ଗ୍‌, ପାର୍ତାନା କିନିୱେଡ଼ାଂ ୱିଜ଼ାର୍‌ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ତାକେ ପାର୍ତାନା କିୟାଟ୍‌, ପାର୍ତାନା, ଗୱାରି, ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ୱେଚାଟ୍‌ । ୨ ବିନ୍‌ବିନ୍‌ ରାଜା ଆରି ସାସନ୍‌କାରିୟା ଆରେ ସବୁ ସାଦୁର୍‌ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପାର୍ତାନା, ଗୱାରି ଆରି ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିନାଦେର୍‌, ଆପେଂ ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଦିୟାନ୍ତ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଉପ୍‌ ଆରି ବିନେନିକାର୍‌ କାଜିଂ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ସୁକ୍‌ ସୁସ୍ତାତ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାପ୍‌ । ୩ ଇ ବାନି ପାର୍ତାନା ମା ମୁକ୍ତି କିତ୍‍ତାକାନ୍‍ ଇସ୍ୱର୍ତି କାଣ୍‌କୁତ ହାର୍‌ ଆରି ଇଟ୍ୟାନାକା । ୪ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ମୁକ୍ତି ଆନାର୍‌ ଆରି ହାତ୍‌ପା ବିସ୍ରେ ଗିୟାନ୍‌ ପାୟା ଆନାର୍‌, ଇଦାଂ ହେୱାନ୍‌ ମାନ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୫ ଇନାକିଦେଂକି ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାନାନ୍‌, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମାନାୟାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ମାଦ୍‌ଣାକାନ୍‌ ମାନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଆନାନା ମାନାୟ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ; ୬ ଜିସୁ ୱିଜ଼ାକାର୍ତି ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି ମଲ୍‌ ଲାକେ ଜାର୍‌ତିଙ୍ଗ୍‌ ଦାନ୍‌ କିଜ଼ି ସମାନ୍‌ ୱାଡ଼ାଲିଙ୍ଗ୍‌ ହେବେନି ସାକି ହିତାନ୍‌ନା । ୭  ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ରୱାଙ୍ଗ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନାକାଙ୍ଗ୍‌, ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌, ଆରେ ପାର୍ତି ଆରି ସତ୍‌ ବିସ୍ରେ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ତ ରୱାଙ୍ଗ୍‌ ଗୁରୁ ଲାକେ ବାଚିକିୟା ଆତାଂନା, ଆନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ମିଚ୍‌ ଇଞ୍ଜୁଙ୍ଗା ।
୮ ଆନ୍‌ ଇଚା କିତିସ୍‌ ଜେ ପାର୍ତାନାତ ପୁଇପୁୟା କେଇ ଲାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ପାର୍ତାନା କିଏର୍‌, ମାନ୍ତ ୱିଜ଼ୁ ବାନି କାକ୍ରି ଆରି ଡାରାନାକା ପିହାଟ୍‌ । ୯  ହେ ଲାକେ ପା କଗ୍‌ଲେ ହିମ୍‌ଣାକାଂ କହାବଲିଂ ଗାଚ୍‍ମେକ୍‍ ଆରି ହନା କି ମୁକ୍ତା କି ଦାମ୍‍ନି ହେନ୍ଦ୍ରାତ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଗାଡ଼ିକିୱାଦାଂ ଲାଜ୍‌ ଆରି ହାର୍‌ଦି ବୁଦି ହୁକେ, ଜାଗ୍ରତ୍‍ କିଜ଼ି ଉସ୍‍ପାଟ୍‍ ୧୦ ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ଜାର୍‌ତି ଦାର୍ମି କଗ୍‍ଲେକ୍‍କାଂ ଲଡ଼ାନି ହାତ୍‍ପା କାମାୟ୍‌ ଲାକେ ରଞ୍ଜି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ରଞ୍ଜାଟ୍‍ । ୧୧ କଗ୍‌ଲେ ବାର୍ତି ତଲ୍ୟା ମାନି କିଜ଼ି ଚିମ୍‍ରାଆଜ଼ି ହିକ୍ୟା ଇଟେତ୍‌ । ୧୨ ଆନ୍‌ କଗ୍‌ଲେଙ୍ଗ୍‌ ହିକ୍ୟାହିଦେଙ୍ଗ୍‌ କି ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଜପି ରାଜ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ହିଉଙ୍ଗା ମାତର୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ମଦା ଆଜ଼ି ୱେନେତ୍‌ । ୧୩ ଇନେକିଦେଂକି ପର୍ତୁମ୍‌ ଆଦମ୍‌ ଉବ୍‌ଜାତାନ୍‌ ତାପାଚେ ହବା । ୧୪ ଆରେ ଆଦମ୍‌ ଟକ୍‌ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌, ମାତର୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଟକ୍‌ତ ଆଜ଼ି ବଲ୍‌ ମାନିକିୱାଦାଂ ଦସ୍‍ତ ଦସି ଆତାତ୍‌ । ୧୫ ମାତର୍‌ କଗ୍‌ଲେକ୍‌ ହାର୍‌ଦିବୁଦି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି, ଜିଉନନାକା ଆରି ପୁଇପୁୟାତାଂ ତିର୍‌ ମାଚିସ୍‌, ହେଦେଲ୍‌ ହିମ୍‌ଣା ଜଲମ୍‌ କିନି ସମୁତ ମୁକ୍ତି ପାୟା ଆନାତ୍‌ ।
୨:୭ ୨:୭ ୨ ତିମତି ୧:୧୧. ୨:୯ ୨:୯ ୧ ପିତର୍‌ ୩:୩.