13
Wɨ̱ iga cada tu̱mtu̱m de taɨcht́am taŋcupɨctámiñ jém aŋjagooyi, jém gobierno imɨɨchi. Porque Dios ichi derecho jém aŋjagooyi iga iŋjacpa jém pɨxiñt́am. Dios iccám it́u̱mpɨy jém aŋjagooyi. Jesɨc jém d́apɨc icupɨcpa jém aŋjagooyi nɨcpa en contra de jém iccámnewɨɨp Dios. Jém nɨcpáppɨc en contra tienes que chiit́a̱p castigo. D́a i̱ iccám jém aŋjagooyi iga icɨɨŋiñ jém iwɨ̱watpáppɨc. Pero jém malopɨc pɨxiñt́am icɨ̱ŋpa jém aŋjagooyi. Siiga d́a iŋwɨ̱aŋja̱m iga iŋcɨ̱ŋpa jém aŋjagooyi, jesɨc wɨ̱wa̱tɨ. Jesɨc miwɨ̱ixpa jém aŋjagooyi. Porque Dios iccám jém aŋjagooyi iga iwatpa jém yo̱xacuy iga miwɨ̱wadáypa. Pero siiga immalwatpa, cɨ̱ŋɨ jém aŋjagooyi porque d́a ixajaaccám Dios jém aŋjagooyi. Iccám iga ichiiba castigo jém pɨxiñt́am jém imalwatpáppɨc. Jém aŋjagooyi icuyo̱xa̱p Dios iga ichiiba castigo jém pɨxiñt́am jém imalwatnewɨɨp. Je̱mpɨgam ixunpa Dios. Jeeyucmɨ wɨ̱ iga taŋcupɨctámiñ jém aŋjagooyi, d́a no más iga odoy tampɨctsóŋiñ jém castigo, pero tanjɨ̱spa tanjɨ̱xi̱mɨ iga taŋwɨ̱watpa. Jeeyucmɨ mimicht́am iñyojtámpat́im jém impuesto. Porque jém aŋjagooyi icuyo̱xa̱p Dios cuando ichécpa jém tumiñ. Yo̱jɨ it́u̱mpɨy jém ichécpáppɨc impuesto. Yo̱jɨt́im jém contribución. Naid́aayɨ respeto jém aŋjagooyiyaj. Toyya̱jɨ.
Siiga iñjatsne algunos, jesɨc yo̱jɨ hasta yajpa iñyoj. Pero d́a nunca yajpa tantoy jém tantɨ̱wɨtam. Jém it́oypáppɨc jém it́ɨ̱wɨtam cupacpa iwat jém aŋquímayooyi. Nɨmpa así jém aŋquímayooyi: “Odoy pejooyɨ. Odoy accaooyɨ. Odoy nuumɨ. Odoy mɨgóyaayɨ jém iñt́ɨ̱wɨtam. Odoy cusúnɨɨyɨ tuŋgac pɨ̱xiñ imɨɨchi.” Yɨ́p aŋquímayooyi con it́u̱mpɨy los demás nɨmpa iga tantóyiñ jém tantɨ̱wɨtam como taɨch mismo tanatoyt́a̱p. 10 Jém tóyoypaap d́a imalwadáypa jém it́ɨ̱wɨtam. Jesɨc siiga tannuntatoypa jém tantɨ̱wɨtam, capspa taŋwat jém Dios iŋquímayooyi.
11 Wɨ̱ iga taŋwattámpa así porque tanjo̱doŋ juchɨs hora tait́. Wɨ̱ iga tayustámiñ porque más nocojo̱mum it́ jém tiempo iga tacɨacputpa Dios que cuando moj taŋcupɨc jém Cristo. 12 Sɨɨp cuyajtooba jém tsuu, químtooba jém ja̱ma. Wɨ̱ iga tantsactámiñ iga tammalwatpa juuts iwatyajpa jém d́apɨc icupɨcyajpa Cristo. Mojpa taŋwɨ̱wat. Tantsacpa iga tammalwatpa juuts jém imalwatyajpáppɨc piichcɨɨm. Mojpa taŋwɨ̱wat juuts tu̱m soldado jém sɨɨpaap juctɨaŋtso̱cajo̱m. 13 Wɨ̱ iga taŋwɨ̱wattámiñ juuts jém sɨɨyajpáppɨc sɨŋñi. D́a tauctámpa, d́a taŋwattámpa jém malopɨc sɨŋ. D́a tanyamtsáya̱p tu̱m yo̱mo, odoy jɨ̱sɨ jém malopɨc cosa. D́a wɨ̱ iga táŋa̱támpa, odoy cujóyɨyooyɨ. 14 Accaamɨ jém wɨbɨc jɨ̱xi juuts Jesucristo ijɨ̱xi iga miyo̱xpátpa iga d́a immalwatpa. Odoy malwa̱tɨ juuts iñjɨ̱spa íña̱namaŋjo̱m.