Corinto marcaćhu irmänucunaman San Pablo cartacushan 1
Tantiyacunanchipaj:
Pablo cay cartata isquirbiran Corinto marcaćhu jutucaj irmänucunaman. Corinto jatun marca caran. Chay marcaćhu runacuna tucuy-niraj jircacunata manchapacuycaran. Manchapacur, tucuy-niraj juchata aparicuran. Yaćhacash cashpan waquin irmänucunapis juchaćhu cawaycaran. Chaypitam Tayta Diosninchipa shungun munashannuy cawananpaj Pablo piñacuran. Corinto marcaćhu Pablo willapäcushanpita musyayta munar, liguinqui: Hechos 18.1–18.
Pablo isquirbiran:
Irmänucuna quiquin-pura llaquipänacur cawananpita, Tayta Diosninchipa shungun munashannuy cawananpita: 1 Corintios 1.1–4.21.
Juchaćhu cawaj irmänuta sumaj piñacunanpita: 1 Corintios 5.1–13.
Irmänu-puralla imacunatapis ushyacächinanpita, majanta ashircurraj cacunanpita: 1 Corintios 6.1–20.
Majayujcunata anyapashanpita, majachacarcur mana majachacarcur alli cawananpita: 1 Corintios 7.1–40.
Jircacunata jarashanpita, mushuj irmänucunata llutäpacachishanpita: 1 Corintios 8.1–13.
Tantiyachicushanpita, Tayta Diosninchita manchapacur cawashanpita: 1 Corintios 9.1–27.
Jircacunata manchapacushanpita: 1 Corintios 10.1–33.
Irmänucuna jutucashanćhu warmicuna majanta wiyacunanpita: 1 Corintios 11.2–16.
Pascua micuypita: 1 Corintios 11.17–34.
Espíritu Santu yaćhayta camapushanpita: 1 Corintios 12.1–14.40.
Wañushcunata Tayta Diosninchi cawarachinanpita: 1 Corintios 15.1–58.
Cuyachicuyninta ćhurananpita, irmänucunata wamayashanpita: 1 Corintios 16.1–24.
1
Pablo wamayashan
1-2 Corinto marcaćhu jutucaj irmänucuna, nuwa Pablo, irmänunchi Sósteneswan ishcanï cartacallämü. Tayta Diosninchi acracamar, caćhacamasha Washäcuj Jesúspita willapäcunäpaj.
Washäcuj Jesúsman yupachicushayquipita Tayta Diosninchi wamrachacushcashunqui. Acracushcashunqui maquinćhu purinayquipaj, shungun munashanta rurar cawanayquipaj.
Irmänucuna may-chayćhu jutucarpis, Jesucristuta jayaranchi. Payga Taytanchim.
Tayta Diosninchipis, Tayta Jesucristupis llaquipäshushpayqui sumaj yanapayculläshunqui. Allilla cawaycachilläshunqui, ari.
Tayta Diosninchita alliman ćhurashan
Jamcunapaj sumaj cushicü. Chaymi mana yamacällar nï: «Taytallau Tayta, ima allish Corinto marca irmänucunata yanapashcanqui. Llaquipashpayqui Washäcuj Jesústa caćhamushcanqui.» 5-6 Shiminta tantiyacunayquipaj yanapashcashunqui. Shiminpis shunguyquiman ćhayasha. Chaymi manchapacur cawarcaycanqui. Llaquipäshushayquitapis willapäcurcaycanqui. Taytanchi Jesucristu cutimunanta mayaj-mayajlla shuyaptiquipis, Tayta Diosninchi mana caćharishunquipächu. Manchäga ima-imata yaćhayta camapur, yanapaycäshunqui shungun munashannuylla cawanayquipaj. Shacyächishuptiqui, Taytanchi Jesucristu cutimunan junaj achäqui mana cangachu pipis ñauquishunayquipaj. Tayta Diosninchi aunishanta ćharcucanga. Paymi acracamashcanchi Wawan Jesúspa maquinćhu cawar, juc shungulla cawananchipaj. Washäcuj Jesúsga Taytanchim.
Ticshaparänacushanpita Pablo piñapashan
10 Irmänucuna, Taytanchi Jesucristupa maquinćhu llapanchi cawanchi. Chaymi juc shungulla cawashun. Apaycaćhänacur, ama raquicäshunchu. Tantiyanacullar cawashun. Juc yarpaylla cawashun. 11 Imanuy cawashayquitapis mama Cloipa castancunapita mayashcä. 12 Apaycaćhänacurshi, waquinniqui nircaycanqui: «Nuwaga Pablupa maquinćhümi cawä.» Waquinniquinash ninqui: «Apolupa maquinćhu cawä.» Waquinniquipis ninqui: «Kefaspa maquinćhu cawä.» Waquinniquipis ninqui: «Washäcuj Jesúspa maquinćhu cawä.» 13 Washäcujninchi Jesús jucnayllam. Paypa maquillanćhu cawananchi. Washänajpaj manam nuwatachu rusćhu wañuchimasha. Mana nuwapitachu ushyacushcanqui.
