10
Juan gwage lle boanga gdaite Chube alin nga ngaña gitidi chie chada na dbe kote nga ngaña giti
chke nga dba giti
Cha gwagedu lle boanga Chube alin na gdaite kiraske tanredi chie nga ngaña giti bogakwaske, ama chuga giti kebita mane kledu chratigenga no ama chuga giti tangle, lle boanga gwa gwadenga chui gwagwa chra kare, ama seragda jita kwira kle urachienga kare. Lle boanga e kledu chada soli gaite treanbanga ole kote, kaire ama mo sera taingwli gbu ble giti ama sera jole gbu dbi giti, gire ama ngautu kweri kiraske gude kweri kle lie siroge kare. Ama ngautu kweri ene gire enusulindra gdadu bitagukege, gerudre enusulindraske, enusulindra gdadu bitaguke e tane giti cha biri chada dege cha geru keruchugu giti gire cha geru keruchugu nga ngaña giti gerule cha ole: “Ba geru keruchugu enusulindra bitagukeske, ba me geru e degadale, ba geru e keruchugu ba geru oge mo tale mo alin.” Gerudre ene cha ole.
5-7 Cha gwagedu ene lle boanga gdaitedi kledu sera gdaite gbaba ble giti gdaite gbaba dbi giti, lle boanga e amaña ko taingwli ngnagu gaunga nga ngaña ngnagu geru gbe egdage Chube gwa giti, gire ama gerudu: “Chube toinga chui diali dale chui tangle, Chube nga ngaña dodadu ama nga dba dodadu ama ble dodadu, Chube lle ulita kle nga ngaña giti kaire nga dba ai giti dodadu ulita. Cha gerule Chube gwa giti, chui kle kodi boidale ulita Chube takalin kare. Lle boanga Chube alin gdagukedale be ngwane trompetage gwangea, gire sugeti allabi be chege ulita Chube gerudu kwian Chube gerua ketanga unsuialin tangle ole kare, geru e ulita me sugedu trate kwiange unsuialin tangle agwa nege tangle geru e ulita be chke uñale kwian ulitage.”
Lle boanga Chube alin gdaite gerudu ene gire keru e amaña gerudu nga ngaña giti cha ama keruchugu gerule cha ole me chada dege giti, gerudu cha ole nakwaite: “Lle boanga kle sera gdaite gbaba ble giti kle sera gdaite gbaba dbi giti kote chada kle treanbanga, joga amadige chada ga kote.” Gerudre ene cha ole gire cha jo lle boanga gitigu, cha chada soli kadu lle boanga ege, gire lle boanga e gerudu cha ole: “Ba chada ai gai kodi, kaire ba chada ai gute. Ba be chada ai gute, ba kate chada be skwen bage bale likin kare, bigwa ba tadi chada ai be chege gage.” 10 Lle boanga gerudu ene cha ole gire cha chada soli gau lle boanga kote, cha chada soli e gutu, gire cha kate chada e skwendu bale likin kare, cha chada e gutu gire bigwa chada e chegu gage cha tadi, cha ta jwlitu chada gagedi. 11 Kaire agwe gerudre cha ole ene: “Ba geru na dbadale nakwaite kwiange Chube be age giti kwian nga tanremu ole kwian chudalla kwira tanremu ole kaire daba chugagwalla nga ulitamu ole. Chube be age kwian e ulita ole giti ba gerudale.” Gerudre ene cha ole ulita.