16
Jesús cawarimushanpita willacushan
San Mateo 28.1–10; San Lucas 24.1–12; San Juan 20.1–10
Diyawarda ushyarcuptin, Magdalena marcapita María, Santiagupa maman María, mama Salomé ayata chaquichij pirjümita rantiran. Dumingu warariycaptillan, Jesús pamparashanman aywaran: «¿Piraj chaparaj rumita witichipämäshun?» nir. Ćhayaptin jatun carpis, rumi witiraycaranna.
Pamparashan ućhcuman yaycuriptin, dirïcha-caj lädunćhu achic-achicyaycaj yuraj müdanash müsu jamaraycaran. Chayta ricar, warmicuna mancharicäcuran. Manchariptin, müsu niran: «Ama manchariychu. Rusćhu wañuj Nazaret marca Jesústa ashircaycanqui, ¿au? Cayćhu pamparash carsi, mana cannachu. Mayna cawarisha. Canan cuticuy. Jesúspa purïshijnincunata willar, Pedrutasi ninqui: ‹Galilea quinranman ñaupashana. Quiquin nishannuylla chayćhu tincunquipaj.› » Warmicunana manchariywan sicsicyaycar jishpicuran. Manchariyllawan imatapis mana willacuranchu.
Magdalena marcapita Maríata Jesús ricaripushan
San Juan 20.11–18
Chaura dumingu tuta waraycaptillan, Jesús cawarimuran. Cawarcamur, puntata Magdalena marcapita Maríata ricaripuran. Paypita janćhis supayta jargush caran. 10 Jesúspa purïshijnincuna juyupa llaquicur wagarcaycaptin: «Jesús ricaripamasha. 11 Cawaycan. Rasunpa ricashcä» nir María willaptinsi, mana yupachicuranchu.
12 Chaypita ishcaj purïshijnincuna ćhacrapa aywaycaptin, juc-nirajnash Jesús ricaripuran. 13 Paycunapis purïshij-masincunata willaran: «Jesús ricaripamasha» nir. Willaptinpis, mana yupachicuranchu.
Purïshijnincunata Jesús caćhacushan
San Mateo 28.16–20; San Lucas 24.36–49; San Juan 20.19–23
14 Chaypita ćhunca jucwan (11) purïshijnincuna micupacurcaycaptin, Jesús ricaripuran. Piñacuran: «Cawarimushäta willaycäshuptiqui, ¿imanirtaj mana yupachicamashcanquichu? ¿Imanirtaj chucru shungu carcaycanqui?» nir.
15 Jinarcur niran: «Canan chay-tucuy marcacunaman ayway. Tayta Diosninchipa alli willacuyninta llapanta willapäcunqui. 16 Pipis yupachicamar ushyacur, alli cawayta taringa. Mana yupachicamajcunatam ichanga Tayta Diosninchi ñauquinga. 17 Pipis yupachicamar, Tayta Diosninchi camacächiyninpa supaycunata jargunga. Juc-niraj rimaycunata rimanga. 18 Wañuchicuj curucunata charirpis, wañuchicuj jampita upurpis, mana wañungachu. Maquinwan yataptin, jishyaćhucunapis allchacangam.»
Janaj pachaman Jesústa shuntacushan
San Lucas 24.50–53
19 Jesús willapäcuriptin, janaj pachaman Tayta Diosninchi shuntacuran. Payta mandäshinanpaj dirïcha-caj lädunman Tayta Jesús jamacuran.
20 Purïshijnincunana Jesúspita chay-tucuyćhu willapäcuran. Willapäcunanpaj Tayta Jesús sumaj yanaparan. Ima-imatapis rurananpaj camacächiran. Shiminta wiyar, rurashancunata ricar, runacuna Jesús willapäcushancunata tantiyacuran.