13
Llaquipänacuypita tantiyachicushan
Ima alliraj canman anjilcuna rimashanta rimaptï, chay-tucuy marcacuna rimashanta rimaptï. Llapanta yaćharpis runa-masïta mana llaquipar, imatapis mana jurgushächu. Rimashalläwan ushyaranga. Ima alliraj canman llap-llapanta musyaptï, Tayta Diosninchipa shiminta sumaj musyachicuptï, llapan shungüwan yupachicur puntacunapis wiyacamaptin. Chaypis runa-masïta mana llaquipar, imatapis mana jurgushächu. Ima alliraj canman llapan pishipacujcunata tarichiptï, allićhu llucshinäpaj runa-masïta washänä-raycur wañuyman ćhayaptï. Chaypis runa-masïta mana llaquipar, imatapis mana jurgushächu.
Runa-masinchita llaquiyta yaćhar, imapitapis tantiyacur upällacunchi. Llaquipayta yaćhar, yanapanchi. Mana chiquicunchichu. Mana jatun-tucunchichu. Mana alli-tucunchichu. Mana ashllicunchichu. Quiquillanchipaj imatapis mana ashinchichu. Pitapis mana ashipanchichu. Pitapis mana nanaparanchichu. Pitapis mana cushipanchichu. Manchäga Tayta Diosninchipa shungunman tincuptinchi, cushicunchi. Runa-masinchita llaquipayta yaćhar ñacachimaptinchisi, ćhasquicunchi. Ima captinsi, alli ñawinchiwan ricanchi. Llutanta ruraptinsi, wanacunanta shuyaranchi. Ticrapamaptinchisi, mana jaguiricunchichu. Rasunpa llaquipayta yaćhar, imaycamanpis llaquinchi. Llaquipashanchi mana ushyacanchu. Tayta Diosninchipa shiminta willacuymi ichanga ushyacanga. Juc-niraj rimaycunapis, musyaj caypis ushyacanga. Runaga imatapis janan-janallan musyan. Tayta Diosninchipa shiminta willacunanpäpis janan-janallan musyan. 10 Chaymi Tayta Diosninchi shuntacamänanchi junaj ćhayamuptin, caycuna ushyacanga. Payga shungun munashanta llap-llapanta camacächin.
11 Wamra cashä-wichan wata-wata rimarä. Shimïman ćhayashanta rimarä. Pishi-yarpay carä. Runayaptïmi ichanga, wamra caynïpis ushyacasha. 12 Chay-jina yarpayninchi pishiptin, cananllaga Tayta Diosninchi imanuy cashantapis mana tantiyanchirächu. Tincurmi ichanga, sumaj tantiyacushunpaj. Musyapämashanchinuylla nuwanchipis musyapäshun.
13 Sumaj tantiyacushun. Cay pachaćhu llap-llapanpis ushyacajllam. Chaypis Tayta Diosnillanchiman yupachicushun. Aunishanta ćharcunanpäpis shuyaräshun. Runa-masinchitapis llaquipäshun. Quimsan yarpay alli captinpis, runa-masinchitaraj llaquipäshun.