2
Pablo Jesucristo gerua dbe kwian una Tesalónicamuske
Cha daballa cha ibotea Jesucristo giti, uñale ba ulitage cha jo chke ba ngwadi cha me jo chke Chube gerua Jesucristo giti dbe bage ngwale, ba ulita geru e gau ulia. Uñale ba ulitage cha jo chke kwian una Filipomuske ama ka bo cha ole geru dbe gdale, gerudu me no agedu me no ulita cha dollale geru dbe giti amaske. Kaire cha jo chke baske una Tesalónicage gire kwian gweale agedu me no cha dollale salengwli kwian una Filipomu agedu cha ole kare, boidu ene ulita agwa cha me ta chugu geru Jesucristo giti dbe ba ulitage, ba geru gau ulia, Chube kledu cha ole, Chube cha chudabo cha kira gbu geru ulia kete bage. Cha me geru ngwale du bage, cha me jogebanga geru uliage, agwa cha geru ulia du bage. Kaire cha me gerudu ta gweale age me no giti ole ba ulita anblitagda, cha me agedu mo tale ba gweale anblite lle gweale giti ene ba geru gadale ulia. Me ene, Chube cha gau geru Jesucristo giti dbe kwiange gerule geru ulia gerule kare, Chube gwage che ulitadi, suge amage che ta mine, amage uñale che mine ulita, malen cha me gerudu kwian takalin kare, cha gerudu Chube takalin kare. Cha jo baske cha me jo ta ai kare ole: Cha me mo ta gbu gerule no kwian ulita giti ene kwian ulitage suge cha kle gerule no ama giti ene ama igi ketadale chage cha gerule no ama giti ñanale. Uñale ba ulitage cha me agedu ene baske, Chube gwa giti cha agedu ulita no Chube takalin kare. 6-7 Cha me tañachugu ai kare mo tale: “Cha takalin kwian una Tesalónicamu kaire kwian nga nage gerule no cha giti kwian cha gbe kweri mo chugagwalla kare, ene kaire ama igi ketadale chage cha geru dbe amage ñanale.” Cha me tañachugu ene dale. Cristo cha gau cha kagu ama gerua dbe ba ulitage ñanale cha ñage igi kade bage, agwa cha alin ene me no geru dbe bage gire igi kade bage geru ñanale. Noare ba ulitaske cha mo ta gbu no ba ulita ole, cha ba manadu Chube geruage salengwli chebia kle kirogwa manade no kare. Cha noare ba ulita ole, malen cha geru Jesucristo giti du bage, me e alin, kaire cha kledu biale mo ta gbaba jogeda ba ulita giti geru dbe bage giti, cha no no ba ulita ole. Cha daballa cha ibotea Chubenu, ba tachke cha giti cha kledu baske cha lle bo nga ju nga jere, cha lle bo Chube alin ama gerua trage ba ole, kaire cha lle bo mo alin ene cha ñadu igi gai bligda gigagda, cha me tadukalin igi kade ngwale bage. 10 Ba ulita Chubenu gwa giti kaire Chube gwa giti cha chagedu baske trate Chube takalin kare, cha agedu ulita no, cha me agedu me no ni sidri lle gweale giti ene kwian na me ñage gerule cha giti cha agedu me no. 11-12 Kaire uñale ba ulitage cha agedu no ba ulita alin, cha ba ulita chudabo gdaite gdaite, cha ba ulita ta gbu suga no geru ulia giti. Salengwli ñenua mo kirolla chudaboi age no mo kirolla alin kare, ene cha agedu ba ulita alin, cha ba ta gbu chage ngerugu Chube geruage, cha ba ta gbu suga no, cha ba ta gbu chage trate kwian Chubenu chagedale kare. Chube ba ulita gau mau alin, ene chui bdagli ama be gerule nga ulita giti kwian ulita Chugagwallale gire ba ulita be joge toi ule ama ole nga no noge.
13 Diali cha gerule Chube ole ba ulita giti ta suga noare ole, ba ulita cha keruchugu Chube gerua Jesucristo giti trage, ba Chube gerua keruchugu gire ba Chube gerua gau ulia, sugedu bage ulia e Chube gerua me kwian gerua, ulia ba Chube gerua Jesucristo giti gau, geru e ba ta blitu, nege ba kle mo ta gbe toi Chube gerua gerule kare. 14 Cha daballa cha ibotea Chubenu, ba ulita boidu daga ngwale ba bitalla kote geru Jesucristo giti gdale, boidu ene kaire kwian Chubenu kle Jesucristo geruadi kle toi una kaire kairege nga kweri Judeage jo jritaba nate bitalla israelitage geru ulia gai gdale. 15 Kwian israelita e amaña bitalla che Chugagwalla Jesucristo guda. Ene kaire ngeru ama enusulian kwian ngle Chube gerua ketanga guda. Ene kaire nege kwian israelita me takalin cha chege Jesucristo gerua trage kwian ulita ole, cha kle joge chke nga kaire kairege, kwian israelita kle cha kage siere, ama me takalin geru uliage, kaire kle kwian ulita ta gbe siere geru uliage, ama me takalin kwian ulita geru e gai ulia, Chube gwage kwian ene kle age me no. 16 Cha kle chage kwianske cha ta Jesucristo gerua tragakalin kwian me israelita ole, ene be chke uñale kwian me israelitage Jesucristo giti ama ña tien gitiru ji chugege age me no gdale, agwa kwian israelita me cha chuge ngwadi geru Jesucristo giti trage kwian me israelita ole. Kwian israelita agedu tanre me no kle age me no diali, kwian ene ulita agali chege jiske ama kle age giti, Chube skwatige gwage amadi age me no tanre, age ene gdale Chube kle ji tirare gbe kwian ene ulita alin.
Pablo ta jogekalinni daba Chubenu
chada jwen una Tesalónicage
17 Cha daballa cha ibotea Jesucristo giti, cha kledu ba ole gire cha jo siere ba ulitage, ba chegu sugekare chage, me chui sbali agwa diali ba ulita giti cha kle tachke mo tale. Cha no ba ulita ole malen cha tañachuge tanre ba ulita giti cha ta jogekalinni tienda badi blike. 18 Cha Pablo agali chui gbu tanre joge tienda badi agwa cha me ñadu, che dolla Satanás me takalin cha joge baskeni, cha mo ta gbe joge gire Satanás age me no cha ole cha joge chuiage. 19 Che kle tañachuge che Chugagwalla Jesucristo chieni chuia giti, chui ege che be kle ule ama ole, chui ege cha be gwage badi ule Jesucristo ole, nga be suga no chadi ba ulita giti, cha ta be chege no no ba ulita giti, chui ege be suge chage cha me chagedu Jesucristo gerua dbe bage ngwale. 20 Jesucristo geruadi cha ta chege no no badi, noare ba geru gau ulia, ba ulita giti nga suga noare chadi.