4
Washäcuj Jesúspa willapanta imaysi willacunanpaj shacyächishan
Washäcuj Jesús cutimur, llapan runata maquinćhu purichinga. Wañushcunatapis, cawajcunatapis imata rurar cawashanpita tapunga. Chaymi cananga shimïta sumaj wiyacunayqui. Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhüpis, Washäcuj Jesúspa ricay ñawinćhüpis willapaycaj. Runacuna wiyaptinpis, mana wiyacuptinpis, Tayta Diosninchipa shiminta mana yamacällar willapäcunquiman. Llutanta yarpaptin, juchaćhu aruptin, piñapanquiman. Chaynuypis alli shimillayquipa shacyächinquiman. Tantiyacurir-tantiyacurir paycunata yaćhachinquiman. Jipata runacuna Tayta Diosninchipa shiminta wiyayta mana munangachu. Manchäga shungunman tincushallanta rimajcunata ashinga. Paycunaga imatapis mishquichipayllapa yaćhachinga. Tayta Diosninchipa shiminta mana wiyayta munar, upa-tucunga. Chaymi imatapis umanman ćhayashallanta rimar puricunga. Jammi ichanga tantiyacushpayqui ama llutäpacunquichu. Runacuna ñacachishuptiquisi, ćhasquicunquiman. Mana yamacällar pï-maytapis Jesúspita willapanqui. Carguyquitapis sumaj ćharcunqui.
Wañuy janäćhüna caycan. Wañuchimaptin, Tayta Diosninchita jarashan-yupay yawarnïpis jićhash canga. Murucucuna ñacashan-jina tucuy-jinanpa ñacashcä. Pucllajcuna callpan ushyacashancaman pucllashan-jina nuwapis llapan shungüwan cargüta ćharcushcä. Tayta Jesúspa shimin nishannuylla cawar, willapäcushcä. Tayta Diosninchipa shungunman tincushäpita allita ćhasquij-ćhasquij-jina Tayta Jesús alliman ćhuramänanta shuyaraycä. Ichanga mana nuwallatachu alliman ćhuramanga. Manchäga allillata rurashpan llapan shungunwan cutimunanta shuyarajcunatapis alliman ćhuranga. Cutimushan junaj llapan runapa shungunta musyapar, allimanpis, mana allimanpis ćhuranga.
Timoteuta yapay piñapashan
Timoteo, watucamaj juclla shamunqui, ari. 10 Irmänu Demás imancunapäpis alläpa yarpaćhacur, quiquilläta jaguiraycamar Tesalónica marcaman aywacusha. Crescentina Galacia quinranman aywacusha. Tituna Dalmacia quinranman aywacusha. 11 Lucasllana yanagaycäman. Chaymi Marcoswan ishcaniqui shamunqui. Payga Tayta Diosninchipa shiminta willapäcuptï, yanapämanga. 12 Tíquicuta Éfeso marcaman caćhashcä. 13 Shamurga, punchütapis apacamunqui. Tróade marcaćhu irmänu Carpupa wasinćhu jaguimushcä. Librücunatapis apacamunqui. Pitush-caj papilcunatapis jungamurunquiman.
14 Jïru tacaj Alejandrumi ichanga tucuy-jinanpa pampaman ćhuramasha. Llutanta rurashanman-tupu Tayta Diosninchi unyanta cutichinga. 15 Chay runaga imata willapäcushanchitapis pampaman ćhuraycan. Chaymi mayaj-mayajlla canayquipaj willapaycaj.
16 Puntata Roma marcaćhu auturdäman ćhayaptï, pipis mana nanachicamashachu. Llapanmi jaguiraycamasha. Jaguiramajcunapa unyanta Tayta Diosninchi ama yarparanmanchu. 17 Japallä caycaptïsi, Tayta Jesús mana caćharimashachu. Manchäga waran-waran shacyaycächiman. Chaymi shiminta sumaj willapäcushcä jäpa runacunapis wiyacunanpaj. Maquinćhu purichimar, wañuypitapis jishpichimasha. Micucuj liyunpita washämaj-jina wañuypitapis washämasha. 18 Juchallicujcunapa maquinpitapis Tayta Jesús washämanga. Janaj pachaman shuntacamanga. Ñaupallanćhu purichimanga. Chaymi paytaga imay-imaypis llapan runa alliman ćhuraycullächun. Chaynuy caycullächun.
Cartapa ushyanan
19 «Pablush wamayaycäshunqui» ninqui mama Priscilata,* runan Aquilata, Onesíforucunata. 20 Irmänu Erastuta Corinto marcaćhu jaguiycamushcä. Trófimutapis jishya chariptin, Mileto marcaćhu jaguiycamushcä. 21 Tamya quilla mana ćhayamushancamalla juclla shamunqui, ari. Irmänunchi Eúbulo, Pudente, Lino, irmäna Claudia, waquin irmänucunapis wamayaycäshunqui. 22 Tayta Jesús llapaniquita yanapayculläshunqui. Tayta Diosninchipis llaquipayculläshunqui. Chayllana.
* 4:19 «Priscila» mama Priscapa cuyay cutin caran.