14 Allipaj mayganiquitapis mana ushyachishcajchu. Irmänunchi Crisputawan Gayullatam ushyachishcä. 15 Chaymi pipis mana ninmanchu: «Quiquin Pablo ushyachimasha. Paypa maquinćhu cawä.» 16 Estefanáspa castancunata ushyachishätapis yarpärishcä. Juccunata ushyachishätam ichanga mana yarpächu.
Tayta Diosninchipa shungun yarpashanta runa tantiyayta mana atipashan
17 Chaypis Washäcuj Jesús mana caćhamashachu ushyachicunäpaj; manchäga alli willapanta willapäcunäpaj. Mana caćhamashachu alli-tupayllapa rimanäpaj; manchäga washämänanchi-raycur Jesús rusćhu wañushanta willapäcunäpaj.
18 «Washämänanchipaj Jesús rusćhu wañusha» nir willapaptinchi, mana wiyacujcuna pampaman ćhuramanchi: «Upata yarpanqui» nir. Paycuna ñacayman ćhayanga. Washämänanchi-raycur Jesús wañushanta yupachicuptinchim ichanga, alli ñawinpa ricamashpanchi Tayta Diosninchi jishpichimanchi. Munayniyuj car, maquinćhu charaycämanchi. 19 Mana wiyacujcunapäga Tayta Diosninchipa shimin nin: «Yaćhajcunata upayächishaj. Alli-tupayllapa mana rimangachu.»*
20 Cay pachaćhu yaćhajcunapis, yaćhachicujcunapis, yarpay-sapacunapis mana imatapis yaćhanchu. Paycuna Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhu upa. 21 Quiquillanpita mana pipis Tayta Diosninchiwan yaćhänacunmanchu. Chaymi jishpichimänanchi-raycur Tayta Diosninchi llapanta camacächisha. «Washämänanchi-raycur Jesús wañuyman ćhayasha» nir willapaptï, waquin runa wasguipan: «Upa yarpay» nir. 22 Israel runacuna nin: «Auninäpäga Tayta Diosninchi imatapis camacächinman ricanäpaj.» Griego runacunana nin: «Auninäpäga sumaj-sumajraj imatapis tantiyachimäshuwan.» 23 Nuwacunam ichanga willapäcü: «Washämänanchi-raycur Washäcuj rusćhu wañusha» nir. Chaymi Israel runacuna ullgüpäman, griego rimaj runacunana asicärin. 24 Tayta Diosninchim ichanga munayniyuj cashanta, yarpay-sapa cashanta musyachicur, Washäcujta wañuypita cawarachimusha. Payman yupachicuptinchi, Israel runa caycaptinchisi, Griego runa captinchisi, wamrachacamanchi. 25 Chaymi runacuna: «Tayta Diosninchi pishi-yarpay» niptinsi, pay yarpashanman runacunapa yarpaynin mana tincunchu. «Washäcuj Jesús wañuyman mana ćhayanmanchu caran» niptinsi, Tayta Diosninchi munayniyuj cashanman runacunapa munaynin mana tincunchu.
26 Irmänucuna, sumaj tantiyacushun. Waquin runa: «Upa yarpayyuj. Pampa runa. Manacaj runa» nimaptinchisi, Tayta Diosninchi acracamashcanchi. 27 Chaynuypa: «Upa» nimaptinchisi, Tayta Diosninchi wamrachacamashcanchi yaćhaj-tucujcunata pampaman ćhurashpan. «Manacaj» nimaptinchisi, Tayta Diosninchi wamrachacamashcanchi munayniyujcunata pampaman ćhurashpan. 28 Alli-tucujcuna upa cashanchita yarpaptinsi, pampaman ćhuramaptinchisi, Tayta Diosninchi wamrachacamashcanchi. Alli-tucujcunatam ichanga pampaman ćhurasha. Manacajman ćhayachisha runa-masincuna alli ricaptinsi. 29 Chaymi quiquillanchipita mayganinchipis Tayta Diosninchipa shungunman mana tincushuwanchu. 30 Chaypis quiquin Tayta Diosninchi camacächisha Washäcuj Jesúspa maquinćhu cawananchipaj. Maquinćhu cawaptinchi, yarpay-sapa cayman Tayta Diosninchi ćhuramashcanchi. Alli ñawinpana ricamanchi. Quiquinmi yanapaycämanchi shungun munashannuy cawananchipaj. Jucha aparicushanchipitapis jishpichimashcanchi. 31 Chaypämi Tayta Diosninchipa shiminćhu nin: «Pipis cushicur, Tayta Diosninchi llapanta camacächishanpita cushicunman.»*
* 1:19 Isaías 29.14. * 1:31 Jeremías 9.23–24.