4
Jesúspa caćhancuna imatapis rurashan
Nuwacuna Washäcuj Jesúspa mincaynillan carcaycä. Chaymi Tayta Diosninchi unaypita-pacha shungullanćhu yarpashancunata willapäcurcaycä. Mincaycuna imatapis mana jungallar, mandajnin nishallanta llapanta ćharcunan. Chaymi pampaman ćhuramänayqui mana camacanchu. Mana runapa shiminwanchu cawä. Allilla juyä. Mana imapitapis chapacüchu. Ichanga imanuy cawaptïpis, Tayta Diosninchi ricapaycäman. Chaymi Jesús mincacushancunata pampaman ama ćhuranquichu. Cutimur, quiquin Tayta Jesús llapan runata imata rurashantapis jurgapanga. Pacayllapa rurashantapis mayacächinga. Jesúslla llapan runapa shungunta musyapan. Shiminta wiyacushanchiman-tupu Tayta Diosninchi allimanpis, mana allimanpis ćhuramäshunpaj.
Irmänucuna, sumaj tantiyacunayquita munar, piñapäshayqui. Apoluwan ishcanï arushäta sumaj ricacunquiman. Tayta Diosninchipa shiminta jungaycur, yarpashayquita ama tantiyachicunquimanchu. Irmänuyquita pampaman ama ćhuranquimanchu quiquiqui alli-tucunayqui cashallan. Yaćhaj-tucushpayqui ama apaycaćhänacunquimanchu. Pampaman ama ćhuranacunquimanchu. Ima-imaćhu arunanchipäpis Tayta Diosninchi camacächin. Shungun munashanman-tupu rurananchipäpis quiquin yanapämanchi. Quiquillayqui allićhu llucshiyta ama ashinquichu. Ima-imamanpis Tayta Diosninchi ćhuramanchi.
Jamcunam ichanga: «Llapanta yaćhä» nir yaćhachinajta mana munanquinachu. «Tayta Diosninchipa ñawinćhu allina cawä» nir ricamaytapis mana munanquinachu. «Tayta Diosninchiwan yaćhänacü» nir wasguiparcaycämanqui. Ima alliraj canman Tayta Diosninchipa shungunman sumaj tincuptiqui. Chaura shungunchi tincunman. Tayta Diosninchipa caćhan caycaptïsi, pampaman ćhurarcaycämanqui. Asipämar ushyarcaycämanqui. Runacuna wañuchimayta munamaptinpis, washämayta manaćhi munanquimanchu. Cay pachaćhüpis, janaj pachaćhüpis chiquimaj-yupay wasguipämashayquita llapanmi ricaj-ricajlla carcaycan.
10 Washäcuj Jesúsman yupachicushä-janan pishi-yarpayta-yupay ricarcaycämanqui. Quiquiquicunam ichanga yaćhaj-tucurcaycanqui. Washäcuj Jesúspita willapäcushä-janan upata-yupay ricarcaycämanqui. Quiquiquicunam ichanga sumaj llapanta musyaj-tucurcaycanqui. Allićhu jurgushuptiqui, sumaj cushicärinqui. Nuwacunata ashllir ushyamaptinpis, cushicärinqui. 11 Canancamanpis paćhäpaj mana aypanchu. Janäpäpis pishin. Runacunapis ashllir ushyaman. Wasïpis mana canchu. 12 Imatapis mana tarichimaptiqui, maquï arushallanwan cawä. Runa ashllimaptinsi, Tayta Diosninchi yanapänanta munar mañacapü. Tumpamaptinsi, mana jagayächu. 13 Washäta rimaptinsi, shimïta mana jugarïchu. Manchäga alli shimilläpa cutichï. Canancamanpis llapan runa asyächicaman. Ricamaytapis mana munanchu.
14 Irmänucuna, wawäta-jina llaquipar, tucuy-jinanpa tantiyachiyta munaj. Cartacaycämü mana pingayman ćhuranajpächu. 15 Washäcuj Jesúspita tantiyachicujcuna mana pishïshunquipächu. Wawanta-yupay ricashujcunatam ichanga mana tarinquipächu. Nuwalla wawäta-yupay alli ricaj. Tayta Diosninchiman yupachicunayquipaj Jesúspa alli willapanta willapashcaj. Willapashäta wiyacushayquipita wawäta-yupay ricaj. 16 Chaymi wamracuna taytanman llucshishan-jina jamcunapis nuwaman llucshinquiman.
17 Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhu manchapacur cawanayquita munar, Timoteutapis caćhamushcä. Payga cuyay wamrä-yupaymi. Tayta Jesús munashannuylla cawan. Jutucaj irmänunchicunata may-chayćhüpis willapashä-jina Washäcuj Jesúspita willapäshunquipaj.
18 Waquinniqui alläpa yaćhaj-tucur chapacunqui: «Pablo manaćhi shamungachu» nir. 19 Chaypis Tayta Diosninchi camacächiptin, watucushayqui. ¿Mä, yaćhaj-tucujcuna shiminman-tupuchush cawarcaycan? ¿Mä, Tayta Diosninchi yanapaycanchuraj, manachuraj? 20 Tayta Diosninchi mana shimillanchipitachu alli ricamanchi; manchäga shungunman tincuptinchiraj, munashallanta ruraptinchiraj. 21 Irmänucuna, ¿imatataj munaycanqui? Ćhayamur, ¿alli ñawïwan ricanajtachu, juyu ñawïwan ricanajtachu? Jamcunapita.