2
Jesús-janan ñacar, ama llaquicushuwanchu
Wawallau Timoteo, Washäcuj Jesúsga llaquipäcujmi. Payga imaćhüpis shacyächishunqui. Llapan runapa ricay ñawinćhu willapäcushäcunata alli shungu runacunata willapanquiman. Paycunapis Tayta Diosninchipa shiminta tantiyachicunman.
Shiminta willapäcushanchipita tincuchiypa tantiyacushun. Alli murucucuna ñacashan-jina nuwanchipis Washäcuj Jesús-janan ñacayta ćhasquicushuwan. Murucu cashancaman capitannin alli ricananta munar, ćhacranćhüpis manash arunchu. Pucllajpis gänananpaj siñalashan räya ćhaupillanćhüshi pucllan. 6-7 Ćhacra runapis murupacushan puguptin, quiquinräshi puntata micun. Tincuchiypa willapashajcunata tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipis yanapäshunquipämi sumaj tantiyacunayquipaj.
Unay mandaj Davidpa willcan Washäcuj Jesústa ama junganquichu. Payta wañushanpita Tayta Diosninchi cawarachimusha. Chay alli willapata willapäcur puriycä. Jesúspa shiminta willapäcur purishäpita ñacaycächiman. Cadinarcurmi juyu runata-jina carsilaraycächiman. Tayta Diosninchipa shimintam ichanga carsilarächiyta mana camäpacunchu. 10 Chaymi imaman ćhayarpis, Tayta Diosninchipa shiminta willacur purinä-cashan mana rimacüchu. Chaynuy ruraptï, acracushan runacunatapis Washäcuj Jesús jishpichinga. Shiminta ćhasquicuptin, Tayta Diosninchipis ñaupanćhu mana ushyacaj cawayta tarichingapaj.
11 Rasuntaćhi rimapäcunpis:
«Jesús-janan wañush carga,
Jesúswanmi imaycamanpis cawashunpaj.
12 Jesús-janan mana yamacällar ñacarpis,
Jesústa mandäshishunpaj.
Wasguiptinchim ichanga,
Jesúspis wasguimäshunpaj.
13 Shiminchita mana ćharcuptinchisi,
Jesús shiminta ćharcun.
Alli shungu cashannuylla imay-imaypis cawacun» nir.
Mana tincupänacunanpaj willapashan
14 Willapashajta Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhu irmänucunata willapanqui. Llapanta yarpächinqui. Quiquin-pura ama tincupänacuchunchu. Tincupänacurga, imatapis mana jurgunchu. Wiyajcunapis Tayta Diosninchiman mananaćhi yupachicunganachu. 15 Chaymi Tayta Diosninchipa shungunman tincunayquipaj alli aruj runa-jina aruyniquita sumaj mirachinqui. Willapäcurpis, Tayta Diosninchipa shimillanta tantiyachinquiman pingayman mana ćhayanayquipaj. 16 Tayta Diosninchita wasguipajcuna-jina ama rimanquichu. Paycunaga mana musyayninwan shimin atipashallanta riman. Tayta Diosninchitapis mana manchapacunchu. 17 Tincupänacujcunapa yarpashanga jiri-jina miran. Paycunapa llupinpa jatirmi, Himeneuwan Filetupis 18 llutanta rimar puriycan. «Wañushcuna mayna cawarimusha» niptin, waquin irmänunchicunapis Jesúsman manaćhi yupachicunganachu.
19 Tayta Diosninchi yarpashanmi ichanga mana imaypis rucacanchu. Paypa shiminćhu nin: «Maquinćhu cawajcunata Tayta Diosninchi ricsin.»* Chaynuypis nin: «Tayta Diosninchita jayarajcuna jucha aparicuypita ashucunman.»
20 Tincuchiypa tantiyacushun. Puchuy-puchuy jananćhu cawaj runapa wasinćhu achcash lätuncuna caycan: waquinga juripitash, waquinnash jillaypita. Waquinshi ichanga jirullapita, mitullapita. Waquintash alli ñawinpa rican, waquintanash mana. Chay-jina runacunapis caycan. 21 Juchanpita wanacuptin, alli ñawinpana Tayta Diosninchi pitapis ricanga. Paypa shungun munashannuylla cawar, shungunmanpis tincunga. Shungun munashallanta rurar, cawanga.
22 Müsucuna shungun munapashallanta ruran. Jammi ichanga Tayta Diosninchipa shungun munashallanta ruranquiman. Payllaman yupachicunquiman. Runa-masiquita llaquipanquiman. Llapan irmänucunawan allilla cawanquiman. Paycuna llapan shungunwan jayarar, Tayta Diosninchita manchapacun. 23 Runa tincupänacushanman ama jaticanquichu. Paycuna upa cayninwan, mana musyayninwan chiquinacuyllaman ćhayan. 24 Tayta Diosninchipa maquinćhu cawaj runa runa-masinwan ama tincupänacunmanchu. Manchäga llapanwan alli tantiyanacunman. Tantiyayta mana atipaptinsi, alli shimillanpa tantiyachinman. 25 Tincupajcunataga alli shimillanpa piñacunman. Capasćhari Tayta Diosninchi camacächiptin, wanacunga. Wanacuptinga, shiminpis shungunman ćhayanga. 26 Chayrämi supaypa maquinćhu cawashanpita Tayta Diosninchi jishpichinga. Supaypis maquinćhu mana purichinganachu.
* 2:19 Números 16.5.